Juryrechtspraak!

SPECIAAL BULLETIN BERICHT VOOR MENSEN BINNEN POLITIE, JUSTITIE, OPENBAAR MINISTERIE OF ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN, VOORAL OOK IN DOETINCHEM, ENSCHEDE (WIE IS WILLEM DE ME-ER EN POLITIE AGENT IN GODSNAAM???) EN ZUTPHEN,

TEN EERSTE VRAAG IK MIJ AF EN BEN IK ERG BENIEUWD WAT JULLIE EIGENLIJK OP DEZE WEBSITE TE ZOEKEN HEBBEN OF DENKEN TE VINDEN???
TEN TWEEDE IS DIT SPECIALE BERICHT GEPLAATST, OMDAT IK VIA MIJN CONTACTEN EN MEDESTANDERS ZEER RECENTELIJK (Kerst 2012, aangifte pas op 15 januari 2013?) HEB VERNOMEN, DAT ER WELLICHT NET ALS OP 13 SEPTEMBER 2012 WEER EEN ONDERZOEK IS NAAR BEPAALDE FEITEN, ALS DAAR ZOU ZIJN SMAAD, HETGEEN JURIDISCH GEZIEN GEEN SMAAD IS, IMMERS IS ER ABSOLUUT EEN VERDEDIGINGSBELANG, EEN ALGEMEEN BELANG EN EEN PERSOONLIJK VERDEDIGINGSBELANG M.B.T. DE WAARHEDEN, DIE GERECTIFICEERD MOETEN WORDEN VIA DEZE WEBSITE. ALS BEPAALDE MENSEN ZICH DENKEN TE MOETEN BEKLAGEN, WAT IK HIER OP DE WEBSITE HEB GEPLAATST, DAN MOETEN ZE TEN EERSTE MAAR EENS GOED BIJ EN OVER ZICHZELF GAAN NADENKEN, WAAROM IK DEZE ZAKEN HIER OP DE WEBSITE HEB GEPLAATST EN WELKE GEGRONDE REDENEN IK DAARVOOR HEB? DE MENSEN EN ORGANISATIES OP DEZE WEBSITE HEBBEN KANS OP KANS VAN MIJ GEHAD OM ZAKEN RECHT TE ZETTEN EN/OF EXCUSES AAN TE BIEDEN, TERWIJL MEN WIST VALSELIJK EN VOORAL ACHTERBAKS BEZIG TE ZIJN, MAAR CONTINU HEEFT MEN DIT EXPRESS NOG WEL VERPRUTST! WIE ZIJN BILLEN BRAND, MOET OP DE BLAREN ZITTEN, IS WAT DAT BETREFT EEN NEDERLANDS GEZEGDE! IK BEN SLECHTS BEREID OM BEPAALDE ZAKEN VAN DEZE WEBSITE TE VERWIJDEREN ALS ER BEPAALDE ZAKEN ZIJN GEREGELD, ER EXCUSES IS AANGEBODEN (DIT GELDT OVERIGENS NIET VOOR MARIJN B., DIE MOET GEWOON STRAFRECHTERLIJK VERVOLGD WORDEN) VOOR BEPAALDE SCHANDALIGE VALSE ZAKEN EN ZAKEN IN REDELIJKHEID EN IN REDELIJKE MATE ZIJN RECHTGEZET, WANT IMMERS HOEVEEL LASTER EN SMAAD IS ER WEL NIET GEUIT OVER MIJN PERSOON, MIJN ZAKEN EN MIJN PERSOONLIJKE OMGEVING EN DAT DAN NOG WEL DOOR MEDEWERKERS EN WOORDVOERDERS VAN POLITIE EN OPENBAAR MINISTERIE, ALS OOK ALLERLEI VALSE AANGEVERS VAN AANKLACHTEN? DEZE MENSEN EN DEZE ZEER SCHANDALIGE PRAKTIJKEN LAAT IK ECHT NIET MAAR ZO OVER MIJN ZIJDE GAAN EN DEZE MENSEN VERDIENEN EN SOLLICITEREN GEWOON NAAR BEPAALDE ZAKEN EN STRAFMAATREGELEN EN MOETEN WEL DEGELIJK GRONDIG WORDEN AANGEPAKT EN AANGESPROKEN, IMMERS ZAL MEN HET ANDERS GEWOON EEN TWEEDE EN DERDE KEER IN DE TOEKOMST IN HET HOOFD HALEN OM DIT SOORT (WAN)PRAKTIJKEN TE PLEGEN…

 
BEWIJS BEZOEKERS WEBSITE;
Laatste 10 bezoekers – Meer
10. 17 januari 14:41 Ministerie van Justitie, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
7. 29 januari 13:03 Politie Twente, Weesp, Noord-Holland, Nederland
9. 29 januari 13:52 European Parliament, België
7. 4 mei 16:19 Regionale Politie Amsterdam Amstelland., Utrecht, Nederland
7. 17 mei 10:13 Ministerie van Justitie, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
8. 17 mei 10:13 Ministerie van Justitie, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
3. 17 mei 12:25 European Parliament, België
9. 21 mei 13:46 Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk, Gelderland, Nederland
10. 21 mei 16:07 Gemeente Doetinchem, Doetinchem, Gelderland, Nederland
3. 22 mei 09:24 Network of the Ministery of Foreign Affairs of Bel, België
10. 23 mei 23:26 Google, Mountain View, California, Verenigde Staten
1. 26 mei 01:46 Net By Net Holding LLC, Moscow, Moscow City, Rusland
5. 27 mei 12:21 Springer Science and Business Media B.V., Houten, Utrecht, Nederland
6. 27 mei 12:22 Publieke Omroep Nederland, Utrecht, Nederland
9. 27 mei 16:39 Rabobank ICT, Utrecht, Nederland
3. 29 mei 07:19 Google, Mountain View, California, Verenigde Staten
9. 29 mei 16:54 Swisscom (Switzerland) Ltd, Arlesheim, Basel-Stadt, Zwitserland
Beste mensen van het Ministerie van Justitie, politie Twente, Europees Parlement en Ministry of Defense Den Haag, wees welkom, mits jullie relatief eerlijk en rechtvaardig zijn en doe goede kennis van zaken op via deze website!!!
 
Mijn voorkeur gaat na bestudering van diverse boeken over rechtspraak in het buitenland nu uit naar het Franse systeem, dat heel veel lijkt op het Nederlandse systeem, maar dan wel met een Cour d`Assisses, een Hof van Assissen. Daarbij bekijken in eerste aanleg in Franse arrondissementen 9 lekenrechters en 3 professionele rechters naar de strafzaak en wordt deze uitgebreid voorgelegd, zeker bij een NO GUILTY PLEA (zo als in het Engelse systeem). Vervolgens is er in Frankrijk ook nog een hoger beroep mogelijk voor een jury van 12 burgers, zodat er moeilijk echt valse strafrechterlijke procedures gehouden kunnen worden is mijn mening, tenminste met een redelijk slimme eerlijke verdachte en een goede advocaat of juridische bijstand.
 
Uit al mijn rechtzittingen en ook de opstelling en vooral instelling van bepaalde politie- en justitie-ambtenaren is mij gebleken, dat het huidige systeem niet goed werkt. Daarom wil ik bij deze een voorstel voor een beter rechtsysteem lanceren. Daarbij durf ik te stellen, dat het Italiaanse en Belgische systeem met een Hof van Assissen (leken- of burgerrechtspraak) en het Angelsaksische (ook in Scandinavische landen) jury-rechtspraak betere waarborgen biedt voor zowel een democratie als een rechtstaat, dus op deze wijze is er een betere garantie voor een eerlijk proces, dan in het Nederlandse systeem van zogenaamde “professionele” rechters. Sowieso, vraag ik een ieder, die het niet met mij eens is in deze, dan mij eens uit te leggen (schriftelijk graag), wat exact de grote verschillen zijn van de Nederlandse strafrechtspleging met zogenaamde professionele rechters, die zowel wet als waarheid bepalen en de systemen van strafrechtspleging in landen, waar het daar discutabel of zelfs heel slecht is gesteld, volgens diverse organisaties als Amnesty International, Human Rights Watch, danwel mijzelf, zoals in Saudi-Arabië (absolute monarchie), China (streng communistische volksrepubliek), Noord-Korea (streng communistische volksrepubliek), Rusland (semi of psuedo-democratische-staat), Iran (semi of psuedo-democratische-staat), Syrië (semi of psuedo-democratische staat) en de Oekraïne (semi of psuedo-democratische staat)???
 
Uit heb boek “Dubieuze Zaken” van rechtspsychologen Pieter van Koppen en Willem Wagenaar (e.a.) zijn mij een aantal zaken opgevallen, evenals uit vele andere informatiebronnen. Bradley Manning (voormalig Amerikaans soldaat), die documenten aan Wikileaks digitaal heeft overhandigd kon voor de Amerikaanse krijgsraad bijvoorbeeld kiezen uit jury-rechtspraak of uit een rechtspraak met enkel en alleen rechters. Dit lijkt mij voor Nederland en voor elk land een goed systeem en ik had heel graag voor een systeem van jury-rechtspraak in mijn rechtzaken gekozen. Mijn persoonlijke plan van aanpak voor een jury-systeem is hieronder schematisch weergegeven, dat wellicht een goed systeem zou kunnen opleveren voor de toekomst;
 
1. Het huidige Wetboek van Strafrecht en het huidige Wetboek van Strafvordering blijven ongeveer hetzelfde met enkele wijzigingen voor een eerlijker strafrechtproces procedures, waaronder de invoering van een gedeeltelijke burgerrechtspraak (jury) in dubieuze of moeilijke zaken.
2. De strafrechterlijke procedure start, zodra er een aanklacht van een burger bij politie en justitie is binnen gekomen of indien een ambtenaar van politie en/of justitie een strafbaar feit of delict constateert.
3. De verdachte wordt ten alle tijde verhoord in deze kwestie door politie ambtenaren en in ernstige gevallen zelfs aangehouden en in bewaring gesteld voor in eerste termijn een periode van zes uren en vervolgens drie dagen, zoals dat ook nu het geval is.
4. Na deze periode van drie dagen en zes uren wordt de verdachte voorgeleid voor de rechter – commissaris, zoals dat nu ook het geval is voor een verhoor in de rechtbank. De rechter – commissaris beslist of de verdachte nog 14 dagen in bewaring (voorarrest) blijft of in vrijheid gesteld kan worden in afwachting van een eventueel proces. De eerste wijziging vind hier al plaats en dat is dat de verdachte schuld bekent en met een soort van “minnelijke afhandeling” (oplossing) over wil gaan of in samenspraak met de advocaat kiest voor een strafzaak met een jury.
5. In de periode tussen het doen van de aanklacht door de benadeelde (slachtoffer) en de voorgeleiding voor de rechter-commissaris van de verdachte worden eerst de verhoren en beslisingen afgewacht. Na de zitting van de rechter – commissaris wordt er echter wederom contact opgenomen met de benadeelde (slachtoffer), wat deze van de zaak vind en of de benadeelde ook akkoord wil gaan met een soort van “minnelijke afhandeling” (oplossing) met de verdachte. Justitie heeft hierin de definitieve beslissing.
6. Na 17 dagen voorarrest (meestal de enigzins ernstigere delicten) wordt de verdachte met advocaat voorgeleid voor een besloten raadkamer-zitting met drie rechters, zoals dat nu ook het geval is, die beslissen over de verlenging van het voorarrest met 30, 60 en/of 90 dagen. Op dat moment kan wat mij betreft ook duidelijk zijn welke visie en proceshouding zowel het Openbaar Ministerie, de benadeelde partijen (slachtoffers) en de verdediging van de verdachte (dus ook advocaat) in deze strafzaken hebben. Op dat moment wordt er voor gekozen om de eventuele strafzaak in een soort van “minnelijke afhandeling” (oplossing) tussen justitie, verdachten en benadeelden en eventuele advocaten op te lossen en te bestraffen, waarbij alle partijen akkoord dienen te gaan OF de voorliggende (straf)zaak komen alle partijen niet tot overeenstemming en dan wordt er voor een zitting gekozen met een democratische onpartijdige controle van een onafhankelijke Nederlandse burgerjury.
7. Binnen 107 dagen wordt de eerste zittingsdag gehouden en bij een “minnelijke afhandeling”, waarbij de verdachte dus al min of meer schuld bekent en ook de benadeelde partijen (slachtoffer-s) en het Openbaar Ministerie akkoord gaan met zo`n procedure kan de zaak binnen 107 dagen afgehandeld worden, omdat alle partijen tot overeenstemming zijn gekomen over eventuele straf, schadevergoedingen, boetes en al dus samen een oplossing hebben gevonden voor het gepleegde delict etc. etc. Naar mijn verwachting zal circa tussen de 60 % en 70 % van alle strafprocedures op deze wijze afgehandeld worden, omdat circa 2/3 deel van de verdachten bij delicten een bekentenis aflegt (blijkt uit cijfers van het Pieter Baan Centrum en uit cijfers (gemiddelde) van het boek “Dubieuze Zaken”. Volgens een ander rapport zou zelfs 88% van de verdachten het delict bekennen, maar dat lijkt mij een onzincijfer, dat veel te hoog is en een propagandacijfer van justitie of rechterlijke macht) en dus min of meer wel akkoord zal gaan met een “minnelijke afhandeling”. Deze “minnelijke afhandeling” zaken zijn dan te vergelijken met de huidige politierechter zittingen, waar er slechts één rechter is, die de uiteindelijke beslissing neemt en aangezien beide partijen toch al ongeveer tot een akkoord zijn gekomen is er weinig discussie over de rechterlijke beslissing. Na deze beslissing staat er nog wel hoger beroep open, maar deze zal dan wel in aanwezigheid van een jury worden gehouden. De verwachting is dat er weinig hoger beroepen na dit soort strafzaken zal volgen, immers hebben alle procespartijen voor deze relatief “gemakkelijke oplossing” gekozen.
8. Echter komen alle procespartijen niet tot overeenstemming over een “minnelijke afhandeling”, dan wordt er ook binnen 107 dagen een zelfde soort rechtzitting gehouden als voorbereiding op de zitting met de burgerjury. Deze zitting is dan geen “minnelijke afhandeling”, maar een regiezitting, waarbij er wordt bepaald welke onderzoekshandelingen er nog plaats moeten vinden, hoe het strafproces exact wordt georganiseerd en welke getuigen er opgeroepen moeten worden. Mijn verwachting is dat in de toekomst tussen de 30 % en 40 % van alle strafzaken op deze wijze afgehandeld zal worden, aangezien circa 1/3 deel van de verdachten weigert het delict te bekennen en verder zal hier nog een klein deel van zeer ernstige delicten als moord, doodslag etc. etc. bij komen. Echter is dit slechts een zeer klein deel van alle strafzaken en dus zal dit naar verwachting onder de 40 % blijven van alle zaken. Deze zaken zijn dan te vergelijken met de huidige zaken, die voorkomen voor een meervoudige strafkamer, dus met drie rechters, waarbij er eventueel meer dan een half jaar gevangenisstraf geëist kan worden.
9. Binnen een half jaar na aangifte van de aanklacht of de constatering van een strafbaar feit en aanhouding / verhoor van de verdachte wordt er een strafproces gehouden, mocht er geen min of meer “minnelijke afhandeling” hebben plaats gevonden tussen alle procespartijen, zoals Openbaar Ministerie, verdachten en slachtoffers (benadeelden), dus een inhoudelijke zitting met aanwezigheid van een burgerjury. Voor dit burgerjury-strafproces worden de volgende zaken geregeld;
 
9A. De Deken van de Orde van Advocaten zorgt samen met de Burgemeesters uit het betreffende Arrondissement van de rechtbank voor 12 willekeurig gekozen burgers uit het arrondissement als lekenrechters. (Aangezien het opkomstpercentage waarschijnlijk gemiddeld hetzelfde zal zijn als bij verkiezingen, moet men waarschijnlijk voor elke zittingsdag 15 burgers uitnodigen en bij een opkomstpercentage van 80 %, zullen er dan 12 burgers overblijven gemiddeld.)
9B. In eerste aanleg zal er slechts één rechter zijn, die deze zitting leidt, zoals in het Amerikaanse model met een jury in het strafrecht.
9C. De 12 jury-leden, bestaande uit burgers zijn kritische toeschouwers van het strafproces, die de verschillende versies en pleidooien van zowel benadeelde partijen (slachtoffers), justitie als verdediging (advocaten) en verdachte te horen en zien zullen krijgen. De 12 jury-leden hebben eveneens gezamenlijk de macht om de rechter te wraken, want de jury zal gezamenlijk optreden in de wrakingsprocedure als wrakingsrechters. Bij een meerderheid van 7 jury-leden, die vinden dat de rechter gewraakt moet worden om bijvoorbeeld de reden van partijdigheid of onpartijdigheid, wordt de rechter vervangen en de strafzaak aangehouden voor maximaal één maand en er zowel een nieuwe jury als een nieuwe rechter op de zaak gezet.
9D. Alle benadeelde partijen (dus slachtoffers van het delict), mits niet overleden of bijvoorbeeld jonger dan 18 jaren of bv. zwakzinnig zijn verplicht aanwezig (present) te zijn bij dit proces, dus in “normale” gevallen. De rechters in het voortraject, dus rechter-commissaris, rechter en raadkamer kunnen en moeten beslissen over eventuele gronden voor afwezigheid van slachtoffers (benadeelde partijen), echter zal hier uiterst miniem een afwezigheid worden goedgekeurd om op deze wijze een eerlijk proces te garanderen en eventuele valse beschuldigingen of zelfs valse aanklachten en dus gerechtelijke dwalingen zoveel mogelijk te voorkomen.
9E. De verdediging (advocaten/verdachte) van de verdachte mag 1 van de 12 personen uit de jury schriftelijk wegstemmen c.q. wraken, waarin de verdediging het minste of zelfs helemaal geen vertrouwen heeft en deze totaal 2 personen (zie ook 9F) zullen uiteindelijk dus niet de inhoudelijke strafzaak beoordelen en/of verdachte veroordelen / vrij spreken.
9F. Het Openbaar Ministerie (namens slachtoffers en benadeelden) mag eveneens 1 van de 12 personen uit de jury schriftelijk wegstemmen c.q. wraken, waarin het Openbaar Ministerie het minste of zelfs helemaal geen vertrouwen heeft en deze totaal 2 personen (zie ook 9E) zullen uiteindelijk dus niet de inhoudelijke strafzaak beoordelen en/of verdachte veroordelen / vrij spreken.
9G. Zodoende blijven er in eerste aanleg 10 burgers als lekenrechters (jury) over, die de waarheid en/of het delict en de verschillende pleidooien naar en op waarheid zullen toetsen en wegen. In totaal zijn er 12 burgers aanwezig, waarvan de overige 2 als reserve zullen optreden en bij eventuele wrakingsprocedures.
9H. De jury-leden ontvangen een minieme onkostenvergoeding en / of reiskostenvergoeding. Waarschijnlijk zal een gemiddelde burger slechts ergens eens tussen de 4 jaar en 10 jaar een dag aanwezig moeten zijn om op te treden als burgerjury, als men de gehele (volwassen of werkzame) bevolking van een land inzet. Eventueel zou er ook zelfs een selectiesysteem, zoals in België of Noorwegen georganiseerd kunnen worden, waarbij burgers zich op kunnen geven voor bijvoorbeeld een periode van 2 of 5 jaren, waarbij men een aantal dagen als lekenrechter optreedt.
9I. In eerste aanleg hebben de 10 juryleden allen één stem en de rechter krijgt ook één stem in het eindoordeel m.b.t. de waarheid, aangaande de aanklachten. De rechter krijgt, zoals heden het geval is volledige inzage in het volledige proces-verbaal en alle processtukken, evenals het Openbaar Ministerie en de verdediging (advocaten en/of verdachte).
9J. De juryleden hebben geen volledige inzage in het proces-verbaal, omdat is gebleken, dat politie en justitie deze vaak (gedeeltelijk) vervalsen om tot een veroordeling te komen. Het Openbaar Ministerie stelt per aanklacht of per delict op maximaal 2 tot en met 5 A4-tjes de beschuldigingen, het delict en de argumentatie op. Bovenaan op het eerste A4-tje wordt eerst het strafrechtartikel verklaard en de strafeis van het Openbaar Ministerie, dus Officier van Justitie (OVJ) in deze weergegeven. Het Openbaar Ministerie kan dit binnen de termijn van 107 dagen overhandigen aan rechtbank en verdachte (verdediging van verdachte).
9K. De verdediging (dus advocaten en/of verdachte) stelt eveneens per aanklacht of per delict ook op maximaal 2 tot en met 5 A4-tjes het verweer van of namens verdachte (verdediging) op de beschuldigingen, het delict en de argumentatie op. Bovenaan op het eerste A4-tje wordt het eerste strafrechtartikel verklaard en het verweer op de strafeis en eventueel een ander strafadvies of pleidooi voor vrijspraak van de verdachte en advocaten weergegeven.
9L. Beide partijen in het strafproces (dus zowel het Openbaar Ministerie als advocaten van verdediging-verdachte) hebben het recht om per aanklacht of delict minimaal 2 getuigen, benadeelden of deskundigen minimaal 3 kwartier te verhoren. In deze tijd mogen ook overige bewijsmiddelen kunnen en mogen ingezet worden, zoals in het huidige systeem. Hieruit volgt, dat de behandeling van een delict of aanklacht dus één dagdeel van vier uren zal bedragen, dus of een ochtend of middag.
9M. Het Openbaar Ministerie eist dus per delict een straf(eis), zoals heden en in het huidige Nederlandse systeem van strafrechtspleging.
9N. De rechter en de juryleden beslissen voor zichzelf aan het einde van het dagdeel, welke van de 2 partijen het meest de waarheid heeft gesproken en opgeschreven. Er wordt schriftelijk door de verschillende juryleden een stem uitgebracht, ten voordele of ten nadele van de verdachte, danwel het Openbaar Ministerie namens de benadeelde partijen.
9O. Er wordt besloten en/of veroordeeld bij meerderheidsbesluit.
9P. De rechter gaat in de raadkamer met zichzelf in beraad na het aanhoren van alle partijen en besluit tot een minimale en maximale straf nog voordat de jury tot een oordeel is gekomen en deelt deze schriftelijk mede bij voorbaat aan verdediging van verdachte en Openbaar Ministerie.
9Q. De 10 jury-leden gaan in de raadkamer met zichzelf in beraad na het aanhoren van alle partijen en besluiten enkel ten voordele of ten nadele van verdachte op persoonlijke titel. Pas als 6 van de 11 leden (dus inclusief rechter, die de zitting heeft geleidt) de verdachte schuldig achtten aan de beschuldiging van het delict is de verdachte veroordeeld.
9R. Naarmate meer juryleden de beschuldiging strafbaar vinden, wordt de straf evenredig verhoogd, dus bij 6 jury-leden, die verdachte schuldig achtten wordt de minimale straf door de rechter in de raadkamer geformuleerd (zie 9P) als straf uitgesproken en bij 11 jury-leden, die verdachte schuldig achtten wordt de maximale straf door de rechter in de raadkamer geformuleerd (zie 9P) als straf uitgesproken.
9S. Op de eerste zitbanken, waar nu nog het publiek kan gaan zitten, worden er zitplaatsen gecreërd voor de jury, die vanaf die positie het strafproces kunnen volgen, zodat er daadwerkelijk sprake is van gescheiden machten in strafrechterlijke procedures.
 
In de hoger beroep procedure, waarvan de zitting op woensdag 19 september 2012 vanaf 9.00 uur gehouden zal worden (of zal zijn) bij het gerechtshof Den Haag, zijn in eerdere pro-forma (en regiezitting) mijn getuigenlijst van 125 personen in eerste aanleg (dus bij de rechtbank Den Haag), die vooral een signaalfunctie hadden, aangezien ik uiteraard wist, dat niet al deze 125 personen opgeroepen zouden worden, de lijst nu ingekort tot 30 personen als getuigen of getuige-deskundigen. De getuigenlijst is onder andere zo uitgebreid, omdat er na Prinsjesdag 2010 nog extra valse aanklachten zijn opgezet en ingediend, naast al eerder ingediende valse aanklachten.
 
 

 
WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2012 ZAL DE INHOUDELIJKE RECHTZITTING PLAATS VINDEN IN HET GERECHTSHOF DEN HAAG IN HET KADER VAN MIJN HOGER BEROEP IN DE AANHANGIGE STRAFZAAK JEGENS MIJ, WEGENS “BEDREIGING” VAN DE VALSE SCHIJNHEILIGE M. LENSINK, DE “POGING TOT ZWARE MISHANDELING” VAN LAKEI ZAALBERG EN BELEDIGING VAN BEATRIX VON AMSBERG, WILLEM-ALEXANDER VON AMSBERG EN MAXIMA VON AMSBERG-ZORREGUIETA EN VERNIELING (HETGEEN JURIDISCH GEZIEN; BESCHADIGING IS) VAN DE GOUDEN KOETS MET EEN GLAZEN WAXINELICHTHOUDER.
 
VOOR DE OPLETTENDE LEZER, KAN IK EEN PAAR LAATSTE NIEUWSFEITEN VERMELDEN. DE EERSTE IS DAT VOORMALIG FAMILIELID VAN “DE KONINKLIJKE FAMILIE”, EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN IN DE PERIODE JANUARI T/M MAART 2011 CONTACT HEEFT OPGENOMEN MET MIJN ADVOCATE M.R. MARIELLE VAN ESSEN, AANGEZIEN DEZE MENEER OOK POGINGEN HEEFT ONDERNOMEN OM VIA DNA AAN TE TONEN, DAT MIJN AANKLACHT VAN 14 APRIL 2010 JURIDISCH EN STRAFRECHTERLIJK JUIST IS. NORMAAL IS DIT EEN TAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, MAAR OP VREEMDE EN VOORAL DUBIEUSE WIJZE GAAT MEN NU OPEENS MOEILIJK DOEN ALS HET OVER DEZE PERSONEN GAAT… NORMAAL GESPROKEN HEEFT MEN ECHTER BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE GEEN ENKEL PROBLEEM MET HET ONDER DWANG AFNEMEN VAN PERSOONLIJK DNA-MATERIAAL BIJ NEDERLANDERS!
 
DAN HET TWEEDE NIEUWSFEIT IS DE VOLGENDE EN DAT IS DAT IK DE VOLGENDE PERSONEN OP 19 SEPTEMBER 2012 DESNOODS GEDWONGEN DOOR HET GERECHTSHOF IN DEN HAAG VERWACHT, ZODAT IK DEZE PERSONEN EENS KRITISCH KAN ONDERVRAGEN;
 

 
1. MARIJN B. (WOONACHTIG IN ENSCHEDE WAARSCHIJNLIJK)
2. M. LENSINK
3. P. LENSINK
 
UPDATE 20 januari 2013 met delen van bewijsmateriaal tegen de valse stalkster Marijn B., die alles nog steeds in toonaarden ontkent en sterker nog, nog steeds bezig is via Politie Twente valse aanklachten op te zetten, maar haar spel is nu zo goed als uit en dit zijn de laatste valse stuiptrekkingen van een valse mevrouw, die nu in het nauw komt, nu de waarheid boven tafel komt namelijk…

Dit MSN gesprek is toevallig door mij onderschept op de vrijdagochtend van het Meddosche volksfeest in 2010 en dat verklaart gelijk waarom ik zo woedend was op enkele personen, namelijk P. Lensink en M. Lensink;

Overigens begint M. Lensink na eerder mij al fysiek aangevallen te hebben, het zelf in opdracht en samenwerking met politie, justitie en stalkster Marijn B. zelf te bazelen op zaterdag 6 juni 2009 note bene weer eens in het weekend het doen van valse aangifte van stalking en bedreiging zelf over een molotov-cocktail, waar ik nooit met een woord over gesproken heb, dus wat wil meneer de leugenaar daarmee bereiken?

Dit MSN gesprek is van 9 april 2009 om 22.52 uur en dus door mij gevonden pas op 25 juni 2010 op de gezamenlijke computer in het ouderlijk huis:
MARIJNTJE….”heeeeeeeey trekpik”
MARIJNTJE….”alles ok??”
MARIJNTJE….”heb je nog wat gehoord over de rechtzaak??”
MARIJNTJE….”of gelezen?”
PATRICK……”Heeeey Smarijn”
PATRICK……”Nee niks”
PATRICK……”Jij wel?”
PATRICK……”Was gister aan het zoeken”
MARIJNTJE….”nope”
MARIJNTJE….”ook niks op zn leon medeo hyves??”
PATRICK……”Lijkt me ook geen rechtzaak die online wordt gezet”
PATRICK……”Nog niet gekeken”
MARIJNTJE….”Slecht zaak”
MARIJNTJE….”Ben wel benieuwd of het wat is geworden!”
PATRICK……”Dat kan toch niks worden”
PATRICK……”Hoe wou je dat gaan verkondigen”
PATRICK……”en serieus”
PATRICK……”en wie die is”
PATRICK……”maar goed ben wel benieuwd hoe het is gegaan ja”
MARIJNTJE….”nee, is ook zo, maar wel wel benieuwd wat de rechter….”

Helaas beschik ik op dit moment alleen over de eerste copy pagina van het hele integrale MSN gesprek, maar verder wordt er ook over bekonkeld hoe men mij in een psychiatrische inrichting wil gaan drukken, dat de politie echter daar absoluut nog geen goede juridische gronden voor heeft kunnen uitlokken samen met bovengenoemden, dat ene vrindje de agent Willem (achternaam mij onbekend) ook nog even door Marijn B. wordt ingeschakeld om te bekijken hoe ik het beste belazerd kan gaan worden via politie en er wordt zelfs melding gemaakt wat ik bij een kameraad op een verjaardagsfeestje tegenover kameraden zou hebben gezegd over het DNA van Beatrix en dat op zeer achterbakse laaghartige arrogante wijze en dat dat gelijk is doorgebriefd aan Niels Abbink via via, die het vervolgens nog in dezelfde week doorbrieft aan nota bene de valse feeks (immers is ze zeer slecht en kwaadaardig qua persoonlijkheid en zeer onbetrouwbaar vals) Marijn B., waar ik geen vriendschappelijke relatie mee had en heb overigens en waarvan bij velen al lang bekend was dat ze een zeer laaghartige valse aangifte van bedreiging tegen mij heeft ingediend, omdat ik Marcel Lensink in een e-mail de kritische vraag heb gesteld of zij zich er soms mee aan het bemoeien is en de e-mail heb afgesloten met een vriendschappelijke Ierse groet Slan Leat, hetgeen overigens absoluut geen VAARWEL betekent, zoals Marijn B. valselijk suggereert. Als dit namelijk zo zou zijn, dan ben ik in het verleden door mijn lieftallige Ierse vriendinnetje Deirdre uit Dublin in 2004 en 2005 zeer vaak met de dood bedreigd, dus dat is complete kwatsch van een bemoeizuchtig achterbakse vrouw, waarvan ik al helemaal niet begrijp, waar zij zich eigenlijk mee bemoeit…??? Het toppunt van dit MSN gesprek is toch verder ook wel, dat P. Lensink via via de e-mails van mij aan een persoon in Lichtenvoorde, waar dus in principe voor de rest niemand iets mee te maken heeft, op heeft gevraagd en zelfs gekregen om deze vervolgens allemaal achter mijn rug om naar de politie in Winterswijk te sturen, terwijl deze e-mails al sowieso voor onderzoek naar de betrouwbaarheid en integriteit van dit politiebureau bedoeld was (was men soms bang voor een dubbelspel?) en overigens weet P. Lensink in deze e-mail ook nog te vermelden, dat ik toch niet echt een narcist ben, de leugen en zeer achterbakse valse beschuldiging van een niet bestaande kwakzalverij ziekte, die de valse recherche leider Jan Koeslag in de wereld heeft geholpen, terwijl hij feitelijk niet eens die “diagnose” mag stellen, maar goed, zo heeft meneer Koeslag en zijn recherche team wel meer wetten en regels express en valselijk overtreden in de zaak van mijn moeder…TE TRIEST VOOR WOORDEN DIT EIGENLIJK!!!

Bovendien heb ik persoonlijk niemand op de hoogte gesteld van mijn 3 dagen gevangenschap in december 2008, waarbij ik zelf eens even een persoonlijk onderzoek ben gestart met behulp van een mevrouw uit Lichtenvoorde, die ik eens even naar de politie Winterswijk heb gestuurd om de betrouwbaarheid, eerlijkheid en integriteit al daar te onderzoeken, omdat Marcel Lensink mij in een sms stuurde “Ik kan je een ding vertellen, bij de politie in Winterswijk denken ze ook dat je gestoord bent. Je bent gek dat je jezelf aangeeft”… Deze sms heb ik gekregen naar aanleiding van de fysieke aanval en mishandeling, waarbij ik express in de huiskamer van mijn vader op de bank neer ging op 4 september 2008 om geen vechtpartij en dito schade te veroorzaken in de huiskamer van mijn vader en toen sloeg bij de achterbakse meneer alle stoppen door en meneer sloeg zeker twintig maal keihard op mijn hoofd door, waarbij zowel op mijn werk als bij twee voetbalclubs men de verwondingen en blauwe plekken en gescheurde lip wel heeft gezien en meneer beweert tot op de dag van vandaag, dat dit slechts 1 klap is geweest en dan ook nog zo `n schoft zijn en beweren, dat ik weleens thuis klappen zou hebben uitgedeeld? Nou, dan spoor je wat mij betreft volledig niet en ik heb nog nooit een vrouw in het gezicht geslagen of voluit geslagen om te verwonden, dus deze psychopaat, immers hypocriete egoistische leugenaar spoort zelf compleet niet met zijn fantasie-verhalen. Mijn vader heeft dit inmiddels ook al onder ede verklaart bij de rechtbank Zutphen (in aanwezigheid van 3 van mijn kameraden op 27 april 2010), bij het gerechtshof Arnhem en ook bij het Gerechtshof Den Haag, maar ondertussen houden de leugenaars hun verhaaltjes stug vol! De aangifte van mishandeling heb ik overigens pas gedaan op 23 november 2008, toen alle verwondigen en blauwe plekken al waren geheeld, want ik heb meneer eerst nog tijd gegeven zich te excuseren en volledige tekst en uitleg over deze schandalige praktijken te geven zwart op wit, dus op papier en een zelfde ultimatum heb ik gesteld aan Wim Jans van het Openbaar Ministerie als ook woedend op 4 september 2008 aan de algemene politie centrale meerdere malen via telefonisch contact. Toen ging men echter nog valser, arroganter en achterbakser doen en daarmee was voor mij de maat meer dan vol en heb ik eerst een onderzoek ingesteld hoe het een en ander in elkaar stak en vervolgens mijn tegenacties uitgevoerd, waarvan bij deze akte!

OVERZICHT VAN AL MIJN ARRESTATIES EN AANHOUDINGEN AFGELOPEN 10 JAREN, DIE VOLDOENDE ALS BEWIJS WEERGEVEN;
EERSTE ARRESTATIE
3 december 2008 om circa 19.00 uur op terrein van mijn werkgever in Winterswijk, terwijl ik wou starten met werk (1e aanhouding – 3 dagen gevangenis Apeldoorn politiecel en na verhoor RC in vrijheidstelling, wel schoenen kwijt of gestolen door justitie)
TWEEDE ARRESTATIE
14 juni 2009 om circa 6.30 uur, nadat ik enkele uren eerder mijn nachtdienst er op had zitten en uit mijn bed werd wakker gemaakt thuis (2e aanhouding – 17 dagen gevangenis, waarvan continu en direct naar isoleercel, zonder goede reden, in PI ALMELO in opdracht Officier van Justitie Berendsen/De Groen van O.M. Zutphen en vervolgens met gemanipuleerde rechtzitting en valse aanklachten half jaar BOPZ-maatregel inrichting, omdat ik ruiten zou hebben ingegooid, maar niemand weet waar dat was???)
DERDE ARRESTATIE
14 april 2010 op politiebureau Lichtenvoorde, na dag eerder afspraak te hebben gemaakt voor wettelijk verplicht gesteld doen van aangifte hoogverraad, diefstal en oplichting (circa 5 uren in politiecel en na verhoor en vooral bewijs van indienen aanklacht mbt vermeende staatshoofd en vermeende troonopvolgers, weer vertrek uit bureau) om in avond nog te werken
VIERDE ARRESTATIE
26 juni 2010 tijdens Volksfeest in Meddo om circa 1.30 uur, na ontdekken valse MSN berichten overdag op oudershuis computer en nadat M. Lensink mij van achteren had aangevallen en in nek verwondingen had toegebracht en P. Lensink zielig politie belde i.p.v. verantwoordelijkheid nemen (aanhouding voor slechts 6 uren, dus 1 nachtje in Doetinchem, nog wel valse boete a 90 euro gehad voor niet dragen gordel achterin politie auto op politieterrein in Doetinchem, terwijl ik geboeid was!!!)
VIJFDE ARRESTATIE
21 september 2010 tijdens Prinsjesdag in Den Haag om circa 13.00 uur na bekogelen uit politiek protest en symbolisch verzet van Gouden Koets, vanwege eerdere valse arrestaties met valse opgezette aanklachten (bijna 2 jaren politieke gevangenschap), vals strafrechterlijk onderzoek i.v.m. mijn moeder en geheel andere zeer belangrijke zaken voor een ieder naar mijn mening
ZESDE ARRESTATIE
13 september 2012 bij oudershuis in Meddo om circa 17.30 uur na interview en uitzending directe reportage via TV West, enkele dagen voor Prinsjesdag en mijn hoger beroep zitting (2 maanden gevangenisstraf op valse gronden nl. plegen smaad) om op die wijze meer pers- en media interviews te voorkomen rond Prinsjesdag 2012

 
ZIJN DEZE PERSONEN NIET AANWEZIG OF LIJKT HET ER ZELFS MAAR OP DAT MEN NIETS RECHTZET, BLIJFT LIEGEN EN BEDRIEGEN, DUS MEINEED PLEGEN EN DOET DE RECHTERLIJKE MACHT EN OOK HET OPENBAAR MINISTERIE HIER HELEMAAL NIETS AAN, DAN ZAL IK MIJN JURIDISCHE MAATREGELEN ONMIDDELIJK NEMEN EN DAT ZAL CONSEQUENTIES HEBBEN VOOR DIEZELFDE RECHTERLIJKE MACHT…VOOR DE GEHELE RECHTERLIJKE MACHT VAN DE RECHTBANK IN ZUTPHEN ZAL DIT SOWIESO GELDEN, AANGEZIEN ER REEDS MEER DAN 2 JAREN EEN VALSE STRAFRECHTERLIJKE PROCEDURE LOOPT, OMDAT IK AGENTE GEBBINK BELEDIGD EN “MISHANDELD” ZOU HEBBEN, HETGEEN BEIDE EN ZEKER HET LAATSTE HEEL VREEMD IS, OMDAT DEZE AGENTE HET HEEFT OVER EEN DUW…? TERWIJL M. LENSINK MIJ OP ACHTERBAKSE EN SCHANDALIGE WIJZE MEERMALEN (2X) AL HEEFT AANGEVALLEN, MAAR DIT IS DAN OPEENS GEEN MISHANDELING?

HET BLIJKT DAT ZOWEL POLITIE, JUSTITIE EN ZEKER OOK BOVENSTAANDE 3 “BENADEELDEN”,) ER SCHANDALIGE PRAKTIJKEN, HYPOCRISIE EN EEN HEEL DUBBELE MORAAL C.Q. DUBBELE STANDAARD OP NA HOUDEN…EN DERHALVE VERWACHT IK ZE OP DE WOENSDAG NA PRINSJESDAG IN DEN HAAG!
 
ZOALS GEWOONLIJK ZAL HET ER WEL WEER OP NEER KOMEN, DAT MEN ANGSTVALLIG WEG BLIJFT, ZOALS DE INMIDDELS ZEKER MEER DAN 20 ANDERE STRAFZITTINGSDAGEN…MAAR ALS MEN OP ZATERDAG OF ZONDAG EEN VALSE AANGIFTE KAN INDIENEN BIJ POLITIE WINTERSWIJK, DAN DOET MEN DIT ONMIDDELIJK…
 

 
Na 12 rechterlijke dwalingen, waarvan 6 strafrechterlijke dwalingen en dus valse veroordelingen wordt het volgens mij toch echt tijd om in Nederland een vorm van jury-rechtspraak in te voeren. De Nederlandse rechtspraak heeft wat dat betreft veel overeenkomsten op dit moment met bijvoorbeeld de abominabele rechtspraak in de Oekraine, Rusland en zelfs Noord-Korea!
 
Ik vind dan ook dat in de huidige periode er serieus nagedacht moet worden om jury-rechtspraak in te voeren in het Nederlandse strafrecht, omdat dit de beste waarborg is voor een democratische (in dit geval) Nederlandse rechtstaat. Nu zijn er alleen al via internet diverse beschouwingen en analyses te vinden over de jury-rechtspraak systemen, die thans gehanteerd worden in de Verenigde Staten (thans een republiek), Italië (republiek), Frankrijk (republiek), België (constitutionele monarchie), Noorwegen (constitutionele monarchie) en het Verenigd Koninkrijk (constitutionele monarchie).
 
Het eerste onderdeel van het strafrecht, dat wat mij betreft niet in handen van de rechterlijke macht moet blijven, is de wrakingsprocedure. Tot nu toe heb ik driemaal de rechters of rechter-commissaris gewraakt en dit werd ten onrechte niet toegewezen, omdat de rechters liever vrindjes van elkaar bleven, dan gewoonweg zorgvuldig en vooral eerlijk te handelen en de wraking toe te wijzen. Dit geldt zowel voor de Rechtbank Den Haag, als ook het Gerechtshof Arnhem. Notabene, had ik al in eerdere stadia over moeten gaan op het wraken van de diverse rechters van de Rechtbank Zutphen, immers hebben zij deze complete chaos veroorzaakt en inmiddels al minimaal drie rechterlijke dwalingen uitgesproken, waarvan 2 strafrechterlijke en 1 BOPZ, waarbij ik tot een half jaar opname in een psychiatrische inrichting werd veroordeeld, omdat ik ruiten ingegooid zou hebben. Tot nu toe is mij nog steeds volstrekt onduidelijk, welke ruiten ik heb ingegooid, maar blijkbaar weten de valse Officieren van Justitie Berendsen en De Groen-Van den Wildenberg hier meer van, aangezien deze twee “mevrouwen” de zaken doelbewust gesaboteerd hebben met leugens, als ook het valse onrechtmatige recherche onderzoek van “rechercheleider” Jan Koeslag onder verantwoording hadden, waarbij het overlijden van mijn moeder W.G. Lensink-Wassink op 28 april 2008, notabene in Duitsland voor iedereen totaal onverwacht inclusief mijzelf op valse, als ook onrechtmatige wijze is onderzocht.
 
Elke jurist uit welk land dan ook, kan ten eerste uitleggen, dat de autoriteiten van het ene land (in dit geval Nederland) geen jurisdictie hebben, als er iets gebeurt, dat mogelijk strafbaar is in een ander land (in dit geval Duitsland), onder andere in verband met de juridische term “dubbele strafbaarheid”. Het is mij wel duidelijk geworden, dat de recherche o.l.v. Willem Leeflang, Bert Schriek en op onrechtmatige wijze, dus Jan Koeslag uit Eibergen nooit integere en/of eerlijke bedoelingen heeft gehad en bepaalde zaken express heeft verdraaid en daarbij niet alleen mij, maar meerdere personen en familieleden op SCHANDALIGE WIJZE willens en wetens voor het leven heeft gedupeerd! Het eerste bewijs daarvoor is alleen al de onrechtmatige telefoontaps, die er op alle mobiele telefoons van alle familieleden zijn gezet, waarbij er strafvorderlijke dwangmiddelen zijn misbruikt en er dus ook sprake is van een strafrechterlijk Nederlands onderzoek, als ook een verdachte, want anders had zowel de officier van justitie, als ook de rechter-commissaris van de Rechtbank in Zutphen dit niet juridisch kunnen verantwoorden. Dat zowel politie Winterswijk, politie Noord-Oost Gelderland, als de recherche Doetinchem geen enkel probleem heeft met het overtreden van het integriteitsstatuut, de waarheid en de diverse wetboeken is mij nu al wel langer duidelijk geworden door het list en bedrog van deze organisaties en de diverse leden ervan. Heel Nederland is dit zeker direct na 21 september 2010 wel duidelijk geworden door de leugens, die er doelbewust en express in de wereld zijn gebracht aan pers/media.
 
Van mijn zijde uit heb ik natuurlijk in de gevangenis voldoende kunnen nadenken over een beter rechtsysteem, waarbij hier mijn voorstel daarvoor wordt gelanceerd. Zowel het Wetboek van Strafrecht, als het Wetboek van Strafvordering kunnen op de meeste onderdelen hetzelfde blijven, alleen worden de volgende wijzigingen doorgevoerd om betere waarborgen te bieden voor een eerlijke rechtsgang, die thans in ieder geval in Nederland niet het geval is. Als voorbeeld blijken mijn eigen procedures!
 

Flag CounterFree counter and web statsGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>