Chronologie

Werk in uitvoering….wordt later ge-update!

BRIEF AANKONDIGING MET BETREKKING TOT RECHTZITTING OP 19 SEPTEMBER 2012

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
(tijdelijk postadres)
Winterswijk

Winterswijk, 2 september 2012

Gerechtshof Den Haag
t.a.v. raadsheren, raadsvrouw en advocaat-generaal
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Betreft: rechtszitting woensdag 19 september 2012

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze wil ik zowel de raadsheren, de raadsvrouw en de advocaat-generaal van te voren informeren omtrent de rechtszitting van woensdag 19 september 2012. Nu het aantal zelfdodingen voor het vierde jaar op rij gestegen is en naar mijn verwachting ook volgend jaar zal oplopen door een bepaalde samenhang met de huidige financiële en economische crisis, als ook het aantal faillissementen in Nederland, maar zeker ook daar buiten, lijkt mij mijn symbolische protestactie van 21 september 2010 zeker gerechtvaardigd en dat om meerdere belangrijke redenen en ook een persoonlijk belang. Graag zou ik alle aanwezigen tijdens mijn strafproces op woensdag 19 september 2012 aan het begin van mijn strafproces dan ook twee zeer duidelijke en leerzame Youtube – filmpjes laten zien, die het één en ander verduidelijken, hetgeen nu eindelijk ook enkele Tweede Kamerleden, waaronder inmiddels Marianne Thieme (PvdD) bewust aan het worden zijn met de volgende filmnamen op Youtube (internet website):
1. “Why you are a slave. Rothschild`s own you! End the Fed! Met een duur van 10.17 minuten van het filmpje.
2. “Banking. The greatest scam on earth”. Met een duur van 9.36 minuten van het filmpje.
In ieder geval zal ik mijn laptop, die valselijk in beslag is genomen, zogenaamd omdat ik “de troonrede had getracht bij te wonen”, volgens wijkagent Saris van de politie Winterswijk mee nemen om de Youtube filmpjes te laten zien, die inmiddels via www.erwinlensinkvrij.nl voor elke wereldburger en dus ook Nederlander te zien zijn.

Inmiddels zijn het aantal werklozen in Nederland opgelopen boven de 500.000 (6,5% van de beroepsbevolking) in Nederland (hoogste sinds 1996), staan er eind 2013 waarschijnlijk 800.000 huizen fors “onder water” ten opzichte van de hypotheeklening en volgens een recent onderzoek van het NIBUD had 58% van alle huurders in Nederland weleens een huurachterstand het afgelopen jaar. De werkloosheid in de €urozone schommelt de laatste tijd op een recordniveau van 11,5% (gemiddelde van 17 landen) van de beroepsbevolking; een record sinds invoering van de €uro. Derhalve zijn wat mij betreft bovenstaande argumenten eigenlijk zelfs voldoende om bovenstaande filmpjes van Youtube te vertonen tijdens de Troonrede op Prinsjesdag als les aan de Nederlanders met daarbij twee vragen; (1) Wie maakt de meeste aanspraak op de titel “Nederlandse grootste dictator aller tijden”? EN (2) Wie maakt de meeste aanspraak op de titel “Nederlandse grootste bankier en/of bankaandeelhouderbezitter aller tijden”? Naar mijn mening zijn namelijk “Koning Willem I” en “Koning Willem II” grote kanshebbers op deze dubieuze titels, mede door invoering van het fiduciair geldstelsel in Nederland als privé-bezit van de zogenaamde “Koninklijke Familie” in de periode 1815 – 1848!!!

In totaal heb ik volgens mij nu in al mijn valse strafzaken bij de rechtbank in Zutphen, het gerechtshof Arnhem, rechtbank Den Haag, gerechtshof Den Haag en rechtbank Leeuwarden nu al meer dan 30 straf rechterlijke zittingsdagen gehad, maar nog nooit zelf ook maar één benadeelde of slachtoffer van mijn daden op zien komen dagen, laat staan, dat ik deze eens zelf heb kritisch kunnen ondervragen. Dit laatste natuurlijk, omdat het mij is gebleken, dat alle processen-verbaal deels of zelfs volledig valselijk zijn. Het is bovendien een aanfluiting wat mij betreft, dat zowel mevrouw Kolvers – Koster, secretaresse van de Hoge Raad in Den Haag, als ook M. Lensink op 3 februari 2011 beide als “benadeelde” eerst al niet echt kritisch ondervraagd konden worden door mijn advocate MR Van Essen en vervolgens dat beide “benadeelden” als toppunt ook nog min of meer “meineed” hebben gepleegd…

Na minstens twaalf “rechterlijke dwalingen” op rij, waarvan drie ten onrechte niet toegekende wrakingprocedures, één ten onrechte geopende valse justitiële vervolging met strafrechtelijke dwangmiddelen i.v.m. het overlijden van mijn moeder in Duitsland op 28 april 2008 (waardoor ik express ernstig en valselijk gedupeerd ben) waarvoor rechterlijke toestemming is vereist, één ten onrechte afgewimpelde aanklacht tegen de rechercheleider door zowel het gerechtshof Arnhem (art. 12 strafvordering – procedure afdeling) als ook de Korpsbeheerder van de politie Noord-Oost Gelderland.
Daarnaast zijn er inmiddels ook zes valse veroordelingen m.b.t. mijn persoon uitgesproken, waarvan één in eerste aanleg, omdat ik “een groot aantal e-mails verstuurd zou hebben in de periode september 2007 tot en met januari 2008”, terwijl dit er in de bedoelde aangegeven periode geen enkele e-mail is en vervolgens in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem wederom een veroordeling voor deze “stalking”, maar nu zonder duidelijke argumentatie, zodat iedereen in de toekomst maar zo oneerlijk veroordeeld kan worden voor het versturen van e-mails en/of sms-berichten. Hetzelfde geldt voor de aanklacht van Patrick Lensink, waarbij ik in eerste aanleg veroordeeld ben voor een sms-bericht van 14 mei 2009 voor bedreiging bij de rechtbank Zutphen en bij het gerechtshof Arnhem wordt dit opeens een geheel nooit niet bestaande voice mail aan P. Lensink, terwijl in het sms-bericht exact het geen staat, wat er met mijn persoon gebeurt is op 4 september 2008 door M. Lensink en hier eveneens aangifte door mij van is gedaan, maar dit wordt dan geseponeerd?

En dan is er nog de zeer schandalig valse BOPZ-procedure met valse opgezette aanklachten door politie en justitie via P. Lensink en M. Lensink, waarbij ik valselijk tot een rechterlijke machtiging van één half jaar ben veroordeeld op 1 juli 2009, onder andere “voor het ingooien van ruiten”, terwijl er door mij de afgelopen 10 jaren geen enkele ruit is ingegooid ergens en verder nog de “rechterlijke dwaling” in eerste aanleg in onderliggende strafzaak. Ondertussen wordt volledige inzage in het proces-verbaal naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 tot op heden valselijk geweigerd, ondanks de circulaire W.O.B. artikel 6.1, die mij dit recht geeft.

Wat de rechtszitting en rechtspraak betreft zal ik dan ook verwijzen naar een uitspraak van de politierechter in Den Haag op 22 december 1972 (NJ 1973, 264), waarin de leer van jurist Schuyt, die zich voornamelijk op Amerikaanse voorbeelden baseert en daarbij de burgerlijke ongehoorzaamheid als een vorm van politiek protest ziet. Er bestaan uiteraard vele vormen, legale (bv. een petitie) en uiterst illegale (bv. revolutionair geweld); burgerlijke ongehoorzaamheid is nog juist illegaal, maar doet, zoals wij reeds stelden, in de voorstelling van Schuyt de maatschappij geen wezenlijke schade aan. Schuyt stelt namelijk de volgende eisen aan het begrip; (A) de handeling is illegaal, (B) zij is gewetensvol, (C) er is samenhang tussen bekritiseerd object en gekozen handelwijze, (D) de handeling is weloverwogen, (E) zij geschiedt openlijk, (F) men werkt vrijwillig mee aan arrestatie en vervolging, (G) men aanvaardt het risico van straf, (H) men heeft tevoren legale middelen geprobeerd (rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel), (I) de actie is geweldloos en als laatste (J) de rechten van anderen worden zoveel mogelijk ontzien. In het boek “Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht” van oud procureur-generaal MR Remmelink is in ieder geval op bladzijde 265 tot en met bladzijde 280 een dergelijk geval van pure niet-strafbaarheid erkent en kan men zich afvragen of er naast de AVAS (afwezigheid van alle schuld) ook geen ongeschreven algemene pure strafuitsluitingsgrond zou kunnen worden erkend in de jurisprudentie. Een aanzet daartoe is destijds gegeven door de Bijzondere Raad van Cassatie (BrvC) op 24 juni 1946, NJ 1947, nr 149, waar de niet-strafbaarheid werd gebaseerd – niet op overmacht of avas -, maar op de noodzakelijkheid “overspanning van het strafrecht” te vermijden.

Overmacht is een thema, dat juristen, doch ook de filosofen, al vele eeuwen bezig houdt. De filosoof Kant heeft deze gezocht in het effectloze van straf in zo`n geval. In natuurrechterlijke opvattingen worden overmachtdaden wel gezien als te vallen buiten alle recht; necessitas non habet legem (“Not kennt kein Gebot”), leert het canonieke recht. Wie in overmacht handelde is “exempt von der Rechtsordnung”, zegt Fichte. Er zijn stromingen, die de overmacht slechts als een verschoningsgrond beschouwen, anderen onder meer Hugo de Groot menen, dat het door middel van het plegen van een strafbaar feit sparen van een meerwaardig belang dit feit soms kan rechtvaardigen. Vanaf september 2008 tot en met eind augustus 2010 heb ik dan ook achtereenvolgens de Nationale Ombudsman in Den Haag, het Landelijk Parket in Rotterdam, Bureau Veiligheid & Integriteit van de politie Noord-Oost Gelderland, de rechtbank Zutphen, het gerechtshof Arnhem, leden van zowel de Eerste en Tweede Kamer Staten – Generaal, de Hoge Raad in Den Haag, vele advocaten, GG-Net in Warnsveld (juridische zaken) en vele andere organisaties gecontacteerd en getracht in te schakelen in deze zaak.

Blijkbaar zijn er wel personen en figuren, die vooraan staan als men leugens, list en bedrog, laster en smaad jegens mijn persoon kan plegen, maar als men dit vervolgens eerlijk moet beargumenteren, geeft men niet thuis. Vrijwillig of gedwongen verwacht ik op zijn minst de volgende personen in volgorde; (1) valse recherche leider Jan Koeslag van politie Noord-Oost Gelderland (2) Marijn B., vanwege valse bemoeizucht en de valse aanklacht op zaterdag 29-11-2008 van bedreiging met de dood bij de politie Winterswijk (3) M. Lensink, die mij al tweemaal valselijk en vooral achterbaks heeft aangevallen en allerlei onzin leugens verspreidt en valse aanklachten indient op instigatie van de politie (4) P. Lensink, die een valse aanklacht heeft ingediend op instigatie van politie (5) Officier van Justitie De Groen – Van den Wildenberg i.v.m. alle valse aanklachten en verder natuurlijk alle valse leugenaars met grote mond en dito “praatjes” uit de omgeving van Meddo, Winterswijk of Eibergen, die een klacht ofwel aanklacht over mij hebben. Elke persoon, die mij een zaak ten laste wil leggen, een klacht of zelfs aanklacht tegen mij heeft of ergens van wil beschuldigen, verwacht ik verplicht op woensdag 19 september 2012 om 9.00 uur bij het Gerechtshof in Den Haag voor tekst en uitleg. De voorwaarde is wel, dat deze figuur of persoon mij persoonlijk al kent van voor 4 september 2008. Dit zijn dus minimaal 10 personen, maar het zal er wel weer op neer komen, dat er 0 personen zo eerlijk en integer zullen zijn en op komen dagen en daarmee is de conclusie dan ook gerechtvaardigd, dat er een redelijk aantal achterbakse valse praatjesmakers en leugenaars zijn, die express problemen veroorzaken, maar vervolgens daar geen enkele verantwoording voor nemen en mijn klachten daarover dus redelijk en eerlijk zijn! Ook mijn politieke en juridische motieven, standpunten en aanklachten zijn gezien mijn huidige situatie zowel redelijk, behoorlijk en rechtvaardig te noemen wat mij betreft. Mocht dit niet zo zijn, dan moet men mij dit maar eens komen uitleggen tijdens de rechtszitting in het gerechtshof Den Haag!!! Verder is er nog een gelegenheid bij een valse zitting in de rechtbank in Zutphen, die al 2 jaren niet meer is gepland, wat al voldoende bewijs is! Ik ben al genoeg gedupeerd door deze schandalige situatie en het gooien van een waxinelichthouder naar de Gouden Koets zou in een “democratische Nederlandse rechtstaat” eigenlijk overbodig moeten zijn, maar dat is helaas tot op heden niet gebleken! Mocht er derhalve nu tijdens de komende rechtszittingen weer geen enkele benadeelde, slachtoffer of beter gezegd valse “praatjesmakers” vrijwillig, dan wel gedwongen door het Openbaar Ministerie of Gerechtshof Den Haag verschijnen, voel ik mij genoodzaakt dit als reden aan te voeren voor een wraking, naast de gronden, dat ik een systeem, zoals dat is ingericht door “Koning Willem I” niet als het beste rechtssysteem meer kan waarderen. Bij voorbaat dank en hoogachtend,

Erwin Lensink

De (on)Rechtbank Zutphen!

HIERONDER IS (EEN DEEL VAN) DE CHRONOLOGIE VAN DE AFGELOPEN 5 JAREN TE VINDEN

5 maart 2007 t/m augustus 2007 operationele afstudeerstage in hotel in Joodse Wijk van Antwerpen (Borgerhout / Diamantbuurt), waarbij circa 3/4 deel van alle diamanten in wereld verhandeld, bewerkt, verkocht, geslepen of gedistribueerd wordt via deze wereldstad

2007 – 2008 afstudeerperiode aan NHTV Internationale Hogeschool Breda met operationele stage bij de grootste hotelketen van Antwerpen en een hotel in de Joodse Wijk van Antwerpen om zowel allerlei werkzaamheden uit te voeren, als met name een marketing audit (uitgebreid marktonderzoek) uit te voeren voor dit hotel en hotelketen

2007 – 2008 afstudeerperiode aan NHTV Internationale Hogeschool Breda met vanaf september 2007 grondig persoonlijk onderzoek naar zaken als “Prins” Bernhard Zur Lippe Biesterfeld, Stichting Bilderberg Meetings, het verleden van de (voornamelijk Joodse) benkenfamilies Rothschild, Mannheimer, Rockefeller, Oppenheimer, Goldman Sachs, Morgan en aanverwante onderwerpen en de leden daarvan, dus vooral mbt de grootaandeelhouders van grote systeembanken, energiemaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen.

De Joods (orthodoxe) Wijk in Borgerhout Antwerpen…

Maandag 28 april 2008 `s middags blijkbaar…plotseling overlijden W.G. Lensink – Wassink (mijn moeder) in Lünten (Bondsrepubliek Duitsland) op 52-jarige leeftijd

Maandag 28 april 2008 `s avonds gezin c.q. familie op de hoogte gesteld via recherche van politie Noord – Oost Gelderland en getuigenverhoor gezinsleden politiebureau in Winterswijk

Dinsdag 29 april 2008 `s ochtends vroeg recherche komt zowel een computer als laptop in beslag nemen, als ook de internetprovidor gegevens noteren (later blijkt dit alles een onrechtmatige overtreding van art. 8 EVRM-Verdrag m.b.t. privacy te zijn)

Vrijdag 2 mei 2008 twee rechercheurs komen voorlopige conclusie van zelfdoding aan gehele gezin mede delen bij oudershuis in Winterswijk in gesprek

Dinsdag 14 juni 2009 `s ochtends vroeg, plotselinge en onverwachte aanhouding door twee politie agenten vanuit politiebureau Winterswijk, die mij uit mijn bed wekken om circa 6.30 uur bij mijn appartement in Lichtenvoorde, wegens aanklachten van mijn “broertjes” wegens -delicten- “stalking” en “bedreiging” (???)

Veel banken in de hoofdstraat van de Joodse Wijk in Antwerpen…

14 juni 2009 – 16 juni 2009 Dubieuze politieverhoren vanwege vooropgezette en in vergaderingen van politie- en justitie ambtenaren bedachte aanklachten, waarbij ik er wordt ingeluisd door politieambtenaren uit Winterswijk, zoals agent Robin Oonk

Vrijdag 17 juni 2009 `s ochtends voorgeleiding voor rechter-commissaris Van Lookeren – Campagne met bijstand van de heer M.R. Van Kan (advocaat) voor de rechtbank Zutphen….ik teken protest aan tegen gang van zaken, maar hechtenis wordt op schandalige wijze verlengt met 14 dagen en van rechtbank Zutphen naar Almelo getransporteerd met gedetineerdenbusje

Vrijdag 17 juni 2009 `s middags aankomst in de P.I. Karelskamp en gelijk voorgeleiding aan directeur van deze Huis van Bewaring. Wegens valse berichtgeving vanuit Openbaar Ministerie in Zutphen wordt ik direct naar een isoleercel / observatiecel afgevoerd, waarin ik in totaal een week heb verbleven

Vrijdag 24 juni 2009 overplaatsing naar een isoleercel / observatiecel van GG-NET inrichting in Warnsveld, tegen mijn wil en ondanks (passief) fysiek protest, wordt ik via fysieke dwang gedwongen overgeplaatst vanuit Almelo naar Warnsveld, terwijl ik desnoods liever in de iso van PI Karelskamp wil blijven

De Rothschild familie (dynastie) betrokken bij onafhankelijkheid Israël en België…

Maandag 27 juni 2009 vrijlating uit isoleercel / observatiecel en overplaatsing naar “kamerprogramma” Unit 1 van GG-Net in Warnsveld

Woensdag 29 juni 2009 `s ochtends vroeg (circa 9.00 uur) komst rechter Strens-Meulemeester en griffier naar GG-Net in Warnsveld, evenals een nieuwe “advocaat” de heer Snellink (Eibergen). Ik eis duidelijkheid over aanklachten en inzage in proces-verbaal met aanklachten, als ook geneeskundige verklaring. Rechter besluit na overleg zitting aan te houden tot vrijdag en mij op die manier kans te geven volledige inzage te krijgen en alles te kunnen controleren

Woensdag 29 juni 2009 afdelingsleider Unit 1 komt naar mij toe met mededeling, dat er iets vreemds is gebeurt. Vanuit rechtbank Zutphen is er tot vier maal toe naar de inrichting gebeld om rechtzitting planning te wijzigen en de rechtzitting is van vrijdag, een dag naar voren gehaald, naar de volgende donderdag `s ochtends verplaatst

Eind augustus 2010 laatst ultimatum gesteld aan diverse overheidsinstanties om 10 kritische vragen te beantwoorden van mijn brief, mij hoogstpersoonlijk volledige inzage in het recherche dossier m.b.t. mijn moeder te verschaffen en excuses aan te bieden voor alle valse aanklachten en alle valse recherche en politie onderzoeken als ook het valse verblijf onder valse voorwendselen (fantasie-ziekte en ingooien van ruiten?) in GG-Net in Warnsveld

Op 8 september 2010 rechtzitting in rechtbank Zutphen om circa 12.00 uur, waarna ik door meerdere politie auto`s met onder andere agenten Gert-Jan Sloots, agent Karsten en agent Vreeman staande wordt gehouden in Vorden en gesommeerd niet in Doetinchem te komen (in verband met opening Amphion Theater door Beatrix) in opdracht van teamchef Thannhauser en tot en met `s avonds achtervolging vanaf rechtbank Zutphen, via Vorden, via Halle, via Doetinchem, via Arnhem tot aan ereveld De Grebbe (Utrecht) om even symbolisch protest-tintje aan de zaak te geven…

Dinsdag 21 september 2010 uit protest tegen gang van zaken na het stellen van ultimatum aan diverse instanties en overheidsinstellingen, om circa 13.00 uur een waxinelichthouder tegen De Gouden Koets gegooid in Den Haag.

Feitelijk staat iedereen, behalve het staatshoofd, als slaven afgebeeld op de Gouden Koets, zoals dictator Willem I het bedoeld had…

Flag CounterFree counter and web stats#####################################################


#####################################################

One thought on “Chronologie

  1. Pingback: Erwin Lensink VRIJ! » Blog Archive » Van wie is De Nederlandsche Bank? » Erwin Lensink VRIJ!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>