Pieter Baan Oplichters Centrum

Werk in uitvoering over de kwakzalverij methoden van het Pieter Baan Oplichters Centrum en het NIFPP in Den Haag!
 
Het Pieter Baan Centrum in Utrecht heeft in samenwerking met het NIFPP in Den Haag een valse of zelfs meerdere valse rapportages over mij opgesteld en mij daarbij valselijk VOLLEDIG ONTOEREKENINGSVATBAAR verklaard. Op deze pagina zal ik uiteenzetten op welke wijze de psychiaterie in het Nederlandse strafrecht te werk gaat, hetgeen volgens deze kwakzalvers een uniek systeem is in de wereld. Geen enkel ander land maakt dan ook op deze wijze gebruik van deze kwakzalverij-branche, waarvan wat mij betreft het TBS-systeem nog het meest overeenkomt met de concentratiekampen van Adolf Hitler, immers werden in de jaren dertig van de 20e Eeuw communisten en sociaal-democraten ook -voor behandeling zogenaamd- opgesloten in psychiatrische inrichtingen. Na verloop van tijd zijn deze inrichtingen, de beruchte concentratiekampen geworden en niet voor niets was bijvoorbeeld het pand van het Pieter Baan Centrum in de Tweede Wereldoorlog een Kriegswehrgefangnis, waar menig verzetsstrijder -op doorvoer naar concentratiekampen- nog tijdelijk heeft vastgezeten.
 
Het bijzondere in mijn strafzaak is zelfs, dat het Wetboek van Strafrecht het volgende onder artikel 14c lid 3 stelt; “de algemene beperking, dat voorwaarden de vrijheid van de veroordeelde een godsdienst of levensovertuiging (in mijn geval o.a. het natuurwetenschappelijke fenomeen m.b.t. onder meer het culturele referentiekader van de mens; synchroniciteit) te belijden of zijn staatkundige en politieke vrijheid (in mijn geval democratisch republikeins) niet te beperken”, dit is dus eveneens van toepassing bij plaatsing TBS of in een psychiatrische inrichting. “Daarnaast gelden algemeen ethische normen en dienen voorwaarden enigzins in verhouding te staan tot de ernst van het gepleegde delict”. Ondanks dit wetsartikel overtreedt men toch de wet door een vals PBC-rapport en NIFPP-rapport, die op geen enkele wijze rekening hebben gehouden met artikel 14c lid 3 van het Wetboek van Strafrecht, maar ook niet met de waarheid, rechtvaardigheid, integriteit en de verschillende wetboeken. In mijn rapportages door het NIFPP/PBC, waarvoor ik geweigerd heb mee te werken en ook expliciet geen toestemming heb gegeven, in tegendeel zelfs verboden heb zo`n rapportage over mij op te stellen, zijn er in circa 60 bladzijden dan ook meer dan 400 leugens, valse beschuldigingen en feitelijke onjuistheden over mijn persoon en mijn omgeving opgeschreven door de zogenaamde deskundigen, uiteenlopend dat ik in Leeuwarden zou hebben gewoond tot dat ik naar iemand een aangetekende anti-stalkingsbrief gestuurd zou hebben en daar naast nog veel ergere leugens, onjuistheden en valse beschuldigingen, die ik hier maar niet zal plaatsen. Menig bladzijde is dan ook compleet bij elkaar gelogen om mij express in een negatief daglicht voor de lezer, normaal de rechter(s) te plaatsen.
 
Het is dan ook opmerkelijk, schandalig en belachelijk, dat een gemiddelde psychiater of gemiddelde psycholoog geen tot weinig verstand heeft van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en zich desondanks bemoeit met allerlei gevraagde, danwel ongevraagde adviezen t.b.v. verdachten. Wat mij betreft is er dan ook in het strafrecht maar één partij, die kan aansturen op een volledige of gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid en dat is de verdediging van de verdachte, dus de verdachte zelf, de advocaat of advocaten van de verdachte. Gebeurt dit niet, zal dit al vrij snel tot misbruik en inflatie leiden van de term “niet-toerekenbaarheid” en dat is dus zeker in het huidige Nederlandse strafrecht het geval, waarbij er zeker voor de helft teveel TBS-ers valselijk zijn opgesloten naar mijn mening. Wat mij betreft kan er eventueel wel een TBS-behandeling plaats vinden of iets soortgelijks door bijvoorbeeld een soort van Amerikaans model in te voeren op basis van objectieve maatstaven, bijvoorbeeld het “3 times, struck out-systeem” voor het strafrecht.
 
Verder lijkt het er mij verdacht veel op, dat de gemiddelde Nederlander geen benul, idee of besef heeft, wat er nou daadwerkelijk “onderzocht” wordt of zou moeten worden in het Pieter Baan Centrum, maar ik kan dit de gemiddelde Nederlander moeilijk kwalijk nemen, want zelfs de onzindeskundigen en kwakzalvers (lees; psychiaters) komen er niet uit in hun psuedo (nep)-wetenschappelijke beschouwingen. Volgens het Wetboek van Strafrecht is het echter het volgende, volgens lid 3G van artikel 39 (WvS) niet-toerekenbaarheid en het forensisch psychiatrische onderzoek: “Was de psychische afwijking van de dader op het moment van het begaan van het delict van zodanige ernst dat:
1. het besef van het eigen handelen verminderd of niet aanwezig was?
(ANTWOORD IN MIJN GEVAL; NEEN!)
2. de onderzochte verminderd of niet in staat was het strafrechterlijke ongeoorloofde van dit handelen in te zien?
(ANTWOORD IN MIJN GEVAL; NEEN!!)
3. de onderzochte verminderd of niet in staat was zijn wil in vrijheid te bepalen?
(ANTWOORD IN MIJN GEVAL; NEEN!!!)
SLOTSOM MOET IN MIJN STRAFZAAK, DAN OOK ZIJN, DAT IK VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR BEN!
 
De oprichter Pieter Baan van het Pieter Baan Centrum zei in zijn motto; “Geef mij genoeg geld en ik genees alle psychopathen”, dan al precies waar het om ging en dat was niet daadwerkelijke “genezing”, maar GENOEG GELD…
 
Ik durf dan ook te stellen, dat Pieter Baan in zijn hele carriere nooit een persoon daadwerkelijk heeft genezen, maar het hem alleen te doen was om een beetje een leuke job te hebben en genoeg geld te onvangen voor het analyseren van criminelen. Pieter Baan past wat dat betreft thuis in een heel rijtje van oplichters annex kwakzalvers en dat is heus niet alleen Diederik Stapel (sociaal psycholoog) van de Universiteit Tilburg. Sommige van deze figuren annex psychiaters kan met zelfs beter sadisten noemen en een ieder zou zich eigenlijk eens goed moeten verdiepen in de schandalige geschiedenis van deze kwalzalverij discipline (psychiaterie) en oplichter-kwakzalvers (psychiaters).
 
Hiervoor verwijs ik op dit moment naar de volgende website:
Psychiatrie-zinloosgeweld.nl

http://www.psychiatrie-zinloosgeweld.nl

 
Het Pieter Baan Centrum heeft dan ook een boek uitgegeven met cijfers, die het bedrog van het PB Oplichters Centrum bewijzen. In de periode juli 2000 t/m oktober 2002 zijn er voor 355 “observandi” (zoals dat dan wordt genoemd door het PBOC) rapporten in strafzaken uitgebracht. Van deze zaken betrof het van de 355 zaken, onder andere;
1. 26 zaken voor brandstichting
2. 98 zaken met een vermogenscomponent (= 27,6 % van het totaal)
3. 230 zaken met meer dan één delict
4. 112 zaken met persoonlijk letsel (niet-dodelijk) (= 31,5 % van het totaal)
5. 124 zaken met dodelijk slachtoffer (= 34,9 % van het totaal)
6. 79 zaken mede seksueel delict ( = 22,3 % van het totaal)
 
Het aantal personen, dat in het Pieter Baan Centrum in deze periode heeft verbleven is waarschijnlijk uit propaganda overwegingen uit het boek gelaten, maar aangezien er zo`n 220 t/m 230 personen per jaar verblijven in het PBC, kan men concluderen, dat er 25 maanden maal gemiddeld 20 personen, dus zo`n 500 personen in het Pieter Baan Centrum zijn geweest, waarvan dus al van circa 150 “observandi” helemaal geen rapport gemaakt kon worden, door weigering van medewerking. Desondanks heeft het PBC destijds in 79 zaken, waarbij er dus sprake was van “geen of gedeeltelijke medewerking”, zoals in mijn geval wel een schandalig rapport uitgebracht en in 116 van de 355 PBC-rapporten is er zelfs sprake van een (deels) ontkennende verdachte, zoals ook in mijn strafzaak het geval is, immers is een deel van de aanklachten aantoonbaar vals, zoals van mevrouw Koster-Kolvers (Hoge Raad) en M. Lensink.
 
Dan zal ik nu overgaan op de tabel, waarom ieder weldenkend mens, dat in het Pieter Baan Centrum komt zal weigeren mee te werken aan deze zogenaamde “psychiatrische onderzoeken” en dat zijn de volgende uitkomsten;
1. VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR________________40 MAAL________11,3 %
2. ENIGZINS VERMINDERD TOEREKENINGSVATBAAR_____56 MAAL________15,8 %
3. VERMINDERD TOEREKENINGSVATBAAR_____________174 MAAL________49,0 %
4. STERK VERMINDERD TOEREKENINGSVATBAAR________53 MAAL________14,9 %
5. VOLLEDIG ONTOEREKENINGSVATBAAR______________19 MAAL_________5,4 %
6. ONTHOUDING CONCLUSIE_________________________2 MAAL_________0,6 %
7. NVT WEGENS BIJZONDERE VRAAGSTELLING_________11 MAAL_________3,1 %
TOTAAL________________________________________________355 OBSERVANDI
 
Het is wat dat betreft heel opmerkelijk en bijzonder te noemen, dat ondanks al deze moordenaars, dieven, verkrachters en brandstichters, die soms al meermalen zoiets hebben gedaan, juist ik bij de slechts 5,4 % observandi zou behoren, die volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn, slechts 19 van de 355 “onderzoeken” in de periode juli 2000 t/m oktober 2002, waarbij het erg aannemelijk is dat er geen grote fluctuaties optreden door de jaren heen, immers blijven delicten en Nederlandse bevolking ongeveer hetzelfde.
 
Door de bovenstaande “diagnoses” te stellen, zijn er ook de volgende strafadviezen (“behandeladviezen”) gegeven en de lijst geeft duidelijk weer, waarom advocaten en alle andere slimme mensen advies geven om te weigeren mee te werken aan deze bedrog- en kwakzalverijpraktijken in het strafrecht door het PBC in Utrecht. Daarbij moet aangetekend, worden dat “onthouding advies” 98 maal is afgegeven, omdat het in die zaken gaat om een vermogenscomponent, dus diefstal en oplichting. Verder moet er ook opgemerkt worden, dat in bepaalde zaken, zoals in mijn strafzaak er bijna geen TBS-advies gegeven kan worden, doordat er op het delict, dat door mij is gepleegd geen straf volgt of kan volgen van 4 jaren of meer en alleen dan kan er -in principe- TBS afgegeven worden. De cijfers:
 
1. GEEN MAATREGEL________________________________42 MAAL_________11,8 %
2. TBS MET VERPLEGING___________________________159 MAAL_________44,8 %
3. TBS MET VOORWAARDEN___________________________15 MAAL__________4,2 %
4. PLAATSING PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS_____________6 MAAL__________1,7 %
5. BIJZONDERE VOORWAARDE VOORW. STRAFDEEL________17 MAAL__________4,8 %
6. PLAATSING INRICHTING JEUGDIGEN_________________7 MAAL__________2,0 %
7. ONTHOUDING ADVIES_____________________________98 MAAL_________27,6 %
8. OVERIGE ADVIEZEN (BIJZONDERE VRAAGSTELLING)___11 MAAL__________3,1 %
TOTAAL__________________________________________________355 “OBSERVANDI”
 
De oplettende en kritische lezer, concludeert dus uit bovenstaande gegevens, dat de kans, als men over jou een Pieter Baan Centrum (onzin)rapport schrijft en het delict betreft niet diefstal of oplichting, de kans op TBS na gevangenisstraf bijna 70 % is, waarvan van de 257 overgebleven “observandi”, die het betreft, ook nog eens 79 anti-psychiaterie zijn en dus niet hebben meegewerkt! Zelfs rechtspsychologen Pieter van Koppen en voormalig medewerker W.A. Wagenaar van het PBC geven in hun boek “Dubieuze Zaken” al aan, dat dit percentage veels en veel te hoog ligt en ook dr. Bram Bakker heeft dit in een gesprek tegenover mij erkend en gezegd, dat NIFPP psychologen en psychiaters onder justitie vallen en derhalve al niet objectief en eerlijk hun werk (kunnen) doen. En om het nog dubieuzer te maken, kwam ik in de P.I. Vught een oud-defensie-officier tegen, die had gediend in ex-Joegoslavie, die inmiddels al voor de tweede maal voor moord vast zat (voorarrest) en al een keer eerder daarvoor was veroordeeld en naar het Pieter Baan Centrum was geweest en de conclusie was, dat hij VOLLEDIG TOEREKENINGSVATBAAR was… om het bedrog nog maar eens te benadrukken, dus!
 
Hieronder zijn de laatste 2 brieven naar zowel het Regionaal Medisch Tucht College in Zwolle, als naar het Regionaal Medisch Tucht College in Den Haag te vinden. Ik kan sowieso niet goed begrijpen, dat deze kwakzalverij discipline in Nederland en in de wereld wordt erkend als “gezondheidszorg” of “medische geneeskunde”.
 
 
Gerrit Willem (Erwin) Lensink
(tijdelijk postadres)
Winterswijk
 
Winterswijk, 19 augustus 2012
 
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
t.a.v. de secretaris van de tuchtcommissie & de tuchtcommissie
Postbus 97831
2509 GE `s – Gravenhage
 
Betreft: reactie op verweerschriften
 
 
Geachte heer / mevrouw,
 
Als eerste wil ik het secretariaat bedanken voor de correspondentie en in behandeling nemen van deze zeer ernstige (aan)klachten. Ik heb de volgende verweerschriften gekregen;
Kenmerk: 20120690 / 2012 – 037 C L.J.M Van Seggelen psychiater NIFPP
Kenmerk: 20120383 / 2012 – 037 A J.J.F.M. de Man psychiater NIFPP
Kenmerk: 20120660 / 2012 – 037 B F.G. Schilder psycholoog NIFPP
Kenmerk: 20120690 / 2012 – 037 D I., Inge Schilperood psycholoog PBC Utrecht
 
Verder heb ik geen verweerschriften ontvangen, betreffende de heer Klaas Dekker (E) en de heer W.E.S., Wim van de Manacker (F); respectievelijk “milieu – onderzoeker” Dekker en “groepsleider” Van De Manacker van het Pieter Baan [Oplichters] Centrum in Utrecht, blijkbaar onder supervisie van het NIFPP. Desondanks hebben deze personen wel op onrechtmatige en bovenal leugenachtige wijze mijn privacy geschonden en zich in mijn strafprocessen op bemoeizuchtige wijze met valsheid in geschrifte in zogenaamde “psychiatrische” rapportages, zonder mijn toestemming gevoegd. Ik dien deze klachten, dan wel aanklachten in, omdat ik wil, dat het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, dan wel het Medisch Tucht College dit soort wanpraktijken der kwakzalverij-discipline “de psychiatrie” in de toekomst onmogelijk maakt.
 
Voor een politieke c.q. justitiële protestactie, te weten het gooien van een waxinelichthouder naar een Gouden Koets op Prinsjesdag in Den Haag, heb ik in plaats van slechts 17 dagen voorarrest in totaal meer dan 600 dagen in voorarrest gezeten en de enige reden daarvoor was, dat bovenstaande psychologen, psychiaters en andere oplichters / medewerkers van het Pieter Baan Centrum mij valselijk volledig ontoerekeningsvatbaar hebben verklaard. Nooit heeft de verdediging van de verdachte (dus ik of één van mijn advocaten) zich willen beroepen op termen als verminderd ontoerekeningsvatbaar of volledig ontoerekeningsvatbaar, dus wat dat betreft is het al onbegrijpelijk, dat deze personen zich valselijk met mijn strafprocessen hebben bezig gehouden.
 
De heer Van Seggelen heeft zich inderdaad van een diagnose onthouden, maar ook een dubieus rapport ingeleverd, dat een tactiek was om ondanks geen ziekte diagnose te constateren bij mijn persoon, toch het Pieter Baan Centrum – rapport en het NIFPP – rapport te ondersteunen. Geen enkel rapport van het NIFPP / PBC kan dan ook aan onderstaande voorwaarden of eisen voldaan hebben;
1. In het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport steunen;
2. De gronden vinden aantoonbaar steun in de feiten, omstandigheden en bevindingen vermeld in het rapport;
3. De gronden kunnen de daaruit getrokken conclusies rechtvaardigen;
4. De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheidsgebied;
5. De methode van onderzoek teneinde tot de beantwoording van de voorgelegde vraagstelling te komen, kon tot het beoogde doel leiden, dan wel de rapporteur heeft daarbij de grenzen van de redelijkheid en billijkheid niet overschreden.
 
Daarnaast volgt uit de tuchtrechterlijke jurisprudentie dat het Centraal Tuchtcollege ten volle toetst of de rapportage uit een oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de toets der kritiek kan doorstaan. Verder zijn deskundigen in strafprocessen wettelijk verplicht op basis van benoeming door de rechter-commissaris om naar waarheid, volledig en naar beste inzicht op basis van expertise aan de rechtbank te rapporteren.
 
Om aan te tonen, dat door deze valse rapporten justitie mij veel langer heeft gegijzeld dan noodzakelijk, wil ik eveneens de contra – deskundigen – rapporten van de verdediging van de verdachte in copy overleggen aan het Regionaal Medisch Tucht College. De heren dr. Bram Bakker (Nederlands bekendste psychiater) en psycholoog Ernst Ameling komen tot totaal andere conclusies en rapportages en daaraan, dank ik nu mijn vrijheid. Met totaal verschillende rapportages en conclusies moet het zo zijn, dat één der partijen list en bedrog gebruikt en misbruikt en aangezien er van mijn zijde geen klachten liggen tegen de psycholoog Ernst Ameling en psychiater Bram Bakker is het vrij duidelijk, dat mijn klachten ten aanzien van het NIFPP in Den Haag en het Pieter Baan Centrum in Utrecht en de kwakzalvers meer dan terecht is.
 
Sterker nog, men heeft alleen al door dit soort onzin en leugens op te schrijven over mijn persoon mijn woede over de gang van zaken alleen nog maar verhoogd en daarmee is ook de recidive – kans van een crimineel delict hoger gemaakt, door bijvoorbeeld er voor te zorgen, dat mijn contract bij mijn werkgever is beëindigd, evenals mijn familie- en kennissenkring benaderd en onder andere ook via pers / media berichtgeving, opgezadeld met vreemde ideeën over mij, als zou ik achtervolgingswaan, grootheidswaanzin of andere psychiatrische ziektebeelden hebben om mij daarmee dus te diskwalificeren op alle fronten.
 
In een eerder stadium, namelijk in 2009 zou het eerst gaan om benadelingswaan volgens de psychiater de heer Van Beek van het NIFPP in Zutphen en vervolgens volgens de heer psychiater Boerboom van GG-Net Warnsveld zou het “de ziekte” achterdocht betreffen, die later werd onderschreven door andere kwakzalvers als de heer Kolkman (“behandelend kwakzalver”) en zijn mede-oplichters van GG-Net in Warnsveld. Ook tegen deze personen lopen procedures bij het Medisch Regionaal Tucht College voor de Gezondheidszorg in Zwolle, dus het verweer van bovenstaande figuren, dat conclusies overeen zouden komen, zijn wat dat betreft onzin en gelogen.
 
Ik verwacht van het Medisch Tuchtcollege in zowel Zwolle, als in Den Haag directe maatregelen om dit soort kwakzalverij – praktijken onmiddellijk te stoppen en te verbieden en de figuren, die willens en wetens rapportages met heel veel leugens en nog meer onzin – drogredenatie te bestraffen, zodat mijn schade, die hierdoor is ontstaan, wordt recht gezet en vergoed op één of andere wijze.
Eventueel zal ik deze zaken ook via pers / media aan de Nederlandse bevolking gaan verduidelijken.
In afwachting van sancties door het Regionaal Medisch Tucht College van de Gezondheidszorg tegen zowel het NIFPP in Den Haag / Zutphen / Arnhem en kwakzalvers, als tegen het Pieter Baan Centrum en kwakzalvers verblijf ik,
 
 

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
 
Bijlagen: 1. Brief Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg in Zwolle
2. Rapporten contra – deskundigen Bram Bakker en Ernst Ameling
 
 
 
Gerrit Willem (Erwin) Lensink
(tijdelijk postadres)
Winterswijk
 
Winterswijk, 19 augustus 2012
 
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
t.a.v. de secretaris van de tuchtcommissie & de tuchtcommissie
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
 
Betreft: reactie op verweerschriften
 
 
Geachte heer / mevrouw,
 
In het kader van de klachten, die ik eerder al heb ingediend bij het Regionaal Medisch Tucht College wil ik graag een aanvulling doen, door bij deze evenals bij het Regionaal Medisch Tucht College in Den Haag de contra – deskundigen – rapportages in copy te overleggen van;
• Psychiater dr. Bram Bakker
• Psycholoog Ernst Ameling
Deze rapportages tonen wat mij betreft aan, dat zowel “de geneeskundige verklaring” van de heer psychiater Boerboom als “de behandeling” door GG-Net Warnsveld en ook de opgestelde “Rapportage” door de heer psychiater Van Beek, dan wel het NIFPP in Zutphen slechts gekenmerkt kunnen worden als; bedrog, oplichting en kwakzalverij.
 
Geen enkele rapportage van het NIFPP in Zutphen / Arnhem, dan wel van één der kwakzalvers van GG-Net kan dan ook aan onderstaande voorwaarden of eisen voldaan hebben;
1. In het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport steunen;
2. De gronden vinden aantoonbaar steun in de feiten, omstandigheden en bevindingen vermeld in het rapport;
3. De gronden kunnen de daaruit getrokken conclusies rechtvaardigen;
4. De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheidsgebied;
5. De methode van onderzoek teneinde tot de beantwoording van de voorgelegde vraagstelling te komen, kon tot het beoogde doel leiden, dan wel de rapporteur heeft daarbij de grenzen van de redelijkheid en billijkheid niet overschreden.
 
Daarnaast volgt uit de tuchtrechterlijke jurisprudentie dat het Centraal Tuchtcollege ten volle toetst of de rapportage uit een oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de toets der kritiek kan doorstaan. Verder zijn deskundigen in strafprocessen wettelijk verplicht op basis van benoeming door de rechter-commissaris om naar waarheid, volledig en naar beste inzicht op basis van expertise aan de rechtbank te rapporteren. Dit betreft dus ook mijn kritiekpunt bij onderstaande tuchtrechterlijke procedures van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle;
• Kenmerk: 20120591 081/2012
• Kenmerk: 20120592 082/2012
• Kenmerk: 20120593 083/2012
• Kenmerk: 20120594 084/2012
• Kenmerk: 20120595 085/2012
• Kenmerk: 20120596 086/2012
Voor de duidelijkheid, stuur ik zowel een copy als bijlage mee van een brief aan beider Tuchtcolleges, dus zowel in Zwolle, als in Den Haag, zodat er z.s.m. maatregelen genomen worden door zowel de Regionale Medische Tucht Colleges in Den Haag als in Zwolle, als ook door het Centraal Medisch Tucht College in Den Haag. De ontvangst van het rapport van dr. Bram Bakker (psychiater) heeft enige tijd op zich laten wachten en is pas recentelijk in mijn persoonlijke bezit gekomen, vandaar dat ik deze nu samen met het eerdere rapport van Ernst Ameling als overduidelijk bewijs van bedrog, oplichting en kwakzalverij – methoden van alle (onzin)”deskundigen” sinds 2009 mee stuur.
 
Ik verwacht van het Medisch Tuchtcollege in zowel Zwolle, als in Den Haag directe maatregelen om dit soort kwakzalverij – praktijken onmiddellijk te stoppen en te verbieden en de figuren, die willens en wetens rapportages met heel veel leugens en nog meer onzin – drogredenatie te bestraffen, zodat mijn schade, die hierdoor is ontstaan, wordt recht gezet en vergoed op één of andere wijze. Dit geldt uiteraard ook zeker voor “de behandeling”, die op leugenachtige en valse gronden tot stand is gekomen, als zou ik “ruiten hebben ingegooid”, dat op geen enkele wijze verantwoord is of kan worden door psychiater de heer Harm Boerboom van GG-Net in Zevenaar. Deze leugens en meer onzin staan echter wel meermalen beschreven in de geneeskundige verklaring. Zelfs al had ik ruiten ingegooid, dan nog is deze kwakzalverij – methode (“de psychiatrie”) niet een oplossing voor juridische problemen.
 
Eén dezer dagen zal ik proberen met mijn advocaten contact op te nemen, zodat er cassatie of herziening in al deze valse procedures, express opgezet door personen binnen Politie Noord-Oost Gelderland (team Winterswijk) en / of justitie in Zutphen (Openbaar Ministerie – mevrouw Berendsen & mevrouw De Groen – Van den Wildenberg) door de Hoge Raad in Den Haag wordt geregeld, onder meer wegens valsheid in geschrifte en valse geneeskundige verklaringen.
 
Eventueel zal ik deze zaken ook via pers / media aan de Nederlandse bevolking gaan verduidelijken.
In afwachting van sancties door het Regionaal Medisch Tucht College van de Gezondheidszorg tegen zowel het NIFPP in Den Haag / Zutphen / Arnhem en kwakzalvers, als tegen de gehele organisatie GG-Net Warnsveld / Zevenaar en kwakzalvers verblijf ik,
 
 

Gerrit Willem (Erwin) Lensink
 
Bijlagen: 1. Brief Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg in Den Haag
2. Rapporten contra – deskundigen Bram Bakker en Ernst Ameling
 
 
Hieronder is (een fractie) van de e-mail en brievencorrespondentie te vinden, die ik medio augustus en september 2010 heb gehad met (bepaalde leden van) de organisatie GG-Net in Warnsveld, die mij onder het mom van een behandeling van de waanstoornis achterdocht enkele maanden hebben gegijzeld, na het uitschrijven van een valse geneeskundige verklaring met als belangrijkste argument, dat ik ruiten ingegooid zou hebben. Feit is echter, dat ik de laatste tien jaren geen ruiten heb ingegooid en mij nog steeds niemand het adres kan geven, waar dit dan exact gebeurt zou zijn. `s Ochtends heel vroeg, werd ik namelijk op 14 juni 2009 maar zo van mijn bed gelicht, nadat ik de avond en nacht ervoor nog gewerkt had en werd ik gelijk -half wakker- aangehouden en moest ik mee naar het politiebureau in Winterswijk. Vele maanden later is mij gebleken in het jaar 2010, dat politie Noord-Oost Gelderland al langere tijd zaken tegen mij aan het bekokstoven waren en deze aanklachten in vergaderingen tussen politie- en justitie ambtenaren als bijvoorbeeld Jolanda Thannhauser (teamchef), Mennolt Spijkstra (destijds wijkagent), Officier van Justitie Berendsen en Officier van Justitie De Groen-Van den Wildenberg zijn opgezet express en via-via op een later moment onder andere mijn broertje M. Lensink bij in betrokken is, die bepaalde zaken express heeft uitgelokt en mij heel boos gemaakt.
 
Zo is er reeds een aanmelding te vinden, die telefonisch is gebeurt door Mennolt Spijkstra aan crisispsycholoog Bert Tuinman (GG-NET) op 5 februari 2009 beargumenteerd met allemaal leugens, als dat ik zou schrijven met “het koningshuis” (toendertijd in 2009 had ik daar geen enkele brief mee geschreven, pas vanaf november 2010 na een idiote excuusbrief, geschreven en gelekt aan pers/media door wijkagent Willem Saris, die mijn vader moest ondertekenen) en terwijl daar in die periode geen enkele concrete aanwijzing (delict van mij), laat staan aanklacht (tenminste in januari/februari 2009) voorhanden was…telefonisch is toen al een diagnose geconstateerd, zonder dat deze psycholoog Tuinman mij ooit gezien of gesproken had en op basis van de leugens, die wijkagent Spijkstra vertelde over mijn persoon…
 
Eveneens is mij duidelijk geworden dat in al deze schandalige zaken Marijn B. (oorspronkelijk Winterswijk-Huppel en nu Enschede) en haar vrindje ene agent Willem (ME-er o.a. als functie) een belangrijke rol op de achtergrond hebben ingevuld door mij express te belazeren en bepaalde personen, als mijn broertjes negatief en manipulerend te beinvloeden. Hetgeen vervolgens allemaal na mijn aanhouding in juni 2009 gebeurde, was te bizar voor woorden…
 
 

From Erwin Lensink
 
To h.boerboom@ggnet.nl, h.kolkman@ggnet.nl, b.tuinman@ggnet.nl, k.bouma@ggnet.nl, s.gommeren@ggnet.nl, k.vanhummelen@ggnet.nl, zibfpa5@ggnet.nl, zibfpa1@ggnet.nl, zibfpa2@ggnet.nl, zibfpa3@ggnet.nl, zibfpa4@ggnet.nl, s.capello@ggnet.nl, r.bouma@ggnet.nl, c.vanhummelen@ggnet.nl, info@prorepublica.nl, redactie@prorepublica.nl, tcouzy@tele2.nl, erwin_lensink@hotmail.com
 
 
 
Geachte meneer Boerboom, meneer Kolkman en meneer van Hummelen,
 
IK HEB GEEN ENKEL BEGRIP MEER VOOR JULLIE HUFTER-ORGANISATIE…. IK HEB GELIJK GEMELD, DAT DE ZOGENAAMDE BEHANDELING AFGELOPEN WAS ZOWEL AAN DE HEER DUINDAM ALS OOK AAN DE HEER KOLKMAN…
 
MENEER BOERBOOM U KUNT GELIJK EENS GAAN TOE GEVEN, DAT UW GENEESKUNDIGE VERKLARING VALS IS. ANDERS WORDT HET TIJD DAT IK MAAR EENS AANGIFTE GA DOEN BIJ DE POLITIE. WANT GAAT U NU WERKELIJK BEWEREN DAT DE MEER DAN 40 JAAR OUDERE KONING WILLEM III (CIRCA 63 JAAR DESTIJDS BIJ DE GEBOORTE) DAN EMMA ZUR WALDECK PYRMONT (CIRCA 23 JAAR DESTIJDS) DE BIOLOGISCHE VADER IS VAN WILHELMINA DE RANITZ?????
 
GAAT U NU WERKELIJK VERTELLEN DAT BEROEPSLEUGENAAR BERNHARD ZUR LIPPE BIESTERFELDT (TE SAMEN MET DE GENERALE STAF III) NIET MIJN GROOTVADER GERRIT WILLEM LENSINK SR. EN ZIJN ZWAGER MARCELIS ADOLF DE VRIES EVENALS DE VERZETSORGANISATIE L.O. HEEFT VERRADEN????
 
GAAT U NU WERKELIJK BEWEREN DAT KONING WILLEM I ZICHZELF NIET TOT KONING OF ABSOLUUT SOEVEREIN DICTATOR HEEFT UITGEROEPEN????
 
EN ALS IK EEN BEWERING MAAK, DAN MAG U DIE WELEENS DUIDELIJK OMSCHRIJVEN IN PLAATS VAN DEZE EXPRESS IN DE GENEESKUNDIGE VERKLARING SUMMIER TE OMSCHRIJVEN EN DAARBIJ WOORDEN TOE TE VOEGEN ALS “BIZARRE THEORIEEN”…
 
GAAT U MAAR EENS IN OP DE BEWERINGEN, DIE IK DOE, MAAR EVENEENS DE PERSONEN ACHTER WWW.PROREPUBLICA.NL OF DE WEBLOG VAN TOM COUZY OF ANDERE ARTIKELEN IN KRANTEN, BOEKEN OF HET NIEUW REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP…
 
JULLIE PRAKTIJKEN ZIJN SCHANDALIGE NAZI PRAKTIJKEN!!!
 
IK WACHT OP ANTWOORD EN BOVENAL EXCUSES EN ANDERS ZAL IK HELAAS OVER MOETEN GAAN OP TEGEN-GEWELD, WANT JULLIE VERKLAREN IMMERS DE VALSE OORLOG EN PROBEREN DE ZAAK OP TE LICHTTEN!
 
ERWIN LENSINK
 

——————————————————————————–
From: erwin_lensink@hotmail.com
To: h.boerboom@ggnet.nl; h.kolkman@ggnet.nl; b.tuinman@ggnet.nl; k.bouma@ggnet.nl; s.gommeren@ggnet.nl; k.vanhummelen@ggnet.nl; zibfpa5@ggnet.nl; zibfpa1@ggnet.nl; zibfpa2@ggnet.nl; zibfpa3@ggnet.nl; zibfpa4@ggnet.nl; s.capello@ggnet.nl; r.bouma@ggnet.nl; erwin_lensink@hotmail.com; c.vanhummelen@ggnet.nl
Subject: RE:
Date: Thu, 16 Sep 2010 13:54:13 +0000
 
Geachte mevrouw Capello,
 
Het zegt mij en iedereen, die deze e-mails leest al wel voldoende, dat u nu op deze zaak bent gezet. Als u of iemand anders in uw organisatie nog wil beweren over (A) integriteit (B) verantwoordelijkheid en (C) transparantie te beschikken, zoals mij de gehele tijd valselijk is beweerd, dan zou ik nu onmiddelijk excuses aanbieden voor hetgeen GG-NET bij mij heeft gepresteerd….
 
Tijdens de zitting voor de klachtencommissie had NIEMAND een weerwoord op mijn argumentatie en dan is het toch wel heel bijzonder dat er enkele weken is uitgetrokken om de zaak in plaats op fatsoenlijke wijze te behandelen, gewoon juridisch dicht te timmeren en in de doofpot te proberen te stoppen. Jullie beweringen zijn continu niets anders dan aannames, suggesties, interpretaties en valsheid in geschrifte en dat om mijn verzekeringsmaatschappij 80.000 euro lichter te maken…
 
U begint eerst maar eens met beantwoorden van de hieronder gestelde vier vragen en dat op serieuse wijze in plaats van met dat bekonkel gedrag, vervolgens zal ik een complete waslijst aan vragen opstellen, waar u en een ieder binnen uw organisatie op mag antwoorden, aangezien men bij GG-NET blijkbaar alwetend is of in ieder geval denkt superieur te denken aan al diegenen, die op schandalige wijze met Risperdal en Cisordinol een behandeling krijgen in de Boog. Helaas zit ik hier op een openbare computer anders had ik de vragenlijst gelijk goed kunnen stellen.
 
In afwachting van uw antwoord en dan dat vooral van de heer Kolkman, van Hummelen en de heer Boerboom verblijf ik. DIT IS EN BLIJFT SCHANDALIG TOT DAT JULLIE ORGANISATIE EXCUSES HEEFT AANGEBODEN, EVENALS POLITIE EN JUSTITIE..
 
Ik heb inmiddels meerdere bewijzen van onder meer het LANDELIJK PARKET EN DE NATIONALE OMBUDSMAN, DUS HOE WILLEN JULLIE DAT NOG ONTKENNEN???????????
 
ERWIN LENSINK
 

——————————————————————————–
From: H.Boerboom@ggnet.nl
To: erwin_lensink@hotmail.com; H.Kolkman@ggnet.nl; B.Tuinman@ggnet.nl; K.Bouma@ggnet.nl; S.Gommeren@ggnet.nl; k.vanhummelen@ggnet.nl; zibfpa5@ggnet.nl; Zibfpa1@ggnet.nl; zibfpa2@ggnet.nl; zibfpa3@ggnet.nl; Zibfpa4@ggnet.nl
Date: Mon, 6 Sep 2010 09:31:49 +0200
Subject:
 
 
Geachte meneer Lensink,
 
 

Na intern overleg hier is het voor u mogelijk vragen en correspondentie te sturen aan mevrouw mr. Capello, bestuurssecretaris ( s.capello@ggnet.nl ). Aangezien de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan wil ik u vragen begrip op te brengen voor het feit dat ik uw correspondentie niet meer beantwoordt. U kunt zich wenden tot bovenstaand mailadres.
 
 

Met vriendelijke groeten,
 
 

Harm Boerboom, psychiater GGNet

 

——————————————————————————–
Van: Erwin Lensink [mailto:erwin_lensink@hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2010 18:19
Aan: Harm Boerboom; Hans Kolkman; Bert Tuinman; Klachtencommissie Warnsveld; Sofie Gommeren; k.vanhummelen@ggnet.nl; Verpleging De Boog 5 Zibfpa5; Verpleging De Boog 1 Zibfpa1; Verpleging De Boog 2 Zibfpa2; Verpleging De Boog 3 Zibfpa3; Verpleging De Boog 4 Zibfpa4
Onderwerp: RE: Delivery Status Notification (Failure)
 

ANTWOORDEN!!!!!!!!!!!!!!!
 
–Forwarded Message Attachment–
From: erwin_lensink@hotmail.com
To: h.boerboom@ggnet.nl; h.kolkman@ggnet.nl; b.tuinman@ggnet.nl; k.bouma@ggnet.nl; s.gommeren@ggnet.nl; k.vanhummelen@ggnet.nl
CC: zibfpa5@ggnet.nl; zibfpa1@ggnet.nl; zibfpa2@ggnet.nl; zibfpa3@ggnet.nl; zibfpa4@ggnet.nl
Subject: RE: RE; ANTWOORD OP VOICEMEAL KOLKMAN
Date: Mon, 30 Aug 2010 16:35:58 +0000
 
Geachte psychiaters,
 
ANTWOORDEN GRAAG EN WEL NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zo moeilijk kan het toch niet zijn???????????????
 
ERWIN LENSINK
 
 
——————————————————————————–
From: erwin_lensink@hotmail.com
To: h.boerboom@ggnet.nl; h.kolkman@ggnet.nl; b.tuinman@ggnet.nl; k.bouma@ggnet.nl; s.gommeren@ggnet.nl; erwin_lensink@hotmail.com; k.vanhummelen@ggnet.nl
CC: zibfpa5@ggnet.nl; zibfpa1@ggnet.nl; zibfpa2@ggnet.nl; zibfpa3@ggnet.nl; zibfpa4@ggnet.nl
Subject: RE: RE; ANTWOORD OP VOICEMEAL KOLKMAN
Date: Fri, 20 Aug 2010 12:14:00 +0000
 
Geachte heren Kolkman, van Hummelen, Boerboom en Duindam,
 
Ik heb jullie ook deze week weer geprobeerd telefonisch te bereiken. Ik vind dat ik voor een schadebedrag van 80.000 euro via mijn verzekering en een volstrekt schandalige schadelijke behandeling van mijn persoon wel de volgende vragen beantwoord mogen worden en dat schriftelijk:
 
1. Waarom vind er als een persoon last zou hebben van benadelingswaan/achterdocht, zoals jullie dat volgens jullie DSM-methode omschrijven niet gewoon schriftelijk excuses, eerherstel, waarheidsvinding en rehabilitatie plaats voor klinklare leugens, achterbaksheid, valsheid, onbeschoftheid, onbehoorlijkheid, onredelijkheid, onrechtmatigheid en onrechtvaardigheid en gigantische schade wegens achterbakse huichelachtige schijnheilige hypocriete valse onbehoorlijke onredelijke onbeschofte arrogante benadelingspraktijken, maar een behandeling in een isoleercel, beveiligde afdeling, kamerprogramma en toediening van schadelijke drugs als risperdal en cisordinol?
 
2. Welke fantasie(n) (graag elke fantasie beschrijven en beargumenteren) heb ik exact en waarom dien ik daarvoor behandeld te worden, maar kan mij na een jaar constatering van deze diagnose nog niemand omschrijven om welke fantasie het nu exact gaat???
 
3. Waarom worden mij schadelijke drugs als cisordinol en risperdal voorgeschreven tesamen met een valselijk schandalig verblijf en dito behandeling op de Boog a 80.000 euro en wordt dat omschreven als hulpverlening en kan mij niemand exact omschrijven op welk onderdeel ik exact daarmee bevoordeeld of geholpen wordt en waarom nemen jullie dan niet zelf ook zo`n voortreffelijke behandeling en dan lijkt me het beste dat jullie ook risperdal en cisordinol gebruiken, als dat zo`n wondermiddel is???
 
4. Jullie mogen alle informatie van mij verzamelen en dan hierop reageren en dan wijs ik met name op de brief, die ik in verband hiermee heb gestuurd naar de heer Delleman met het verzoek tot onmiddelijk ontslag en waarom moet ik dan toch nog een half jaar valselijk schandalig benadeeld worden zonder processtukken, zonder getuigen, zonder voorkeursdeskundigen etc. etc.
 
In afwachting van jullie reactie op bovenstaande vier vragen en onderstaande informatie en kritische kanttekeningen verblijf ik nog steeds,
 
Erwin Lensink
 

——————————————————————————–
From: erwin_lensink@hotmail.com
To: h.boerboom@ggnet.nl; h.kolkman@ggnet.nl; b.tuinman@ggnet.nl; k.bouma@ggnet.nl; s.gommeren@ggnet.nl
CC: zibfpa5@ggnet.nl; zibfpa1@ggnet.nl; zibfpa2@ggnet.nl; zibfpa3@ggnet.nl; zibfpa4@ggnet.nl
Subject: RE; ANTWOORD OP VOICEMEAL KOLKMAN
Date: Mon, 2 Aug 2010 07:18:34 +0000
 
Meneer Kolkman, meneer van Hummelen en meneer Boerboom,
 
Naar aanleiding van het voicemealbericht op mijn telefoon van vorige week vrijdag reageer ik bij deze!
Ik wil niet wederom afgescheept worden met zoiets als verslaglegging van het EPD. Ik wil dat jullie mijn complete medische dossier aan mij overhandigen en de zaak eindelijk rechtzetten!!!!
 
Hoe kan het dat de heer Boerboom kan citeren uit bepaalde verslaglegging van de PI in Almelo en ik heb getracht alles in te zien en dit niet heb gezien. Volgens mij kan ik nooit het complete medische dossier onder ogen hebben gehad en zijn er bewust stukken achter gehouden, want hoe kan het anders, dat ik deze verslaglegging nooit onder ogen heb gehad?
 
Ik eis van jullie, dat jullie mijn klachten nu serieus nemen en jullie zogenaamde zorgvuldige diagnose en grote fouten herstellen. Er is duidelijk sprake van benadeling, als:
- ik op 28 april 2008 door de Nederlandse recherche / justitie als wordt aangemerkt als moordenaar (vermoedelijk Nederlandse dader) en dat dat wordt doorgegeven aan de Duitse autoriteiten
- ik geen ruiten heb ingegooid, maar ik daar wel voor wordt veroordeeld, zonder inzage in de processtukken, zonder voorkeursdeskundigen en vooral zonder dat ik ruiten heb ingegooid
- er valse aanklachten tegen mij gefabriceerd worden in vergadering door politie en justitieleden
- mijn aanklachten niet op de normale juridische wijze worden afgehandeld, dus of sepotbeslissing of strafrechterlijke vervolging
- verder hebben jullie mij een half jaar lang niet kunnen vertellen welke fantasie er bij mij spelen, welke argumentatie hebben jullie daarvoor.
Zo kan ik nog wel even doorgaan met feiten, waarop ik kan baseren, dat ik op criminele wijze ben benadeeld.
Mijn oordeel is dat jullie zelf een WAANSTOORNIS hebben, ONINVOELBAAR ZIJN EN NIET TE CORRIGEREN IN JULLIE VERHAAL EN JULLIE EIGEN WAARHEID SCHEPPEN EN DAT JULLIE MET JULLIE RISPERDAL EN CISORDINOL LEVENSGEVAARLIJK ZIJN EN DAAROM OOK OPGENOMEN DIENEN TE WORDEN…
 
ZOWEL IN DE RECHTERLIJKE BESCHIKKING ALS OOK IN DE GENEESKUNDIGE VERKLARING STAAN ERNSTIGE EN SCHANDALIGE FOUTEN, DIE IN VERGELIJKING MET DE INFO IN HET PROCES-VERBAAL NIET OVEREEN KOMEN. VOOR DE REST HEBBEN JULLIE MIJ EEN HALF JAAR LANG VOOR NIKS VAST GEHOUDEN, WAARDOOR IK NU NOG SCHADE ONDERVINDT. VERDER IS HET BELACHELIJK, DAT IK MAAR BLIJ MOET ZIJN MET DAT MIJN BROERTJES HUN VALSE AANKLACHTEN VAN STALKING TERUG TREKKEN EN DAT PAS EIND DECEMBER 2009 EN DAT VERVOLGENS EEN JAAR LATER HET OPENBAAR MINISTERIE ER ACHTER KOMT DAT EEN AANKLACHT WEGENS STALKING VAN BROERS EIGENLIJK HELEMAAL NIET KAN…
 
VERDER HEB IK EXPLICIET IN EEN BRIEF (TERWIJL IK NOG STEEDS NIET BESCHIKTE OVER DE PROCESSTUKKEN EN DE GENEESKUNDIGE VERKLARING WAT OOK IN DE BRIEF VERMELD STAAT) AAN GENEESKUNDIG DIRECTEUR DELLEMAN IN 10 A4 TJES DUIDELIJK UITGELEGD HOE DE ZAAK IN ELKAAR ZIT EN WAT HEBBEN JULLIE DAARMEE GEDAAN???????????????????????????????????
 
JUIST HELEMAAL NIKS, MAAR VERVOLGENS MIJ GEBRUIKT ALS MELKKOE (80.000 EURO) EN DAAR BEN IK ECHT WOEDEND OVER. DE TIJD DIE IK DOOR DEZE ZAAK VERLOREN HEB, KUNNEN JULLIE SOWIESO AL HELEMAAL NIET GOED MAKEN, DUS WORDT HET VERDOMME EENS TIJD DAT JULLIE DEZE SCHANDALIGE ZAAK IN IEDER GEVAL TRACHTTEN RECHT TE ZETTEN!!! EN ALS JULLIE DAT NIET KUNNEN OF ALS JULLIE GG-NET ALS HULPVERLENING ZIEN VOOR GEZONDE MENSEN, DAN GAAN JULLIE ZELF MAAR IN DIE INRICHTING VERBLIJVEN MET EEN VALSE GENEESKUNDIGE VERKLARING EN VALSE RECHTERLIJKE BESCHIKKING OF ZET ANDERS DE MENSEN ER MAAR NEER, DIE MIJ VALSELIJK HEBBEN AANGEKLAAGD ALS MIJN BROERS OF LEDEN VAN POLITIE EN JUSTITIE… ZIJ SCHEPPEN HUN EIGEN WAARHEID EN ZIJ ZIJN NIET TE CORRIGEREN OF GELOVEN IN FANTASIE!
 
IN AFWACHTING VAN JULLIE SCHRIFTELIJKE REACTIE, MAAR VOORAL ACTIE VERBLIJF IK. IK ZOU DAAR HELEMAAL GEEN NATIONALE OMBUDSMAN EN KLACHTENCOMMISSIES ETC. VOOR NODIG MOETEN HEBBEN.
 
ERWIN LENSINK
 
 
Flag CounterFree counter and web stats4 thoughts on “Pieter Baan Oplichters Centrum

 1. Erwin for president go !!!

  Beste Erwin,

  Wij de turkse ge,eenschap in Holland, Belgie, Duitsland, Turkije weten donders goed hoe alles in elkaar zit van bea tot dutroux van zionist usa tot rotschild van rockefeller tot bilderberg van Pim fortuin killer tot rutte baptisten etc……

 2. Erwin, ga zo door, er zullen steeds meer klokkenluiders komen,
  De waxinelichtjes zullen niet aan te slepen zijn….Het is tijd voor een nieuwe verzetsbeweging.Ik denk dat de revolutie hier niet zo stil zal verlopen als in Ijsland.
  Met ons rotte justitie-pedonetwerk en al die corrupte rechters…Inderdaad een stelletje Nazi’s…Opstelten, Hirsch Ballin , Wiegel , Demmink , Bos…
  Ik ben er klaar voor.

 3. erwin ga zo door je ziet het helemaal goed mij hebben ze zoslecht behandeld dat ik niet meerleven kon en mij hebben laten zitten en ik door alles verbodebn heb terwijl hun schuld hebben maar de rest is ook mafia tijd voor revolutiedan wel ondergronds kitty

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>