Wraking alle leden Raad van State in beroepsprocedure!

Gerrit Willem (Erwin) Lensink ( onder de voorlopige Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten” )

Beuksveld 26 (postadres)

7104 BD Winterswijk

Winterswijk, 13 februari 2015

Provinciale Staten Gelderland

t.a.v. (de leden en het hoofd) Centraal Stembureau

6800 GX Arnhem

Waterschap Rivierenland

t.a.v. (de leden en het hoofd) Centraal Stembureau

4000 AN Tiel

Waterschap Rijn en IJssel

t.a.v. (de leden en het hoofd) Centraal Stembureau

7000 AC Doetinchem

Raad van State

t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak inzake beroep deelname verkiezingen

Kneuterdijk 22

2514 EN Den Haag / 2500 EA Den Haag

Betreft: wraking alle leden Raad van State zaken 201501172/1, 201501175/1, 201501177/1

Geachte heer / mevrouw / leden van de Raad van State,

Bij deze wil ik de leden van de Raad van State, die mijn zitting behandelen a.s. maandag op 16 februari 2015 om 10.00 uur wraken, dus de leden Slump, Bijloos en Borman wegens in ieder geval de schijn van partijdigheid, vooringenomenheid en afhankelijkheid en vermoedelijk partijdigheid, vooringenomenheid en afhankelijkheid, maar aangezien over dit laatste mij twijfels bestaan is het de bedoeling om via de stelling van Salomo, dit de leden van de Raad van State te laten bewijzen:

Unit A2:
Staatsraden Slump, Bijloos, Borman
201501172/1, 201501175/1, 201501177/1

Het is mij namelijk volstrekt duidelijk, sinds de lasterlijke veroordeling en publicaties via onder meer de NOS en het ANP, dat er sprake is van sabotage van mijn voorgenomen verkiezingsdeelname aan de Provinciale Staten verkiezingen. Reeds vorig jaar was mijn voorgenomen plan al bekend tot mogelijke deelname aan de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. Naar mijn mening kunnen de leden van de Raad van State welhaast niet onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld mijn beroep zaken beoordelen, vanwege allerlei redenen, gronden en relaties met betrekking tot alleen al diezelfde Raad van State, maar aangezien er bij mij twijfels bestaan, laat ik dit de Raad van State zelf deze stelling bewijzen of ontkrachten en vandaar deze wraking, wegens schijn van partijdigheid, schijn van afhankelijkheid en de schijn van vooringenomenheid en bevooroordeeldheid. Afgelopen maandag heb ik namelijk een wraking zitting gehad in de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, waarbij ik dezelfde stellingen heb genomen m.b.t. een wraking.

Het is mij duidelijk, dat in de Raad van State enkele leden zitting hebben, die belangen hebben in de zaken, die ik op de politieke agenda tracht te zetten, zoals de voorzitter van de Raad van State en de vice-voorzitter van de Raad van State. Verder is het opvallend, dat er twee Ministers van Justitie, de heer Piet Hein Donner en mevrouw Winnie Sorgdrager zitting hebben in de Raad van State, die in het verleden met deze zaken te maken hebben gehad, zoals de zaak Manuel Schadwald in Rotterdam en de zaken rondom onder meer Pim Fortuyn en de benoeming van de destijds nieuwe Secretaris-Generaal Joris Demmink. Ook de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, de heer Polak zou weleens partijdig, afhankelijk en bevooroordeeld kunnen zijn, aangezien de heer Polak uit Leiden komt en zijn studie heeft doorgelopen in Leiden en ook voor de leden Bijloos en Borman is dit het geval, zoals zovelen in de rechtspraak en waarschijnlijk bij justitie, dan wel het Openbaar Ministerie.

Daarom kan ik enkel de test en onderzoek doen heb ik besloten om bij deze alle leden van de Raad van State, dus alle juristen te wraken wegens in ieder geval schijn van partijdigheid, afhankelijkheid, bevooroordeeldheid en vooringenomenheid in mijn zaken m.b.t. deelname aan de politieke verkiezingen uit protest en de zaken Manuel Schadwald en Marianne Vaatstra, als ook aanverwante zaken m.b.t. republikeinse principes. Dat wil zeggen de afschaffing van erfopvolging, zoals al eens door leden van de Raad van State in het historische verleden betoogd, zoals de stadhouder Prins Willem van Oranje-Nassau en de Graaf van Egmond. Mij is echter in deze zaak op dit moment te weinig tijd, gelegenheid en middelen geboden om dit tijdig, dus voor of op a.s. maandag te onderzoeken en mijn conclusies te trekken, dus dan is het enige juiste middel, deze wraking(en) middels de argumentatie en gronden, zodat dit een rol gaat spelen bij de komende verkiezingen.

Deze zaak en aanpak is voor mij een zeer moeilijke kwestie en dito beslissing geweest, vandaar deze vrij late beslissing, argumentatie en informatie. Al eerder heb ik via alle griffiers van alle Provinciale Staten getracht alle Statenleden en alle zittende lijsttrekkers te bereiken met mijn vragen over deze zaken en hoe deze situatie kan ontstaan? De Raad van State beweert onafhankelijk te zijn, maar dit waag ik in dit geval (en mogelijk alle gevallen) ernstig te betwijfelen, vandaar ook deze wraking(en). De afgelopen jaren heb ik namelijk inconsistenties ontdekt in de rechtspraak en rechterlijke macht.

Mijn eerste verzoek c.q. eis aan de Raad van State is dan ook, dat er een wrakingzitting wordt georganiseerd, waarbij de betrokkenheid van Joris Demmink met betrekking tot de zaken Manuel Schadwald (1994) en Marianne Vaatstra (1999) nader wordt onderzocht en onder de loep genomen, als ook met betrekking tot mijn verkiezingskandidaat stelling. Als Joris Demmink niet onmiddellijk wordt gearresteerd in deze zaken m.b.t. deze beschuldigingen, dan is wat mij betreft duidelijk, dat de Raad van State partijdig, afhankelijk, vooringenomen en bevooroordeeld handelt. In een aantal zaken, is volgens mij de enige, die grondig onafhankelijk onpartijdig, kundig en onbevooroordeeld het onderzoek kan doen, zoals de (mogelijke) sabotage van mijn verkiezingsdeelname en andere sabotage acties, alleen ik zelf. Hiervoor heb ik echter meer tijd, gelegenheid en middelen nodig (als het ondervragen van getuigen onder ede en financiële middelen m.b.t. bijvoorbeeld waarborgsommen), dan mij op dit moment wordt geboden door wetgeving, dan wel Raad van State.

Mijn tweede verzoek c.q. eis aan de Raad van State wegens mijn grote twijfels of diezelfde Raad van State op dit moment deze zaken wel goed, eerlijk, waarheidsgetrouw, onafhankelijk, onpartijdig, onbevooroordeeld en niet vooringenomen kan behandelen, is mijn bijgevoegde vragenlijst voor te leggen aan alle deelnemende partijen aan de Provinciale Staten verkiezingen, als ook hun lijsttrekkers en verder aan alle deelnemende partijen aan de Eerste Kamer Verkiezingen en hun lijsttrekkers, waarbij deze verplicht zijn deze te beantwoorden. Als namelijk zowel de Kiesraad, als de leden van het Centraal Stembureau van de Waterschappen Rivierenland en Rijn & IJssel, als ook van de Provincie Gelderland wel tot beantwoording kunnen komen, dan zeker deze politieke leden. Als deze lijsttrekkers, dan wel politieke partijen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, dan wel Provinciale Staten in deze zaken geen heldere waarheidsgetrouwe antwoorden of politieke overtuiging kunnen formuleren jegens mij, de Raad van State of de Nederlandse bevolking, zijn ze mijn in ziens geen zetel waardig in de Eerste Kamer der Staten-Generaal of Provinciale Staten!!!

Bovendien is beantwoording van deze vragen voor mij op dit moment nog net even belangrijker, dan of ik wel of niet op dit moment een zetel zou kunnen (ver)krijgen in de Waterschappen, Provinciale Staten of Eerste Kamer. Ook hiervoor is nader persoonlijk onderzoek nodig. Wellicht is het zelfs beter om anarchist en/of carnavalist te zijn, zeg ik als vrijzinnig gereformeerde. Wat dit betreft is dit dan ook de reden om de heer Slump te wraken, aangezien het persoonlijke standpunt mij niet duidelijk is van een mogelijk dogmatisch gereformeerde ten opzichte van een vrijzinnig gereformeerde. Het kan ook zijn, dat de heer Slump mijn politieke standpunten en denkbeelden deelt, dus dit is onduidelijk.

Alleen de datum en het tijdstip van deze zaak lijken echter al te duiden op vooringenomenheid, bevooroordeeldheid, afhankelijkheid (van de wet of organisatie of iets anders?) en partijdigheid.

Met betrekking tot mijn kandidaat stellingen uit protest, had ik in ieder geval op 2 februari 2015 al besloten om mij als nog, voornamelijk ook uit protest (tegen persoonlijke schandalige onrechtmatige zaken), maar ook algemene niet kloppende zaken mij kandidaat te stellen. Voor mij staat overduidelijk vast, dat er sprake is van sabotage en alleen al diverse persberichten, dan persartikelen mede ingegeven door de rechterlijke macht of rechtspraak duiden hier al op of bewijzen dit. Hoe de vork exact in de steel zit, is mij voor de laatste maanden nog niet duidelijk, net zo min als dit vorig jaar rond dit tijdstip duidelijk was met betrekking tot mijn deelname aan de verkiezingen via de Piratenpartij. Daarbij hebben onder meer het ANP, de NOS, Dirk Poot, Ber Kessels en de heer Van Deijk, die wederom een kwalijke rol heeft gespeeld in deelname van de Piratenpartij Zuid-Holland en met betrekking tot de oprichter van de Piratenpartij als kandidaat via een positie op de Piratenpartij lijst voor deelname aan deze verkiezingen in Zuid-Holland, overduidelijk en nadrukkelijk een kwalijke negatieve rol gespeeld. Dit doet mij meer dan vermoeden, dat via allerlei manieren deelname aan verkiezingen en de uitslagen worden gemanipuleerd door bepaalde partijen, dan wel leden (betaald via of van) overheidsinstanties. Hetzelfde geldt voor partijen als manipulatie via pers en media.

Met betrekking tot mijn beroepschriften voor de verkiezingen van deelname aan het Waterschap Rivierenland en de Provinciale Staten voor de Provincie Gelderland, heb ik besloten de kosten van 167 euro tijdig over te maken, zodat er in ieder geval een dubbele geldige procedure tegen deze sabotage van mijn verkiezingsdeelname en campagne is opgestart, als ook sprake is van een dubbele wraking. Aangezien ik alle kosten vrij hoog vind voor mij persoonlijk en ik vind, dat ik normaal gesproken hiermee ook mijn doel zou moeten bereiken, heb ik besloten de 167 euro voor het Waterschap Rijn & IJssel voorlopig in ieder geval niet aan te betalen, net zo min, als ik de kosten van 1125 euro voor deelname aan de Provinciale Staten verkiezingen voor de Provincie Gelderland heb aanbetaald, aangezien het de vraag is of de kosten wel de baten gaan overtreffen, als dit alles gesaboteerd wordt en dus dan mogelijk weinig nut of doel heeft. Bovendien zorgen bepaalde overheidsinstanties of leden van overheidsinstanties er bewust voor, dat ik geen of onvoldoende ruimte in mijn middelen heb of verkrijg, dan wel m.b.t. tijd (ondersteuningsverklaringen behalen, waarvoor bij een gemiddelde geldige ondersteuningsverklaringen een uur gerekend moet worden minimaal aan tijd) en relaties (door in te spelen op angsten onder meer van mensen m.b.t. natuurlijke vrijheden, traditionele bezittingen en privileges) om zodoende onder meer mijn verkiezingsdeelname op deze wijze te saboteren of dit nu onbedoeld of bedoeld is, maar volgens mij geldt vaak, zo niet altijd het laatste en daarom ben ik genoodzaakt tot deze werkwijze en wraking.

Als er geen sabotage was geweest en een vrijspraak, zoals het had moeten zijn op 16 december 2014, dan wel 30 december 2014 voor de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Zutphen, had ik zeker deel genomen aan de Provinciale Staten verkiezingen de waarborgsom voldaan. Hetzelfde geldt met betrekking tot het regelen van ondersteuningsverklaringen en onder meer de 2 arrestaties in de 2 weken van het behalen van deze ondersteuningsverklaringen, als ook opeens het aanbod om het dossier over het overlijden van mijn moeder in Duitsland in te zien op 29 januari 2015, dan wel vragen te beantwoorden in deze zaak, hetgeen niet is gebeurt door het valse Openbaar Ministerie. Wel is er valselijk een executiebevel uitgegeven in de zaak van de boete van 200 euro op 30 november 2013 met een aanzienlijke verhoging, terwijl deze boete al lang onrechtmatig was en is.

Ook andere zaken, zoals de zaak van Tarik Z. uit Pijnacker en de zaak van Bart van U. en de vreemde zaken rondom de nota bene verkozen Els Borst en een aantal beweringen zijn voor mij dermate dubieus, dat deze mijn kandidaatstelling en verkiezingsdeelname hebben beïnvloedt. Aangezien er voor mij nog geen eenduidige informatie in deze zaken is, kan ik nog geen goede conclusies hierin maken voor aanstaande maandag of in ieder geval vandaag. Echter ben ik wel bereid mij te verplaatsen in deze en andere zaken, dus directe communicatie in deze aan te gaan met bijvoorbeeld de voorzitter van de Raad van State, de vice-voorzitter van de Raad van State, de leden of juristen van de Raad van State en de voormalige Ministers van Justitie in deze zaken om een goed oordeel te kunnen vellen en persoonlijke conclusie te maken in deze belangrijke zaken. Naar mijn mening zouden de 40 ondersteuningsverklaringen voor mijn deelname aan de verkiezingen, als ook de meer dan 180 stemmen bij de verkiezingen in de gemeente Nijmegen, die weliswaar niet geldig zijn voor deze verkiezingen, voldoende grond moeten zijn om mij als nog toe te laten tot de verkiezingen, terwijl of juist omdat mijn verkiezingsdeelname is gesaboteerd om mijn in ziens deelname te voorkomen. Zelfs een lijsttrekker heeft de oproep gedaan in een bepaalde stad om geen ondersteuningsverklaringen voor mij te tekenen, terwijl dit cruciaal zou zijn volgens de wet. Ook de vorig jaar gesaboteerde verkiezingsdeelname zorgt voor een negatieve invloed in deze. Bovendien zijn er politieke partijen, die gaan deelnemen aan de verkiezingen voor de Waterschappen, die minder ondersteuningsverklaringen, als ik hebben ingeleverd. Met betrekking tot de kosten voor de Provinciale Statenverkiezing, ben ik bereid deze dit jaar als nog te voldoen op de volgende realistische wijze: 125 euro per maand vanaf 1 maart 2015 tot en met einde van het jaar 2015 aan het Centraal Stembureau van de Provincie Gelderland. Deelname is echter op dit moment niet perse een must, net zo min als er de noodzaak bestaat een zetel te behalen, maar waarheidsvinding is des te belangrijker, als ook het verdedigen van mijn leven, vrijheid, soevereiniteit en privacy, die allen schandalig geschonden zijn en vandaar ook deze politieke motivatie en zaken. Voorbeelden van zaken, waarbij mijn vrijheid en soevereiniteit geschonden zijn, zijn mijn politieke detenties, diskwalificatie van mijn politieke denkbeelden (republikeinse principes) tot grootheidswaanzin, dan wel mijn levensovertuiging tot achtervolgingswaanzin, dan wel het dragen of niet dragen van kleding (zoals het verbieden van een riem op 6 januari 2011 en het verbieden van mijn eigen kledingkeuze tijdens die rechtszaak, waardoor ik een broek aan moest, die niet de mijne was), het verblijf in isoleercellen, dan wel PPC ter voorbereiding of tijdens deze belangrijke rechtszaken, het onrechtmatig verbieden post te versturen in deze aan pers en media en zelfs het stelen van mijn post onrechtmatig, het aftappen van mijn communicatie in ieder geval meermalen, het onrechtmatig inbreuk maken onder meer via list en bedrog door politie agenten via inbreuk of inbraak op mijn computers en telefoongegevens, een onrechtmatige buitenlandse politieke detentie, de sabotage van mijn verkiezingsdeelnames onder meer via de Piratenpartij en via het zwart maken in bepaalde pers en media als de NOS, Tubantia, het ANP en De Telegraaf en veel meer zaken. Bij deze wil ik kenbaar maken, dat de kans hoog is, dat ik wederom afwezig ben bij de Raad van State aanstaande maandag, ook al had ik eigenlijk ook begin deze week besloten wel en graag aanwezig te zijn. Deze afwegingen zal ik vandaag of dit weekend maken, maar mijn inziens, kan de Raad van State in ieder geval aan de twee belangrijkste eisen tegemoet komen, aangezien mijn persoonlijke mening is, dat de Raad van State op deze korte termijn niet de juiste beslissing kan maken en slechts indien alle politieke partijen of minimaal de helft van de lijsttrekkers van deelname aan de Provinciale Staten of Eerste Kamer verkiezingen antwoorden geven op de gestelde vragen, schriftelijk aan mijn persoon en via de eigen communicatie middelen als een website is er sprake wat mij betreft van eerlijke rechtmatige verkiezingen, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en een onbevooroordeeld oordeel, waarbij de kiezer op waarheidsgetrouwe informatie dit kan beoordelen en dit niet door middel van de politieke standpunten van een politieke deelnemende partij in deze, maar slechts door het samenvoegsel van alle politieke partijen en deelnemende lijsttrekkers in deze te samen. In afwachting van het schriftelijke Salomons oordeel van alle politieke partijen, die onafhankelijk soeverein schriftelijk reageren op deze zaken, als ook de wraking van de Raad van State, verblijf ik,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Subject: RE: Kandidaatstelling Provinciale Staten en Waterschappen door de ORP uit protest
Date: Wed, 4 Feb 2015 20:52:11 +0100

Geachte Statenleden, Statenfracties, redactieleden, journalisten en de pers,

Bij deze hebben ook de Waterschappen de Kandidatenlijsten bekend gemaakt in deze voor onder meer de Oranje Republikeinse Piraten:

http://www.wrij.nl/thema’/actueel/nieuws/@5190/onderzoek/

http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/02/onderzoek-kandidaatstelling-waterschapsverkiezingen.html

Bij deze wil ik bekend maken, dat op dit moment ik mij eergisteren kandidaat heb gesteld voor de verkiezingen van de Provincie Gelderland (als nog op het laatste moment uit protest vanwege sabotage door bepaalde autoriteiten) en eerder al voor de verkiezingen van het Waterschap Rijn & IJssel en het Waterschap Rivierenland. Op dit moment is deelname aan de verkiezingen nog niet zeker, aangezien er weliswaar 40 ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd en aan de meeste andere voorwaarden is voldaan, maar er vooral ondersteuningsverklaringen in sommige kieskringen nog tekort komen voor definitieve deelname (onder meer door sabotage door autoriteiten als politie en justitie).

Het besluit tot kandidaat stelling is vooral genomen uit (politiek) protest en statement, als ook om invloed uit te oefenen op de verkiezingen en de oprichting van de nieuwe politieke organisatie aan te kondigen. Inwoners in de kieskringen van de Provincie Gelderland en deze waterschappen Rijn & IJssel en Rivierenland worden als nog bij deze opgeroepen om ondersteuningsverklaringen te verkrijgen via de website www.erwinlensinkvrij.nl te ondertekenen op het gemeentehuis of stadswinkel en op te sturen om deelname mogelijk te maken! In ieder geval is de opstartfase van een nieuwe politieke beweging of organisatie op deze wijze in gang gezet en gewaarborgd.

Bij deze willen wij met name de grootste politieke partijen vragen dringend antwoord te geven op de voor onze achterban en Nederlanders belangrijke vragen in relatie tot de komende verkiezingen voor de Eerste Kamer, Waterschappen en Provinciale Staten:

1. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij m.b.t. het disfunctioneren door het erfopvolging – systeem voor het staatshoofd en het Koninkrijk der Nederlanden?

2. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij m.b.t. de niet bestaande democratische rechtstaat (bron: www.plvn.nl) en het totale disfunctioneren van de rechterlijke macht, politie en justitie, al minstens sinds 1993 / 1994 (IRT-affaire, het Demmink pedonetwerk, moordzaak Pim Fortuyn, moordzaak Marianne Vaatstra en moordzaak Manuel Schadwald en de kwestie Gonsalves (bronnen: www.klokkenluideronline.is / www.erwinlensinkvrij.nl / www.jdtv.nl / www.waarinholland.nl ) in Nederland?

3. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij m.b.t. de invoering van gedeeltelijke jury – rechtspraak in Nederland ?

4. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij m.b.t. de (forensische) psychiatrie, een heksenjacht van kwakzalverij en oplichting, gebaseerd op onwetenschappelijke hypotheses en een steeds uitbreidende DSM (inmiddels de 5e druk)?

5. Wat is het politieke standpunt met betrekking tot de Stichting Bilderberg Meetings, de Bilderberg families als de familie Fentener – Van Vlissingen, familie Von Amsberg – Zur Lippe Biesterfeld, familie Rothschild, familie Rockefeller, familie Wallenberg en de oligarchie in de Westerse wereld via bezit en controle van de pers / media (als het ANP, de NOS en de Telegraaf etc.) en de systeembanken (ABN Amro, ING Groep), energie (SHV, SHELL), multinationals, verzekeringen en het vermoedelijk aanwijzen als Alexander Pechtold (D66) of Mark Rutte (VVD) als nieuwe premier voor en na de komende verkiezingen?

6. Wat is het politieke standpunt met betrekking tot het Burgerinitiatief Ons Geld (www.burgerinitiatiefonsgeld.nu) van de politieke partij?

7. Wat is het politieke standpunt m.b.t. de onrechtmatige daden, sinds 28 april 2008 jegens lijsttrekker Erwin Lensink van de Oranje Republikeinse Piraten door politie, justitie en de rechterlijke macht, de laster, smaad en valse verklaringen (ook van bepaalde pers en kwakzalvers van de psychiatrie) en de zeer lange duur van de detentie onder meer na Prinsjesdag 2010, maar ook rondom de Kroning van 2013, nota bene in Duitsland 63 dagen en hoe verhoudt dit zich tot de zaak Manuel Schadwald uit Berlijn, vermist en gezocht door de Duitse politie sinds 1994 en de betrokkenheid van Joris Demmink bij deze moord?

8. Wat is het politieke standpunt m.b.t. de vereisten van de Kiesraad voor deelname aan de verkiezingen, zoals het inleveren van ondersteuningsverklaringen en wat zijn hier de argumenten voor, als ook waarom zou een politieke partij in 19 kieskringen minimaal 30 ondersteuningsverklaringen (dus 19 X minimaal 30) voor de Tweede Kamer Verkiezingen moeten behalen BINNEN 2 weken voor deelname aan de verkiezingen? Waarom zoveel veel en waarom bij de Waterschapppen, Provinciale Staten en gemeenten ook zoveel en ook nog eens instemmingsverklaringen (=dubbelop)?

9. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij met de sabotage acties jegens onder meer Erwin Lensink (Oranje Republikeinse Piraten), maar bijvoorbeeld ook jegens Samir Allioui (lijst Piratenpartij Zuid-Holland) en wellicht anderen (Henk Krol, Pim Fortuyn, Geert Wilders etc. etc.) uitgehaald de laatste twee maanden en vooral de laatste twee weken door de oligarchische elite of overheidsdiensten met onder meer 2 onrechtmatige arrestaties, valse boetes, valse processen, valse veroordelingen en andere wanpraktijken jegens ondergetekende, waardoor deze wellicht niet kan deelnemen aan de verkiezingen, zoals gewenst?

10. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij met betrekking tot de huidige Coup D`Etat en bankencrisis, waarbij de ABN AMRO Bank wellicht gedenationaliseerd gaat worden (wat koste wat kost voorkomen moet worden) en de overnames door onder meer hedgefund Blackrock en de betrokkenheid van de dubieuze Rothschild & Cie. bank bij deze dubieuze acties?

Per omgaande verwachten wij schriftelijk (aan e-mail gw_lensink@hotmail.com) antwoorden op deze belangrijke vragen voor Nederland van het bestuur, dan wel de fracties van de zetelende politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en Provinciale Staten, zodat de kiezer deze belangrijke afwegingen kan maken voor de komende verkiezingen!

Gisteren hebben wij daarom een belronde gedaan met de belangrijkste politieke partijen, namelijk VNL, VVD, PVDA, CDA (onbereikbaar), SP en PVV (onbereikbaar) en D66 (hing op na de vraag of ze waren opgericht door de AIVD) in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Met betrekking tot de huidige en komende verkiezingen zouden wij graag per omgaande schriftelijke reactie en antwoord op alle 10 de vragen ontvangen van in ieder geval de fracties VNL, VVD, PVDA, CDA, SP, PVV, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SGP en de ChristenUnie en de OSF, als ook de zittende fracties in de Provinciale Staten van de verschillende provincies. Verder roepen wij de politieke partijen, die op de bovenstaande vragen de goede antwoorden geven, mij een plaats beschikbaar te stellen voor de verkiezingslijst van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en dit mag als een sollicitatie beschouwd worden en graag zouden ik, Erwin Lensink graag z.s.m. antwoord willen ontvangen, welke mogelijkheden er hier voor zijn. Mocht de sabotage praktijken a.s. vrijdag succesvol zijn gebleken en mijn deelname onmogelijk zijn, overwegen wij de stap naar de Raad van State in deze!

Verder zal er a.s. maandag een wrakingsprocedure plaats vinden, waarbij de (voormalig) advocaat van Wim Dankbaar (Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra) de verdediging over zal nemen in de rechtbank Zutphen, dus op 9 februari om 15.30 uur, waarbij onder meer de onschuldig veroordeelde Jasper Steringa als getuige zal worden opgeroepen. In deze rechtbank zijn de van pedofilie beschuldigde (hoofd)officieren van justitie Wooldrik en Holthuis actief geweest, waarbij ook de laatste beschuldigd is aanwezig te zijn geweest bij de moord op Manuel Schadwald in 1994 (bron: Rolodex-man).

Voorts zijn wij dan ook van mening, dat volgende week Tarik Zahzah vrijgelaten moet worden, aangezien hij op een geniale wijze met een nepwapen en meer dan terecht de NOS en ook andere pers / media op hun nummer heeft gezet, die onbetrouwbaar blijken te zijn (vaak en expres). Bovendien waarom zou de onbetrouwbare NOS wel zoveel zendtijd mogen hebben en Tarik niet even primetime 15 minuten integraal en live? Dat lijkt ons een beter plan, dan opsluiting in (politieke) detentie of in de kwakzalverij (GGZ) voor deze universitaire student met talenten, kennis en belangrijke informatie!!!

Bij voorbaat dank voor de interesse en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink
Lijsttrekker “Oranje Republikeinse Piraten”

Meer informatie : www.erwinlensinkvrij.nl
Link voor politieke organisatie: http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten

Op dit moment heeft een nieuwe republikeinse georiënteerde organisatie, voorlopig onder de Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten” zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Gelderland uit protest, als ook voor de waterschappen Rijn & Ijssel en Rivierenland. Het doel is om de komende verkiezingen en die van de Eerste Kamer te beïnvloeden en de aankondiging van deze nieuwe vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te doen. De belangrijkste doelstellingen zullen zijn invoering van republikeinse principes in Nederland en de rest van de wereld m.b.t. het (fiduciaire en fysieke) geld- en handelssysteem, democratische principes (afschaffing erfopvolging) en invoering (gedeeltelijke) juryrechtspraak.

Graag wil ik een direct telefonisch gesprek met de deurwaarder op al mijn zaken bij of van GGN i.v.m. alle valse vorderingen ook van Menzis inzake eigen bijdrage psychiatrie en rekeningen voor zorgverzekeringen toen ik in detentie zat en die dus onrechtmatig zijn (geweest). De boete van 445 euro van het CVOM is al een half jaar geleden als onrechtmatig aangemerkt door Burgemeester Van Aartsen, de Hoofdofficier van Justitie Korvinus, de bezwaarschriftencommissie Den Haag en parketsecretaris N. Aandewiel, ook in verband met de zaken rondom Joris Demmink en de betrokkenheid bij de zaak Manuel Schadwald.

Gisteren werd ik op schandalige wijze door GGN te woord gestaan en die stuurde mij weer door naar het CJIB, die mij altijd doorsturen naar het CVOM, waarbij het CVOM mij weer doorstuurt naar het Openbaar Ministerie, die mij dan weer terug stuurt naar het CJIB. Bovendien heb ik hier al 100en keren over getelefoneer met het CJIB, CVOM, politie Noord-Oost Gelderland, justitie in Zutphen en Den Haag en desondanks gaat u dit mij proberen in te vorderen? Ik wil dat u voor mij bij justitie een claim tussen de 255.000 euro en 1.200.000 euro direct bij het CVOM terug gaat in vorderen en de kosten daarvan mag u gaan verhalen bij het CVOM, aangezien ik de afgelopen bijna 6 jaren van mijn leven niet terug krijg met geld of wat dan ook. Graag wil ik met u z.s.m. telefonisch contact over deze schandalige kwestie! Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,

G.W. Lensink

Beste bezoekers van deze website,
Graag wil ik direct reageren op het actuele nieuwsbericht m.b.t. mijn kandidaatstelling voor de Provinciale Staten van Gelderland. Uit protest heb ik afgelopen donderdag besloten na het bezoek in het justitie departement van het Gerechtshof Arnhem, vanwege niet nagekomen beloftes, afspraken en het onbeantwoord blijven van mijn vragen mij kandidaat te gaan stellen voor de Provinciale Staten en dit is gisteren dus een feit geworden. Deelname aan de verkiezingen is nochtans onzeker en ook niet perse een must. De eerste doelen zijn namelijk al bereikt, de aankondiging van een nieuwe politieke organisatie, voorlopig onder de noemer en Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten”. Ik verzoek allen, die dit lezen ook dit bericht verder te verspreiden in b.v. de reactie panelen van pers en media als Elsevier, NU.nl, De Gelderlander, Omroep Gelderland etc. etc.

Op dit moment heeft een nieuwe republikeinse georiënteerde organisatie, voorlopig onder de Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten” zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Gelderland uit protest, als ook voor de waterschappen Rijn & Ijssel en Rivierenland. Het doel is om de komende verkiezingen en die van de Eerste Kamer te beïnvloeden en de aankondiging van deze nieuwe vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te doen. De belangrijkste doelstellingen zullen zijn invoering van republikeinse principes in Nederland en de rest van de wereld m.b.t. het (fiduciaire en fysieke) geld- en handelssysteem, democratische principes (afschaffing erfopvolging) en invoering (gedeeltelijke) juryrechtspraak.

Het is gebleken, dat de Nederlandse rechtspraak, zowel in het klachtrecht m.b.t. organisaties als politie en justitie, de rechterlijke macht (onder meer het strafrecht en de artikel 12 s.v. procedures door en door corrupt is) en er daarom waarborgen ingevoerd moeten gaan worden in rechtspraak via (deels) jury – rechtspraak. Ook dienen andere republikeinse principes ingevoerd als de afschaffing van erfopvolging en het nationaliseren van de geldschepping, zoals uiteen is gezet op de website van het Burgerinitiatief Ons Geld (zie website: www.burgerinitiatiefonsgeld.nu).

Het is gebleken, dat Nederland amper een democratische rechtstaat is en een pedofiel netwerk de Nederlandse staat heeft gekaapt via chantage en andere schandalige zaken als het onschuldig opsluiten van mensen (Baybasin, Louis Hagemann en zeker Jasper Steringa) en zelfs het vermoorden van kinderen als Manuel Schadwald uit Berlijn in 1994. Voor Gelderland is dit eens te meer van belang, daar de van pedofilie beschuldigde hoofofficieren van justitie een arbeidsverleden hebben in Zutphen, namelijk (ex)-HOVJ Holthuis en (ex)-HOVJ Wooldrik. Ook Joris Demmink, (ex)-HOVJ Wabeeke, PG Herman Bolhaar, PG Brouwer, Ernst Hirsch-Ballin en Piet-Hein Donner worden nadrukkelijk beschuldigd, net als andere prominenten en deze zaak moet tijdens de komend verkiezingen dan ook wat mij betreft op de agenda, aangezien Nederland geen rechtstaat meer is (sinds de IRT-affaire, het ROLODEX-onderzoek en de zaak Manuel Schadwald in 1993/1994, de art. 12 s.v. strafvervolging jegens Demmink door het Gerechtshof Arnhem en de terechte vraag is of het dat ooit is geweest sinds 1813).

Naar mijn mening moeten bij de komende verkiezingen in 2015 de politieke Bilderberg-elite, dan wel het pedofiele deel van de VVD, CDA en D`66 afgestraft worden voor deze schandalige wanpraktijken, die nu al 20 jaren voortduren. Ook andere politieke partijen zullen hier nadrukkelijk stelling in moeten nemen en tekst en uitleg verschaffen bij de komende verkiezingen en vandaar dit politieke offensief via deze protest deelname!

Voor deelname aan de waterschap verkiezingen en de Provinciale Staten verkiezingen heb ik namelijk nog ondersteuningsverklaringen nodig en het is zelfs zo, dat ik zelfs zelf voor de Provinciale Staten nog geen eens een ondersteuningsverklaring heb kunnen ondertekenen. Voor de mensen en inwoners van de Provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland en het Waterschap Rijn & IJssel, die graag willen, dat ik deel neem, is het volgende bericht zeer belangrijk! Ik heb namelijk jullie steun, medewerking en hulp direct en nu nodig om deel te nemen, via het ondertekenen van ondersteuningsverklaringen en daarvoor is nog circa 5 werkdagen de tijd voor. Het beste zou zijn, dat dit voor vrijdag om 15 uur geregeld zou zijn en dan is deelname gewoon mogelijk!!!
Inwoners van het Waterschap Rivierenland (Zuid-Gelderland, Rijk van Nijmegen, Arnhem-Zuid, zuidelijk deel van Utrecht, Vianen in Zuid-Holland en het land van Heusdenhout en Altena), het Waterschap Rijn & Ijssel en de Provincie Gelderland kunnen ondersteuningsverklaringen bij mij krijgen en opvragen via het e-mail adres: gw_lensink@hotmail.com of via onderstaande werkwijze en het downloaden via internet. Vervolgens moet het formulier na ondertekening in het gemeentehuis met stempel van de ambtenaar per post naar mij teruggestuurd worden per omgaande.

De ondersteuningsverklaringen procedure is onder meer niet rond, doordat ik de afgelopen 2 weken door diverse zaken (schadeclaim, procedure Europese Hof, valse rechtszaken rechtbank Zutphen en wraking m.b.t. de zaak Marianne Vaatstra, het organiseren en bezoeken van advocaten en justitie en vooral 2 valse arrestaties de afgelopen 2 weken voor lokaalhuisvredebreuk van het justitie departement bij het Gerechtshof Arnhem en het bellen van de politie in verband met een pedofiel netwerk rondom Joris Demmink, dat de moord heeft gepleegd op onder meer Manuel Schadwald uit Berlijn, waarbij Joris Demmink betrokken en aanwezig was) niet voldoende tijd en gelegenheid heb gehad om ondersteuningsverklaringen te regelen. Er is dan ook overduidelijk sprake van sabotage van mijn verkiezingsdeelname, omdat een bepaalde politieke en pedofiele elite met name ook in Den Haag als de dood is, dat ik mee ga doen. De druppel die de emmer voor mij in dit geval doet overlopen is afgelopen donderdag en daarom heb ik besloten exact te doen, waar men voor vreesde, namelijk mij kandidaat stellen. In de loop van deze week, waarschijnlijk morgen zal er een extra bericht met bewijzen hierover verschijnen.
Bij deze roep ik een ieder op, die mijn kandidatuur als nog mogelijk wil maken of ondersteunen, binnen 5 dagen een ondersteuningsverklaring te tekenen voor deelname aan deze verkiezingen en aan mij te geven of op te sturen per post. Dit besluit is vooral gelegen in het feit, dat politieke partijen als de (Bilderberg familie en Bilderberg partijen) VVD, CDA en D`66 (met politieke top en elite, die Joris Demmink en anderen onterecht en op zeer criminele en schandalige wijze beschermen), politie, justitie en de rechterlijke macht in Nederland bijna volledig en al jarenlang blijken te disfunctioneren en ik roep met name alle PVV – stemmers (en leden), PVDA – stemmers (en leden), SP – stemmers (en leden), SGP stemmers (en leden), Partij voor de Dieren stemmers (en leden), VNL stemmers (en leden), lokale partijen stemmers (en leden), Piratenpartij – stemmers (en leden) en de CDA-stemmers en leden, die Pieter Omtzigt steunen, de niet – stemmers, anarchisten en en alle voormalige Pim Fortuyn aanhangers (LPF) en allen die mij steunen, mijn deelname als nog mogelijk te maken op deze wijze:
1. Provinciale Staten Verkiezingen Provincie Gelderland
(Open hier de link voor de ondersteuningsverklaring: http://www.facebook.com/groups/834869609872052/?fref=ts )
2. Waterschap Rivierenland
(Open hier de link voor de ondersteuningsverklaring: http://www.facebook.com/groups/834869609872052/?fref=ts )
3. Waterschap Rijn & IJssel
(Open hier de link voor de ondersteuningsverklaring: http://www.facebook.com/groups/834869609872052/?fref=ts )

Bij deze wil ik er op wijzen, dat ik zelfs de procedure en gang naar de Raad van State eventueel in overweging neem om deel te gaan nemen aan de verkiezingen, dus dat het zowel mogelijk is om niet of juist wel deel te nemen aan de verkiezingen. Met name Gelderlanders roep ik op om mijn deelname mogelijk te maken door ondersteuningsverklaringen te tekenen. Via deze link hier direct onder is daarover meer informatie te vinden:

http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten

Start activiteiten met ondertekening hernieuwde Acte van Verlatinghe op de Dam in Amsterdam:

Op deze site kunt u informatie vinden over het republikeinse gedachtengoed, principes en historie!

De laatste tijd begint het steeds meer dubieus te worden of Het Koninkrijk der Nederlanden nog wel een democratie of rechtstaat genoemd kan worden en ik wil hier nadrukkelijk ook de zaken benoemen rondom politici als prominente lijsttrekkers en oprichters van politieke partijen als Pim Fortuyn (Lijst Pim Fortuyn), Rita Verdonk (VVD / Trots op Nederland), Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid), Samir Allioui (Piratenpartij), Henk Krol (Gaykrant / 50+ Partij) en ondergetekende, als ook verder de zeer dubieuze zaken rondom het overlijden en moorden op zowel Pim Fortuyn (2002), als voormalig Minister Els Borst (D`66 / 2014 / verkiezingen gemeente De Bilt) tijdens de verkiezingsdeelname en verkiezingen.

Na grondig onderzoek (sinds 4 juli 2008) met betrekking tot het dubieuze functioneren van politie en justitie, jegens mij sinds het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland kom ik dit jaar definitief tot de conclusie, dat er nauwelijks sprake is van “een rechtstaat”. Bij deze wil ik dan ook de beschuldiging uitten, zoals ik vorig jaar en afgelopen weken al heb gedaan, dat prominent VVD-er en voormalig ex-Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink betrokken en aanwezig is geweest bij de moord en vermissing van Manuel Schadwald in 1994, afkomstig uit Berlijn in Duitsland. Het is mij inmiddels ook duidelijk geworden door onderzoek van diverse onderzoekers in de zaak van Marianne Vaatstra in Friesland, dat ook hierbij Joris Demmink betrokken was bij het wegvoeren van de moordenaar Ali Hassan naar Noorwegen en de directe, dan wel indirecte bescherming van medeplegers op de moord Wolfgang Hebben, Feik Mustafa en Ludger Dill, daags na de moord.

In de afgelopen maanden heb ik meer research en onderzoek gedaan naar het arbeidsverleden van deze ex-Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink en er zijn mij opeens nog veel meer zaken opgevallen, mede met betrekking tot diverse verkiezingen. Al eerder werden de beschuldigingen geuit, dat Joris Demmink betrokken zou zijn geweest bij de moord op Minister van Staat Els Borst in De Bilt en Fred De Brouwer (Panorama) in Thailand het afgelopen jaar, daags na het D`66 congres of dat de Demmink Doofpot er een relatie mee had. Andere vermoedelijke motieven, die werden geuit, betroffen onder meer de betrokkenheid van Alexander Pechtold, als nieuwe Minister- President, daarbij aangewezen tijdens de afgelopen Bilderberg Meetings door de prominente Bilderberg innercircle en volgens leden van de politieke partij De Groenen een zaak met vergiftigd (geïmpregneerd) hout, dat heel Nederland zou vergiftigen.

Afgelopen week, werd in een persconferentie van de politie in Utrecht, kort voor de verkiezingen, wat op zich al vreemd en dubieus op mij overkomt een zogenaamde dader of verdachte van de moord op Els Borst aangewezen. Deze dader zou, net als de naar mijn overtuiging onschuldige Jasper Steringa in de zaak Marianne Vaatstra, aan zijn gewezen via een (valse) “DNA-match” door het Nederlands Forensisch Instituut, nadat hij verplicht DNA was af te staan. Inmiddels is mij bekend geworden, dat ik in 2013 80 dagen in politieke detentie (waarvan 63 dagen in Duitsland) heb moeten zitten, niet alleen vanwege de Kroning op 30 april 2013, maar ook vanwege mijn contacten met Micha Kat en andere onderzoekers als Hans Mauritz, Wim Dankbaar en Andre Vergeer in de zaak Marianne Vaatstra om op die wijze Jasper Steringa valselijk veroordeeld te kunnen krijgen. “Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra” is het bewijs.

Het is mij verder het afgelopen jaar opgevallen, dat in de zaak Marianne Vaatstra het laatste jaar dezelfde tactiek werd gebruikt, als in de “oplossing” van de zaak Els Borst. Peter R. De Vries bemoeide zich continu met deze zaken door instigatie en suggesties te doen in de richting van vermoedelijke daders en daarbij te trachten heel Nederland op een vals dwaalspoor te brengen. Dit is opvallend, daar de zelfbenoemde misdaadverslaggever dit ook het afgelopen jaar deed met een zogenaamde ex-chauffeur Hans Bakker van de van diverse misdaden verdachte Joris Demmink. Mijn in ziens is het daarom een dubieus verhaal, dat Bart van U. (uit Rotterdam) de moord op Els Borst zou hebben gepleegd en is er een handlanger van het Demmink Doofpot kamp actief bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die zelfs DNA -profielen vals verwisseld in Demmink – zaken als de zaak Marianne Vaatstra. Bij de zaak Els Borst wil ik nog een slag om de arm houden, aangezien de beschuldiging is geuit, dat Bart van Urk de zondag na de moord vuurwerk zou hebben gegooid bij het politiebureau in Amersfoort en daarvoor 2 dagen in detentie hebben gezeten. Het is wel heel opmerkelijk, dat hij toen weer vrij gelaten zou zijn…
Het is verder opvallend, dat zowel in de zaak Marianne Vaatstra, als de zaak Els Borst de perswoordvoerder van de politie Bernhard Jens een (dubieuze hoofdrol) vervuld heeft de afgelopen jaren. Dan hebben we ook nog de zaak Manuel Schadwald, die onder “slecht Gestirnte” zou zijn en die door Joris Demmink en consorten na de moord verzwaard in het IJsselmeer zou zijn gedumpt in.
Afgelopen zondag kwam, daarbij ook nog eens het bericht uit het NTR – programma over de zaak met betrekking tot de moord op Marianne Vaatstra, lijsttrekker Pim Fortuyn van de LPF op de dag van de moord op het mediapark in Hilversum het plan had om Friesland te bezoeken in het kader van de in 2002 nog onopgeloste moord op Marianne Vaatstra. Aangezien Pim Fortuyn zeer bekend en goed geïnformeerd was in Rotterdam, lijkt het er heel erg op, dat hij meer wist van de Demmink Doofpot en mogelijk zaken als Manuel Schadwald en Marianne Vaatstra en de daadwerkelijke moordenaars.
Uit heel veel diverse bronnen heb ik dan ook vernomen, dat het goed mogelijk zou zijn, dat de vermeende moordenaar Volkert van der G. (Apeldoorn) niet de enige betrokkene op de moord zou zijn geweest op 6 mei 2002. Het is in dit kader ook nog eens opmerkelijk, dat er een documentaire door nota bene de BNN (onder meer Katja Schuurman en Ruud de Wild) in 2010 is gemaakt, die al deze zaken lijkt te bevestigen met een tweede schutter, een Syrische huurmoordenaar met de naam “Abu Tarif” of “Abu Fatah” betrokken zou zijn geweest en deze moordenaar dan eveneens het land zou uit zijn gezet, net als “Ali Hassan” in 1999 via nota bene politie en justitie of andere overheidsdiensten. Deze zaken zouden ook nog eens onderschreven worden door het boek van Ine Veen met de titel “Moord namens de Kroon”, waarbij ik inmiddels geluiden uit het Republikeinse Genootschap heb vernomen, dat Beatrix over de opkomst van Pim Fortuyn zou hebben gezegd: “doe er wat aan”. De grote vraag is, heeft ze dit tegen Joris Demmink en consorten, die toen al betrokken waren bij zeer duistere zaken, gezegd?

Het begint er steeds meer op te lijken, dat Jasper Steringa en ook nu Bart van U. uit Rotterdam, die verdacht zou worden van nota bene een moord op Els Borst zonder duidelijk motief en dat helemaal in Bilthoven op een zaterdagavond, direct na een D`66 congres, als zondebokken wordt gebruikt of misbruikt om hooggeplaatste figuren in de Nederlandse politiek, dan wel pedofiel netwerk rondom Joris Demmink en consorten te beschermen! Bij Bart van U. wil ik nog een slag om de arm houden. Nadrukkelijk wil ik in dit verband ook de naam noemen van voormalig hofadvocaat Frits Salomonson en voormalig voogd van Willem – Alexander von Amsberg en zijn pedo – seksuele dwangpraktijken in een SM-kelder in Amsterdam. Adam Curry heeft hier al eens een verboden radio uitzending overgemaakt. De vraag begint zich hier steeds meer op te dringen of Nederland wel een democratie, laat staan een rechtstaat is? Het is hierbij zeer opvallend te noemen, dat enkele maanden na de moord op Pim Fortuyn de Secretaris-Generaal van Justitie vertrekt en op 1 november 2002 vervangen wordt door de benoeming van Joris Demmink door Beatrix von Amsberg en Minister van Justitie Piet-Hein Donner, die is aangetreden als Minister van Justitie op 22 juli 2002 in het Kabinet Balkenende I. Het is in dit kader van belang, de carrière van Joris Demmink nader onder de loep te nemen met een overzicht:

Jaartallen Functie Joris Demmink
1982-1993 Directeur-generaal politie (Rechtspleging)
1993-2002 Directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het Ministerie van Justitie
2002-2012 Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie

In dit kader is het ook van belang om aan te wijzen, welke Ministers van Justitie en betrokken kabinetten dit schandaal in Nederland van de laatste tijd en tientallen jaren hebben veroorzaakt:
Kabinet politieke partijen jaartallen Minister van Justitie
Kabinet Lubbers (1) CDA / VVD 1982 – 1986 Frits Korthals Altes (VVD)
Kabinet Lubbers (2) CDA / VVD 1986 – 1989 Frits Korthals Altes (VVD)
Kabinet Lubbers (3) CDA / PVDA 1989 – 1994 Hirsch Ballin (CDA)/ Kosto (PVDA)
Kabinet Kok (1) PVDA / VVD / D`66 1994 – 1998 Winnie Sorgdrager (D`66)
Kabinet Kok (2) PVDA / VVD / D`66 1998 – 2002 Benk Korthals (VVD)
Kabinet Balkenende (1) CDA / LPF / VVD 2002 – 2003 PH Donner (CDA)
Kabinet Balkenende (2) CDA / VVD / D`66 2003 – 2006 PH Donner (CDA)
Kabinet Balkenende (3) CDA / VVD 2006 – 2007 PH Donner (CDA)/ Hirsch Ballin (CDA)
Kabinet Balkenende (4) CDA / PVDA / CU 2007 – 2010 Hirsch Ballin (CDA)
Kabinet Rutte (1) VVD / CDA 2010 – 2012 Opstelten (VVD)
Kabinet Rutte (2) VVD / PVDA 2012 – heden Opstelten (VVD)
Het begint er daarmee steeds meer op te lijken, dat de vermoorde Pim Fortuyn met de “Puinhopen van Paars” dus nu achteraf gezien gelijk had, maar dat daar ook het CDA de schuld aan heeft, samen met de VVD, PVDA en D`66. In deze zaak bezien is het ook van belang, dat de lijsttrekkers van deze politieke partijen vaak worden uitgenodigd door Beatrix von Amsberg om deel te nemen aan de Bilderberg Meetings met dubieuze mensen als Henry Kissinger, David Rockefeller, Jacob Rothschild en Sir Evelyn de Rothschild, als ook diverse grootbankiers en leden van Gekroonde families. Eveneens werd, namelijk in de jaren `80 van de vorige Eeuw de neo-liberale koers ingezet, waarbij bedrijven werden geprivatiseerd en de grote systeembanken steeds meer macht kregen en dus de aandeelhouders. Ik verwijs hiervoor verder naar de website www.burgerinitiatiefonsgeld.nu ! Het lijkt er dus erg op, dat de heer Joris Demmink betrokken is geweest bij de schandalige zaken en moorden op Pim Fortuyn, Marianne Vaatstra en Manuel Schadwald en mogelijk Els Borst recent. Het lijkt mij ook, dat D`66 lijsttrekker Alexander Pechtold meer weet heeft over de achtergronden van de zaak Els Borst, die immers vermoord is direct na het D`66 congres en het lijkt er toch verdacht veel op, dat de VVD en D`66 zondebok Bart van U. vlak voor de verkiezingen wel verdraaid goed uitkomt wat dit betreft.

In dit kader zijn ook de zaken rondom lijsttrekkers Rita Verdonk en Geert Wilders zeer van belang. Het lijkt er voor mij namelijk op, dat het Demmink kamp iedere tegenstander of opponent graag op elke wijze en zelfs de criminele of onrechtmatige wijze wil uitschakelen, zelfs via het justitie apparaat. Bij de partijleider en lijsttrekker van de PVV moet daarbij vooral gedacht worden aan de strafvervolgingen, die worden ingezet, omdat let wel woorden van Geert Wilders strafbaar zouden zijn en thans zou het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, die nog steeds worden gecontroleerd door benoemde figuren van Joris Demmink en consorten een gevangenisstraf van 17 jaren gaan eisen tegen Geert Wilders. In een democratische rechtstaat zou dit volstrekt onmogelijk moeten zijn of ik of iemand anders het nu eens is met Geert Wilders of niet! Eerder al werd Wilders van de PVV “vrijgesproken” na diverse wrakingprocedures!

Dat het Demmink kamp nergens voor terugdeinst blijkt ook uit het feit, dat Rita Verdonk zelfs binnen de VVD is uitgeschakeld. Uit berichten is mij namelijk duidelijk geworden, dat niemand minder dan Joris Demmink, Rita Verdonk uitgeleide deed na de zogenaamde nederlaag bij de interne VVD -verkiezingen en daar zijn zowel foto`s als videobeelden van. Het is verder opvallend, dat ook Hilbrand Nawijn (voormalig LPF-er) zich continu bezig hield met de zaken rondom Joris Demmink en deze informatie, dus achter de schermen bekend is bij menigeen in Den Haag en omstreken. Mijn veronderstelling en die van velen is dan ook, dat het Demmink kamp de interne verkiezingen binnen de VVD vervalst moet hebben tussen de verkiezing met Rita Verdonk en Mark Rutte. Bij de interne verkiezingen zou Mark Rutte 51% hebben behaald en Rita Verdonk 46%, terwijl bij de daarop volgende verkiezingen Rita Verdonk als nummer twee (620.555) opeens opmerkelijk meer stemmen haalde dan Mark Rutte (553.200). Deze uitslag (Rita Verdonk 53 % versus Mark Rutte 47%) en de peiling van Maurice De Hond onder VVD – ers destijds duid er op, dat er fraude is gepleegd bij de interne VVD – verkiezingen hierover. Dan zouden we nu dus zitten met een fraudeleus kabinet en minister-president!

En dan zijn er nog de zaken Fred De Brouwer, die ook vorig jaar rondom de verkiezingen om het leven is gebracht in Thailand en grondig onderzoek deed naar de zaken rondom Joris Demmink en Henk Krol, die bij voortduring beschuldigd wordt van allerlei zaken en ook al betrokken is geweest in het verleden en zelfs vorig jaar nog met betrekking tot de zaak Joris Demmink. Ook Henk Krol is thans een lijsttrekker of lijsttrekker geweest, die (in enige mate) ten strijde trekt tegen het Demmink kamp in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hetzelfde geldt voor Pieter Omtzigt van het CDA, die hiervoor zelfs door het CDA bij de vorige verkiezingen op een onverkiesbare plaats is gezet, maar uiteindelijk met voorkeursstemmen terecht als nog in de Tweede Kamer terecht is gekomen. Inmiddels hebben ook Joram van Klaveren en Louis Bontes de strijd op zich genomen tegen de Demmink Doofpot in de Tweede Kamer met de nieuwe politieke partij / politieke organisatie VNL (Voor Nederland). Het wordt de hoogste tijd, dat politieke partijen als het CDA (met name dus Ernst Hirsch Ballin en Piet Hein Donner en getrouwen), VVD (Joris Demmink, Mark Rutte, Ivo Opstelten en getrouwen), D`66 (Bilderberg en de bij mij verdachte Bilderberg Alexander Pechtold) worden afgestraft bij alle volgende verkiezingen voor dit gigantische schandaal, rondom het Demmink netwerk. Alexander Pechtold, waarschijnlijk aangewezen op de vorige Bilderberg conferentie als nieuwe premier, ziet daarmee bij deze zijn kansen verkeken.
Op dit moment is er naar mijn mening, qua deze schandalige praktijken op de PVDA wel enkele zaken aan te merken, maar nog niet zoveel als aantoonbare Demmink netwerk beschermende partijen, dan wel Bilderberg partijen en lijsttrekkers bij het CDA, VVD en D`66. Deze partijen kunnen zelfs ondemocratisch genoemd worden, als men de kennis heeft over al deze zaken. Het is ook opvallend te noemen, dat nota bene voormalig Greenpeace activist Diederik Samsom, waarschijnlijk op het laatste moment door Beatrix werd toegevoegd aan de Bilderberg – delegatie en zich daar niet echt thuis voelde, blijkens de beelden gemaakt onder meer door We Are Change van Luke Rudkowski. Het lijkt er op, dat dit een noodgreep is geweest, daar Mark Rutte onder zwaar vuur zal komen te liggen, net als de gehele VVD vanwege de affaire Demmink in de nabije toekomst en in eerste instantie leek en lijkt het er op, dat Alexander Pechtold van D`66 is aangewezen als vervanger, ware het niet, dat de moord op Els Borst roet in het eten leek te gooien en deze kans dus een stuk kleiner maakt. Nu wil ik daar de link naar mijn zaak maken, daar ik reeds sinds 2007/2008 Bilderberg onderzoek deed en de afgelopen weken er zich nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, als ook het laatste jaar deze andere nieuwe informatie mij is toegekomen en mijn deelname aan de verkiezingen wordt gesaboteerd en er onregelmatigheden hebben voorgedaan, die mijn deelname aan de verkiezingen in 2015 zouden kunnen voorkomen. Hiervoor zijn naast bovenstaande zaken, diverse bewijzen!

Allereerst zijn er de twee zeer valse, onrechtmatige, criminele internationale strafvervolgingen vanaf 28 april 2008 (in de zaak van mijn moeder in Duitsland) en de zaak vanaf 4 februari 2013 (met betrekking tot Jasper Steringa en de Kroning in Amsterdam, dat al erkent is door PVDA Burgemeester Van der Laan en de van bij Demmink betrokken zaken beschuldigde Pieter Jan-Jaap Aalbersberg, politiechef in Amsterdam), waarbij opeens ik gedurende het behalen van de weken m.b.t. ondersteuningsverklaringen Officieren van Justitie Klunder en Zwolsman afgelopen donderdag 29 januari 2015 mijn vragen zouden gaan beantwoorden en inzage regelen in het dossier naar het overlijden van mijn moeder om 14.00 uur, hetgeen ze dus niet deden. Daarbij had Officier van Justitie Klunder het opmerkelijk genoeg over “afspraken” die met hooggeplaatste personen binnen justitie zouden zijn gemaakt, hetgeen al dubieus overkomt over de wijze, waarop ik in de zaak van mijn moeder en andere zaken te woord gestaan zou worden.

Deze gebeurtenis, als ook het feit, dat ik op maandag 26 januari 2015 zelfs gearresteerd werd op het justitie departement van het Openbaar Ministerie bij het Gerechtshof Arnhem om circa 12.30 uur voor “lokaalhuisvredebreuk”, terwijl het mijn plan was om die dag ondersteuningsverklaringen te gaan behalen, heeft mij onder meer doen besluiten om mij op het laatste moment uit protest als nog voor de Provinciale Statenverkiezingen beschikbaar te stellen van de Provincie Gelderland en deze wetenschappen voor heel Nederland en de Nederlanders op die wijze als nog bekend te maken. Mijn plan was het namelijk om vanaf circa 12.30 uur tot en met 20.00 uur en de daaropvolgende dagen ondersteuningsverklaringen te regelen, maar door het schandalige gedrag van deze overheidsinstanties als politie en justitie werd dit volstrekt onmogelijk gemaakt en dit heb ik dan ook na de vrijlating direct gemeld bij het stadhuis in Arnhem aan een lid van het Centraal Stembureau.

Daarbij werd ik om circa 19.30 uur vrijgelaten, nadat ik de betrokkenheid van Joris Demmink bij de moord op Manuel Schadwald had vermeld, als ook aan had gegeven, dat het CVOM nog steeds onrechtmatig een boete van mij loopt te incasseren van € 200,00 die ik op 30 november 2013 bij de Landing van Willem I (1813-2013) in Scheveningen en Den Haag heb gekregen. Deze boete is al als onrechtmatig aangemerkt door de bezwaarschriftencommissie Den Haag, de Burgemeester van Den Haag, de Hoofdofficier van Justitie Korvinus en de parketsecretaris N. Aandewiel van het Openbaar Ministerie in Den Haag. Bij vrijlating kreeg ik te horen, dat de zaak werd geseponeerd direct al. Reeds eerder al, werd ik na een hernieuwde zitting van een bezwaarschriftencommissie, maar nu in de gemeente Winterswijk op maandag 12 januari 2015 na weer valse beloftes en mijn melding via een telefoontje naar 112 en vervolgens naar 0900-8844 over dit pedofiele netwerk van Joris Demmink en de betrokkenheid bij de zaak Manuel Schadwald op vrijdagavond 16 januari 2015 gearresteerd door onder meer de politiechef van de politie Winterswijk en dito valse agent N. Duistermaat, wat mijn voorbereiding op deelname aan deze verkiezingen ook al nadrukkelijk en schandalig verstoorde.

Erwin Lensink op bezoek op uitnodiging van het Openbaar Ministerie in Arnhem:

Erwin Lensink post brief aan rechterlijke macht bij het Gerechtshof in Arnhem:

EERDER VERSTUURD PERSBERICHT AAN DE NOS, HET ANP, DE GELDERLANDER, OMROEP GELDERLAND ETC. OP 30 DECEMBER 2014 IN DEZE ZAAK:
Geachte heer / mevrouw / redactie van de NOS,
Bij deze verzoek c.q. eis ik onmiddellijke rectificatie van onderstaand bericht gisteren en de nu al jarenlang misleidende tendentieuze onjuiste berichtgeving omtrent mijn persoon. Ten eerste wil ik, dat er gerectificeerd wordt, dat ik opnieuw in de cel zou zitten c.q. zou moeten, want ik ga in hoger beroep. Ten tweede vorder ik dat bij [deze rectificatie] inzake deze valse veroordeling [wordt vermeld] ik destijds in 2013 rondom de Kroning ben gearresteerd in februari in Duitsland, zodat Jasper Steringa expres valselijk veroordeeld kon worden [doordat het mij onmogelijk werd gemaakt naar de zittingen te komen] in de zaak Marianne Vaatstra om zo een pedofiel netwerk binnen de politie, justitie en rechterlijke macht in bescherming te nemen en dat de daadwerkelijke moordenaar Ali Hassan in opdracht van Joris Demmink daags na de moord op Marianne Vaatstra is verscheept naar Noorwegen. Bovendien blijkt uit de toegevoegde interviews van pedonetwerk onderzoeker Marcel Vervloessem, dat Joris Demmink aanwezig was bij de moord op Manuel Schadwald, die later verzwaard met stenen in het IJsselmeer is gedumpt en waarbij de Polizei Berlin en de Staatsanwaltschaft Duitsland tot op de dag van vandaag een actieve zoektocht houden naar Manuel Schadwald. Dit is slechts het topje van de ijsberg en ik doe een verwijzing naar de zaken Fred De Brouwer en Els Borst. Overigens is Beatrix von Amsberg volgens Marcel Vervloessem en zijn onderzoeksteam hiervan op de hoogte (gesteld). Als u weigert te rectificeren, dan zal ik de stap naar de Raad voor Journalistiek overwegen en nemen. Graag ontvang ik van uw redactie binnen 7 dagen een bevestiging van het artikel met rectificatie met daarbij bovenstaande argumenten. Bovendien heb ik het bezwaarschrift tegen het gebiedsverbod, dat ik op 30 november 2013 zou hebben overtreden, destijds gewonnen bij de bezwaarschriftencommissie van de Gemeente Den Haag en ook dit moet nog steeds gerectificeerd worden. De argumentatie van zowel het vonnis van de rechtbank Gelderland (Zutphen) als de perspublicatie gisteren is helemaal een farce en onzin, zoals dat ik misleidende teksten zou hebben geplaatst, de vrouw in kwestie niet zou weten, waarom ik deze informatie verspreidt en dat ik voor het werpen van een waxinelichthouder geen straf heb opgelegd gekregen, terwijl ik 5 maanden gevangenisstraf heb gekregen. Bij deze vorder ik van uw redactie, dat jullie het bericht direct rectificeren met de berichtgeving, dat de rechterlijke macht met mij op deze wijze wil afrekenen in verband met de zaken Manuel Schadwald en Marianne Vaatstra en de bovengenoemde betrokkenheid van Joris Demmink en anderen daarin. Hoogachtend,
Erwin Lensink
e-mail: gw_lensink@hotmail.com
Meer informatie: www.erwinlensinkvrij.nl
Bewijs 1 interview werkgroep Morkhoven betrokkenheid Demmink bij moord Manuel Schadwald:
Bewijs 2 interview Marcel Vervloessem i.v.m. kennis Beatrix over pedonetwerk:
Bewijs 3 betrokkenheid Joris Demmink bij zaak Marianne Vaatstra:

http://www.boublog.nl/wp-content/uploads/2012/10/Betrokkenheid-van-Joris-Demmink-bij-de-zaak-Vaatstra-I-2.pdf

Bewijs 4 interview Tomas Ross over Joris Demmink, Salomonson en Els Borst:
Voor de videobeelden van bovenstaande interviews zie deze website link:

http://www.klokkenluideronline.is/?s=lensink

WWW.PROREPUBLICA.ORG
WWW.REPUBLIKEINEN.NL

——————————————————————————–

Geachte redactieleden, journalisten en de pers,

Bij deze wil ik bekend maken, dat op dit moment ik mij gisteren kandidaat heb gesteld voor de verkiezingen van de Provincie Gelderland (als nog op het laatste moment uit protest vanwege sabotage door bepaalde autoriteiten) en eerder al voor de verkiezingen van het Waterschap Rijn & IJssel en het Waterschap Rivierenland. Op dit moment is deelname aan de verkiezingen nog niet zeker, aangezien er weliswaar 40 ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd en aan de meeste andere voorwaarden is voldaan, maar er vooral ondersteuningsverklaringen in sommige kieskringen nog tekort komen voor definitieve deelname (onder meer door sabotage door autoriteiten als politie en justitie). Het besluit tot kandidaat stelling is vooral genomen uit (politiek) protest en statement, als ook om invloed uit te oefenen op de verkiezingen en de oprichting van de nieuwe politieke organisatie aan te kondigen. Inwoners in de kieskringen van de Provincie Gelderland en deze waterschappen Rijn & IJssel en Rivierenland worden als nog bij deze opgeroepen om ondersteuningsverklaringen te verkrijgen via de website www.erwinlensinkvrij.nl te ondertekenen op het gemeentehuis of stadswinkel en op te sturen om deelname mogelijk te maken! In ieder geval is de opstartfase van een nieuwe politieke beweging of organisatie op deze wijze in gang gezet en gewaarborgd. Bij voorbaat dank voor de interesse en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink
Lijsttrekker “Oranje Republikeinse Piraten”

Meer informatie : www.erwinlensinkvrij.nl
Link voor politieke organisatie: http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten

Op dit moment heeft een nieuwe republikeinse georiënteerde organisatie, voorlopig onder de Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten” zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Gelderland uit protest, als ook voor de waterschappen Rijn & Ijssel en Rivierenland. Het doel is om de komende verkiezingen en die van de Eerste Kamer te beïnvloeden en de aankondiging van deze nieuwe vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te doen. De belangrijkste doelstellingen zullen zijn invoering van republikeinse principes in Nederland en de rest van de wereld m.b.t. het (fiduciaire en fysieke) geld- en handelssysteem, democratische principes (afschaffing erfopvolging) en invoering (gedeeltelijke) juryrechtspraak.

Manuel Schadwald verschwand 1993

Polizeimeldung vom 24.07.1993

Tempelhof – Schöneberg

24.07.1994

Bild zeigt: Vermisster Manuel Schadwald
Vermisster Manuel Schadwald Bild: Polizei Berlin

Der Schüler Manuel Schadwald (1981 in Berlin geboren) verließ am 24. Juli 1993 die elterliche Wohnung in Berlin-Tempelhof, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Freizeit- und Erholungszentrum Wuhlheide (FEZ) in Berlin-Köpenick zu fahren. Dort kam er nicht an.
Schadwald spielte oft in Berliner Kaufhäusern und dem FEZ an Computern. In den vergangenen Jahren gingen auch Hinweise ein, die auf Verbindungen zur Homosexuellen- bzw. zur Kinderpornoszene in den Niederlanden bzw. Belgien schließen ließen. Diese Hinweise konnten jedoch nicht verifiziert werden.
Manuel hat grau/braune Augen; im Jahr 1993 war er 1,57 m groß und schlank und hatte dunkelbraune Haare.
Bei seinem Verschwinden trug er kurze Jeans, schwarze Turnschuhe, ein graues T-Shirt und eine graue Sommerjacke mit Emblem auf dem Rücken.
Manuel Schadwald führte einen türkisfarbenen Rucksack mit der Aufschrift “Miami Vice”, einen Ferienpass und einen Wohnungsschlüssel mit sich.
Über den Vermisstenfall wurde bereits umfassend in den Medien berichtet.
Die Kriminalpolizei fragt:
•Wer kann Angaben zu den Umständen des Verschwindens oder zum gegenwärtigen Aufenthaltsort des Vermissten machen?
Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes (LKA 124) in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter den Telefonnummern (030) 4664 – 91 24 00 oder – 91 24 01 oder oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bron: http://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.82998.php

Es ist einer der spektakulärsten Fälle der Berliner Kriminalgeschichte: der vermisste Manuel Schadwald.
Als er verschwand, war er zwölf Jahre alt. Damals wurde viel spekuliert. Wurde er verschleppt? Verkauft? Vergewaltigt?
Jetzt, nach 17 Jahren, gibt es endlich eine neue Spur!

Mehr zum Thema

0

3 Festnahmen Vermisste Julia: Fall bald gelöst?

•Hamburg

Seit 1 Woche vermisst Polizei sucht nach Aylin (14)

0

Eltern suchen ihre Kids Die Webseiten der vermissten Kinder
Rückblick: Am 24. Juli 1993 verließ Manuel die elterliche Wohnung im Gäßnerweg (Tempelhof). Er wollte zum Freizeit- und Erholungszentrum Wuhlheide (Köpenick), kam aber nie an. Schnell ging die Polizei von einem Verbrechen aus. Doch jahrelang kam sie nicht voran.
1997 dann ein schrecklicher Verdacht: Medien berichteten, es gäbe Hinweise, dass Manuel von einem Pädophilen-Ring nach Holland verschleppt und dort zur Prostitution gezwungen worden sei.
Später hieß es sogar, Manuel sei auf einem Gewalt-Video zu sehen, bei dem ein Junge durch Sex-Spiele zu Tode kommt.
Manuels Vater, Rainer W., Ex-Stasi-Spitzel, wurde durch Zeugenaussagen beschuldigt, er habe seinen Sohn nach Holland verschleppt! Polizei und Staatsanwaltschaft prüften, fanden den Verdacht jedoch nicht bestätigt.
Der „Fall Manuel Schadwald“ wurde bis heute nicht ad acta gelegt.
Er ging an die Sonderermittlungsgruppe 11 beim Landeskriminalamt, spezialisiert auf Altfälle – die jetzt personell neu besetzt wurde.
Die neuen Leute nahmen sich alle Akten noch mal vor. Bei der Durchsicht der alten Vernehmungsprotokolle fielen den Polizisten mehrere Ungereimtheiten auf.
So geriet Manuels Mutter ins Visier der Ermittler!
Vergangene Woche vernahm die Polizei Marion Schadwald. Ein Nachbar: „Wir haben uns über Polizei im Haus gewundert. Später erfuhren wir, dass es um den vermissten Manuel ging.“
Brisant: Die Ermittler müssen einen konkreten Verdacht haben. Denn nach BILD-Informationen hat die Polizei mehrere Daten von Marion Schadwalds Computer sichergestellt.
Manuels Mutter wollte sich zu den neuen Ermittlungen nicht äußern.
Wie BILD erfuhr, will die Polizei in den nächsten Wochen weitere Verwandte des Jungen vernehmen.

Bron: http://www.bild.de/regional/berlin/neue-spur-im-fall-manuel-schadwald-12800938.bild.html

Geen moord die zoveel media-aandacht kreeg als die op Marianne Vaatstra in 1999. De zaak, die 72 meter aan dossiermappen beslaat en miljoenen aan gemeenschapsgelden heeft gekost, bleef veertien jaar lang in het nieuws. Media-uitingen die veelal werden gedomineerd door speculaties en persberichten van justitie zelf waarin jarenlang de meest flagrante leugens werden gedebiteerd.

Al vanaf dag één liep het gierend uit de klauw. Twee griezelige gekken uit het AZC Kollum, Ali Hassan en Feik Mustafa, werden direct na de moord door Justitie zelf weggesluisd. Jarenlang werd er gelogen en gefraudeerd om uiteindelijk Jasper Steringa veroordeeld te krijgen voor de moord op Marianne Vaatstra. De hoofdrolspelers: rechercheurs van het Recherche Bijstand Team (RBT), de directieleden van het AZC, mensen van het COA, het IND en het grenshospitium Amsterdam, Friese politieambtenaren en mensen van de Marechaussee, burgemeester Piet Visser, wethouders, Hoofd Officieren van Justitie Harm Brouwer, Severijn, de Graaf, Obele Brouwer en uiteindelijk ook Joris Demmink en – met stip – het NFI.

Tientallen getuigen die bloedserieus aan kwamen zetten met heikele, voor de politie onwenselijke verklaringen, werden doodgezwegen of geïntimideerd. Processen verbaal werden, juist in die gevallen, niet opgemaakt. Bewijsstukken dat het absoluut om asielzoekers moest gaan werden weggemoffeld en nooit meer teruggevonden. De brave burger die een bijdrage dacht te leveren aan het oplossen van de moord werd de wacht aangezegd. Alles werd uit de kast gehaald om asielzoekers uit te sluiten terwijl de na de nacht van de moord verdwenen Ali nooit meer is teruggevonden en er dus ook geen DNA-vergelijking van deze hoofdverdachte, die Marianne al eerder had gedreigd haar keel af te snijden, met het gevonden spermaspoor kon plaatsvinden. Enkele andere verdachten werden uitgesloten op de mismatch van het op en in het lichaam van Marianne gevonden DNA terwijl de grootste sukkel begrijpt dat de verkrachter niet per se de moordenaar hoeft te zijn en de moordenaar niet de verkrachter. Politie, justitie en het OM focusten op een één-daders-scenario. Een meer-dader-scenario zou al te veel wijzen naar de brave jongens uit het AZC die in sommige gevallen in het land van herkomst al moorden op hun naam hadden staan. Moorden waarbij eveneens de keel werd doorgesneden.

Zowel bij de start als in de voorlopige finale van deze moordzaak hebben de leden van het coldcase-team, het OM, de Rechterlijke Macht en alle opeenvolgende ministers van Justitie als Korthals, Donner, Hirsch Ballin en Opstelten zich steil achterover gelogen om vervolgens Peter R. de Vries en advocaat Jan Vlug in te huren om deze leugen te verkopen. De Main Stream Media (MSM) en politici weigerden dit verhaal in het openbaar aan de kaak te stellen. Direct betrokken getuigen durven zich niet meer te uiten over hun kennis van dit drama. Sterker, de nabestaanden van Marianne en de familie van Jasper werden en worden constant ‘bewerkt’ en gewaarschuwd tegen onze ‘complottheorieën’, waarbij de bedreigingen aan ons adres niet van de lucht waren.

Vader Bauke heeft met behulp van een handvol steradvocaten herhaaldelijk via slopende procedures geprobeerd inzage te krijgen in het dossier en in het bijzonder de verhoren van Marianne d’r toenmalige vriendje Spencer Sletering. Dit is door het OM steeds geweigerd. Belangrijke verklaringen zijn nooit boven water gekomen, in het sectierapport en het obductierapport waren grote tekstdelen en close ups van de gruwelijke verwondingen weggekalkt. De familie werd voorgehouden dat zij dat maar beter niet konden zien. Het was te gruwelijk voor woorden. Te gruwelijk om te worden toegeschreven aan een simpele boer die feitelijk aan de verwurging van zijn slachtoffer genoeg had om zijn daad te verhullen.

Uiteindelijk werd de Oudwoudense boer evenwel veroordeeld tot 18 jaar gevangenis waar in ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ een geheel andere uitkomst op een heldere manier uiteengezet wordt. Een verhandeling en allesbepalende onthulling die recht doet aan de geestelijke nalatenschap van het 16-jarige meisje uit Zwaagwesteinde: Marianne Imke Vaatstra. Een dagboek ook waaruit blijkt dat een bizarre periode van bijna 14 jaar werd afgesloten met een leugen van astronomische omvang. Een leugen die zijn weerga niet kent en na verschijning van dit boek de geschiedenis zal ingaan als de grootste doofpot in de Nederlandse rechtsgeschiedenis. De weerzinwekkende misdrijven van het OM, justitie en politie worden genadeloos blootgelegd. We noemen namen en rugnummers, man en paard.

Samen met een clubje van een twaalftal getrouwen onderzochten de auteurs gedurende een periode van bijna vijf jaar alle relevante ins en outs van deze moordzaak. Vasthoudendheid en onorthodoxe onderzoeksmethoden leidden uiteindelijk tot een goudgerande scoop, onder andere inhoudend een notarieel vastgelegde kluisverklaring van een onbedoeld en ongewild bij de moord betrokkene en een beeldopname (beeld én geluid) van een gesprek tussen drie justitiabelen waarin duidelijk wordt dat men exact op de hoogte was van de identiteit van de werkelijke moordenaars van Marianne. Moordenaars, meervoud. Hoe het OM het heeft gefikst om tot een 100% DNA match te komen valt te verklaren zoals er ook een redelijk beeld is ontstaan van de wijze waarop en de reden waarom de valse bekentenis van Jasper Steringa tot stand is gekomen.

Lees, verbaas je en huiver.

Wim Dankbaar / J. Hans Mauritz

Bron: http://www.hetverbodendagboek.nl/page7.html

Betrokkenheid van Joris Demmink bij de zaak Vaatstra?

Geplaatst op 22 januari 2014 door Wim Dankbaar

Door André Vergeer (geschreven in 2011)
Vooraf
Ik ben me ervan bewust dat ik hier speculeer op basis van zeer sterke aanwijzingen en niet gebaseerd op harde bewijzen maar desondanks wil ik een poging doen om de betrokkenheid van Joris Demmink bij de zaak Vaatstra aan te tonen. De door ons gevonden aanwijzingen zijn zelfs zo sterk te noemen dat een diepgaand en onafhankelijk onderzoek gerechtvaardigd is. Ga er even voor zitten want het wordt (weer) niet gemakkelijk en met dank aan alle tipgevers.
Eerst even zijn CV zoals op pagina 16 is vastgelegd in het boek De Demmink Doofpot van drs. J. Poot (i.s.m. Micha Kat) dat nu ook online te lezen is:

http://www.klokkenluideronline.net/artikel/18190/alles-nog-verder-naar-de-cloote

1.Medewerker directie Juridische zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Ministerie van Defensie, van 1971 tot 1973;
2.Plaatsvervangend hoofd directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Ministerie van Defensie, van 1973 tot 1977;
3.Hoofd directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Ministerie van Defensie, van 1977 tot 1982;
4.Plaatsvervangend directeur directie Politie, Ministerie van Justitie, van 1982 tot 1983;
5.Directeur directie Politie, Ministerie van Justitie, van 1983 tot 1988;
6.Hoofddirecteur directie Organisatie Rechtspleging, Ministerie van Justitie, van 1988 tot 1990;
7.Directeur-Generaal Rechtspleging, Ministerie van Justitie, van 1990 tot 1993; (I)
8.Directeur-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, Ministerie van Justitie, van 1993 tot 2002; (II)
9.Secretaris-Generaal Ministerie van Justitie, van 2002 tot heden. (III)
Elke objectieve lezer zal moeten erkennen dat Demmink razendsnel carrière heeft gemaakt. Zij het op basis van zijn buitengewone kwaliteiten dan wel op basis van zijn ‘kennis’ over collega’s bij andere departementen of diensten. Mijn persoonlijke observatie: hoe slechter, hoe sneller de promotie binnen de overheid. Een begin van bewijs wordt hier al geleverd over de mogelijke betrokkenheid van Demmink bij de machtswisseling in Suriname in 1982:

http://www.vpro.nl/programma/marathoninterview/afleveringen/41651005/items/41687500/

Bronnen meldden toen al dat zijn vertrek bij Defensie “niet soepel verliep” vanwege een relatie met een jonge Surinaamse militair en zijn vertrek, precies na de kwestie Suriname in1982 lijkt ook al dubieus .
Ad g. (I): Merk op dat Joris Demmink hier uit hoofde van zijn functie in die jaren dus ook al kennis had van – en zelfs mogelijke betrokkenheid bij – de IRT- affaire en het Delta-team. De mensenhandel tierde welig en drugstransporten werden m.b.v. infiltranten langdurig getolereerd en doorgevoerd zonder dat de daders ooit zijn veroordeeld, waarbij de top van het OM/Justitie tenminste een zeer dubieuze rol speelde:

http://www.vn.nl/Labels-en-Tags.htm?term=IRT-affaire

Zijn vertrek als Directeur-Generaal Rechtspleging, Ministerie van Justitie viel toevallig (?) ook al precies samen met de opheffing van het IRT Noord-Holland/Utrecht en het uitgebreide onderzoek naar malversaties van dat IRT.
Ad h. (II): Vanaf deze datum had Demmink dus niet alleen zicht op de mensenhandel en de doorgevoerde drugstransporten maar had hij ook zeer intensieve contacten met Turkije, Irak en Koerdistan (en de PKK). Volgens advocate Van der Plas was Demmink uit hoofde van zijn functie als D-G zelfs voorzitter van een internationale commissie (de K4) die een halt wilde toeroepen aan de toestroom van Koerden naar Europa en aan een oplossing werkte voor de Turks/Koerdische verhoudingen. Dat hij in die jaren ’90 en later niet aanwezig was geweest op conferenties in o.a. Turkije, hetgeen de 4 opeenvolgende ministers van Justitie nu al jaren beweren, acht Van der Plas alleen al om die reden uiterst ongeloofwaardig. Zie download van haar herzieningsverzoek (onderin):

http://www.bs-foundation.nl/baybasin-dient-herzieningsverzoek-in-bij-hoge-raad/

Uiteraard is ook hier sprake van ‘puur toeval’ dat de benoeming van Demmink in 2002 door Donner precies gelijk viel met de veroordeling van Hoessein Baybasin tot een levenslange gevangenisstraf op basis van vervalste telefoontaps uit de Turkse tapkamer.
Inmiddels heeft Van der Plas een (uit het Turks vertaald) document in handen waaruit blijkt dat Demmink wel degelijk nog jarenlang, zelfs onder schuilnamen, in Turkije verscheen. De onderstaande linken bevestigen in ieder geval de data 8 tot 10 maart 1998 zodat er minstens onwaarheid is gesproken door Demmink en door 4 van zijn respectievelijke ministers:

http://tinyurl.com/9mmyus5

http://www.burojansen.nl/artikelen_item.php?id=125

Vooral belangrijk in deze is dat Joris Demmink dus op 1 mei 1999 (de moord op Marianne) nog Directeur-Generaal was van Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken en uit bovenstaande linken blijkt zelfs dat hij tenminste op 8 tot 10 maart 1998 en in mei 1999 nog Turkije aandeed. Niet geheel toevallig was er al in 1994 (onder Demmink) een complete tapkamer ingericht in Istanbul op kosten van de Nederlandse overheid waar zowel Turkse- als Nederlandse politieambtenaren intensief samenwerkten tegen de internationale drugs- en mensenhandel vanuit Turkije richting Europa en naar Nederland in het bijzonder.
In 1997 bleek in deze tapkamer zelfs ‘geplakt en geknipt’ te zijn in gesprekken tussen Baybasin en anderen uit voorgaande jaren en met medewerking en goedkeuring van de Nederlandse overheid om – op basis van chantage tegen Demmink – een aanhouding voor te bereiden van de Turkse Koerd Hussein Baybasin. Ook in de zaak Vaatstra is er in 1999 langdurig getapt in en om het AZC te Kollum en met zekerheid ook vanuit Istanbul. En dat, terwijl er zelfs in 2010 nog niet eens een uitleveringsverdrag bestond met Turkije:

http://nos.nl/artikel/138999-saban-baran-opgepakt-in-turkije.html

Zowel de verklaringen vanuit de Turks/Nederlandse tapkamer als die van Joris Demmink blijken daarmee niet betrouwbaar. Dat roept minstens de vraag op of ook de aanhouding van de vermeende verdachte asielzoeker A.H.H. in Istanbul op 9 oktober 1999 in scene is gezet om de misleiding te voeden van het Nederlandse publiek. Wij beschikken, naast vele andere bewijzen, over een getapet gesprek tussen één van onze getuigen (Veldman) van 14 april 2010 en de leden van het cold case-team waarin dat i.i.g. wordt bevestigd: “Wist je dat het [RBT] team in Turkije zelfs zwaar werd tegengewerkt, ernstig bedreigd zelfs? En dat we nog in 2003 aan die Turken hebben verzocht om alsnog zijn vingerafdrukken op te sturen omdat we er niet van overtuigd waren dat we het juiste DNA meegekregen hadden…?”.
Uit bovenstaande opmerking wordt duidelijk dat het RBT jarenlang heeft getwijfeld aan de oprechtheid van het Turks/Nederlandse team in Istanbul. De gemanipuleerde telefoontaps van Baybasin bevestigen die indruk nu ook.
Ad i. (III) Vanaf 2002 tot heden bekleedt Demmink, anders dan andere collega’s zijn functie van S-G van Justitie al vier jaar langer. Was de eerste verlenging van twee jaar al zeer ongebruikelijk, nòg een periode van twee jaar extra is nooit eerder vertoond. Temeer, omdat zijn aanstelling als S-G op Justitie door Piet Hein Donner al in 2002 ten sterkste was afgeraden door diverse betrokken adviseurs op basis van tal van onderzoeken door de rijks-recherche. En de bewijzen van misbruik tegen Demmink zijn in die jaren daarna, zelfs nog tot vorige week, alleen maar sterker geworden. Bekend verondersteld wordt verder dat Joris Demmink door Van der Plas voorgeworpen wordt dat Nederland in de zaak Baybasin door Turkije werd/wordt gechanteerd vanwege zijn pedofiele contacten daar, die zelfs op video zouden zijn vastgelegd. Welke andere criminele activiteiten daar verder uit voortgekomen zijn kunnen we alleen nog maar naar raden.
Ex-minister Hilbrand Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie kende als geen ander alle ins- en outs van Joris Demmink en wilde daar ook graag over ‘leeglopen’.
Van Crimesite: http://www.crimesite.nl/dossier/kinderporno/24591-tweede-kamer-vraagt-uitleg-over-demmink.html:
“In het AD vandaag staat dat toen minister Piet Hein Donner in 2002 op het punt stond Demmink te bevorderen tot secretaris-generaal, twee topmannen van Justitie hem hebben gewaarschuwd. Eén van hen is minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Hilbrand Nawijn, die daarvoor jarenlang ambtenaar bij Justitie was. De ander is een topambtenaar die jarenlang samenwerkte met Joris Demmink. De ambtenaren wezen erop dat Justitie zware imagoschade door Demmink kan oplopen”.
Dit wordt in een interview met Nawijn meer dan duidelijk:
https://www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/productie-36-09-08-07-hilbrand-nawijn-interview.pdf :
Maakt er geen geheim van een bloedhekel te hebben aan Demmink. En waarschuwt mij meerdere keren voor snoeiharde represailles. “Deze man gaat over lijken als zijn positie in gevaar komt. Hij doet er echt alles voor om zijn macht te houden. Hij is geslepen. Let maar goed op; jij zou de eerste niet zijn wiens remleidingen plotseling blijken doorgeroest. Moord gebeurt in ons land ook. Je zou de eerste niet zijn die plotseling sterft. Weet jij trouwens wel zeker dat die chauffeur een natuurlijke dood is gestorven. Daar ben ik helemaal niet zo zeker van. Zoals ik zei, deze man gaat over lijken”. […] “Bij justitie is zijn reputatie qua homo- en pedosexualiteit bekend. Maar niemand heeft er ooit over gesproken. Dat is taboe”. […] Nawijn: “Het lijkt me het beste dat jij even weggaat. En dat je niet met je kop in het artikel wordt vermeld”.
Via Wikipedia leren wij dat Nawijn (in 2002 86 dagen minister in kabinet Balkende I voor de LPF tot het kabinet viel op 16 oktober 2002), wel degelijk kennis van zaken had:
“Hij was daarna tot 1996 werkzaam bij het Ministerie van Justitie. Tot 1978 was hij juridisch medewerker bij de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht, 1978-1980 hoofd afdeling Internationale rechtshulp. Hij was bij de Directie Vreemdelingenzaken tot 1984 hoofd van de afdeling Asielzaken en tot 1988 hoofd van de hoofdafdeling Toelating en Verblijf. In 1988 werd hij directeur van deze directie, die in 1994 werd omgevormd tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)”. [….] Tijdens de demissionaire periode heeft het kabinet steun aan de invasie in Irak verleend. Dit is opmerkelijk, omdat er normaal gesproken tijdens een demissionaire periode geen politiek gevoelige beslissingen worden genomen”.
En, geheel in lijn met het verhaal van Hilbrand Nawijn over die ‘zo gehate, onzichtbare en vooral zeer sluwe vos’, werd Demmink juist in diezelfde periode in 2002 door Donner bevorderd van D-G Vreemdelingenzaken naar S-G van Justitie. En na jarenlange bemoeienis van Joris Demmink met Turkije, Koerdistan en die roerige regio, verliet hij ‘toevallig’ en precies op tijd, bij de onrechtmatige inval in Irak zijn post om door Donner bij Justitie te worden aangesteld.
Deelconclusie
Demmink maakte binnen de overheid zeer snel promotie en had zicht op zowel (inter)nationale drugstransporten als mensenhandel, en vooral op de Turks/Koerdische geschillen. Hij was er ook niet vies van om iedereen naar zijn hand te zetten, goedschiks of kwaadschiks. En ging daarbij volgens Hilbrand Nawijn zelfs letterlijk over lijken. Hij reisde volgens Turkse verklaringen in de jaren ’90 en begin van deze eeuw regelmatig naar Turkije; ook direct na de moord op Marianne Vaatstra in mei 1999. Ook reisde hij onder andere schuilnamen waarbij, behalve door de Turken, ook Nawijn dus bevestigde dat Demmink pedoseksueel was en een feit van algemene bekendheid. Het is, volgens mr. Van der Plas, uit hoofde van zijn functie dan ook onmogelijk dat hij niet op de hoogte was van de Turkse tapkamer in Istanbul en de stroom van (Iraaks/Koerdische) asielzoekers naar o.a. het AZC in Kollum. Waaronder niet alleen gewone vluchtelingen maar ook zeer zware criminelen die hun leven niet meer zeker waren in Turkije en in de regio. De simpele, ‘opgehaalde’ hartoperatie van A.H.H. met zijn paspoort in zijn onderbroek (later ten onrechte opgevoerd als hoofdverdachte van de moord) toont wat dat betreft aan hoe groot de gatenkaas Nederland in die jaren ’90 en later was onder D-G Demmink.
De zaak Vaatstra
Om de criminele activiteiten van Demmink aan te kunnen tonen moeten twee zaken worden onderscheiden. De verdachte moet eerst worden gekoppeld aan o.a. ‘alibi’, ‘motief’, ‘gelegenheid/middelen’, ‘karakter en gemoedstoestand’ en vooral aan de ‘modus operandi’ (de wijze waarop). En, als tegenspraak, moeten eventuele andere verdachten op één of meer van die gronden worden uitgesloten.
Zonder in nadere details te treden omdat die reeds elders zijn beschreven, wat gebeurde er nu precies op de dag van de moord op Marianne en daarna en wat waren de gevolgen? Ik zal de mogelijk verantwoordelijke personen en/of organisaties per onderdeel benoemen zonder de pretentie helemaal compleet te zijn. Het gaat mij in deze slechts om de hoofdrolspelers. Onderstaande is door ons meer dan driedubbel te bewijzen:
1.Burgemeester Visser van Kollummerland belde al enkele uren na de vondst van het lichaam van Marianne dat iedereen (w.o. de geurhonden) zich moesten terugtrekken van het AZC: “Niemand komt op dat terrein”. Mogelijke betrokkenheid bij de moord van twee asielzoekers, ondanks directe aangiften en verklaringen, werd door Justitie wekenlang mordicus ontkend en de verdwijning van deze asielzoekers vanaf dat weekend werd maandenlang verzwegen. Hoewel Visser op de Rotaryclub in Dokkum nog pochte dat hij dat weekend inderdaad twee asielzoekers had laten overplaatsen heeft hij dat nooit in het openbaar herhaald. Sterker, een getuige die bij herhaling informeerde naar het door hem gevonden, bebloede jack bij het zwembad nabij de PD, werd door Visser zelfs bedreigd. Burgemeester Visser had dus een motief (asiel- en aankoopbeleid van It Paradyske en van de Willem de Loréweg) en de gelegenheid, maar de vraag is of hij ook over de absolute macht beschikte om op eigen initiatief twee asielzoekers uit het AZC te laten overplaatsen, w.o. één naar het buitenland.
Visser was als korpsbeheerder verantwoordelijk voor het politieoptreden na de moord en had geen enkele zeggenschap over de ins- en outs van het AZC, wel over zijn eigen politieapparaat. Verder was hij als korpsbeheerder onderdeel van de zogenaamde ‘Driehoek’ met de corpscommandant van politie en de (hoofd) officier van Justitie te Leeuwarden.
2.De directeur van het toenmalige AZC, Nettie Groeneveld, heeft dagen (ruim een week) met succes de recherche kunnen weren van haar terrein. “Ga eerst maar een huiszoekingsbevel regelen”. Wat zij echter wèl toestond was het legen van de vuilniscontainers op maandag de 3e mei 1999 tegen alle roosters in en onder strikte geheimhouding (taak van de gemeente). En bovendien begeleidde zij één van de twee hoofdverdachten (F.M.) naar zijn taxi op 3 mei (twee dagen na de moord). Gezien door meerdere medewerkers van het AZC en bevestigd door haar adjunct directeur die daar ook getuige van was. Van Groeneveld is bovendien bekend dat zij enkele dossiers van asielzoekers was “kwijtgeraakt door diefstal uit haar auto” waardoor de werkelijke identiteit van de twee verdwenen asielzoekers nooit ècht is komen vast te staan.
Een jaar na de moord nam Groeneveld een ‘sabbatical’ op vanwege ‘het moeilijke jaar’ en is nooit meer teruggekeerd bij het COA. Op vragen van de pers heeft zij niet willen reageren. Het is aantoonbaar dat zij inderdaad tenminste het dossier van Ali Hassan (de hoofdverdachte) moet hebben verdonkeremaand en/of afgegeven aan een hoger geplaatste binnen het COA.
3.Het COA (centraal orgaan asielzoekerscentra) is een uitvoerend orgaan en heeft de primaire taak om huisvesting te verzorgen en de veiligheid te waarborgen van asielzoekers. Daarbij is zij volledig afhankelijk van de plaatselijke overheid voor de beschikbaarstelling van ruimte en faciliteiten. Het COA heeft geen enkele bemoeienis met asielprocedures, met vervoer naar of van het AZC, noch heeft zij enige invloed op welke uitzetprocedure dan ook. In de twee volgende, uiterste gevallen kan zij slechts optreden: Bij notoire ‘rotstralen’ kan zij een verzoek doen om de overtreder over te laten plaatsen naar een AMOG centrum (asielzoekers met onaangepast gedrag). Of zij kan uitgeprocedeerde asielzoekers eventueel buiten de poort laten zetten. En meer niet.
4.De hoofdofficier van Justitie Leeuwarden, Harm Brouwer, heeft nooit willen erkennen dat hij de eerst verantwoordelijke was in de zaak Vaatstra in die alles bepalende eerste weken na de moord totdat minister Opstelten dat pas dit jaar noodgedwongen moest bevestigden op Kamervragen van Hero Brinkman. Twee weken na de moord vertrok Brouwer vrij plotseling naar een functie als rechter in Utrecht om enkele jaren later aangesteld te worden als voorzitter van het college van P-G’s (de top van het OM!). Hier is zijn recente ontkenning nog zichtbaar, met dank aan JDTV:

Hoewel Harm Brouwer de vraag dus al zag aankomen van JDTV in deze opname, weigerde hij opnieuw om openheid van zaken te geven over zijn betrokkenheid als HOvJ in Leeuwarden bij het onderzoek naar de moord op Marianne. Totdat Ivo Opstelten dat medio dit jaar min of meer gedwongen moest bevestigen. Nu vaststaat dat Brouwer de verantwoordelijke HOvJ was, is het dus temeer opmerkelijk dat hij daar in mei 1999 nooit mee naar buiten is getreden. Met geen woord…
Ook het OM te Leeuwarden heeft niet de middelen noch de macht om asielzoekers zelfstandig uit te zetten, tenzij in opdracht van ’hogerhand’.
5.Andere personen/organisaties die in dit verband betrokken waren zijn twee politie-ambtenaren, een taxichauffeur (beiden voor het vervoer), beveiligers en de leiding van het Grens Hospitium De Tafelberg in Amsterdam, de IND en de Marechaussee. En niet te vergeten een relatief groot aantal rechercheurs die aan de eerste onderzoeken hebben meegewerkt. F.M. woonde bij zijn vader (‘een hooggeplaatste Turkse Koerd’ op het AZC in een caravan) en is minimaal twee dagen gehoord. En A.H. woonde zowel op het AZC Kollum als in Leeuwarden. Dat pand in Leeuwarden lag al wekenlang onder observatie van het Drugsopsporingsteam (w.o. dus ook A.H.). En er was, in het kader van dat drugsonderzoek, zelfs een rechercheur gehuisvest in datzelfde pand.
Bovenstaande personen/organisaties zijn niet bij machte om een asielzoeker het land zelfstandig uit te zetten.
De ware gebeurtenissen
Wat gebeurde er dan precies in mei 1999? Eén van de hoofdverdachten (F.M.) stapte op 3 mei 1999, twee dagen na de moord, vrijwillig in een taxi zonder begeleiding. “Naar Drachten”, zei de adjunct directeur van het AZC recent, “nadat hij enkele dagen was gehoord op bureau Buitenpost”, gevolgd door een bevestiging van de minister. “Naar Musselkanaal” verklaren echter de betrokken ooggetuigen, ondersteund door een verklaring uit 2006 van een leidinggevende uit het AMOG Musselkanaal, waarbij zelfs de allergrootste geheimhouding was bedongen. Dit is bevestigd in een anonieme verklaring uit Musselkanaal aan de ouders van Marianne. Cruciaal in deze is dat de – later aangevoerde beschuldiging van verkrachting van Stephanie van R. door F.M. – op die 3e mei 1999 nooit bekend had kunnen zijn zodat de verdenkingen van de moord op verklaringen van de familie Vaatstra en andere getuigen op dat ogenblik veruit de voorrang moeten hebben gehad in het onderzoek.
En op zaterdag- of zondagavond van datzelfde weekend werd de tweede hoofdverdachte (A.H.) vrijwillig binnengeleid op het grenshospitium (G.H.) te Amsterdam. De twee begeleidende Friese politieagenten wisten verder van niks en hadden geen bagage, geld noch (overdrachts-) papieren meegekregen. Ook bij extra navraag door de medewerkers van het G.H. moesten de politieambtenaren erkennen dat zij helemaal niks mee hadden gekregen. Zelfs de identiteit van de man was hen onbekend. Op maandag 3 mei werd deze A.H. op het vliegtuig gezet en was hij blijkbaar alsnog voorzien van de nodigde reispapieren (rechtelijke beschikking, paspoort, visum, reisgeld). En was het land van bestemming blijkbaar ook al op de hoogte gesteld (door Buitenlandse Zaken?).
Het vervoer wijst dus ook op een grote mate van vrijwilligheid van beide verdachten. Werd de één al zonder begeleiding op een taxi gezet, de ander werd zonder boeien en zonder verzet aangeleverd op het G.H. in A’dam. Normaal gesproken worden verdachten, gevangenen, asielzoekers en zelfs pakketjes (NFI) en post naar en van de politiebureaus en/of P.I.’s naar de rechtbank en/of de AZC’s vervoerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dit gebeurt op afroep en in een reguliere dagdienst. Dat A.H werd vervoerd door de politie was uniek…
Bij het aantreffen van een ‘illegaal’ aan de grens, op Schiphol of in één van onze havens wordt bij hoge uitzondering de Marechaussee ingeschakeld voor dat vervoer naar het G.H. Zowel de Marechaussee als de politiebureaus beschikken in het algemeen over meerdere ‘ophoudcellen’ voor de overnachting zodat het nooit een noodzaak is om mogelijke illegalen nog in het holst van de nacht te laten vervoeren door eigen personeel naar het G.H. in A’dam. Laat staan vanuit het centrum van Friesland door twee dienders en zonder overdracht.
Dan het volgende. De tweede hoofdverdachte (A.H.) was dus èn asielzoeker èn hij moest blijkbaar op korte termijn uit Nederland worden uitgezet. Ook dan ontbreekt een aantal cruciale schakels in ons rechtssysteem. Iedere asielzoeker heeft in Nederland recht op een advocaat en hij wordt tenminste ‘ingeboekt’ bij het IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst). Het IND heeft op haar beurt ook al geen enkele bevoegdheid om asielzoekers zelfstandig uit te zetten zonder een rechtelijk bevel. En opnieuw valt dan op dat deze asielzoeker zich ook niet verweerde tegen zijn uitzetting. Bovendien valt dan ook op dat die twee politieagenten uit Friesland niet beschikten over een dergelijke ‘rechtelijke beschikking’. Laat staan dat die in datzelfde weekend door een rechter zou zijn afgegeven. Sterker nog, er heeft zich ook nooit een advocaat gemeld (niet bij ons maar blijkbaar ook niet bij het OM in Leeuwarden) die claimde dat hij ooit zou hebben opgetreden namens zijn cliënt A.H. De foto van A.H. was immers landelijk getoond door Peter R. de Vries. Want als dat wèl het geval zou zijn geweest dan zou het OM (en Peter R.) onze ‘complottheorie’ zonder problemen hebben opgeblazen. Al was het maar door de erkenning of de ontkenning van de aanlevering van ene Ali in het G.H. in het weekend van de moord op Marianne Vaatstra.
Deelconclusie
Kortom, die tweede asielzoeker (A.H.) ‘met een kort en gedrongen postuur’ werd zonder verzet, zonder bagage en zonder papieren ‘afgeboekt’ op het G.H. A’dam en vrijwillig op het vliegtuig gezet en vervoerd buiten alle reguliere protocollen om. Maar kreeg echter van de IND blijkbaar wèl alsnog de benodigde reisdocumenten mee om zich in een ander land te kunnen melden als asielzoeker. Want zonder reisdocumenten zou hij niet door Schiphol, noch door zijn land van herkomst zijn geaccepteerd. Laat staan door andere landen binnen het Schengenakkoord als hij daar alsnog asiel zou hebben aangevraagd, in de wetenschap dat hij in Nederland op het vliegtuig was gestapt.
Maar, als dat allemaal inderdaad wèl zo zou zijn gegaan, dan was het voor het OM ook niet nodig geweest om nog in mei 2010 onze verdachte in Noorwegen nog eens aan een onderzoek te onderwerpen. Eén telefoontje naar het IND of naar de Dienst Terugkeer & Vertrek en/of de Marechaussee zou dan volstaan hebben..:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terugkeer-vreemdelingen/terugkeer-illegale-vreemdelingen-en-uitgeprocedeerde-asielzoekers

De rol van de media
Uiteraard zal het de oppervlakkige lezer in de afgelopen jaren ontgaan zijn maar in deze zaak zijn wij, de lezers, door de media bij herhaling bedonderd. Bij nadere bestudering van alle berichtgevingen (De Telegraaf en het programma van Peter R. de Vries voorop) blijkt dat het OM grote steken en diverse kleine steekjes heeft laten vallen waardoor een zeer griezelig en verdacht beeld ontstaat van de cover-up, zie o.a. de uitzendingen van EenVandaag van 5, 6 en 8 maart 2010 en het artikel van 5 maart 2010 in De Telegraaf waarin dat item van de verkeerde verdachte in Istanbul van EenVandaag in eerste instantie zelfs nog met verve werd onderschreven (vet en onderstrepingen van mij, AV):

http://www.telegraaf.nl/binnenland/6215493/__Justitie_verwart_verdachten_in_moordzaak_Marianne_Vaatstra__.html

“Kort na zijn vrijlating gaf Ali H. een interview aan de televisiezender SBS. Voor veel getuigen een grote schrik want de man die was aangehouden bleek een heel andere Ali te zijn dan de Ali die zij bedoelden. De aangehouden Ali was veel langer en slanker dan de Ali waarover zij bij de politie verklaringen hadden afgelegd.
Niet serieus genomen
Verschillende getuigen hebben dit destijds meteen bij de politie gemeld maar voelen zich tot op heden niet serieus genomen. Het Openbaar Ministerie houdt vol de juiste persoon te hebben aangehouden. “Wij hebben op dit moment geen aanleiding om te vermoeden dat het niet de juiste Ali zou zijn”, aldus persofficier Henk Mous.
Toch houdt het OM naar aanleiding van de uitzending het ‘Ali-verhaal’ tegen het licht in een nieuw onderzoek. “We zijn bezig om dit voor eens en altijd duidelijk te krijgen”, zegt Mous”.
Ook andere getuigen die Ali kenden omschrijven hem als een kleine dikkere man. Op basis van hun verklaringen over Ali en zijn plotselinge verdwijning na de moord hield de politie in oktober 1999 een Ali H. in Turkije aan. Na DNA onderzoek werd hij vrijgelaten omdat zijn DNA niet overeenkwam met het DNA van de dader”.
Leuk, één keer geheel naar waarheid gebracht door De Telegraaf (hijgerig gevolgd door de andere media). En zeker leerzaam voor het grote publiek maar blijkbaar werd De Telegraaf hier voor de zoveelste keer direct door het OM teruggefloten want nog geen drie dagen later berichtte zij (en let vooral op de plotselinge veranderingen):

http://www.telegraaf.nl/binnenland/6229307/__EenVandaag_kleunt_mis_in_Vaatstra-zaak__.html

“door Rolien Créton en Jolande van der Graaf
AMSTERDAM / OSLO – De man die door EenVandaag wordt aangewezen als “serieuze verdachte in de zaak van Marianne Vaatstra”, heeft niets met deze onopgeloste tienermoord in Friesland te maken. Dat blijkt uit eerder onderzoek door deze krant. [….]
“Volgens EenVandaag liet de Friese justitie in het verleden ‘de verkeerde verdachte oppakken om een veel serieuzere verdachte te laten ontglippen’. [….]
“De man die in een cel naast Veldman zat, heet weliswaar Ali, maar heeft een totaal andere, bij deze krant bekende achternaam die daar in de verste verte niet op lijkt. Verder verklaarden de Noren afgelopen augustus tegenover De Telegraaf dat het gaat om een asielzoeker die problemen veroorzaakt en allerlei zaken op zijn kerfstok heeft, maar het bedreigen van vrouwen met messen valt daar niet onder. Bovendien staat er geen eventuele datum van aankomst in Noorwegen op dagvaardingen”.
De Telegraaf is dus in staat om binnen 3 dagen 180 graden van mening te veranderen maar er is veel meer, veel meer. Al in augustus 1999 meldde Dominique Weesie van De Telegraaf aan Gerrit Veldman (na aanvankelijk tegenover hem te hebben verklaard dat het een zeer serieuze tip was omdat het signalement van een kort en gedrongen postuur overeenkwam met dat van het OM), dat: “die asielzoeker naast hem in de cel in Noorwegen reeds was uitgesloten op basis van zijn DNA”. Hetgeen echter nooit door het OM is bevestigd. En Jolande van der Graaf van diezelfde De Telegraaf beweerde in augustus 2009 zelfs tegenover ons: “We hebben een 100% match met die man in Noorwegen, je mag daar alleen de ouders van Marianne van op de hoogte brengen” om enkele weken later ook al ineens opnieuw 180 graden te draaien naar: “Hij is reeds op basis van zijn DNA uitgesloten”.
Alleen de opmerkzame lezer valt op dat hier door De Telegraaf – bij herhaling – ongenadig en schaamteloos wordt gelogen, met of zonder medewerking – of op instigatie – van het OM. Want wat zegt het uiteindelijke rapport van het OM van 27 januari 2011 hierover (let wel ná de herhaalde publicaties van De Telegraaf over de uitsluiting van A.H. in Noorwegen op basis van zijn DNA): “Uit de Noorse dna-databank blijkt in mei 2010 bovendien dat het dna-profiel van de man niet overeenkomt met dat van de moordenaar van Marianne”:

http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@154893/onderzoek_ali_h/

Omdat De Telegraaf noch in 1999, noch in 2009 zelfstandig onderzoek kan hebben gedaan naar het DNA-profiel van een gezochte asielzoeker in Noorwegen kan de conclusie slechts zijn dat zij haar misleidende en gelogen informatie telkenmale moet hebben gehad van het openbaar ministerie (OM). En datzelfde OM bevestigt immers zèlf pas in mei 2010 de DNA-databank van Noorwegen te hebben geraadpleegd in verband met deze asielzoeker.
Dit rapport van het OM is verder letterlijk vergeven van nog veel meer leugens. Als je ze maar lezen wilt..
Elke zichzelf respecterende journalist moet dan nu al door hebben dat er veel te veel vragen en losse eindjes zitten aan dit onderzoek. Alle twijfels en blunders in deze zaak zijn door alle media herhaaldelijk verslagen en zitten in hun eigen, stoffige archief. Maar elke keer dat het OM een nieuw en leugenachtig persbericht verspreidt (of zelfs heel ordinair documenten uit het dossier Vaatstra lekt om een item nog eens extra te benadrukken) wordt het desondanks door iedereen ijverig overgepend.
Even omgekeerd, wanneer De Telegraaf, de Leeuwarder Courant of het programma van Peter R. of welke journalist dan ook, zich aangesproken zou voelen door onze ‘complottheorieën’ of het zelfs maar grote ‘kletskoek’ zou vinden, is het nog steeds hun journalistieke plicht om wederhoor bij ons toe te passen op basis van artikel 2.3 Wederhoor, van de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek: http://www.rvdj.nl/leidraad Door dat wederhoor echter (door alle media!) mordicus achterwege te laten is dat volgens ons niet eens zozeer een overtreding van de Leidraad zelf maar veeleer een regelrechte schuldbekentenis van die betrokken media aan de collusie met het openbaar ministerie.
De Leeuwarder Courant heeft, op last van de Raad, inmiddels moeten rectificeren maar veegt verder haar kont nog eens af met art. 2.3 van de Leidraad, ondanks het lidmaatschap van diezelfde Raad voor de Journalistiek van haar eigen hoofdredacteur, Hans Snijder. Als zelfs de eigen leden van die ‘Raad’ zich al niet houden aan de journalistieke Leidraad is het de vraag hoelang een dergelijk orgaan nog levensvatbaar is. En oh ja, ook wij zijn al een aantal keren bedonderd door diezelfde ‘Raad’..
Ook hier is de conclusie gerechtvaardigd dat het OM berichtgevingen de wereld in slingert over de meest besproken en beschreven moordzaak in Nederland zonder dat welke journalist dan ook, zich nog eens serieus achter de oren krabt. Was voorgaande slechts een voorbeeld, wij beschikken over tientallen van die voorbeelden.
De mogelijke betrokkenheid van Joris Demmink
6.Bovenstaande functionarissen en organisaties (burgemeester Visser, directrice Nettie Groeneveld van het AZC Kollum, het COA, hoofdofficier van justitie Harm Brouwer, IND of DT&V konden zonder eigen bevoegdheden of mandaten en zonder informatie of bevel vanuit een hoger niveau nooit in hun eentje de uitzetting van een asielzoeker bewerkstelligen. Nederland is een regelland met streng bewaakte bevoegdheden en protocollen. En bovenal, van elkaar sterk beconcurrerende en bestrijdende diensten zodat het woord ‘samenwerking’ van bovenaf moet worden opgedragen.
Op de late avond van 1 of 2 mei 1999 kreeg de piket-coördinator van het G.H. (zijn naam is bij ons bekend) een telefoontje dat er nog een ‘vrachtje’ onderweg was. Zijn protesten, dat de administratie al lang naar huis was en dat het nogal ongewoon was om op dit late tijdstip nog iemand aan te leveren op het G.H. werden overruled door een nog hogere leidinggevende van de dienst. En zo meldde hij dat dan ook aan de dienstdoende beveiligers op het G.H.: “Sorry, ik heb mijn best al gedaan maar dat hielp allemaal niet. Zet hem maar voorlopig in de isoleercel….”.
En één of twee dagen later werd diezelfde asielzoeker al op het vliegtuig gezet, m.m.v. de Marechaussee (wéér een andere dienst). Mogelijk zelfs begeleid tot zijn andere bestemming. De beveiligers van het G.H., die enkele dagen later bij de directie protesteerden omdat zij het vermoeden kregen dat zij mee hadden geholpen om een mogelijke moordenaar uit “het open kamp uit Kollum” het land uit te helpen, kregen te horen “dat zij hun mond moesten houden en hun werk moesten doen”. Zelfs deze laatste mogelijkheid van de directie van het G.H. om tegenover de beveiligers even tekst en uitleg te geven over het hoe en waarom van deze uitzonderlijke actie werd in dit geval niet benut.
De enige persoon die al deze personen/diensten wèl kon aansturen was Joris Demmink van het Directoraat Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Door middel van ‘tussenpersonen’ onder zijn directe bereik: burgemeester van Kollum (Piet Visser), HOvJ Leeuwarden Harm Brouwer en de politiecommissaris (gezamenlijk de Driehoek genoemd), de recherche, de directies van het AZC, het COA en het AMOG, de IND, het Grenshospitium A’dam, DT&V en als laatste zelfs van de Marechaussee. Geen enkele persoon of organisatie in deze hele keten was daar individueel toe bij machte zonder tenminste een coördinerend bevel van ‘bovenaf’.
En niet in de laatste plaats op zo’n korte termijn in datzelfde weekend, binnen ca. twee uur na de vondst van het lichaam van Marianne Vaatstra in een weiland in Friesland.
Het meest frappante bewijs tegen Demmink wordt echter vooral geleverd door zijn zgn. ‘Turkse connectie’. Want ook de doelbewuste aanhouding van twee aantoonbaar onschuldige verdachten in Istanbul (op 28 augustus en 9 oktober 1999) wijst alleen maar op de zeer goeie contacten van Demmink in Turkije omdat er zelfs geen uitleveringsverdrag bestond. Zonder dat het OM over een dossier, laat staan over een pasfoto beschikte werden er twee personen in Istanbul aangehouden met ongeveer dezelfde naam die niets met deze zaak te maken hadden.
De eerste aanhouding moest worden afgeblazen omdat Peter R. de Vries een dag later, op 29 augustus, de foto op TV toonde van de echte hoofdverdachte en hem Ali Hoessein Hassan noemde. Nadat er al tientallen, zo niet honderden DNA-onderzoeken waren uitgevoerd verkoos het RBT-team op 28 augustus 1999 echter af te reizen naar Istanbul voor de uitsluiting van deze persoon “op basis van zijn vingerafdrukken” omdat hij “dezelfde naam droeg als de hoofdverdachte”. SBS6 gooide daarmee dus roet in het eten en zou dat enkele weken later opnieuw doen.
De tweede, ‘verkeerde verdachte’ werd twee dagen na het oproer van 7 oktober in Kollum in Istanbul aangehouden. Iedereen weet inmiddels dat deze verdachte al niet meer verdacht was vóórdat het team opnieuw afreisde naar Istanbul; in 2001 nog erkend door zaaksofficier mr. De Graaf tegenover Omrop Fryslân op basis van 4 (!) getuigen in Haarlem. Blijkbaar werd De Graaf alsnog gedwongen om die persoon toch aan te laten houden om opnieuw het publiek te bespelen en de rust in Kollum te herstellen.
En nu wordt de opmerking tegen Veldman in 2010 door leden van het cold caseteam ook nog eens veel duidelijker: “Wist je dat het [RBT] team in Turkije zelfs zwaar werd tegengewerkt, ernstig bedreigd zelfs? En dat we nog in 2003 aan die Turken hebben verzocht om alsnog zijn vingerafdrukken op te sturen omdat we er niet van overtuigd waren dat we het juiste DNA meegekregen hadden…?”.
En ja, opnieuw gooide SBS6 roet in het eten door een TV-ploeg naar Istanbul te sturen voor een interview met deze Ali Hoessein Hassan. Deze man was vriendelijk, goed gekleed, 1.90 m. lang, had een smal gezicht en was werkzaam in de kledingbranche. Hetgeen een gigantische tegenhanger was van de ‘korte, vadsige en altijd vieze en agressieve’ Ali Hassan uit het AZC in Kollum. En werkelijk niemand in Kollum herkende deze persoon van SBS6.
Sterker nog, deze lange, verzorgde ‘Turkse Ali’ was van september 1998 tot eind april 1999 slechts in Nederland geweest voor een gratis hartoperatie “omdat hij op instorten stond”, waarna hij direct weer naar zijn land terugkeerde. De ‘Kollumse’ Ali echter, woonde al jaren op het AZC, was bij zijn begeleiders en vrijwilligers bekend als gedreven sporter, voetballer, en hij leende regelmatig fitnessapparatuur bij de begeleiding.
Mogelijk niet geheel toevallig ging het bij één van de twee hoofdverdachten om een 17-jarige, agressieve asielzoeker die in zijn jeugd ernstig was misbruikt (een ‘dansjongen’? IV). Door zijn onbehoorlijke en uiterst agressieve gedrag daar, bleek hij twee dagen voor de moord zelfs van school te zijn gestuurd. Diens ‘vader’ stond bekend als een hoge Turkse Koerd en was eveneens in AZC Kollum gehuisvest. Van de tweede (27-jarige) hoofdverdachte werd stellig beweerd dat het wel leek alsof hij was aangesteld als ‘oppasser’ van de jongste waarbij hij overal verscheen waar deze zich ook maar vertoonde. De beschermde status van de jongste lijkt op tal van manieren te worden bevestigd. Al was het maar omdat hij vanaf dag één in bescherming werd genomen door het OM en een aangifte van verkrachting tegen hem in diezelfde nacht, werd bij herhaling (!) geseponeerd. Zodat hij zich, anders dan zijn ‘oppasser’, later alsnog regulier in Nederland kon vestigen.
IV Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi
Nu blijkt al in de zaak Baybasin, dat de agenda van Demmink ergens in de afgelopen jaren wel of niet bewust is vernietigd, zodat hij ook niet meer beschikt over een sluitend alibi voor de nacht en de dag van 1 mei 1999. Daar zijn diverse andere personen in het verleden al eens op veroordeeld voor de Nederlandse rechter. Moet dat dan? Nee, het gaat hier vooral om de combinatie van alle elementen in dit onderzoek.
Meerdere motieven zijn aanwijsbaar, nu vooral voor Joris Demmink:
– Zo gaat het in deze casus om drie ernstig misbruikte, minderjarige slachtoffers (M.V. S. v. R. en F.M. zelf) en om aantoonbare ‘rituele’ en ‘niet Westerse’ aspecten. Nog afgezien van andere – en ook al genegeerde – incidenten met jonge asielzoekers in de omgeving van het AZC. En afgezien van de hardhandige aanranding van een 13-jarig meisje nadat zij bij de politie had verklaard tegen deze F.M. Zij was daarvoor zelfs door F.M. met de dood bedreigd “als zij nog eens met de politie zou praten”. Door de politie niet onderzocht en i.o.m. de politie wordt dit ontkend door haar eigen ouders.
En wie kent niet meer de berichten over mysterieuze verdwijningen en misbruik en prostitutie van jonge AMA’s uit de kampen? De (inter)nationale contacten van Joris Demmink, mogelijk op basis van chantage, zowel als zijn bewezen voorkeur voor minderjarige jongens sluiten zijn betrokkenheid op basis van het motief dus niet uit.
Daarnaast lijkt een caravan op het AZC-terrein een centrale rol te hebben gespeeld in deze zaak. De Duitse eigenaar en zijn Duitse vriend worden in verband gebracht met kinderporno en in de caravan was een ruimte ingericht voor filmopnamen.
Een grondig onderzoek naar de connectie van Demmink met de Turks/Koerdse ‘vader’ van F.M. zou zomaar nieuw licht kunnen werpen op zijn motieven, cq. zijn chantage.
– Demmink beschikte in ieder geval over de macht, de gelegenheid en de middelen om alle diensten aan te sturen in deze zeer geheime operatie. Vooral de snelheid waarmee dit gebeurde (binnen 2 uur na de vondst van Marianne) wijst bijna op voorbedachte rade, anders dan eventuele paniekerige telefoontjes heen en weer. Door ons zijn diverse andere aanwijzingen gevonden dat dit ook inderdaad al in die nacht of zeer vroege ochtend van de moord is georganiseerd. En niet in de laatste plaats door het langdurige zwijgen en de daarop volgende, aperte leugens van het OM.
Frappant in deze is vooral de ‘afdekcultuur’ door opeenvolgende ministers ten faveure van Demmink en de schier oneindige pedo-onderzoeken die vanuit de top van Justitie werden getorpedeerd. Behalve het AD en KN volgen tal van media de ontwikkelingen op de voet zonder daar een letter over te (mogen) publiceren.
– Hilbrand Nawijn heeft, naast anderen, een perfecte beschrijving gegeven van het verdorven karakter en de gemoedstoestand van Demmink: “Hij hield zich altijd op de achtergrond, was sluw en gewetenloos waardoor iedereen zijn bloed wel kon drinken. Bovendien gaat hij letterlijk over lijken. Zijn pedoseksuele geaardheid was een taboe maar van algemene bekendheid onder collega’s ”.
Ook in de zaak Baybasin komen deze karaktertrekken naar voren en hij is volgens mr. Van der Plas niet alleen chantabel door zijn pedoseksuele uitspattingen in o.a. Turkije maar hij heeft op al die beschuldigingen ook nooit weerwoord willen geven. Laat staan dat getuigen en slachtoffers tegen hem werden gehoord. Ook niet door het tCEAS. Andere getuigen en slachtoffers hebben hem vergeefs beschuldigd van ‘child trafficking’ vanuit Oost-Europa en o.a. van frequent misbruik in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. Twee van de aangevers zijn vervolgd; de één op het doen van een valse aangifte en de ander in Turkije waarin deze zelfs werd gemarteld. Na de Gaykrant en Panorama wordt nu dus ook het AD door Demmink vervolgd.
– Komen we op de ‘modus operandi’, de wijze waarop. Ook nu dringt zich de zaak van Baybasin op. Volgens mr. Van der Plas en Baybasin zelf, ondersteund door een tiental getuigen en slachtoffers, zou Demmink zich chantabel hebben gemaakt in o.a. Turkije door zijn jarenlange misbruik van zeer jonge jongens. Waarschijnlijk zelfs d.m.v. filmopnamen in het bezit van de Turken, waarop zichtbaar zou zijn dat hij een jonge jongen verkracht. Door o.a. zijn lidmaatschap van de K4-commissie en door diverse privé bezoeken was hij daar een VIP geworden die op zijn wenken moest worden bediend. In ruil voor….
Zijn leugen, dat hij na 1987 niet meer in Turkije was geweest, is recent (en hierboven) volledig ontkracht en juist zelfs een bewijs temeer van zijn chantabele positie. Het verdwijnen van zowel zijn agenda als zijn ‘reisgegevens’ bij het reisbureau van het ministerie ondersteunen slechts de gedachte dat hij liegt dat hij scheel ziet. Maar vooral ook van zijn macht over andere ambtenaren en diensten.
Uit deze zaak leren wij dat er in Istanbul tapgesprekken werden ‘gefixet’ om Hoessein Baybasin in Nederland levenslang achter de tralies te laten plaatsen. Ondersteund door medewerkers van onze eigen Justitie (onder leiding van Demmink) en jarenlang zelfs afgedekt door de respectievelijke ministers en staatssecretarissen van Justitie. En door een schier eindeloze, schare rechters en de Hoge Raad en sinds medio 2007 bovendien afgedekt door onze eigen ‘onafhankelijke media’.
Dan zijn ‘modus operandi’ in de zaak Vaatstra, even uitgelegd in mijn eigen woorden: Om de één of andere duistere reden (weer chantage?) werden zowel F.M. als A.H. direct na de moord op Marianne weggesluisd uit het AZC te Kollum. Een eindeloze reeks leugens moest via de media worden ‘gevoerd’ aan het grote publiek en telkens en telkens werd het OM geconfronteerd met de onmogelijkheden van hun eigen leugens, tot de dag van vandaag. Op een zeker moment (28 augustus 1999 en na een dringend telefoontje van Gerrit Veldman vanuit Noorwegen) werd besloten om de ‘bevriende Turken’ weer in te schakelen: “Zoek even een persoon met eenzelfde naam en presenteer hem als DE hoofdverdachte van de moord. En sluit hem vervolgens uit op basis van zijn DNA”. En weer liep dat mis, op alle fronten..
Conclusie
Demmink was ten tijde van de moord en daarna D-G Vreemdelingenzaken en als zodanig de op één na hoogste ambtenaar met gezag over alle, betrokken diensten die om welke reden dan ook zicht hadden op het asielbeleid en de uitvoering daarvan. Dus als Joris Demmink NIET bij deze doofpot van de moord op Marianne Vaatstra betrokken is, loopt er letterlijk niemand meer rond in Nederland die al die leugens nog bij elkaar kon verzinnen. En hij heeft tenminste de afgelopen 13 jaar boven op de deksel gezeten…
André Vergeer
‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’kunt u direct online bestellen via http://www.hetverbodendagboek.nl of via de beste en grootste boekensite van Nederland: BOL.com
Natuurlijk kunt u uw bestelling ook doen bij de reguliere boekhandel bij u in de buurt of via boekensites als AKO, Cosmox, NRC lux, Polare, Blz. ,Libris, Paagman , etc.

Graag wil ik een direct telefonisch gesprek met de deurwaarder op al mijn zaken bij of van GGN i.v.m. alle valse vorderingen ook van Menzis inzake eigen bijdrage psychiatrie en rekeningen voor zorgverzekeringen toen ik in detentie zat en die dus onrechtmatig zijn (geweest). De boete van 445 euro van het CVOM is al een half jaar geleden als onrechtmatig aangemerkt door Burgemeester Van Aartsen, de Hoofdofficier van Justitie Korvinus, de bezwaarschriftencommissie Den Haag en parketsecretaris N. Aandewiel, ook in verband met de zaken rondom Joris Demmink en de betrokkenheid bij de zaak Manuel Schadwald.

Gisteren werd ik op schandalige wijze door GGN te woord gestaan en die stuurde mij weer door naar het CJIB, die mij altijd doorsturen naar het CVOM, waarbij het CVOM mij weer doorstuurt naar het Openbaar Ministerie, die mij dan weer terug stuurt naar het CJIB. Bovendien heb ik hier al 100en keren over getelefoneer met het CJIB, CVOM, politie Noord-Oost Gelderland, justitie in Zutphen en Den Haag en desondanks gaat u dit mij proberen in te vorderen? Ik wil dat u voor mij bij justitie een claim tussen de 255.000 euro en 1.200.000 euro direct bij het CVOM terug gaat in vorderen en de kosten daarvan mag u gaan verhalen bij het CVOM, aangezien ik de afgelopen bijna 6 jaren van mijn leven niet terug krijg met geld of wat dan ook. Graag wil ik met u z.s.m. telefonisch contact over deze schandalige kwestie! Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,

G.W. Lensink

Subject: RE: Kandidaatstelling Provinciale Staten en Waterschappen door de ORP uit protest
Date: Wed, 4 Feb 2015 20:52:11 +0100

Geachte Statenleden, Statenfracties, redactieleden, journalisten en de pers,

Bij deze hebben ook de Waterschappen de Kandidatenlijsten bekend gemaakt in deze voor onder meer de Oranje Republikeinse Piraten:

http://www.wrij.nl/thema’/actueel/nieuws/@5190/onderzoek/

http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/02/onderzoek-kandidaatstelling-waterschapsverkiezingen.html

Bij deze wil ik bekend maken, dat op dit moment ik mij eergisteren kandidaat heb gesteld voor de verkiezingen van de Provincie Gelderland (als nog op het laatste moment uit protest vanwege sabotage door bepaalde autoriteiten) en eerder al voor de verkiezingen van het Waterschap Rijn & IJssel en het Waterschap Rivierenland. Op dit moment is deelname aan de verkiezingen nog niet zeker, aangezien er weliswaar 40 ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd en aan de meeste andere voorwaarden is voldaan, maar er vooral ondersteuningsverklaringen in sommige kieskringen nog tekort komen voor definitieve deelname (onder meer door sabotage door autoriteiten als politie en justitie).

Het besluit tot kandidaat stelling is vooral genomen uit (politiek) protest en statement, als ook om invloed uit te oefenen op de verkiezingen en de oprichting van de nieuwe politieke organisatie aan te kondigen. Inwoners in de kieskringen van de Provincie Gelderland en deze waterschappen Rijn & IJssel en Rivierenland worden als nog bij deze opgeroepen om ondersteuningsverklaringen te verkrijgen via de website www.erwinlensinkvrij.nl te ondertekenen op het gemeentehuis of stadswinkel en op te sturen om deelname mogelijk te maken! In ieder geval is de opstartfase van een nieuwe politieke beweging of organisatie op deze wijze in gang gezet en gewaarborgd.

Bij deze willen wij met name de grootste politieke partijen vragen dringend antwoord te geven op de voor onze achterban en Nederlanders belangrijke vragen in relatie tot de komende verkiezingen voor de Eerste Kamer, Waterschappen en Provinciale Staten:

1. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij m.b.t. het disfunctioneren door het erfopvolging – systeem voor het staatshoofd en het Koninkrijk der Nederlanden?

2. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij m.b.t. de niet bestaande democratische rechtstaat (bron: www.plvn.nl) en het totale disfunctioneren van de rechterlijke macht, politie en justitie, al minstens sinds 1993 / 1994 (IRT-affaire, het Demmink pedonetwerk, moordzaak Pim Fortuyn, moordzaak Marianne Vaatstra en moordzaak Manuel Schadwald en de kwestie Gonsalves (bronnen: www.klokkenluideronline.is / www.erwinlensinkvrij.nl / www.jdtv.nl / www.waarinholland.nl ) in Nederland?

3. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij m.b.t. de invoering van gedeeltelijke jury – rechtspraak in Nederland ?

4. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij m.b.t. de (forensische) psychiatrie, een heksenjacht van kwakzalverij en oplichting, gebaseerd op onwetenschappelijke hypotheses en een steeds uitbreidende DSM (inmiddels de 5e druk)?

5. Wat is het politieke standpunt met betrekking tot de Stichting Bilderberg Meetings, de Bilderberg families als de familie Fentener – Van Vlissingen, familie Von Amsberg – Zur Lippe Biesterfeld, familie Rothschild, familie Rockefeller, familie Wallenberg en de oligarchie in de Westerse wereld via bezit en controle van de pers / media (als het ANP, de NOS en de Telegraaf etc.) en de systeembanken (ABN Amro, ING Groep), energie (SHV, SHELL), multinationals, verzekeringen en het vermoedelijk aanwijzen als Alexander Pechtold (D66) of Mark Rutte (VVD) als nieuwe premier voor en na de komende verkiezingen?

6. Wat is het politieke standpunt met betrekking tot het Burgerinitiatief Ons Geld (www.burgerinitiatiefonsgeld.nu) van de politieke partij?

7. Wat is het politieke standpunt m.b.t. de onrechtmatige daden, sinds 28 april 2008 jegens lijsttrekker Erwin Lensink van de Oranje Republikeinse Piraten door politie, justitie en de rechterlijke macht, de laster, smaad en valse verklaringen (ook van bepaalde pers en kwakzalvers van de psychiatrie) en de zeer lange duur van de detentie onder meer na Prinsjesdag 2010, maar ook rondom de Kroning van 2013, nota bene in Duitsland 63 dagen en hoe verhoudt dit zich tot de zaak Manuel Schadwald uit Berlijn, vermist en gezocht door de Duitse politie sinds 1994 en de betrokkenheid van Joris Demmink bij deze moord?

8. Wat is het politieke standpunt m.b.t. de vereisten van de Kiesraad voor deelname aan de verkiezingen, zoals het inleveren van ondersteuningsverklaringen en wat zijn hier de argumenten voor, als ook waarom zou een politieke partij in 19 kieskringen minimaal 30 ondersteuningsverklaringen (dus 19 X minimaal 30) voor de Tweede Kamer Verkiezingen moeten behalen BINNEN 2 weken voor deelname aan de verkiezingen? Waarom zoveel veel en waarom bij de Waterschapppen, Provinciale Staten en gemeenten ook zoveel en ook nog eens instemmingsverklaringen (=dubbelop)?

9. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij met de sabotage acties jegens onder meer Erwin Lensink (Oranje Republikeinse Piraten), maar bijvoorbeeld ook jegens Samir Allioui (lijst Piratenpartij Zuid-Holland) en wellicht anderen (Henk Krol, Pim Fortuyn, Geert Wilders etc. etc.) uitgehaald de laatste twee maanden en vooral de laatste twee weken door de oligarchische elite of overheidsdiensten met onder meer 2 onrechtmatige arrestaties, valse boetes, valse processen, valse veroordelingen en andere wanpraktijken jegens ondergetekende, waardoor deze wellicht niet kan deelnemen aan de verkiezingen, zoals gewenst?

10. Wat is het politieke standpunt van de politieke partij met betrekking tot de huidige Coup D`Etat en bankencrisis, waarbij de ABN AMRO Bank wellicht gedenationaliseerd gaat worden (wat koste wat kost voorkomen moet worden) en de overnames door onder meer hedgefund Blackrock en de betrokkenheid van de dubieuze Rothschild & Cie. bank bij deze dubieuze acties?

Per omgaande verwachten wij schriftelijk (aan e-mail gw_lensink@hotmail.com) antwoorden op deze belangrijke vragen voor Nederland van het bestuur, dan wel de fracties van de zetelende politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en Provinciale Staten, zodat de kiezer deze belangrijke afwegingen kan maken voor de komende verkiezingen!

Gisteren hebben wij daarom een belronde gedaan met de belangrijkste politieke partijen, namelijk VNL, VVD, PVDA, CDA (onbereikbaar), SP en PVV (onbereikbaar) en D66 (hing op na de vraag of ze waren opgericht door de AIVD) in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Met betrekking tot de huidige en komende verkiezingen zouden wij graag per omgaande schriftelijke reactie en antwoord op alle 10 de vragen ontvangen van in ieder geval de fracties VNL, VVD, PVDA, CDA, SP, PVV, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SGP en de ChristenUnie en de OSF, als ook de zittende fracties in de Provinciale Staten van de verschillende provincies. Verder roepen wij de politieke partijen, die op de bovenstaande vragen de goede antwoorden geven, mij een plaats beschikbaar te stellen voor de verkiezingslijst van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en dit mag als een sollicitatie beschouwd worden en graag zouden ik, Erwin Lensink graag z.s.m. antwoord willen ontvangen, welke mogelijkheden er hier voor zijn. Mocht de sabotage praktijken a.s. vrijdag succesvol zijn gebleken en mijn deelname onmogelijk zijn, overwegen wij de stap naar de Raad van State in deze!

Verder zal er a.s. maandag een wrakingsprocedure plaats vinden, waarbij de (voormalig) advocaat van Wim Dankbaar (Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra) de verdediging over zal nemen in de rechtbank Zutphen, dus op 9 februari om 15.30 uur, waarbij onder meer de onschuldig veroordeelde Jasper Steringa als getuige zal worden opgeroepen. In deze rechtbank zijn de van pedofilie beschuldigde (hoofd)officieren van justitie Wooldrik en Holthuis actief geweest, waarbij ook de laatste beschuldigd is aanwezig te zijn geweest bij de moord op Manuel Schadwald in 1994 (bron: Rolodex-man).

Voorts zijn wij dan ook van mening, dat volgende week Tarik Zahzah vrijgelaten moet worden, aangezien hij op een geniale wijze met een nepwapen en meer dan terecht de NOS en ook andere pers / media op hun nummer heeft gezet, die onbetrouwbaar blijken te zijn (vaak en expres). Bovendien waarom zou de onbetrouwbare NOS wel zoveel zendtijd mogen hebben en Tarik niet even primetime 15 minuten integraal en live? Dat lijkt ons een beter plan, dan opsluiting in (politieke) detentie of in de kwakzalverij (GGZ) voor deze universitaire student met talenten, kennis en belangrijke informatie!!!

Bij voorbaat dank voor de interesse en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink
Lijsttrekker “Oranje Republikeinse Piraten”

Meer informatie : www.erwinlensinkvrij.nl
Link voor politieke organisatie: http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten

Op dit moment heeft een nieuwe republikeinse georiënteerde organisatie, voorlopig onder de Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten” zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Gelderland uit protest, als ook voor de waterschappen Rijn & Ijssel en Rivierenland. Het doel is om de komende verkiezingen en die van de Eerste Kamer te beïnvloeden en de aankondiging van deze nieuwe vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te doen. De belangrijkste doelstellingen zullen zijn invoering van republikeinse principes in Nederland en de rest van de wereld m.b.t. het (fiduciaire en fysieke) geld- en handelssysteem, democratische principes (afschaffing erfopvolging) en invoering (gedeeltelijke) juryrechtspraak.

Beste bezoekers van deze website,
Graag wil ik direct reageren op het actuele nieuwsbericht m.b.t. mijn kandidaatstelling voor de Provinciale Staten van Gelderland. Uit protest heb ik afgelopen donderdag besloten na het bezoek in het justitie departement van het Gerechtshof Arnhem, vanwege niet nagekomen beloftes, afspraken en het onbeantwoord blijven van mijn vragen mij kandidaat te gaan stellen voor de Provinciale Staten en dit is gisteren dus een feit geworden. Deelname aan de verkiezingen is nochtans onzeker en ook niet perse een must. De eerste doelen zijn namelijk al bereikt, de aankondiging van een nieuwe politieke organisatie, voorlopig onder de noemer en Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten”. Ik verzoek allen, die dit lezen ook dit bericht verder te verspreiden in b.v. de reactie panelen van pers en media als Elsevier, NU.nl, De Gelderlander, Omroep Gelderland etc. etc.

Op dit moment heeft een nieuwe republikeinse georiënteerde organisatie, voorlopig onder de Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten” zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Gelderland uit protest, als ook voor de waterschappen Rijn & Ijssel en Rivierenland. Het doel is om de komende verkiezingen en die van de Eerste Kamer te beïnvloeden en de aankondiging van deze nieuwe vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te doen. De belangrijkste doelstellingen zullen zijn invoering van republikeinse principes in Nederland en de rest van de wereld m.b.t. het (fiduciaire en fysieke) geld- en handelssysteem, democratische principes (afschaffing erfopvolging) en invoering (gedeeltelijke) juryrechtspraak.

Het is gebleken, dat de Nederlandse rechtspraak, zowel in het klachtrecht m.b.t. organisaties als politie en justitie, de rechterlijke macht (onder meer het strafrecht en de artikel 12 s.v. procedures door en door corrupt is) en er daarom waarborgen ingevoerd moeten gaan worden in rechtspraak via (deels) jury – rechtspraak. Ook dienen andere republikeinse principes ingevoerd als de afschaffing van erfopvolging en het nationaliseren van de geldschepping, zoals uiteen is gezet op de website van het Burgerinitiatief Ons Geld (zie website: www.burgerinitiatiefonsgeld.nu).

Het is gebleken, dat Nederland amper een democratische rechtstaat is en een pedofiel netwerk de Nederlandse staat heeft gekaapt via chantage en andere schandalige zaken als het onschuldig opsluiten van mensen (Baybasin, Louis Hagemann en zeker Jasper Steringa) en zelfs het vermoorden van kinderen als Manuel Schadwald uit Berlijn in 1994. Voor Gelderland is dit eens te meer van belang, daar de van pedofilie beschuldigde hoofofficieren van justitie een arbeidsverleden hebben in Zutphen, namelijk (ex)-HOVJ Holthuis en (ex)-HOVJ Wooldrik. Ook Joris Demmink, (ex)-HOVJ Wabeeke, PG Herman Bolhaar, PG Brouwer, Ernst Hirsch-Ballin en Piet-Hein Donner worden nadrukkelijk beschuldigd, net als andere prominenten en deze zaak moet tijdens de komend verkiezingen dan ook wat mij betreft op de agenda, aangezien Nederland geen rechtstaat meer is (sinds de IRT-affaire, het ROLODEX-onderzoek en de zaak Manuel Schadwald in 1993/1994, de art. 12 s.v. strafvervolging jegens Demmink door het Gerechtshof Arnhem en de terechte vraag is of het dat ooit is geweest sinds 1813).

Naar mijn mening moeten bij de komende verkiezingen in 2015 de politieke Bilderberg-elite, dan wel het pedofiele deel van de VVD, CDA en D`66 afgestraft worden voor deze schandalige wanpraktijken, die nu al 20 jaren voortduren. Ook andere politieke partijen zullen hier nadrukkelijk stelling in moeten nemen en tekst en uitleg verschaffen bij de komende verkiezingen en vandaar dit politieke offensief via deze protest deelname!

Voor deelname aan de waterschap verkiezingen en de Provinciale Staten verkiezingen heb ik namelijk nog ondersteuningsverklaringen nodig en het is zelfs zo, dat ik zelfs zelf voor de Provinciale Staten nog geen eens een ondersteuningsverklaring heb kunnen ondertekenen. Voor de mensen en inwoners van de Provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland en het Waterschap Rijn & IJssel, die graag willen, dat ik deel neem, is het volgende bericht zeer belangrijk! Ik heb namelijk jullie steun, medewerking en hulp direct en nu nodig om deel te nemen, via het ondertekenen van ondersteuningsverklaringen en daarvoor is nog circa 5 werkdagen de tijd voor. Het beste zou zijn, dat dit voor vrijdag om 15 uur geregeld zou zijn en dan is deelname gewoon mogelijk!!!
Inwoners van het Waterschap Rivierenland (Zuid-Gelderland, Rijk van Nijmegen, Arnhem-Zuid, zuidelijk deel van Utrecht, Vianen in Zuid-Holland en het land van Heusdenhout en Altena), het Waterschap Rijn & Ijssel en de Provincie Gelderland kunnen ondersteuningsverklaringen bij mij krijgen en opvragen via het e-mail adres: gw_lensink@hotmail.com of via onderstaande werkwijze en het downloaden via internet. Vervolgens moet het formulier na ondertekening in het gemeentehuis met stempel van de ambtenaar per post naar mij teruggestuurd worden per omgaande.

De ondersteuningsverklaringen procedure is onder meer niet rond, doordat ik de afgelopen 2 weken door diverse zaken (schadeclaim, procedure Europese Hof, valse rechtszaken rechtbank Zutphen en wraking m.b.t. de zaak Marianne Vaatstra, het organiseren en bezoeken van advocaten en justitie en vooral 2 valse arrestaties de afgelopen 2 weken voor lokaalhuisvredebreuk van het justitie departement bij het Gerechtshof Arnhem en het bellen van de politie in verband met een pedofiel netwerk rondom Joris Demmink, dat de moord heeft gepleegd op onder meer Manuel Schadwald uit Berlijn, waarbij Joris Demmink betrokken en aanwezig was) niet voldoende tijd en gelegenheid heb gehad om ondersteuningsverklaringen te regelen. Er is dan ook overduidelijk sprake van sabotage van mijn verkiezingsdeelname, omdat een bepaalde politieke en pedofiele elite met name ook in Den Haag als de dood is, dat ik mee ga doen. De druppel die de emmer voor mij in dit geval doet overlopen is afgelopen donderdag en daarom heb ik besloten exact te doen, waar men voor vreesde, namelijk mij kandidaat stellen. In de loop van deze week, waarschijnlijk morgen zal er een extra bericht met bewijzen hierover verschijnen.
Bij deze roep ik een ieder op, die mijn kandidatuur als nog mogelijk wil maken of ondersteunen, binnen 5 dagen een ondersteuningsverklaring te tekenen voor deelname aan deze verkiezingen en aan mij te geven of op te sturen per post. Dit besluit is vooral gelegen in het feit, dat politieke partijen als de (Bilderberg familie en Bilderberg partijen) VVD, CDA en D`66 (met politieke top en elite, die Joris Demmink en anderen onterecht en op zeer criminele en schandalige wijze beschermen), politie, justitie en de rechterlijke macht in Nederland bijna volledig en al jarenlang blijken te disfunctioneren en ik roep met name alle PVV – stemmers (en leden), PVDA – stemmers (en leden), SP – stemmers (en leden), SGP stemmers (en leden), Partij voor de Dieren stemmers (en leden), VNL stemmers (en leden), lokale partijen stemmers (en leden), Piratenpartij – stemmers (en leden) en de CDA-stemmers en leden, die Pieter Omtzigt steunen, de niet – stemmers, anarchisten en en alle voormalige Pim Fortuyn aanhangers (LPF) en allen die mij steunen, mijn deelname als nog mogelijk te maken op deze wijze:
1. Provinciale Staten Verkiezingen Provincie Gelderland
(Open hier de link voor de ondersteuningsverklaring: http://www.facebook.com/groups/834869609872052/?fref=ts )
2. Waterschap Rivierenland
(Open hier de link voor de ondersteuningsverklaring: http://www.facebook.com/groups/834869609872052/?fref=ts )
3. Waterschap Rijn & IJssel
(Open hier de link voor de ondersteuningsverklaring: http://www.facebook.com/groups/834869609872052/?fref=ts )

Bij deze wil ik er op wijzen, dat ik zelfs de procedure en gang naar de Raad van State eventueel in overweging neem om deel te gaan nemen aan de verkiezingen, dus dat het zowel mogelijk is om niet of juist wel deel te nemen aan de verkiezingen. Met name Gelderlanders roep ik op om mijn deelname mogelijk te maken door ondersteuningsverklaringen te tekenen. Via deze link hier direct onder is daarover meer informatie te vinden:

http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten

Start activiteiten met ondertekening hernieuwde Acte van Verlatinghe op de Dam in Amsterdam:

Op deze site kunt u informatie vinden over het republikeinse gedachtengoed, principes en historie!

De laatste tijd begint het steeds meer dubieus te worden of Het Koninkrijk der Nederlanden nog wel een democratie of rechtstaat genoemd kan worden en ik wil hier nadrukkelijk ook de zaken benoemen rondom politici als prominente lijsttrekkers en oprichters van politieke partijen als Pim Fortuyn (Lijst Pim Fortuyn), Rita Verdonk (VVD / Trots op Nederland), Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid), Samir Allioui (Piratenpartij), Henk Krol (Gaykrant / 50+ Partij) en ondergetekende, als ook verder de zeer dubieuze zaken rondom het overlijden en moorden op zowel Pim Fortuyn (2002), als voormalig Minister Els Borst (D`66 / 2014 / verkiezingen gemeente De Bilt) tijdens de verkiezingsdeelname en verkiezingen.

Na grondig onderzoek (sinds 4 juli 2008) met betrekking tot het dubieuze functioneren van politie en justitie, jegens mij sinds het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland kom ik dit jaar definitief tot de conclusie, dat er nauwelijks sprake is van “een rechtstaat”. Bij deze wil ik dan ook de beschuldiging uitten, zoals ik vorig jaar en afgelopen weken al heb gedaan, dat prominent VVD-er en voormalig ex-Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink betrokken en aanwezig is geweest bij de moord en vermissing van Manuel Schadwald in 1994, afkomstig uit Berlijn in Duitsland. Het is mij inmiddels ook duidelijk geworden door onderzoek van diverse onderzoekers in de zaak van Marianne Vaatstra in Friesland, dat ook hierbij Joris Demmink betrokken was bij het wegvoeren van de moordenaar Ali Hassan naar Noorwegen en de directe, dan wel indirecte bescherming van medeplegers op de moord Wolfgang Hebben, Feik Mustafa en Ludger Dill, daags na de moord.

In de afgelopen maanden heb ik meer research en onderzoek gedaan naar het arbeidsverleden van deze ex-Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink en er zijn mij opeens nog veel meer zaken opgevallen, mede met betrekking tot diverse verkiezingen. Al eerder werden de beschuldigingen geuit, dat Joris Demmink betrokken zou zijn geweest bij de moord op Minister van Staat Els Borst in De Bilt en Fred De Brouwer (Panorama) in Thailand het afgelopen jaar, daags na het D`66 congres of dat de Demmink Doofpot er een relatie mee had. Andere vermoedelijke motieven, die werden geuit, betroffen onder meer de betrokkenheid van Alexander Pechtold, als nieuwe Minister- President, daarbij aangewezen tijdens de afgelopen Bilderberg Meetings door de prominente Bilderberg innercircle en volgens leden van de politieke partij De Groenen een zaak met vergiftigd (geïmpregneerd) hout, dat heel Nederland zou vergiftigen.

Afgelopen week, werd in een persconferentie van de politie in Utrecht, kort voor de verkiezingen, wat op zich al vreemd en dubieus op mij overkomt een zogenaamde dader of verdachte van de moord op Els Borst aangewezen. Deze dader zou, net als de naar mijn overtuiging onschuldige Jasper Steringa in de zaak Marianne Vaatstra, aan zijn gewezen via een (valse) “DNA-match” door het Nederlands Forensisch Instituut, nadat hij verplicht DNA was af te staan. Inmiddels is mij bekend geworden, dat ik in 2013 80 dagen in politieke detentie (waarvan 63 dagen in Duitsland) heb moeten zitten, niet alleen vanwege de Kroning op 30 april 2013, maar ook vanwege mijn contacten met Micha Kat en andere onderzoekers als Hans Mauritz, Wim Dankbaar en Andre Vergeer in de zaak Marianne Vaatstra om op die wijze Jasper Steringa valselijk veroordeeld te kunnen krijgen. “Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra” is het bewijs.

Het is mij verder het afgelopen jaar opgevallen, dat in de zaak Marianne Vaatstra het laatste jaar dezelfde tactiek werd gebruikt, als in de “oplossing” van de zaak Els Borst. Peter R. De Vries bemoeide zich continu met deze zaken door instigatie en suggesties te doen in de richting van vermoedelijke daders en daarbij te trachten heel Nederland op een vals dwaalspoor te brengen. Dit is opvallend, daar de zelfbenoemde misdaadverslaggever dit ook het afgelopen jaar deed met een zogenaamde ex-chauffeur Hans Bakker van de van diverse misdaden verdachte Joris Demmink. Mijn in ziens is het daarom een dubieus verhaal, dat Bart van U. (uit Rotterdam) de moord op Els Borst zou hebben gepleegd en is er een handlanger van het Demmink Doofpot kamp actief bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die zelfs DNA -profielen vals verwisseld in Demmink – zaken als de zaak Marianne Vaatstra. Bij de zaak Els Borst wil ik nog een slag om de arm houden, aangezien de beschuldiging is geuit, dat Bart van Urk de zondag na de moord vuurwerk zou hebben gegooid bij het politiebureau in Amersfoort en daarvoor 2 dagen in detentie hebben gezeten. Het is wel heel opmerkelijk, dat hij toen weer vrij gelaten zou zijn…
Het is verder opvallend, dat zowel in de zaak Marianne Vaatstra, als de zaak Els Borst de perswoordvoerder van de politie Bernhard Jens een (dubieuze hoofdrol) vervuld heeft de afgelopen jaren. Dan hebben we ook nog de zaak Manuel Schadwald, die onder “slecht Gestirnte” zou zijn en die door Joris Demmink en consorten na de moord verzwaard in het IJsselmeer zou zijn gedumpt in.
Afgelopen zondag kwam, daarbij ook nog eens het bericht uit het NTR – programma over de zaak met betrekking tot de moord op Marianne Vaatstra, lijsttrekker Pim Fortuyn van de LPF op de dag van de moord op het mediapark in Hilversum het plan had om Friesland te bezoeken in het kader van de in 2002 nog onopgeloste moord op Marianne Vaatstra. Aangezien Pim Fortuyn zeer bekend en goed geïnformeerd was in Rotterdam, lijkt het er heel erg op, dat hij meer wist van de Demmink Doofpot en mogelijk zaken als Manuel Schadwald en Marianne Vaatstra en de daadwerkelijke moordenaars.
Uit heel veel diverse bronnen heb ik dan ook vernomen, dat het goed mogelijk zou zijn, dat de vermeende moordenaar Volkert van der G. (Apeldoorn) niet de enige betrokkene op de moord zou zijn geweest op 6 mei 2002. Het is in dit kader ook nog eens opmerkelijk, dat er een documentaire door nota bene de BNN (onder meer Katja Schuurman en Ruud de Wild) in 2010 is gemaakt, die al deze zaken lijkt te bevestigen met een tweede schutter, een Syrische huurmoordenaar met de naam “Abu Tarif” of “Abu Fatah” betrokken zou zijn geweest en deze moordenaar dan eveneens het land zou uit zijn gezet, net als “Ali Hassan” in 1999 via nota bene politie en justitie of andere overheidsdiensten. Deze zaken zouden ook nog eens onderschreven worden door het boek van Ine Veen met de titel “Moord namens de Kroon”, waarbij ik inmiddels geluiden uit het Republikeinse Genootschap heb vernomen, dat Beatrix over de opkomst van Pim Fortuyn zou hebben gezegd: “doe er wat aan”. De grote vraag is, heeft ze dit tegen Joris Demmink en consorten, die toen al betrokken waren bij zeer duistere zaken, gezegd?

Het begint er steeds meer op te lijken, dat Jasper Steringa en ook nu Bart van U. uit Rotterdam, die verdacht zou worden van nota bene een moord op Els Borst zonder duidelijk motief en dat helemaal in Bilthoven op een zaterdagavond, direct na een D`66 congres, als zondebokken wordt gebruikt of misbruikt om hooggeplaatste figuren in de Nederlandse politiek, dan wel pedofiel netwerk rondom Joris Demmink en consorten te beschermen! Bij Bart van U. wil ik nog een slag om de arm houden. Nadrukkelijk wil ik in dit verband ook de naam noemen van voormalig hofadvocaat Frits Salomonson en voormalig voogd van Willem – Alexander von Amsberg en zijn pedo – seksuele dwangpraktijken in een SM-kelder in Amsterdam. Adam Curry heeft hier al eens een verboden radio uitzending overgemaakt. De vraag begint zich hier steeds meer op te dringen of Nederland wel een democratie, laat staan een rechtstaat is? Het is hierbij zeer opvallend te noemen, dat enkele maanden na de moord op Pim Fortuyn de Secretaris-Generaal van Justitie vertrekt en op 1 november 2002 vervangen wordt door de benoeming van Joris Demmink door Beatrix von Amsberg en Minister van Justitie Piet-Hein Donner, die is aangetreden als Minister van Justitie op 22 juli 2002 in het Kabinet Balkenende I. Het is in dit kader van belang, de carrière van Joris Demmink nader onder de loep te nemen met een overzicht:

Jaartallen Functie Joris Demmink
1982-1993 Directeur-generaal politie (Rechtspleging)
1993-2002 Directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het Ministerie van Justitie
2002-2012 Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie

In dit kader is het ook van belang om aan te wijzen, welke Ministers van Justitie en betrokken kabinetten dit schandaal in Nederland van de laatste tijd en tientallen jaren hebben veroorzaakt:
Kabinet politieke partijen jaartallen Minister van Justitie
Kabinet Lubbers (1) CDA / VVD 1982 – 1986 Frits Korthals Altes (VVD)
Kabinet Lubbers (2) CDA / VVD 1986 – 1989 Frits Korthals Altes (VVD)
Kabinet Lubbers (3) CDA / PVDA 1989 – 1994 Hirsch Ballin (CDA)/ Kosto (PVDA)
Kabinet Kok (1) PVDA / VVD / D`66 1994 – 1998 Winnie Sorgdrager (D`66)
Kabinet Kok (2) PVDA / VVD / D`66 1998 – 2002 Benk Korthals (VVD)
Kabinet Balkenende (1) CDA / LPF / VVD 2002 – 2003 PH Donner (CDA)
Kabinet Balkenende (2) CDA / VVD / D`66 2003 – 2006 PH Donner (CDA)
Kabinet Balkenende (3) CDA / VVD 2006 – 2007 PH Donner (CDA)/ Hirsch Ballin (CDA)
Kabinet Balkenende (4) CDA / PVDA / CU 2007 – 2010 Hirsch Ballin (CDA)
Kabinet Rutte (1) VVD / CDA 2010 – 2012 Opstelten (VVD)
Kabinet Rutte (2) VVD / PVDA 2012 – heden Opstelten (VVD)
Het begint er daarmee steeds meer op te lijken, dat de vermoorde Pim Fortuyn met de “Puinhopen van Paars” dus nu achteraf gezien gelijk had, maar dat daar ook het CDA de schuld aan heeft, samen met de VVD, PVDA en D`66. In deze zaak bezien is het ook van belang, dat de lijsttrekkers van deze politieke partijen vaak worden uitgenodigd door Beatrix von Amsberg om deel te nemen aan de Bilderberg Meetings met dubieuze mensen als Henry Kissinger, David Rockefeller, Jacob Rothschild en Sir Evelyn de Rothschild, als ook diverse grootbankiers en leden van Gekroonde families. Eveneens werd, namelijk in de jaren `80 van de vorige Eeuw de neo-liberale koers ingezet, waarbij bedrijven werden geprivatiseerd en de grote systeembanken steeds meer macht kregen en dus de aandeelhouders. Ik verwijs hiervoor verder naar de website www.burgerinitiatiefonsgeld.nu ! Het lijkt er dus erg op, dat de heer Joris Demmink betrokken is geweest bij de schandalige zaken en moorden op Pim Fortuyn, Marianne Vaatstra en Manuel Schadwald en mogelijk Els Borst recent. Het lijkt mij ook, dat D`66 lijsttrekker Alexander Pechtold meer weet heeft over de achtergronden van de zaak Els Borst, die immers vermoord is direct na het D`66 congres en het lijkt er toch verdacht veel op, dat de VVD en D`66 zondebok Bart van U. vlak voor de verkiezingen wel verdraaid goed uitkomt wat dit betreft.

In dit kader zijn ook de zaken rondom lijsttrekkers Rita Verdonk en Geert Wilders zeer van belang. Het lijkt er voor mij namelijk op, dat het Demmink kamp iedere tegenstander of opponent graag op elke wijze en zelfs de criminele of onrechtmatige wijze wil uitschakelen, zelfs via het justitie apparaat. Bij de partijleider en lijsttrekker van de PVV moet daarbij vooral gedacht worden aan de strafvervolgingen, die worden ingezet, omdat let wel woorden van Geert Wilders strafbaar zouden zijn en thans zou het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, die nog steeds worden gecontroleerd door benoemde figuren van Joris Demmink en consorten een gevangenisstraf van 17 jaren gaan eisen tegen Geert Wilders. In een democratische rechtstaat zou dit volstrekt onmogelijk moeten zijn of ik of iemand anders het nu eens is met Geert Wilders of niet! Eerder al werd Wilders van de PVV “vrijgesproken” na diverse wrakingprocedures!

Dat het Demmink kamp nergens voor terugdeinst blijkt ook uit het feit, dat Rita Verdonk zelfs binnen de VVD is uitgeschakeld. Uit berichten is mij namelijk duidelijk geworden, dat niemand minder dan Joris Demmink, Rita Verdonk uitgeleide deed na de zogenaamde nederlaag bij de interne VVD -verkiezingen en daar zijn zowel foto`s als videobeelden van. Het is verder opvallend, dat ook Hilbrand Nawijn (voormalig LPF-er) zich continu bezig hield met de zaken rondom Joris Demmink en deze informatie, dus achter de schermen bekend is bij menigeen in Den Haag en omstreken. Mijn veronderstelling en die van velen is dan ook, dat het Demmink kamp de interne verkiezingen binnen de VVD vervalst moet hebben tussen de verkiezing met Rita Verdonk en Mark Rutte. Bij de interne verkiezingen zou Mark Rutte 51% hebben behaald en Rita Verdonk 46%, terwijl bij de daarop volgende verkiezingen Rita Verdonk als nummer twee (620.555) opeens opmerkelijk meer stemmen haalde dan Mark Rutte (553.200). Deze uitslag (Rita Verdonk 53 % versus Mark Rutte 47%) en de peiling van Maurice De Hond onder VVD – ers destijds duid er op, dat er fraude is gepleegd bij de interne VVD – verkiezingen hierover. Dan zouden we nu dus zitten met een fraudeleus kabinet en minister-president!

En dan zijn er nog de zaken Fred De Brouwer, die ook vorig jaar rondom de verkiezingen om het leven is gebracht in Thailand en grondig onderzoek deed naar de zaken rondom Joris Demmink en Henk Krol, die bij voortduring beschuldigd wordt van allerlei zaken en ook al betrokken is geweest in het verleden en zelfs vorig jaar nog met betrekking tot de zaak Joris Demmink. Ook Henk Krol is thans een lijsttrekker of lijsttrekker geweest, die (in enige mate) ten strijde trekt tegen het Demmink kamp in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hetzelfde geldt voor Pieter Omtzigt van het CDA, die hiervoor zelfs door het CDA bij de vorige verkiezingen op een onverkiesbare plaats is gezet, maar uiteindelijk met voorkeursstemmen terecht als nog in de Tweede Kamer terecht is gekomen. Inmiddels hebben ook Joram van Klaveren en Louis Bontes de strijd op zich genomen tegen de Demmink Doofpot in de Tweede Kamer met de nieuwe politieke partij / politieke organisatie VNL (Voor Nederland). Het wordt de hoogste tijd, dat politieke partijen als het CDA (met name dus Ernst Hirsch Ballin en Piet Hein Donner en getrouwen), VVD (Joris Demmink, Mark Rutte, Ivo Opstelten en getrouwen), D`66 (Bilderberg en de bij mij verdachte Bilderberg Alexander Pechtold) worden afgestraft bij alle volgende verkiezingen voor dit gigantische schandaal, rondom het Demmink netwerk. Alexander Pechtold, waarschijnlijk aangewezen op de vorige Bilderberg conferentie als nieuwe premier, ziet daarmee bij deze zijn kansen verkeken.
Op dit moment is er naar mijn mening, qua deze schandalige praktijken op de PVDA wel enkele zaken aan te merken, maar nog niet zoveel als aantoonbare Demmink netwerk beschermende partijen, dan wel Bilderberg partijen en lijsttrekkers bij het CDA, VVD en D`66. Deze partijen kunnen zelfs ondemocratisch genoemd worden, als men de kennis heeft over al deze zaken. Het is ook opvallend te noemen, dat nota bene voormalig Greenpeace activist Diederik Samsom, waarschijnlijk op het laatste moment door Beatrix werd toegevoegd aan de Bilderberg – delegatie en zich daar niet echt thuis voelde, blijkens de beelden gemaakt onder meer door We Are Change van Luke Rudkowski. Het lijkt er op, dat dit een noodgreep is geweest, daar Mark Rutte onder zwaar vuur zal komen te liggen, net als de gehele VVD vanwege de affaire Demmink in de nabije toekomst en in eerste instantie leek en lijkt het er op, dat Alexander Pechtold van D`66 is aangewezen als vervanger, ware het niet, dat de moord op Els Borst roet in het eten leek te gooien en deze kans dus een stuk kleiner maakt. Nu wil ik daar de link naar mijn zaak maken, daar ik reeds sinds 2007/2008 Bilderberg onderzoek deed en de afgelopen weken er zich nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, als ook het laatste jaar deze andere nieuwe informatie mij is toegekomen en mijn deelname aan de verkiezingen wordt gesaboteerd en er onregelmatigheden hebben voorgedaan, die mijn deelname aan de verkiezingen in 2015 zouden kunnen voorkomen. Hiervoor zijn naast bovenstaande zaken, diverse bewijzen!

Allereerst zijn er de twee zeer valse, onrechtmatige, criminele internationale strafvervolgingen vanaf 28 april 2008 (in de zaak van mijn moeder in Duitsland) en de zaak vanaf 4 februari 2013 (met betrekking tot Jasper Steringa en de Kroning in Amsterdam, dat al erkent is door PVDA Burgemeester Van der Laan en de van bij Demmink betrokken zaken beschuldigde Pieter Jan-Jaap Aalbersberg, politiechef in Amsterdam), waarbij opeens ik gedurende het behalen van de weken m.b.t. ondersteuningsverklaringen Officieren van Justitie Klunder en Zwolsman afgelopen donderdag 29 januari 2015 mijn vragen zouden gaan beantwoorden en inzage regelen in het dossier naar het overlijden van mijn moeder om 14.00 uur, hetgeen ze dus niet deden. Daarbij had Officier van Justitie Klunder het opmerkelijk genoeg over “afspraken” die met hooggeplaatste personen binnen justitie zouden zijn gemaakt, hetgeen al dubieus overkomt over de wijze, waarop ik in de zaak van mijn moeder en andere zaken te woord gestaan zou worden.

Deze gebeurtenis, als ook het feit, dat ik op maandag 26 januari 2015 zelfs gearresteerd werd op het justitie departement van het Openbaar Ministerie bij het Gerechtshof Arnhem om circa 12.30 uur voor “lokaalhuisvredebreuk”, terwijl het mijn plan was om die dag ondersteuningsverklaringen te gaan behalen, heeft mij onder meer doen besluiten om mij op het laatste moment uit protest als nog voor de Provinciale Statenverkiezingen beschikbaar te stellen van de Provincie Gelderland en deze wetenschappen voor heel Nederland en de Nederlanders op die wijze als nog bekend te maken. Mijn plan was het namelijk om vanaf circa 12.30 uur tot en met 20.00 uur en de daaropvolgende dagen ondersteuningsverklaringen te regelen, maar door het schandalige gedrag van deze overheidsinstanties als politie en justitie werd dit volstrekt onmogelijk gemaakt en dit heb ik dan ook na de vrijlating direct gemeld bij het stadhuis in Arnhem aan een lid van het Centraal Stembureau.

Daarbij werd ik om circa 19.30 uur vrijgelaten, nadat ik de betrokkenheid van Joris Demmink bij de moord op Manuel Schadwald had vermeld, als ook aan had gegeven, dat het CVOM nog steeds onrechtmatig een boete van mij loopt te incasseren van € 200,00 die ik op 30 november 2013 bij de Landing van Willem I (1813-2013) in Scheveningen en Den Haag heb gekregen. Deze boete is al als onrechtmatig aangemerkt door de bezwaarschriftencommissie Den Haag, de Burgemeester van Den Haag, de Hoofdofficier van Justitie Korvinus en de parketsecretaris N. Aandewiel van het Openbaar Ministerie in Den Haag. Bij vrijlating kreeg ik te horen, dat de zaak werd geseponeerd direct al. Reeds eerder al, werd ik na een hernieuwde zitting van een bezwaarschriftencommissie, maar nu in de gemeente Winterswijk op maandag 12 januari 2015 na weer valse beloftes en mijn melding via een telefoontje naar 112 en vervolgens naar 0900-8844 over dit pedofiele netwerk van Joris Demmink en de betrokkenheid bij de zaak Manuel Schadwald op vrijdagavond 16 januari 2015 gearresteerd door onder meer de politiechef van de politie Winterswijk en dito valse agent N. Duistermaat, wat mijn voorbereiding op deelname aan deze verkiezingen ook al nadrukkelijk en schandalig verstoorde.

Erwin Lensink op bezoek op uitnodiging van het Openbaar Ministerie in Arnhem:

Erwin Lensink post brief aan rechterlijke macht bij het Gerechtshof in Arnhem:

EERDER VERSTUURD PERSBERICHT AAN DE NOS, HET ANP, DE GELDERLANDER, OMROEP GELDERLAND ETC. OP 30 DECEMBER 2014 IN DEZE ZAAK:
Geachte heer / mevrouw / redactie van de NOS,
Bij deze verzoek c.q. eis ik onmiddellijke rectificatie van onderstaand bericht gisteren en de nu al jarenlang misleidende tendentieuze onjuiste berichtgeving omtrent mijn persoon. Ten eerste wil ik, dat er gerectificeerd wordt, dat ik opnieuw in de cel zou zitten c.q. zou moeten, want ik ga in hoger beroep. Ten tweede vorder ik dat bij [deze rectificatie] inzake deze valse veroordeling [wordt vermeld] ik destijds in 2013 rondom de Kroning ben gearresteerd in februari in Duitsland, zodat Jasper Steringa expres valselijk veroordeeld kon worden [doordat het mij onmogelijk werd gemaakt naar de zittingen te komen] in de zaak Marianne Vaatstra om zo een pedofiel netwerk binnen de politie, justitie en rechterlijke macht in bescherming te nemen en dat de daadwerkelijke moordenaar Ali Hassan in opdracht van Joris Demmink daags na de moord op Marianne Vaatstra is verscheept naar Noorwegen. Bovendien blijkt uit de toegevoegde interviews van pedonetwerk onderzoeker Marcel Vervloessem, dat Joris Demmink aanwezig was bij de moord op Manuel Schadwald, die later verzwaard met stenen in het IJsselmeer is gedumpt en waarbij de Polizei Berlin en de Staatsanwaltschaft Duitsland tot op de dag van vandaag een actieve zoektocht houden naar Manuel Schadwald. Dit is slechts het topje van de ijsberg en ik doe een verwijzing naar de zaken Fred De Brouwer en Els Borst. Overigens is Beatrix von Amsberg volgens Marcel Vervloessem en zijn onderzoeksteam hiervan op de hoogte (gesteld). Als u weigert te rectificeren, dan zal ik de stap naar de Raad voor Journalistiek overwegen en nemen. Graag ontvang ik van uw redactie binnen 7 dagen een bevestiging van het artikel met rectificatie met daarbij bovenstaande argumenten. Bovendien heb ik het bezwaarschrift tegen het gebiedsverbod, dat ik op 30 november 2013 zou hebben overtreden, destijds gewonnen bij de bezwaarschriftencommissie van de Gemeente Den Haag en ook dit moet nog steeds gerectificeerd worden. De argumentatie van zowel het vonnis van de rechtbank Gelderland (Zutphen) als de perspublicatie gisteren is helemaal een farce en onzin, zoals dat ik misleidende teksten zou hebben geplaatst, de vrouw in kwestie niet zou weten, waarom ik deze informatie verspreidt en dat ik voor het werpen van een waxinelichthouder geen straf heb opgelegd gekregen, terwijl ik 5 maanden gevangenisstraf heb gekregen. Bij deze vorder ik van uw redactie, dat jullie het bericht direct rectificeren met de berichtgeving, dat de rechterlijke macht met mij op deze wijze wil afrekenen in verband met de zaken Manuel Schadwald en Marianne Vaatstra en de bovengenoemde betrokkenheid van Joris Demmink en anderen daarin. Hoogachtend,
Erwin Lensink
e-mail: gw_lensink@hotmail.com
Meer informatie: www.erwinlensinkvrij.nl
Bewijs 1 interview werkgroep Morkhoven betrokkenheid Demmink bij moord Manuel Schadwald:
Bewijs 2 interview Marcel Vervloessem i.v.m. kennis Beatrix over pedonetwerk:
Bewijs 3 betrokkenheid Joris Demmink bij zaak Marianne Vaatstra:

http://www.boublog.nl/wp-content/uploads/2012/10/Betrokkenheid-van-Joris-Demmink-bij-de-zaak-Vaatstra-I-2.pdf

Bewijs 4 interview Tomas Ross over Joris Demmink, Salomonson en Els Borst:
Voor de videobeelden van bovenstaande interviews zie deze website link:

http://www.klokkenluideronline.is/?s=lensink

WWW.PROREPUBLICA.ORG
WWW.REPUBLIKEINEN.NL

——————————————————————————–

Geachte redactieleden, journalisten en de pers,

Bij deze wil ik bekend maken, dat op dit moment ik mij gisteren kandidaat heb gesteld voor de verkiezingen van de Provincie Gelderland (als nog op het laatste moment uit protest vanwege sabotage door bepaalde autoriteiten) en eerder al voor de verkiezingen van het Waterschap Rijn & IJssel en het Waterschap Rivierenland. Op dit moment is deelname aan de verkiezingen nog niet zeker, aangezien er weliswaar 40 ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd en aan de meeste andere voorwaarden is voldaan, maar er vooral ondersteuningsverklaringen in sommige kieskringen nog tekort komen voor definitieve deelname (onder meer door sabotage door autoriteiten als politie en justitie). Het besluit tot kandidaat stelling is vooral genomen uit (politiek) protest en statement, als ook om invloed uit te oefenen op de verkiezingen en de oprichting van de nieuwe politieke organisatie aan te kondigen. Inwoners in de kieskringen van de Provincie Gelderland en deze waterschappen Rijn & IJssel en Rivierenland worden als nog bij deze opgeroepen om ondersteuningsverklaringen te verkrijgen via de website www.erwinlensinkvrij.nl te ondertekenen op het gemeentehuis of stadswinkel en op te sturen om deelname mogelijk te maken! In ieder geval is de opstartfase van een nieuwe politieke beweging of organisatie op deze wijze in gang gezet en gewaarborgd. Bij voorbaat dank voor de interesse en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink
Lijsttrekker “Oranje Republikeinse Piraten”

Meer informatie : www.erwinlensinkvrij.nl
Link voor politieke organisatie: http://erwinlensinkvrij.nl/oranje-republikeinse-piraten

Op dit moment heeft een nieuwe republikeinse georiënteerde organisatie, voorlopig onder de Geuzennaam “Oranje Republikeinse Piraten” zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Gelderland uit protest, als ook voor de waterschappen Rijn & Ijssel en Rivierenland. Het doel is om de komende verkiezingen en die van de Eerste Kamer te beïnvloeden en de aankondiging van deze nieuwe vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te doen. De belangrijkste doelstellingen zullen zijn invoering van republikeinse principes in Nederland en de rest van de wereld m.b.t. het (fiduciaire en fysieke) geld- en handelssysteem, democratische principes (afschaffing erfopvolging) en invoering (gedeeltelijke) juryrechtspraak.

Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


 
#####################################################


#####################################################

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>