Politieke detentie door kwakzalvers GGNet als Stephan Gemsa en Jochanan Huijser!

VOLG DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VIA TWITTER OMTRENT DIT GIGANTISCHE KWAKZALVERIJ SCHANDAAL TUSSEN @ERWINLENSINKORP EN STEPHAN GEMSA, OPLICHTER EN KWAKZALVER OP TWITTER ALS @SGEMSA ;

ALS OOK DE RAAD VAN BESTUUR VAN GGNET:

DB GGNet – @ORGGNet

 

Subject: quatsch antwoord van geneesheer – directeur Stephan Gemsa (GG Net)

Date: Fri, 24 Jun 2016 21:26:27 +0200

 

 

Beste heer IJ. en advocaten,

 

Op de brieven en vorderingen, die ik heb verstuurd, in samenspraak met de heer IJ. (PVP), kreeg ik vanavond om circa 20.30 uur opeens een brief van een medewerkster op dus de vrijdagavond, die via de interne post hier zo juist bezorgd zou zijn zonder andere post overigens. Opeens heb ik volgens GG Net wel een adres.

 

Het eerste dat mij irriteert, is dat de heer Gemsa niet in gaat op al mijn kritische zaken en zoals ik gewend ben, de schuld weer volledig bij mij legt en niet rept over zijn dreigbrieven van onder meer 17 augustus 2015 in samenspanning tussen politie, justitie en gemeente, als dus GG Net en zelfs de heer Gemsa.

 

Ook andere schandalige zaken, probeert hij te omzeilen, als verzoek cq eis tot andere voorkeursartsen, zorgverzekering, zorgfraude GG Net en mijn eis tot directe overplaatsing, mede in verband met klachten en inkomen, uiterlijk volgende week. Dat meneer het vervolgens heeft over een vicieuze cirkel, waar al deze organisaties, waaronder ook GG Net met wanpraktijken continu en jarenlang verantwoordelijk voor zijn, als ook dat de heer Gemsa met zijn dreigbrieven ook verantwoordelijk is voor het ingooien van ruiten (ook verwijzend naar de eerste valse geneeskundige verklaring van 2009, waarin dat valselijk staat) en dan “vicieuze cirkel” aanhaalt, maar in de verkeerde context, is helemaal schandalig.

 

Volgende week wil ik dit bespreken en ik wil de heer IJ. hier graag woensdags over spreken ter concrete actie en ik wil nogmaals een brief per interne post aan de heer Gemsa gaan sturen en andere acties ondernemen. Ik wens jullie voor nu een fijn weekend toe, de mijne is voor de zoveelste keer afgepakt in vrijheid! Met vriendelijke groeten,

 

Erwin Lensink

 

 

 

 

____________________________________________________________

GGNet

Kruisbergseweg 29

7009 BL Doetinchem

 

GW Lensink

postadres GBA (geadresseerd)

Winterswijk

 

Onderwerp: reactie op uw schrijven

Ons kenmerk: sg/0302####

Datum: 24 juni 2016

 

Geachte heer Lensink,

 

Ik heb uw brief d.d. 22 juni 2016 in goede orde ontvangen.

 

Uw persoonlijk diskwalificerende en beledigende aanhef, al in de adresgegevens op de enveloppe, stel ik niet op prijs. (respons van mij: het betrof kwakzalvers en/of kwakzalverij) In mijn beleving wordt daardoor een nogal weinig constructieve sfeer door u neergezet die het zakelijk en feitelijk uiteenzetten van uw situatie en uw klacht niet bevorderd. Anderzijds wordt mij wel duidelijk, dat u principieel van mening bent, dat doelmatig uw persoonlijkheidsrechten worden geschonden, door zowel politie als ook GGZ, en dat dit door u als zeer kwetsend en volstrekt ongerechtvaardigd wordt beleefd.

 

Op basis van de beschikbare informatie kan ik ondanks begrip voor uw gevoelens deze indruk niet bevestigen. Er is bij u sprake van een sterk vermoeden van het aanwezig zijn van een psychiatrische stoornis en er is sprake van maatschappelijke teloorgang en helaas ook gevaarlijk handelen. Een causaal verband tussen deze twee feiten kan op dit moment niet uitgesloten worden. Daarom heeft de rechter het verzoek een BOPZ beschikking af te geven, in eerste instantie goedgekeurd en zal ik dit besluit nu niet betwijfelen.

 

Vandaag werd ik geïnformeerd, dat volgende week woensdag 29 juni 2016 een tweede hoorzitting plaats gaat vinden. Dit lijkt mij bij uitstek de gelegenheid om uw argumenten en bezwaren aan de rechter voor te leggen, die opnieuw kan oordelen of een BOPZ maatregel de juiste weg is om u te helpen de vicieuze cirkel, waar u in terecht lijkt te zijn gekomen, te kunnen doorbreken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Stephan Gemsa

 

Geneesheer – directeur regio Achterhoek

 

 

 

_________________________________________________________________

Gerrit Willem Lensink

Kruisbergseweg 29

7009 RL Doetinchem

 

Doetinchem, 22 juni 2016

 

Aan de heer S. Gemsa (geneesheer – directeur annex kwakzalver) en de Raad van Bestuur van GG-Net hoogstpersoonlijk

GGNet, regio Achterhoek

Slingelandziekenhuis

Kruisbergseweg 29

7009 RL Doetinchem

 

Betreft: opheffing inbewaringstelling (+ overplaatsing + mijn ernstige klachten over GG Net)

 

Geachte heer Gemsa,

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

 

Ik verblijf sinds enige tijd krachtens een inbewaringstelling in uw psychiatrisch centrum. Ik meen dat ik thans, zo dat al ooit het geval is geweest, geen gevaar oplever voor mijzelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen of goederen. Naar mijn mening is de rechtsgrond voor mijn onvrijwillige verblijf in uw psychiatrisch centrum dan ook vervallen.

 

Ik verzoek u mij als onvrijwillig “opgenomen patiënt” te ontslaan. Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan zal ik de officier van justitie verzoeken de beslissing van de rechter over mijn verzoek te vorderen. Ik verzoek u en de Raad van Bestuur van GG-Net uiterlijk binnen twee weken, maar in principe voor vrijdag 24 juni 2015 hoogstpersoonlijk te bezoeken om over mijn klachten te overleggen, die reeds sinds 2008/2009 bij mij bestaan over de schandalige wanpraktijken van GG-Net en mij vervolgens binnen dus twee weken, op de hoogte te stellen van uw standpunt en het standpunt van alle afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur van GG-Net in deze kwestie en omtrent mijn eerdere klachten, sinds 2008 en zeker sinds de valse BOPZ-opname in 2009.

 

Hoogachtend,

 

Erwin Lensink

 

Naam: G.W. Lensink

 

Afdeling: volwassenen gesloten

 

i.s.m.

 

i.a.a. H. IJ., patiënten vertrouwenspersoon

 

 

 

Erwin Lensink

Gerrit Willem Lensink

GBA – postadres voorlopig tot nader order in …. / woonadres c.q. verblijfadres in A….. / regio Brabant het afgelopen (half) jaar en in de nabije toekomst!

Postbus 169 (Afdeling GG-Net volwassenen gesloten)

7000 AD Doetinchem / 7000 AD Doetinchem

 

Doetinchem, 20 juni 2016

 

GG-Net Slingeland Ziekenhuis

t.a.v. de directie GG-Net Slingeland / geneesheer – directeur annex kwakzalver – directeur GG-Net Slingeland

…..

7000 AD Doetinchem

 

Betreft: verzoek tot ontslag of overplaatsing en andere regelingen in dit zeer ernstige schandaal !!!

 

 

Geachte heer / mevrouw,

 

Vanwege de stelselmatige belaging door politie Noord-Oost Gelderland met behulp van valse leugenachtige handlangers en de kwakzalverij organisatie GG-Net, sedert 2008 / 2009, wens ik per direct en uiterlijk per 1 juli 2016 een verzoek tot onmiddellijk ontslag te doen, dan wel onmiddellijke overplaatsing aan te vragen en te krijgen naar bij voorkeur de regio Amsterdam (de gemeente Amsterdam zelf in eerste instantie) om in contact te komen met de voorkeursdeskundige dr. B. B., (als ook P. van K. en H. Mer.) in deze procedure (als ook voor eventuele noodzakelijke psychiatrische behandeling) en voor eventuele behandeling mogelijk ook bij dr. E v F tot nader order. Ik beroep mij hierbij op het recht tot vrije artsenkeuze, zoals ik dit ook heb bij de tandarts of huisarts, mocht er überhaupt “behandeling” nodig zijn ( = kwakzalverij). Eventueel weet ik naast bijvoorbeeld de SolutionS klinieken in Amsterdam, Antwerpen of Eindhoven ook nog andere adressen, mocht dit op een of andere wijze niet geregeld kunnen worden, bijvoorbeeld in de regio Brabant, in Groesbeek bij Nijmegen, maar dat is dus niet het eerste verzoek en/of de eerste optie.

 

Bij voorkeur ga ik echter terug in vrijheid, zoals mijn onvervreemdbare en soevereine rechten zijn of ten tweede naar een Huis van Bewaring voor eventueel (voor)arrest. Nu beschouw ik mij als politiek gedetineerde in een gigantisch onrechtmatig schandaal. Daarom heb ik in een eerdere schriftelijke verklaring c.q. brief, als ook in mondelinge gesprekken al meermalen en vele malen mijn vertrouwen opgezegd in politie Noord-Oost Gelderland, justitie en vooral ook de gehele organisatie GG-Net. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen, dat ik het afgelopen jaar buiten de regio ben gaan wonen en/of verbleven heb, buiten een deel van november 2015 om bepaalde zaken te regelen, die ook al op schandalige wijze zijn gesaboteerd en gemanipuleerd met totale medewerking van GG-Net. In verband hiermee wil ik ook overgeplaatst worden direct en per omgaande, dus in ieder geval niet in politiedistrict Noord-Oost Gelderland verblijven en/of wonen voorlopig en buiten het afhandelen en recht zetten van schandalige wanpraktijken jegens mijn persoon door GG-Net, niets meer met de algehele kwakzalverij organisatie GG-Net, laat staan met de kwakzalvers van GG-Net te maken hebben.

 

Vanmiddag heb ik van mijn advocaat begrepen, dat volgende week woensdag “de rechtszaak” voortgezet zou worden. Bovendien heb ik van de PVP(-er) begrepen, dat hij elke woensdag aanwezig is in Doetinchem. Er gaat geen behandelgesprek plaats vinden tussen mij en dr. Jochanan Huijser (of andere kwakzalvers van GG-Net), vanwege een totaal ontbreken van vertrouwen in de kwakzalvers van GG-Net of de kwakzalverij organisatie GG-Net zelf. Ik wens ook onmiddellijk aanstaande woensdag hier gesprekken met vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het SKGZ, de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis, Zorginstituut Nederland (en/of Zorgautoriteit Nederland), de Stichting PVP en de directie / Raad van Bestuur van GG-Net over al mijn al langere tijd en jarenlang inmiddels bestaande ernstige klachten over deze zorgfraude, oplichting en kwakzalverij en schandalige wanpraktijken jegens mij, sinds 2008 / 2009 tot heden dus zelfs, maar dan op nieuw met nieuwe extra klachten en schandalige wanpraktijken als oplichting, valse geneeskundige verklaringen en complete kwakzalverij. Hierover wil ik dat met mij, mijn advocaten, in continu aanwezigheid van de Stichting PVP en externe organisaties overleg wordt gepleegd, buiten de kwakzalvers annex psychiaters van GG-Net om, in verband met directe vrijlating (1e), ontslag (3e) of overplaatsing naar het Huis van Bewaring (2e), dan wel in ieder geval zeker buiten de regio (4e) van GG-Net en politie Noord-Oost Gelderland. In afwachting, daarvan en van andere zaken, als de erkenning van meervoudige gepleegde onrechtmatige daden, ook in het kader van de Wet BOPZ, excuses eis, als ook een enorme schadevergoeding, verblijf ik,

 

Erwin Lensink

 

Een van de directe en belangrijkste aanleidingen tot ingooien van ruiten na verlies door verlaten woonruimte voor Prinsjesdag 2015, als ook verblijf in buitenland en derhalve inkomen:

 

Recentelijk, “mocht” ik nog brieven ontvangen van de GGZ – kwakzalverij business, onder meer twee van de onderstaande brieven, die ik in augustus 2015 heb ontvangen, onder meer op 17 augustus 2015, zonder goede aanleiding, grond of reden:

 

Onderwerp: uitnodiging gesprek Doorkiesnummer: 088-######

 

Geachte heer Lensink,

 

GGNet heeft, na overleg met de politie en gemeente, het verzoek ontvangen een afspraak met u in te plannen voor een gesprek met een van onze psychiaters. U wordt niet ingeschreven bij GGNet voor een behandeling.

 

Tijdens dit gesprek gaat de psychiater beoordelen of bij de Officier van Justitie een verzoek gericht op het verkrijgen van een BOPZ machtiging ingediend moet worden.

Graag wil GGNet u uitnodigen voor een gesprek met de heer ######, psychiater, op #######, op onze locatie aan de Beatrixpark 1 in Winterswijk. Dit is het ziekenhuis.

Verhinderd?

 

Bent u verhinderd, meldt u zich dan minimaal 24 uur van tevoren af bij het secretariaat. Buiten kantooruren zijn wij te bereiken via telefoonnummer 088-######. Zonder tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt kosten bij u in rekening te brengen. Zonder (tijdig) tegenbericht rekenen zij op uw komst.

 

Met vriendelijke groet,

 

E.K. namens Stephan Gemsa., psychiater en Geneesheer – directeur

Secretaresse BOPZ GGNet

Regio Achterhoek – Liemers www.ggnet.nl

ZIE OOK; http://www.oranjerepublikeinsepiraten.nl/uncategorized/deel-1-psychiatrie-is-dodelijke-kwakzalverij/

 

 

 
 

 
 

 

 

 

VOLG DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VIA TWITTER OMTRENT DIT GIGANTISCHE KWAKZALVERIJ SCHANDAAL TUSSEN @ERWINLENSINKORP EN STEPHAN GEMSA, OPLICHTER EN KWAKZALVER OP TWITTER ALS @SGEMSA ;
ALS OOK DE RAAD VAN BESTUUR VAN GGNET:
DB GGNet – @ORGGNet
Subject: quatsch antwoord van geneesheer – directeur Stephan Gemsa (GG Net)
Date: Fri, 24 Jun 2016 21:26:27 +0200
Beste heer IJ. en advocaten,
Op de brieven en vorderingen, die ik heb verstuurd, in samenspraak met de heer IJ. (PVP), kreeg ik vanavond om circa 20.30 uur opeens een brief van een medewerkster op dus de vrijdagavond, die via de interne post hier zo juist bezorgd zou zijn zonder andere post overigens. Opeens heb ik volgens GG Net wel een adres.
Het eerste dat mij irriteert, is dat de heer Gemsa niet in gaat op al mijn kritische zaken en zoals ik gewend ben, de schuld weer volledig bij mij legt en niet rept over zijn dreigbrieven van onder meer 17 augustus 2015 in samenspanning tussen politie, justitie en gemeente, als dus GG Net en zelfs de heer Gemsa.
Ook andere schandalige zaken, probeert hij te omzeilen, als verzoek cq eis tot andere voorkeursartsen, zorgverzekering, zorgfraude GG Net en mijn eis tot directe overplaatsing, mede in verband met klachten en inkomen, uiterlijk volgende week. Dat meneer het vervolgens heeft over een vicieuze cirkel, waar al deze organisaties, waaronder ook GG Net met wanpraktijken continu en jarenlang verantwoordelijk voor zijn, als ook dat de heer Gemsa met zijn dreigbrieven ook verantwoordelijk is voor het ingooien van ruiten (ook verwijzend naar de eerste valse geneeskundige verklaring van 2009, waarin dat valselijk staat) en dan “vicieuze cirkel” aanhaalt, maar in de verkeerde context, is helemaal schandalig.
Volgende week wil ik dit bespreken en ik wil de heer IJ. hier graag woensdags over spreken ter concrete actie en ik wil nogmaals een brief per interne post aan de heer Gemsa gaan sturen en andere acties ondernemen. Ik wens jullie voor nu een fijn weekend toe, de mijne is voor de zoveelste keer afgepakt in vrijheid! Met vriendelijke groeten,
Erwin Lensink
GGNet
Kruisbergseweg 29
7009 BL Doetinchem
GW Lensink
postadres GBA (geadresseerd)
Winterswijk
Onderwerp:                       reactie op uw schrijven
Ons kenmerk:                    sg/0302####
Datum:                                24 juni 2016
Geachte heer Lensink,
Ik heb uw brief d.d. 22 juni 2016 in goede orde ontvangen.
Uw persoonlijk diskwalificerende en beledigende aanhef, al in de adresgegevens op de enveloppe, stel ik niet op prijs. (respons van mij: het betrof kwakzalvers en/of kwakzalverij) In mijn beleving wordt daardoor een nogal weinig constructieve sfeer door u neergezet die het zakelijk en feitelijk uiteenzetten van uw situatie en uw klacht niet bevorderd. Anderzijds wordt mij wel duidelijk, dat u principieel van mening bent, dat doelmatig uw persoonlijkheidsrechten worden geschonden, door zowel politie als ook GGZ, en dat dit door u als zeer kwetsend en volstrekt ongerechtvaardigd wordt beleefd.
Op basis van de beschikbare informatie kan ik ondanks begrip voor uw gevoelens deze indruk niet bevestigen. Er is bij u sprake van een sterk vermoeden van het aanwezig zijn van een psychiatrische stoornis en er is sprake van maatschappelijke teloorgang en helaas ook gevaarlijk handelen. Een causaal verband tussen deze twee feiten kan op dit moment niet uitgesloten worden. Daarom heeft de rechter het verzoek een BOPZ beschikking af te geven, in eerste instantie goedgekeurd en zal ik dit besluit nu niet betwijfelen.
Vandaag werd ik geïnformeerd, dat volgende week woensdag 29 juni 2016 een tweede hoorzitting plaats gaat vinden. Dit lijkt mij bij uitstek de gelegenheid om uw argumenten en bezwaren aan de rechter voor te leggen, die opnieuw kan oordelen of een BOPZ maatregel de juiste weg is om u te helpen de vicieuze cirkel, waar u in terecht lijkt te zijn gekomen, te kunnen doorbreken.
Met vriendelijke groet,
Stephan Gemsa
Geneesheer – directeur regio Achterhoek
Gerrit Willem Lensink
Kruisbergseweg 29
7009 RL Doetinchem
Doetinchem, 22 juni 2016
Aan de heer S. Gemsa (geneesheer – directeur annex kwakzalver) en de Raad van Bestuur van GG-Net hoogstpersoonlijk
GGNet, regio Achterhoek
Slingelandziekenhuis
Kruisbergseweg 29
7009 RL Doetinchem
Betreft: opheffing inbewaringstelling (+ overplaatsing + mijn ernstige klachten over GG Net)
Geachte heer Gemsa,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Ik verblijf sinds enige tijd krachtens een inbewaringstelling in uw psychiatrisch centrum. Ik meen dat ik thans, zo dat al ooit het geval is geweest, geen gevaar oplever voor mijzelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen of goederen. Naar mijn mening is de rechtsgrond voor mijn onvrijwillige verblijf in uw psychiatrisch centrum dan ook vervallen.
Ik verzoek u mij als onvrijwillig “opgenomen patiënt” te ontslaan. Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan zal ik de officier van justitie verzoeken de beslissing van de rechter over mijn verzoek te vorderen. Ik verzoek u en de Raad van Bestuur van GG-Net uiterlijk binnen twee weken, maar in principe voor vrijdag 24 juni 2015 hoogstpersoonlijk te bezoeken om over mijn klachten te overleggen, die reeds sinds 2008/2009 bij mij bestaan over de schandalige wanpraktijken van GG-Net en mij vervolgens binnen dus twee weken, op de hoogte te stellen van uw standpunt en het standpunt van alle afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur van GG-Net in deze kwestie en omtrent mijn eerdere klachten, sinds 2008 en zeker sinds de valse BOPZ-opname in 2009.
Hoogachtend,
Erwin Lensink
Naam: G.W. Lensink
Afdeling: volwassenen gesloten
i.s.m.
i.a.a. H. IJ., patiënten vertrouwenspersoon
Erwin Lensink
Gerrit Willem Lensink
GBA – postadres voorlopig tot nader order in …. / woonadres c.q. verblijfadres in A….. / regio Brabant het afgelopen (half) jaar en in de nabije toekomst!
Postbus 169 (Afdeling GG-Net volwassenen gesloten)
7000 AD Doetinchem / 7000 AD Doetinchem
Doetinchem, 20 juni 2016
GG-Net Slingeland Ziekenhuis
t.a.v. de directie GG-Net Slingeland / geneesheer – directeur annex kwakzalver – directeur GG-Net Slingeland
…..
7000 AD Doetinchem
Betreft: verzoek tot ontslag of overplaatsing en andere regelingen in dit zeer ernstige schandaal !!!
Geachte heer / mevrouw,
Vanwege de stelselmatige belaging door politie Noord-Oost Gelderland met behulp van valse leugenachtige handlangers en de kwakzalverij organisatie GG-Net, sedert 2008 / 2009, wens ik per direct en uiterlijk per 1 juli 2016 een verzoek tot onmiddellijk ontslag te doen, dan wel onmiddellijke overplaatsing aan te vragen en te krijgen naar bij voorkeur de regio Amsterdam (de gemeente Amsterdam zelf in eerste instantie) om in contact te komen met de voorkeursdeskundige dr. B. B., (als ook P. van K. en H. Mer.) in deze procedure (als ook voor eventuele noodzakelijke psychiatrische behandeling) en voor eventuele behandeling mogelijk ook bij dr. E v F tot nader order. Ik beroep mij hierbij op het recht tot vrije artsenkeuze, zoals ik dit ook heb bij de tandarts of huisarts, mocht er überhaupt “behandeling” nodig zijn ( = kwakzalverij). Eventueel weet ik naast bijvoorbeeld de SolutionS klinieken in Amsterdam, Antwerpen of Eindhoven ook nog andere adressen, mocht dit op een of andere wijze niet geregeld kunnen worden, bijvoorbeeld in de regio Brabant, in Groesbeek bij Nijmegen, maar dat is dus niet het eerste verzoek en/of de eerste optie.
Bij voorkeur ga ik echter terug in vrijheid, zoals mijn onvervreemdbare en soevereine rechten zijn of ten tweede naar een Huis van Bewaring voor eventueel (voor)arrest. Nu beschouw ik mij als politiek gedetineerde in een gigantisch onrechtmatig schandaal. Daarom heb ik in een eerdere schriftelijke verklaring c.q. brief, als ook in mondelinge gesprekken al meermalen en vele malen mijn vertrouwen opgezegd in politie Noord-Oost Gelderland, justitie en vooral ook de gehele organisatie GG-Net. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen, dat ik het afgelopen jaar buiten de regio ben gaan wonen en/of verbleven heb, buiten een deel van november 2015 om bepaalde zaken te regelen, die ook al op schandalige wijze zijn gesaboteerd en gemanipuleerd met totale medewerking van GG-Net. In verband hiermee wil ik ook overgeplaatst worden direct en per omgaande, dus in ieder geval niet in politiedistrict Noord-Oost Gelderland verblijven en/of wonen voorlopig en buiten het afhandelen en recht zetten van schandalige wanpraktijken jegens mijn persoon door GG-Net, niets meer met de algehele kwakzalverij organisatie GG-Net, laat staan met de kwakzalvers van GG-Net te maken hebben.
Vanmiddag heb ik van mijn advocaat begrepen, dat volgende week woensdag “de rechtszaak” voortgezet zou worden. Bovendien heb ik van de PVP(-er) begrepen, dat hij elke woensdag aanwezig is in Doetinchem. Er gaat geen behandelgesprek plaats vinden tussen mij en dr. Jochanan Huijser (of andere kwakzalvers van GG-Net), vanwege een totaal ontbreken van vertrouwen in de kwakzalvers van GG-Net of de kwakzalverij organisatie GG-Net zelf. Ik wens ook onmiddellijk aanstaande woensdag hier gesprekken met vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het SKGZ, de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis, Zorginstituut Nederland (en/of Zorgautoriteit Nederland), de Stichting PVP en de directie / Raad van Bestuur van GG-Net over al mijn al langere tijd en jarenlang inmiddels bestaande ernstige klachten over deze zorgfraude, oplichting en kwakzalverij en schandalige wanpraktijken jegens mij, sinds 2008 / 2009 tot heden dus zelfs, maar dan op nieuw met nieuwe extra klachten en schandalige wanpraktijken als oplichting, valse geneeskundige verklaringen en complete kwakzalverij. Hierover wil ik dat met mij, mijn advocaten, in continu aanwezigheid van de Stichting PVP en externe organisaties overleg wordt gepleegd, buiten de kwakzalvers annex psychiaters van GG-Net om, in verband met directe vrijlating (1e), ontslag (3e) of overplaatsing naar het Huis van Bewaring (2e), dan wel in ieder geval zeker buiten de regio (4e) van GG-Net en politie Noord-Oost Gelderland. In afwachting, daarvan en van andere zaken, als de erkenning van meervoudige gepleegde onrechtmatige daden, ook in het kader van de Wet BOPZ, excuses eis, als ook een enorme schadevergoeding, verblijf ik,
Erwin Lensink
Een van de directe en belangrijkste aanleidingen tot ingooien van ruiten na verlies door verlaten woonruimte voor Prinsjesdag 2015, als ook verblijf in buitenland en derhalve inkomen:
Recentelijk, “mocht” ik nog brieven ontvangen van de GGZ – kwakzalverij business, onder meer twee van de onderstaande brieven, die ik in augustus 2015 heb ontvangen, onder meer op 17 augustus 2015, zonder goede aanleiding, grond of reden:
Onderwerp:    uitnodiging gesprek                Doorkiesnummer:  088-######
Geachte heer Lensink,
GGNet heeft, na overleg met de politie en gemeente, het verzoek ontvangen een afspraak met u in te plannen voor een gesprek met een van onze psychiaters. U wordt niet ingeschreven bij GGNet voor een behandeling.
Tijdens dit gesprek gaat de psychiater beoordelen of bij de Officier van Justitie een verzoek gericht op het verkrijgen van een BOPZ machtiging ingediend moet worden.
Graag wil GGNet u uitnodigen voor een gesprek met de heer ######, psychiater, op #######, op onze locatie aan de Beatrixpark 1 in Winterswijk. Dit is het ziekenhuis.
Verhinderd?
Bent u verhinderd, meldt u zich dan minimaal 24 uur van tevoren af bij het secretariaat. Buiten kantooruren zijn wij te bereiken via telefoonnummer 088-######. Zonder tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt kosten bij u in rekening te brengen. Zonder (tijdig) tegenbericht rekenen zij op uw komst.
Met vriendelijke groet,
E.K. namens Stephan Gemsa., psychiater en Geneesheer – directeur
Secretaresse BOPZ GGNet
Regio Achterhoek – Liemers                         www.ggnet.nl
ZIE OOK; http://www.oranjerepublikeinsepiraten.nl/uncategorized/deel-1-psychiatrie-is-dodelijke-kwakzalverij/

 

Stephan Gemsa

Stephan Gemsa

Kinder- en jeugdpsychiater, geneesheer directeur GGNet Doetinchem

Standort
Duisburg und Umgebung, Deutschland
Branche
Humanmedizin
Aktuell
 1. GGNet Doetinchem NL
Früher
 1. NIFP Arnhem,
 2. Karakter University Centre,
 3. Pro Persona
Ausbildung
 1. Radboud Universiteit Nijmegen / University of Nijmegen
Webseiten
 1. Unternehmenswebseite
 2. Unternehmenswebseite
338 Kontakte

Sehen Sie sich Stephan Gemsas vollständiges Profil an. Es ist kostenlos.

Ihre Kollegen, Studienkollegen und 400 Millionen weitere Fach- und Führungskräfte sind bereits auf LinkedIn.

Stephan Gemsas vollständiges Profil anzeigen

Zusammenfassung

Projectleiding “Implementatie Wet verplichte GGz binnen GGNet”, participatie Querido werkgroepen GGz Nederland. Interesse in medisch ethische aspecten van dwangtoepassingen in ambulante GGz behandelingen.

Erfahrung

 • Kinder- en jeugdpsychiater, geneesheer directeur GGNet

  GGNet Doetinchem NL
  – Heute (5 Jahre 9 Monate)

  Sinds 2011 lid van college van geneesheer directeuren van GGNet en geneesheer directeur voor de regio Doetinchem, Winterswijk, Zevenaar. Sinds 2010 beleidspsychiater en lid management team van de zorgeenheid jeugd

 • Rapporteur jeugd

  NIFP Arnhem
  (4 Jahre)

  Pro justitia rapporten schrijven voor de rechtbanken Arnhem, Zwolle en ‘s Hertogenbosch. Diagnostiek en advies bij jongeren in contact met politie en justitie

 • Child & adolescent Psychiatrist

  Karakter University Centre
  (3 Jahre 6 Monate)

  2007/2008 gedetacheerd GGZ Nijmegen jeugd polikliniek te Nijmegen – aantekeningsjaar als kj psychiater 2008 – 2010 Psychiater van de crisisafdeling (BOPZ) Stapper te Zetten 2007 – 2009 Consulent bij Jong Batelaar, forensische psychiatrie van het Leger des Heils 2007 – 2011 Consulent bij de Hoenderloo groep, residentiele jeugdzorg Betrokken bij de opleiding van (kj) psychiater Onderzoek: Klinische studie Risperidon vs ART (aggression replacement training) in de behandeling van agressie regulatieproblemen

 • Manager behandelzaken

  Pro Persona
  (weniger als ein Jahr)

  Manager behandelzaken bij Inzicht, orthopsychiatrie, maatschap van Karakter UC en GGz NIjmegen, later Pro Persona

 • Resident Psychiatry

  UMC St Radboud
  (5 Jahre)

  Arts in opleiding tot psychiater op de psychiatrische polikliniek van het UMCN, de gesloten afdeling van het UMCN, de psychiatrische consultatiedienst van het UMCN, Maria McKenzie – ouderenpsychiatrie bij GGz NIjmegen, sociale psychiatrie bij De Gelderse Roos te Arnhem. Keuzestage Kinder en jeugdpsychiatrie bij Karakter Universitair Centrum kliniek, polikliniek en deeltijd. Onderzoek: De sensitiviteit van de ADI-R in de differentiaaldiagnostiek binnen het autistische spectrum April 2007 opleiding afgerond

Organisationen

 • NVvP

  Startdatum:
 • KNMG

  Startdatum:
 • Orde van medische specialisten

  Startdatum:
 • Nederlandse Platform voor Orthopsychiatrie

  Voorzitter

Sprachen

 • Duits, Engels, Nederlands, Frans

   

Kenntnisse

Wie finden Sie diese Übersetzung?

 • Gut
 • Fehlerhaft
Danke für Ihre Hilfe!

Zertifikate/Diplome

 • Rapporteur Jeugd Strafrecht

  Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie/Psychologie
 • Good clinical practise

  – Heute

Ausbildung

 • Radboud Universiteit Nijmegen / University of Nijmegen

  Radboud Universiteit Nijmegen / University of Nijmegen

  Artsexamen, Medicine
  1996 t/m 1999 werkzaam bij Staedtische Kliniken Köln Holweide en ambulante dienst voor medische en verpleegkundige hulp aan huis Brühl Eind 1999 start co-assistenschap UMCN, CWZ Nijmegen en Rijnstate Arnhem tot 2002 Onderzoek: Transgenerationele risicofactoren voor PTSS, vergelijkende studie op twee academische poliklinieken (UMC)

Gruppen

Sehen Sie sich Stephan Gemsas vollständiges Profil an.

 • Finden Sie heraus, welche gemeinsamen Kontakte Sie haben
 • Lassen Sie sich vorstellen
 • Kontaktieren Sie Stephan Gemsa direkt

 

 

Website Flag Counter sinds 20 december 2012 (naar herkomst unieke bezoekers qua land); Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats; Free counter and web stats #####################################################

#####################################################

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>