Politiek

Werk in uitvoering, wordt later ge-update!
 
Een eerbetoon aan Tom Couzy via de volgende website;
Een ere-podium voor Tom Couzy over de kwestie erfopvolging!
 
Op deze pagina zullen geschreven brieven aan leden van het Kabinet, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer Staten-Generaal gepubliceerd worden. In totaal zijn er zeker meer dan 200 brieven en postkaarten met tekst, uitleg en kritische vragen over de afgelopen 2 jaren verstuurd naar zo ongeveer alle leden van de Eerste, danwel Tweede Kamer Staten-Generaal. Daarnaast zijn in de periode voorafgaand aan 21 september 2010 al meerdere en dus heel veel e-mails verstuurd aan vele Kamerleden, werkzaam op het Binnenhof in Den Haag. Elke politieke partij moet dan ook in redelijke mate op de hoogte zijn van een bepaald aantal zaken en diverse politieke partijen hebben dan ook een ontvangsbevestigingsbrief of reactiebrief teruggestuurd naar mijn persoon in de P.I. Vught, danwel de P.I. Grave. Medio september 2012 zal er naar verwachting een nieuwe petitie worden opgestart om daarmee de definitieve K.O. uit te delen aan deze -min of meer- ondemocratische Nederlandse onrechtstaat en hoe men het ook bekijkt, die is gestart in de periode 1813 – 1815 met het zogenaamde Vorstendom Nederland van dictator “Koning” Willem I.
 
Hieronder is de brief te vinden aan de Commissie De Wit.

 
Gerrit Willem (Erwin) Lensink (reg.nr. 2022645)
P.I. Grave locatie Oosterhoek (B2-OOST-CEL 1)
Postbus 79
5360 AG Grave

Grave, 10 november 2011 Geachte griffier, graag bevestiging en copy
deze brief retour SVP! Bij voorbaat dank!
Tweede Kamer der Staten – Generaal
t.a.v. Commissie(leden) De Wit (& Dion Grauss)
Postbus 20.018
2500 EA Den Haag

Betreft: politieke gevangenschap i.v.m. fiducair systeem / kredietcrisis

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze wil ik graag de Commissie De Wit de broodnodige informatie geven m.b.t. het parlementaire onderzoek naar de huidige kredietcrisis, hetgeen één van mijn drie motieven was om op Prinsjesdag (21 september 2010) een symbolische verzetsdaad c.q. persoonlijke protestactie uit te voeren, middels het gooien van een glazen waxinelichthouder tegen de Gouden Koets.

De andere twee motieven zijn, bij deze in het kort weergegeven:
• Het valse recherche onderzoek n.a.v. het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland, waarbij ik express gedupeerd ben door een valse rechercheur, die onrechtmatig zonder overdrachtsverzoek (EVOS-VERDRAG / Verdrag van Enschede) met de leugen, dat ik de dader zou zijn het onderzoek heeft gestart (telefoontaps / computers inbeslagname etc.) en vervolgens misbruikt. Inmiddels was ik door een combinatie van beide factoren al drie keer op rij valselijk veroordeeld en inmiddels al vier keer valselijk veroordeeld en in politiek gevangenschap, omdat;
• mijn voorkeur voor een democratisch gekozen staatshoofd, aangezien (dictatoriale) macht op basis van erfopvolging niet eerlijk is, zeker niet gezien het verleden van “het Koninkrijk der Nederlanden” de afgelopen 200 jaren, zoals uit één gezet in mijn aanklacht van 14 april 2010 bij de politie Lichtenvoorde, wegens hoogverraad, diefstal en oplichting door;
* Beatrix von Amsberg – Zur Lippe Biesterfeld
* (Prins) Bernhard Zur Lippe Biesterfeld
* Willem – Alexander von Amsberg
* Maxima von Amsberg – Zorreguieta
( * “Koning” Willem I / “Koning” Willem II etc. etc. )
Deze aanklacht is thans met een artikel 12 strafvorderingprocedure in behandeling bij het
Gerechtshof Arnhem, zodat het Openbaar Ministerie op basis van de Wet DNA-onderzoek Verdachten deze strafbare feiten eventueel wettig en overtuigend kan bewijzen.

Deze zaak wordt aanhangig gemaakt door mij om de onrechtvaardigheid aan te tonen van deze zaken en het faillissement van mijn ouders boerderij `t Heenkamp (met 15 hectare in Winterswijk) tijdens de vorige financiële crisis in 1983, die weleens een belangrijke indirecte oorzaak van mijn moeders overlijden zou kunnen zijn (wellicht samen met een overgang – depressie).

Op dezelfde wijze hebben namelijk de afgelopen tien jaren 250.000 boeren in India hun leven en bezittingen verloren door het onder andere door (“Prinses”) Maxima gepropageerde micro – krediet van onder andere de Grameen Bank van Mohammed Younes (Yunus), waarvoor ik verder verwijs naar een Belgische TV-uitzending (Panorama) van Canvas.

Het is namelijk zo, dat elke financiële crisis wel degelijk diefstal is. Om dit te kunnen begrijpen, moet men kennis hebben van de invoering van het fiducaire geldstelsel en de werking van het fiducaire geldstelsel. In Nederland heeft met name “Koning – Koopman Willem I” (dictator) dit financiële kapitalistische stelsel ingevoerd, voornamelijk om zichzelf en zijn directe entourage te verrijken. In het boek “Willem I, Willem II, kranten, kerkers en koningen” van Eilert Meeter is hierover het volgende te lezen (uitgegeven in 1857);

- BEGIN BOEKCITAAT -
“Aangezien er in Holland geen inkomstenbelasting bestaat zijn de talrijke niet werkende couponknippers vrijgesteld van al de zware lasten, die drukken op de nijvere en werkzame man, die altijd bereid is het beste te doen met de gaven, die het lot hem schenkt. Alle fabrieken, alle industriële vestigingen zijn verplicht te offeren aan de onbarmhartige en onverzadigbare fiscus. Het beginsel, dat wie het meeste heeft ook het meest moet betalen, is in Holland juist omgekeerd.

Het betalen van belasting zou recht moeten geven op bescherming tegen een slechte regering en tegen onderdrukking, maar ook dat is in Holland niet het geval. Zelfs de belasting ambtenaren zijn kleine tirannen; en als zij dat niet zouden zijn, zouden hun directeuren, inspecteurs, controleurs, visiteurs of andere –eurs hun spoedig hebben ontslagen. Een dergelijke belastingsysteem vergt een groot aantal ambtenaren, die zelf een groot deel van de belastinggelden opslokken; en de belastingbetaler moet met bloedend hart maar afstand doen van zijn moeizaam verdiende centen. Overigens heeft men ondanks dit grote aantal ambtenaren nooit een einde kunnen maken aan de zwarte handel.

De wijze van regeren van Willem I was de facto autocratisch. De ministers waren, zoals al gezegd, koninklijke klerken en de meerderheid der leden van de Staten – Generaal vertegenwoordigde niet de natie, maar de Kroon. De wijze waarop de volksvertegenwoordiging werd gekozen was schandelijk en belachelijk. Slechts een bepaald aantal inwoners, die een bepaalde som belasting betaalden had stemrecht; deze groep kon dan een kiesman kiezen en de kiesmannen stemden voor de gemeenteraadleden en deze laatsten ten slotte werden na de filterpot van schijnverkiezingen zuiver genoeg geacht om de leden voor de Tweede Kamer der Staten – Generaal te kiezen. De koning zelf koos en benoemde de leden van de Eerste Kamer van dat eerbiedige lichaam.”
[Hoofdstuk IV op blz. 45 van het boek “Willem I Willem II kranten, kerkers en koningen”]

“Dit gerucht had de hevige wrok tegen de koninklijke oplichter aanzienlijk doen afnemen. Er was alle zorg aan besteed en er waren zelfs frauduleuze methoden toegepast om niet bekend te laten worden hoe groot het onmetelijk fortuin, dat hij tijdens zijn rampzalige regering had bijeengegaard, ook maar bij benadering was. Maar gewetensvolle lieden hebben berekend dat het ongeveer 240 miljoen gulden was. Om die kolossale rijkdom te vergaren waren zelfs behoeftigen en armen gedwongen geweest hun penninkske bij te dragen, dat gretig werd opgeslokt door die alles wat er aan geld binnen zijn bereik kwam, naar zich toegraaide.”
[Hoofdstuk XIII van datzelfde boek van Eilert Meeter op blz. 164 over het overlijden van Dictator – Koning – Koopman Willem I, diens regering, de eerste Nederlandse staatsschuld en het testament van Koning Willem I, ten gunste van (verkwister) Koning Willem II, (vrek) prins Frederik (1797 – 1881), gravin Henriette d`Oultrement (1792 – 1862) en prinses Marianne.]
- BOEKCITAAT EINDE –

Deze Koning Willem I richtte ook de volgende particuliere banken op, waarvan dus het bezit / aandelen (deels) in handen van “Koning” Willem I;
• 1822 > oprichting De Generale Bank ( = nu de Fortis Bank)
• 1824 > oprichting Nederlandse Handels Maatschappij ( = nu de ABN Amro Bank)
• 1814 > oprichting De Nederlandsche Bank ( = nu centrale bank NL)
• 1824 > oprichting AG 1824
• ? > oprichting Nederlandsche Middenstandsbank (= nu de ING Bank Groep)

Het is voor de Commissie De Wit en alle politieke partijen van belang, te weten dat de oprichting van deze banken louter het doel had tot het vergroten van macht, status en rijkdom van Dictator – Koning Willem I, het liefst via monopolie. Daarbij moet Koning Willem I dit systeem welhaast hebben afgekeken en overgenomen van de familie Rothschild met bankpaleizen destijds in London, Parijs, Frankfurt, Florence en Wenen. Op dat moment beheerden de ROTHSCHILDS naar verluidt al de machtigste bank van de wereld toendertijd, namelijk de BANK OF ENGLAND, opgericht in 1695 en in particuliere handen van de Rothschilds met een aandeel van 76 % van uitgegeven bankbiljetten in heel Engeland. De overige 208 country banks hadden een vermogen van 5,2 miljoen pond en de andere 72 joint stock banks een emmissie vermogen van 3,4 miljoen pond.

Het is belangrijk om te beseffen, dat in de 19e Eeuw de emmissiebanken louter in particuliere handen waren en papiergeld niet werd uitgegeven door overheden of (nationale) (centrale) genationaliseerde banken. De Nederlandsche bank is pas sinds 1948 genationaliseerd. Het is daarbij wel van belang, te weten te komen hoe zowel de heer Fentener – Van Vlissingen als Willem – Alexander von Amsberg in de Raad van Commissarissen kon zitten in 2008 met zeven andere Commissarissen en dat zonder democratische legitimatie?

Op dit moment zijn er nog slechts vier Nederlandse systeembanken met een aandeel van circa 80 % van de waarde van het Nederlandse kapitaal op de balans, zoals :
1. ING BANK GROEP circa € 1400 miljard (€uro) op het balanstotaal van bank
2. RABOBANK circa € 650 miljard (€uro) op het balanstotaal van bank
3. ABN AMRO BANK circa € 300 miljard (€uro) op het balanstotaal van bank
De Nederlandsche Bank heeft slechts € 40 miljard / € 50 miljard aan fysiek geld (bankbiljetten en muntgeld) uitgegeven op een totaal van circa € 840 miljard (Europese €uro`s). Als de RABOBANK of de ING BANK GROEP bijvoorbeeld verkocht zouden worden, zou men alle Nederlandse €uro`s nodig moeten hebben om de betaling in fysiek geld te kunnen doen (waarde ING BANK in het jaar 2000 =
€ 58 miljard / RABOBANK waarde in het jaar 2010 = € 43 miljard). Dit geeft al aan hoe belachelijk groot particuliere banken zijn.

Om dit te bewerkstelligen gebruiken bankiers het volgende (piramide – structuur) systeem van fiducair (giraal) geld;

DE METHODE

1. De eerste bankiers waren goudsmeden. Mensen die goud bezaten gaven dat in bewaring bij goudsmeden, omdat deze een kluis hadden. In eerste instantie betaalden mensen daarvoor een vergoeding. Ze kregen een waardepapier waarop stond hoeveel goud ze tegoed hadden.
2. Op een moment merkten sommige goudsmeden dat mensen maar zelden hun goud kwamen halen, omdat ze elkaar gewoon met het waardepapier betaalden. En als iemand het soms toch kwam halen, dan nooit allemaal tegelijk. (inwisseling assignaten of wissels – bankbiljetten voor het goud uit de kluizen van particuliere banken).
3. Dat gaf de smeden (die zich nu banken noemden) de mogelijkheid om het bewaarde goud uit te leveren tegen rente. Om ervoor te zorgen, dat men de mogelijkheid had om uit te betalen als er iemand voor zijn goed kwam, moesten men een bepaalde reserve in kas houden.
4. Als een beginnende bank bijvoorbeeld 1000 goudstukken (gulden) in kas had die toebehoorden aan hun klanten, dan hielden ze 100 gulden (10% dus) als reserve in kas. Dat was ruim voldoende om de sporadische klant, die voor zijn goud kwam, uit te betalen.
5. De rest, 900 gulden dus, kon worden uitgeleend tegen rente. Was er na bijvoorbeeld een jaar 200 gulden aan rente en aflossing terug betaald, dan had de bank dus 100 gulden reserve en 200 gulden aflossing en rente in kas. De totale reserve was nu dus 300 gulden. Op basis van een reserve van 10%, kon men nu dus 3000 – 300 = 2700 gulden uitlenen. Werd de reserve na een jaar 400 gulden, kon er 3600 gulden aan waardepapier worden uitgeleend etc. etc.
6. De totale hoeveelheid geld, die de bank tegoed had steeg daarmee exponentieel. Het aandeel van de oorspronkelijke inleg (het bezit van de oorspronkelijke spaarders, waarmee de bank begonnen was) ten opzichte van het tegoed van de bank, werd steeds kleiner. Totdat het verwaarloosbaar klein was. Al het geld, dat op deze manier in omloop kwam bestond dus toen uit: SCHULD(EN)!!!
7. Allereerst moeten we beseffen, dat we slachtoffer zijn geworden zijn van een ILLUSSIE. Een zorgvuldig geconstrueerde illusie. De illusie GELD. Zolang we daarin blijven geloven, kunnen ze ALLES met ons doen. Laat het tot je doordringen en WORD WAKKER!!! Geld is (op de manier, zoals het nu georganiseerd is) een illusie! Meer niet!!!
8. Het inzicht, dat die illusie als enige en ultieme doel heeft; totale slavernij van jou en van mij en van iedereen (zoek naar meer informatie via internet over bijvoorbeeld de Rotschild-familie, de Rockefeller-familie, de Warburg-familie en de familie Schiff etc.)
9. Word wakker en zorg, dat iedereen om je heen hiervan bewust wordt. Doe de research zo lang het nog kan. Controleer om jezelf te overtuigen, alles wat ik hier geschreven heb! (De bron is overigens Pieter Stuurman, zoek via www.google.nl, deze naam ook op voor website)
10. En dan kunnen we werken aan een rechtvaardig systeem. Een systeem, dat in dienst staat van de mensheid in plaats van in dienst van een paar gewetenloze machthebbers. Het enige, dat daarvoor nodig is, is bewustwording!

Dat blijkt onder meer thans uit de problemen van Ierland, Ijsland en Griekenland, waarbij er sprake is van neo-kolonialisme. Zo bezitten de Londense banken circa € 150 miljard van de € 165 miljard staatsschulden van de natie Ierland, terwijl de Ierse banken slechts 4% van de Ierse staatsschulden bezitten. Hetzelfde geldt voor Ijsland, waar de bevolking meer dan 40 jaar nodig heeft om dit überhaupt te kunnen terug betalen. Griekenland heeft slechts 20% van de staatschulden in handen van de eigen Griekse banken (totaal staatschulden is circa € 270,7 miljard) en Portugal slechts circa 12% van de eigen staatsschulden in handen van de Portugese banken (totaal € 120,4 miljard staatsschuld).

Bijna elk land zit nu in de problemen van de Verenigde Staten van Amerika tot Spanje, en van Italië tot Californië door dit syteem met de volgende staatschuld per persoon bijvoorbeeld;
Duitsland € 21.000,- per persoon (circa 74% van het BBP van het land)
Verenigde Staten (V.S.) € 34.000,- per persoon (circa 90% van het BBP van het land)
Dit is dus een gemiddelde, inbegrepen ouderen en kinderen en dus onbetaalbaar voor de meesten!

Door fusies en overnames zullen er steeds minder banken overblijven en alleen de grote (systeem) banken overleven. Zo zijn er in Nederland bijvoorbeeld al vele banken verdwenen, als de Tilburgse Hypotheekbank, Slavenburgs Bank, Texeira de Mattos, Postbank, Nederlandsche Overzeebank, Amsterdamsche Bank, Twentsche Bank etc. etc. etc. Zo zal het overal vergaan en in Europa zijn er thans 91 grote systeembanken, waarvan in veel landen maar relatief weinig systeembanken, zoals;
1. Nederland 4 banken
2. Ierland 3 banken
3. VK (London) 4 banken
4. Frankrijk 4 banken
5. Noorwegen 1 bank
6. Zweden 3 banken
7. Polen 1 bank
8. Luxemburg 1 bank
9. Oostenrijk 3 banken
10. Hongarije 1 bank
Alleen Spanje en Duitsland hebben meerdere concurrerende en “op het oog” voldoende systeembanken.

Aangezien er een monopolie dreigt en dus vooral een monopolie, waarbij de banken alle bezittingen van een land bezitten is het belangrijk om te onderzoeken wie de eigenaars zijn in bijvoorbeeld een BANKENSTRESSTEST PART III. Uit het boek “De Prooi, blinde trots breekt ABN AMRO” van Jeroen Smit over de ondergang van ABN AMRO Bank blijkt wel hoe belangrijk dit is. Reeds in 2000 was deze bank en de aandelen voor 70% in handen van buitenlanders, zoals van dubieuze hedgefunds als TCI, Algebris en ATTICUS CAPITAL van de joodse Nederlander David Slager en een Rothschild. Het is ook vreemd, dat deze ABN Amro Bank voor circa € 60 miljard verkocht is, maar liefst voor circa 70% in CONTANTEN (2007), terwijl alle Nederlandse €uro`s in omloop waarschijnlijk minder waarde hebben, immers is er totaal voor circa € 850 miljard aan €uro`s wereldwijd fysiek in omloop.

Sinds 2008 zijn vele banken genationaliseerd, zoals in Ierland (o.a Allied Irish Bank + Irish Bank etc.), Ijsland (Kaupthing + Landsbanki), Verenigd Koninkrijk (70% van Royal Bank of Scotland + HBOS), Verenigde Staten (Fanny Mae en Freddy Mac), Duitsland (IKB Bank en Hypo Real SE) en Nederland (ABN Amro Bank), evenals Dexia Bank in België in 2011.

Uit de tweede bankenstress test is gebleken, dat minstens 67 van de 91 systeembanken min of meer in liquiditeitsproblemen kunnen komen in de nabije toekomst in Europa. In de Verenigde Staten zou volgens een bericht van 24-8-2011 bijna 10% van de banken al in de problemen zitten (865 probleembanken of bankfilialen). Hierbij eveneens een overzicht van de 5 grootste banken, de bankenactiva als % van het GPD (Bruto Nationaal Product) per land;
1. Ierland 872% (dus 8,72 maal het BBP van Ierland)
2. Zwitserland 723%
3. Nederland 432% (totaal bankenbalans in Nederland is zelfs 540% van het BBP)
4. Verenigd Koninkrijk 389%
5. Duitsland 246%
6. Verenigde Staten 82%
Bron; cijfers RTL Z uitzending 8 februari 2011 Hans de Geus

Van de diverse landen kunnen de volgende schuldenquota gegeven worden, samen met (1) BBP in dollars (2) (hypotheekschulden t.o.v. BBP) en (3)[ staatsschulden];
1. Verenigde Staten $ 14.256 miljard (77% van het BBP) [ 90% van het BBP]
2. Japan $ 4.138 miljard (onbekend) [200% van het BBP]
3. Duitsland $ 2.984 miljard (40% van het BBP) [74% van het BBP]
4. VK (London) $ 2.257 miljard (89% van het BBP) [77% van het BBP]
5. Italië $ 1.922 miljard (18% van het BBP) [118% van het BBP]
6. Nederland (euro`s) € 500 miljard (128 % van het BBP) [66% van het BBP]

In principe woekeren banken, bankiers en vooral aandeelhouders van systeembanken op deze kredieten en staatsschulden met rentes en interest. Nederland betaald per dag bijvoorbeeld al € 30 miljoen aan rente per dag dus uit. Ook de Ieren betalen meer dan 5% rente over € 150 miljard aan bankiers in London, waarbij kapitalisme het systeem is, waarbij de ene mens (of bank) geld leent bij een andere mens (of bank), die dat geld ook niet heeft, maar doet alsof hij dat wel heeft.

Om al voorgenoemde redenen moeten wat mij betreft alle systeembanken genationaliseerd worden en blijven, dus in Nederland nationaliseren van ING Bank, SNS Bank en ABN Amro Bank, evenals wellicht de Rabobank en hetzelfde voor België, maar dan de KBC Bank en Dexia Bank en wellicht Ageas (etc. voor andere landen). Er is geen enkele goede reden, dat Dexia Luxemburg nu verkocht is aan een sjeik in Qatar, die dus gaat woekeren op krediet en bezit (als onderpand) in Luxemburg nu. Eveneens moeten buitenlandse staatsschulden afgebouwd worden met als goede voorbeelden: Portugal, Ierland, Ijsland, Griekenland, maar ook landen als Nederland, Frankrijk en Derde Wereld Landen in de gehele wereld.

Volgens het boek over ABN Amro Bank behaalden banken in 2006 een efficiency ratio (omzet/ kosten – verhouding) van tussen de 55% (beste vijf banken) en 70% (ABN Amro Bank). Het gevaar bestaat en bestond, dat deze banken slechts in handen van enkelen zouden komen, als bijvoorbeeld J.P. Morgan Chase Manhattan Bank (eigenaar en ex-CEO Rockefeller) of HSBC (eigenaar en CEO Li Ka Shing). Personeelskosten bedragen 40% a 50% van de omzet van een bank. Op dit moment zijn de volgende banken, de grootste van de wereld en als er geen protestactie door landen gaat plaats vinden (soevereiniteit) zullen de eigenaars de heerschappij over de landen en wereld hebben in de toekomst;
1. INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA (CHINA) € 149 MILJARD
2. HSBC (LI KA SHING / UK EN CHINA) € 94 MILJARD
3. CHINA CONSTRUCTION (STAATSBANK CHINA) € 90 MILJARD
4. J.P. MORGAN CHASE MANHATTAN BANK (ROCKEFELLER) € 90 MILJARD
5. BANK OF CHINA (STAATSBANK CHINA) € 87 MILJARD
6. WELLS FARGO (V.S.) € 78 MILJARD
7. BANK OF AMERICA (V.S.) € 57 MILJARD
8. MITSUBISHI UFJ FINANICAL (JAPAN) € 45 MILJARD
9. BANCO SANTANDER (SPANJE) € 45 MILJARD
10. BNP PARIBAS (FRANKRIJK) € 33 MILJARD
2008 MARKET CAP (TOTALE WAARDE DUS) VAN DEZE BANKEN
Ten tijde van de overname van de ABN Amro Bank had Barclays eveneens interesse en indirect de China Development Bank, dat samen met Temasek (investeringsmaatschappij uit Singapore) bereid was een aandeel van 10% in Barclays, opdat Barclays een overname van ABN Amro Bank zou kunnen financieren op deze wijze. Uit dit voorbeeld, maar ook de overname van HSBC door Li Ka Shing of de recente Saab – overname – perikelen (Zweeds automobielbedrijf) blijkt dat het gevaar er is dat een gehele Nederlandse economie door simpele overname / fusie bank wordt overgenomen en gecontroleerd door bv. Chinezen of (joodse origine) Amerikanen. Het genationaliseerd houden en beschermen van banken kan dit neo – kolonialisme voorkomen.

Ook andere naties en banken kampen met hetzelfde probleem. Verder is er ook nauwelijks een goede reden, dat de ene persoon / instelling / organisatie / land een hogere rente betaald (bv. Italië nu 6,6% op een obligatie – lening) ten opzichte van een andere persoon / instelling / organisatie / land (bv. Duitsland heden 2,0% op een zelfde obligatie – lening) voor exact een zelfde soort lening. In het kapitalisme wordt er gesproken van een level – playing – field (gelijk speelveld), maar op deze wijze is er natuurlijk geen gelijk speelveld, want het ene bedrijf of land moet meer betalen, dan het andere om een product of dienst te kunnen (voor) financieren. Van dit verschil maken speculanten gebruik om het ene bedrijf of land in de vernieling te drukken, met als goed voorbeeld ene George Soros (waarvan afgevraagd moet worden, wie deze George Soros de financiën bezorgde om dit te kunnen doen), die bijna alleen tegen het Verenigd Koninkrijk (economie met 60 miljoen inwoners) en het Britse pond speculeerde. Dit zou eigenlijk onmogelijk moeten zijn. Een andere persoon, die dit in het verleden presteerde is de joods Duitse bankier Fritz Mannheimer, die tegen verschillende landen speculeerde in het verleden, waardoor landen continu dieper in de schulden kwamen.

Deze Fritz Mannheimer speculeerde met Duitse obligaties in 1917, waarbij Duitsland t/m 1921 in een diepe crisis kwam, maar deze Mannheimer miljoenen (guldens) verdiende. In 1924 zorgde deze Mannheimer voor de ineenstorting van het Weense effectenhuis, daarna was het Frankrijk met de Frank aan de beurt. Zo had Mannheimer in het verleden door trucs de volledige controle over de Nederlandse Handels Maatschappij (ABN Amro Bank). Na leningen aan Frankrijk verstrekt Mannheimer leningen aan België via Mendelssohn & Co., maar zorgt ook voor devaluatie van het Belgische Frank, waardoor België niet in staat was de lening terug te betalen en continu nieuwe leningen moest aangaan, bij diezelfde Mannheimer (Mendelssohn & Co.), die dus flink binnen liep.

Adolf Hitler zei daarover het volgende (citaat 15-10-1941); “Inflatie wordt niet veroorzaakt door het vergroten van de papiergeldcirculatie. Ze begint op de dag, dat de koper wordt verplicht voor dezelfde goederen een hoger bedrag te betalen, dan wat er de dag daarvoor voor werd gevraagd. Op dat moment moet men ingrijpen. Zelfs aan Schacht moest ik in het begin deze elementaire waarheid uitleggen (Schacht was de president van de Reichsbank). De essentiële oorzaak van de stabiliteit van onze deviezen moest worden gezocht in onze concentratiekampen. Het muntstelsel blijft stabiel als de speculanten achter slot en grendel zijn gezet. Ik heb Schacht ook aan het verstand moeten brengen, dat extreme winsten uit de economische kringloop moeten worden genomen. Ik wil niet de indruk wekken, dat ik alles uit voor mij beschikbare fondsen kan betalen. Ik heb alleen veel gelezen en ik heb geleerd hoe te profiteren van de ervaringen uit het verleden. Frederik de Grote had al geleidelijk zijn gedevalueerde thalers uit de circulatie genomen en op die manier de waarde van zijn munteenheid hersteld” [EINDE CITAAT UIT BOEK VAN DE STENOGRAFEN]

Wat mij betreft, gaat het te ver om wederom met concentratiekampen te starten, maar door de systeembanken te nationaliseren worden de speculanten al uitgeschakeld. Daarvoor zou men het boek “De Prooi” over de ondergang van de ABN Amro Bank moeten lezen en dan zou men dit begrijpen. Ook president Jackson (zijn slogan voor de presidentsverkiezingen: “Jackson and no bank”), president Kennedy, president Lincoln en de Franse minister – president Mitterand worstelden al met dit probleem en ook president Mitterand nationaliseerde in 1981 de banken in Frankrijk. Deze banken (BNP Paribas / Rothschild Bank) vluchtten echter op sluwe wijze met hun kapitaal van Frankrijk naar Zwitserland. Alle landen zitten dus met hetzelfde probleem, zoals nu blijkt met de €uro – crisis.

Daarom zouden alle landen dezelfde plan van aanpak moeten hebben. Wat mij betreft is dit het nationaliseren van alle grote systeembanken, omdat deze TO BIG TO FAIL zijn en zoals voormalig president Wellink van De Nederlandsche Bank al heeft aangegeven een nutsfunctie te vervullen. Verder is er ook geen goede reden, dat de aandelen van deze banken op de beurs verhandeld worden, immers is er geen reëel product, dat geproduceerd of verhandeld wordt door banken. Daarom moeten de volgende banken genationaliseerd worden grotendeels en van de beurzen gehaald worden; Dexia, KBC Group (België), Danske Bank AS (Denemarken), Intesa Sanpaolo, Banca Monte Paschi, Unicredit, Unione di Bianchi Ita (Italië), Allied Irish Banks, Bank of Ireland (Ierland), Bank of Piraues, Nat. Bank of Greece (Griekenland), Raiffeisen Bank (Oostenrijk), ING Group (Nederland), BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale (Frankrijk), Credit Suisse, UBS AG, Zurich Fin. Services (Zwitserland), SNS Reaal (Nederland), Deutsche Bank (Duitsland), Skand. Enskilda Banken, Nordea Bank AB (Zweden), Banco Bilbao VLZ ARG, Banco de Sabadell, Banco Popular, Banco Santander, BBVA (Spanje), Barclays, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group, RBS (Verenigd Koninkrijk) en Bank of America, J.P. Morgan Chase Manhattan Bank, Bank of N.Y. Mellon, Capital One Fin. Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs, Morgan Stanley, US Bancorp, Wells Fargo (Verenigde Staten). Het beste zou dus zijn dat de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan, evenals de BRIC-landen hier afspraken over maken. Landen zouden alleen hun eigen genationaliseerde banken obligatieleningen moeten uitgeven en volledig uitbetalen. Aan eventuele buitenlandse banken zouden geen obligatie leningen uitgegeven moeten worden of bijvoorbeeld geen rente uitbetaald moeten worden. Op deze wijze is het onmogelijk om te speculeren tegen soevereine landen en staten en blijft er zelfbeschikking van bevolkingen, regeringen en landen (soevereiniteit). Dit zou ook moeten gelden voor Derde Wereld landen.

Eventueel zou ook afgesproken kunnen worden, dat buitenlandse banken wel in staatsobligaties zouden kunnen investeren, maar dus minder terug krijgen als genationaliseerde banken (zoals het eerdere voorbeeld geen rente) door bijvoorbeeld maar tussen de 75% en 99% van het volledige bedrag af te lossen. Wellicht dat banken hier zelfs nog op verdienen en op deze wijze worden landen er beter van in plaats van slechter, zoals nu. Alle genationaliseerde banken zouden ook dezelfde rente – percentages moeten hanteren en pas dan is er sprake van een level – playing – field. Naar mijn mening zouden deze rente – percentages ongeveer gelijk moeten liggen aan het inflatie (cijfer) percentage, zodat er niet extreem veel verdiend of verloren wordt en woekeren / speculeren niet mogelijk is. Alle andere voorlopige ideeën zijn slechts oplossingen tijdelijk!!!

In principe hanteert China al zo`n soort systeem en dat is het meest succesvol in de toekomst. Ook is er geen goede reden van de enorme kapitaal verschillen in TYR1 of eigen vermogen van banken als bijvoorbeeld op 21-10-2011:
1. Bank of America circa 10%
2. Citigroup circa 8%
3. Wells Fargo circa 8%
4. J.P. Morgan Chase circa 7%
5. BBVA circa 6%
6. Banco Santander circa 6%
7. Lloyds Banking circa 5%
8. Societe General circa 4%
9. ING Group circa 4%
10. Commerzbank circa 3%
11. Credit Agricole circa 2%
12. Deutsche Bank circa 2%
Zowel rente percentages als deze bovenstaande ratio`s zouden min of meer in de toekomst gelijk (bij voorkeur) moeten zijn. Ook dan is er pas sprake van een gelijk speelveld voor banken, landen, bedrijven en personen.

Elke burger van een land zou dus een aandeel moeten hebben in één of alle systeembanken op exact dezelfde wijze als dat iedere staatsburger een aandeel heeft in de staatsschuld van een land. Graag wil ik de Commissie De Wit verzoeken om mijn brief als copy aan iedere Statenlid te geven als leerzame les. Het liefste zou ik deze brief als bijlage in het rapport van de Commissie De Wit zien opgenomen worden. Baat het niet, dan schaadt het niet en ik denk dat deze brief leerzamer is dan een gemiddeld commissie – verhoor. Het is schandalig, dat ik door rechterlijke dwalingen deze politieke visie niet kan verspreiden en ik in politieke gevangenschap zit en daarom verzoek ik de Commissie leden met klem deze informatie te verspreiden onder alle Statenleden en politieke partijen. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

G.W. Lensink

Gerrit Willem (Erwin) Lensink (reg. Nr. 2022645)
P.I. Grave Oosterhoek (Afd. B2-oost – cel 1)
Postbus 250
5360 AG Grave

Grave, 15 december 2011

Eerste & Tweede Kamer der Staten – Generaal
t.a.v. Commissieleden Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK)
Postbus 20.016 / Postbus 20.018
2500 EA Den Haag

Betreft: politieke gevangenschap m.b.t. aanklacht en oplossing
(democratisch staatshoofdschap, zowel koningschap als ook presidentschap)

Geachte Commissieleden BZK,

Bij deze wil ik graag informatie verstrekken m.b.t. mijn (inmiddels zeker tweede) politieke gevangenschap en mijn huidige artikel 12 strafvorderingprocedure tegen het vermeende staatshoofd en vermeende troonopvolgers. Deze aanklacht is ingediend op 14 april 2010 bij de politie Lichtenvoorde (registratie nummer PL0649 2010053621-1), die thans in behandeling is bij het Gerechtshof Arnhem, sinds maart / april 2011.

Reeds eerder heb ik de Commissie(s) BZK en de Commissie(s) Veiligheid / Justitie en vele Kamerleden der Staten-Generaal, Nederlanders als ook pers / media hierover geïnformeerd, het afgelopen jaar (2011), evenals in 2008, 2009 en 2010. Het grote probleem voor politie en justitie en rechterlijke macht is, dat zowel mijn klachten als deze aanklacht geheel legitiem en eerlijk is, dus juridisch nagenoeg of zelfs compleet 100% juist!

Met deze aanklacht en mijn protestactie c.q. symbolische verzetsdaad wilde ik natuurlijk een statement maken m.b.t. de schandalige valse afhandeling van het (valse) recherche onderzoek naar het overlijden van mijn moeder op 28 april 2008 in Duitsland (Bondsrepubliek), maar vooral ook de aandacht vestigen op de tweede termijn van de kredietcrisis, die thans weer actueel is geworden, evenals mijn politieke voorkeur voor een democratisch gekozen staatshoofd, volgens de principes van Adalbero van Reims, Willem van Oranje-Nassau, de oorspronkelijke bewoners van de Nederlanden (Germanen / Friezen / Chamaven / Bataven / Saksen / Franken) en Res Publica met een bepaalde (maximum) termijn.

Ik vind echter niet, dat ik alleen maar zaken / dingen of mensen kan bekritiseren, zonder mijn inziens verbeteringen of oplossingen te geven, vandaar deze brief. Zowel de basis van de huidige kredietcrisis vind zijn oorsprong naar mijn overtuiging bij de invoering van het fiducaire (geld)systeem door DICTATOR-KONING-KOOPMAN WILLEM I, met zaken als het Amortisatie-syndicaat, de inwisseling van de Wisselbank voor De Nederlandsche Bank (1814), het cultuurstelsel voor De Koloniën als Suriname / Indonesië en de oprichting (voor eigen gewin) als De Generale Bank, AG 1824, De Nederlandse Handels Maatschappij (ABN Amro Bank) en De Nederlandse Middenstandsbank (nu de ING Groep).

In een brief aan de Commissie De Wit heb ik het één en ander uitgebreid uitgelegd en mijn oplossing gegeven, die mijn inziens richtinggevend is, namelijk wereldwijd genationaliseerde systeembanken, die in de toekomst worden geëxploiteerd als bankcorporatie met iedere burger van een land als aandeelhouder (gelijkelijk) en dividend, dat contant wordt betaald en /of aan goede doelen als pensioenen, natuurbescherming, die nu niet renderend of winstgevend zijn.

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn brief van 10-11-2011 aan de Commissie(leden) De Wit en Dion Grauss (PVV), zodat ik in ieder geval bezitter blijf of wordt van (circa) 1/16.000.000e aandeel ABN Amro Bank en hopelijk ook andere banken als de ING Groep en Nederlandse Bank. Er is namelijk geen enkele reden, dat dit recht vooral voorbehouden is aan mensen / families Agnelli, von Amsberg, Zur Lippe Biesterfeld, Wallenberg, Rothschild en Rockefeller, geheel “toevallig” leden / deelnemers aan (Stichting) Bilderberg Meetings, de jaarlijkse geheime conferenties.

Voor de politie / justitie / psychiatrie – kwakzalverij en rechterlijke machtperikelen verwijs ik naar mijn brief met uitgebreide informatie aan de Commissie (leden) Veiligheid / Justitie, maar ik kan bij deze aangeven, dat alle wetten, regels en mijn rechten geschonden worden, als ook er veel leugens / bedrog gebruikt. Op 10 januari 2012 (Gerechtshof Arnhem) en 18 januari 2012 (Rechtbank Zutphen) zal ik de rechtbanken / het Openbaar Ministerie / aangevers om verantwoording vragen c.q. eisen en voor het blok zetten. In principe staat men juridisch al meerdere malen schaakmat, maar gaat of blijft men vals spelen c.q. doen.

Het kan dan ook niet anders of men zit nu letterlijk en figuurlijk met alle op mijn persoon betrekking hebbende strafzaken in de maag. Ik wil daarbij aangeven, dat men ook absoluut niet respectvol met mij, mijn vader en mijn moeder is omgegaan. DNA van zowel mij als mijn moeder is onrechtmatig gestolen / gevorderd door het Openbaar Ministerie en politie. Voor de bewijsvoering voor mijn aanklacht van 14 april 2010 is het niet eens nodig voor mij om de DNA – profielen van vermeende familieleden – graven in de grafkelder van De Nieuwe Kerk in Delft te vergelijken, al is dit straf rechterlijk gezien de normale en gebruikelijke procedure m.b.t. wettig en overtuigend bewijs.

Met de viering van “200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden” en de vermeende “Koning Willem IV” in het vooruitzicht in de nabije toekomst 2013 – 2015, weet ik zeker, dat dit een actueel en heikel thema gaat worden, dus wat dat betreft ben ik exact op tijd. Een achterkleinzoon van “Koning Willem I” heeft in de periode 1950 – 1959 rechtmatig de troon geclaimd, namelijk Groothertog van Luxemburg Julius Schatt en dit is via DNA met terugwerkende kracht te bewijzen. Of Willem – Alexander von Amsberg nu wel of niet graag de functie van staatshoofd in wil vullen is wat mij betreft volstrekt irrelevant en ik zou graag (evenals velen) een wijziging zien m.b.t de Eerste Kamer der Staten-Generaal, staatshoofd en provinciehoofden.

Mijn plan / voorstel / idee wil ik bij deze in ieder geval graag voorleggen en bekend maken, want volgens mij is het een (eerlijker / beter) alternatief; dat mogelijk in de toekomst richtinggevend zou kunnen zijn of worden.

SCENARIO STELSEL KEUZE STAATSHOOFD VIA GETRAPTE VERKIEZINGEN (OM ZODOENDE ENKELE VOORDELEN VAN HET HUIDIGE SYSTEEM – DUURZAAM – TE HANDHAVEN)

STAP 1; Elke 4 jaren worden er circa vijf Eerste Kamerleden per provincie hoofdelijk (dus niet partij- afhankelijk perse) rechtstreeks gekozen als afgevaardigden door de verschillende provincie – bevolkingen onder het motto / principe van Adalbero van Reims via een speciale kandidatenlijst per provincie bij Provinciale Verkiezingen;
“Het staatshoofdschap (Koningschap of Presidentschap) krijgt men niet op grond van erfrecht; men moet slechts hem / haar op de troon verheffen, die zich zowel door zijn lichamelijke welgeschapenheid als door zijn geestelijke wijsheid onderscheidt, die door het geloof gesterkt en door grootmoedigheid gesteund wordt.” ( = circa 12 X 5 = 60 Eerste Kamerleden).

STAP 2; Na 3 jaren kiezen de Eerste Kamer leden zelf uit hun midden 24 genomineerde (of geselecteerde of gedelegeerde) Eerste Kamer leden volgens wederom het principe van Adalbero van Reims en wel per provincie 2 genomineerde Statenleden der Eerste Kamer, die als uitdager (kandidaat) in aanmerking komen voor het provincie leiderschap en later eventueel staatshoofdschap. De 24 verkozen of genomineerde Eerste Kamer leden blijven in ieder geval in de Eerste Kamer zitting houden om de continuïteit te waarborgen m.b.t. zaken als kennis en ervaring en hebben het privilege om niet op nieuw door de bevolking van de provincie herkozen te worden voor de Eerste Kamer. Deze 24 genomineerde Eerste Kamerleden worden dus door alle Eerste Kamer leden uit hun midden gekozen, ook elke 4 jaren.

STAP 3; De huidige positie van de Commissaris van de Koning(in) wordt in de toekomst ook verkozen door provinciebevolkingen, zodat de Friezen de meest geschikte leider voor Friesland kiezen, evenals de Limburgers hun meest geschikte leider voor hun provincie. Ik pleit ervoor de positie van stadhouder in deze vorm weer in ere te herstellen in plaats benoeming van Commissaris door een staatshoofd. Gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen en dus de nieuwe Eerste Kamer – verkiezingen, rechtstreeks door de provincie bevolkingen, kiest de bevolking uit de zittende stadhouder (provinciehoofd) en 2 nieuwe uitdagers uit de Eerste Kamer, het nieuwe provinciehoofd voor de komende 4 jaren. De bevolking kiest dus uit 3 kandidaten en de winnaar is dan bv. de stadhouder van de provincie voor een bepaalde termijn. De twee verliezers blijven in de Eerste Kamer actief en naast deze twee leden komen er vier of vijf nieuwe Eerste Kamerleden, verkozen door de provincie bevolkingen in de Eerste Kamer om ongeacht de herkomst een ieder een gelijke kans te geven, als ook evenredigheid.

(STAP 4; = herhaling * STAP 1 *, zie STAP 3 naar gelang het aantal Statenleden per provincie aangevuld dient te worden, dus vier of vijf of zelfs zes of zeven nieuwe Statenleden, mochten alle Statenleden willen stoppen of opstappen).

STAP 5; Er blijft een duaal stelsel, dus met een (minister-) president als premier en een staatshoofd (koning of president), afkomstig uit de Eerste Kamer. Naar de rolverdeling kan gekeken worden m.b.t. wijzigingen en kan eventueel ongeveer hetzelfde blijven. Elke acht, tien of twaalvenhalve jaren vind deze verkiezing plaats met de Verenigde Staten – Generaal (Eerste en Tweede Kamer dus). De termijn voor het staatshoofd moet dus bepaald worden, maar het staatshoofd moet na die termijn herkozen worden. In de Eerste termijn wordt uit de twaalf stadhouders of kandidaten per provincie door de 225 Statenleden een verkiezing gehouden, die het aantal decimeert naar zes uitdagers of kandidaten voor het staatshoofdschap.

STAP 6; Mede rekening houdend met het aantal van zeven (naar volmaaktheid en bijgeloof, evenals eerder bij STAP 5, maar dan het tegenovergestelde) worden de zes uitdagers en het zittende staatshoofd in een opeenvolgende verkiezing verkozen door alle 225 Statenleden in een nieuwe ronde en gedecimeerd tot 4 kandidaten.

STAP 7; De laatste ronde wordt het nieuwe staatshoofd verkozen uit 4 kandidaten naar mijn idee enkel en alleen door de Eerste Kamerleden, net als alle voorgaande verkiezingen wordt het principe van Adalbero van Reims in het vaandel en gedachten gehouden. Deze stap kan eventueel ook rechtstreeks door de Nederlandse bevolking gedaan worden, maar de kans is groot, dat een persoon uit een dichtbevolkt gebied of regio dan meer kans heeft door zijn of haar herkomstgebied.

Verder worden oud-staatshoofden en oud-premiers na hun termijn, indien men niet wordt herkozen in een adviesfunctie geplaatst bij de Raad van State. Het toont niet echt respect, dat men zoals nu met de heren Kok, Bos of Balkenende nadien maar weer een (minderwaardige) functie moet zoeken en op deze wijze (min of meer) wordt afgeserveerd. Bovendien heeft men veel know – how opgedaan om de zittende premiers en staatshoofden op deze wijze te adviseren. Hopelijk zien veel Nederlanders hier hun voordeel in en wordt de Eerste Kamer minder een gegarandeerde regentenkliek. Verder is het op deze wijze bijna niet mogelijk verkiezingen te manipuleren mijns inziens en is dus mijn idee en is het terug in de richting van de aloude kiesdistricten, zodat er inderdaad sprake is van Eenheid in de Kroon of Eenheid van het land door afvaardigingen.

Natuurlijk kunnen of moeten er nog wijzigingen en verbeteringen (aanvullingen) aangebracht worden, zoals bijvoorbeeld de keuze van 72 of 84 Eerste Kamerleden in dit systeem op enige wijze aangevuld of verminderd tot het aantal van 75 voor de Eerste Kamer (via bijvoorbeeld 3 extra via één extra plaats voor de drie grootste provincies of grootste steden, gemeentes of anderszins).

De Grondwet moet wel veranderd worden, maar er is sowieso al sprake dat deze Grondwet wordt overtreden. Een andere persoon; Jessurun D`Oliveira heeft via de Universiteit van Amsterdam ook mogelijke scenario`s opgesteld in een 3 – Modellen – Grondwet, die ik globaal bekeken heb, maar minder de voordelen van continuïteit, duurzaamheid en eenheid in één systeem had. Dit systeem is wat mij betreft eerlijker, democratischer en rechtvaardiger dan het huidige systeem met allerlei doofpot – affaires en constructies, als ook (adellijke, vooral in het verleden) vriendjes- en regentenpolitiek, waardoor er een contradictie is met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

Hierover moeten geïnteresseerden maar eens de volgende boeken lezen en overdenken:
1. “Beroep: meesterspion, het geheime leven van Prins Bernhard” van auteur Philip Dröge over onder andere hoogverraad Bernhard Zur Lippe en de zaken Rost van Tonningen / Lindemans.
2. “Grof geld, financiële schandalen en speculatie in Nederland” van Roel Jansen over wanbeleid DICTATOR – KONING WILLEM I, maar ook de joodse Duitse Mannheimer, vergelijkbaar met de situatie van de huidige banken en kredietcrisis (zelfde situatie).
3. “Willem I, Willem II, kranten, kerkers en koningen” van Eilert Meeter, vertaald door C. Beerepoot en L. Rijkers.
4. “Oranje Bastaarden, buitenechtelijke kinderen van het Oranjehuis”, een vademecum van en door Hanno de Jongh.
5. De roman “Koningskind, heeft kroonprins Willem-Alexander recht op de troon?” van Rob van Hoorn met soortgelijke informatie als mijn aanklacht van 14 april 2010. In dit boek is met name de verantwoording vanaf blz. 204 van belang.

Verder zijn de volgende websites van belang ter informatie:
1. www.eurostaete.eu
2. www.prorepublica.org
3. De website Herstel de Republiek
4. De website Great-Britainsgame van Charles Destree
5. www.beursbox.nl / www.makingsteel.org (beide Rothschild / Soros via zoekfunctie zoeken)

Natuurlijk is er veel meer informatie beschikbaar, maar bij de bestudering van bovengenoemde bronnen moet men tot een ongeveer gelijke conclusie komen. Met betrekking tot mijn situatie en medestanders is er de website www.erwinlensinkvrij.nl met een schat aan informatie over deze zaak!
Bij voorbaat dank voor de interesse en de eerlijkheid! Met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

Gerrit Willem Lensink

Hieronder is een klein deel van de correspondentie met Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal te vinden:

Beste Kim van Dooren,

Dat is een goede zaak! Bedankt en met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

> From: kim.vandooren@eerstekamer.nl
> To: erwin_lensink@hotmail.com
> Date: Wed, 16 Jan 2013 10:36:43 +0100
> Subject: RE: Website EK: Waxinelichthouder-strafzaak 18 januari 2013!!! t.a.v. Commissie Veiligheid / Justitie
>
> Geachte meneer Lensink,
>
> Ik bevestig de ontvangst van uw bericht. Deze zal worden doorgezonden naar alle leden van de commissie Veiligheid en Justitie.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Kim van Dooren
> Plaatsvervangend griffier
>
> werkdagen: di – wo – do (tot 14 uur) – vr
> _________________________________________
>
> Eerste Kamer der Staten-Generaal
> Binnenhof 22
> Postbus 20017
> 2500 EA Den Haag
>
> T +31 (0)70 3129246
> F +31 (0)70 3129390
>
> E kim.vandooren@eerstekamer.nl
> I www.eerstekamer.nl
> I www.europapoort.nl
>
> —–Oorspronkelijk bericht—–
> Van: Erwin Lensink [mailto:erwin_lensink@hotmail.com]
> Verzonden: dinsdag 15 januari 2013 22:42
> Onderwerp: Website EK: Waxinelichthouder-strafzaak 18 januari 2013!!! t.a.v. Commissie Veiligheid / Justitie
>
>
>
> UW GEGEVENS
>
> naam: Erwin Lensink
> e-mail: erwin_lensink@hotmail.com
>
> UW VRAAG OF OPMERKING
>
> onderwerp: Waxinelichthouder-strafzaak 18 januari 2013!!! t.a.v. Commissie Veiligheid / Justitie
> inhoud:
> Geachte heer / mevrouw / redactie,
>
> Bij deze wil ik u allen opmerkzaam maken voor mijn rechtzitting van a.s. vrijdag 18 januari 2012 om 13.30 uur in het Gerechtshof Den Haag betreffende het waxinelichthouderincident, destijds op 21 september 2010 tijdens de rijtour van de Gouden Koets als politieke protestactie en symbolische verzetsactie tegen een aantal schandalige of ongelijkwaardige oneerlijke en onrechtvaardige zaken, geheel in lijn met verzets- en protestbewegingen, als bijvoorbeeld de L.O./L.K.P. (opgericht in Winterswijk), Sinn Fein, de IRA, de Indignados – beweging, de Tea Party beweging en de Occuppy – beweging, Pro Republica.nl, Republikeins Genootschap en Herstel De Republiek etc. etc.. Daarbij zal ik mij beroepen op artikel 30 van de Grondwet, het Wetboek van Strafrecht (art. betreffende het delict hoogverraad art. 92 t/m 107a) en het Wetboek van Strafvordering betreffende het verplicht afnemen onder dwang van DNA bij delicten waar meer dan 4 jaren gevangenisstraf opstaat, zoals het delict hoogverr
> aad, als ook het feit, dat meer dan 100.000 Nederlanders inmiddels hun DNA (ook vingerafdrukken en biometrische beeltenis) hebben moeten afstaan voor de Nationale DNA-databank en recentelijk zelfs semi-vrijwillig (politie- en groepsdruk) in de Vaatstra – zaak in Friesland.
>
> Ik wil hiermee aandacht vestigen op het feit; op welke wijze het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1813 – 1815 gestart is als absoluut soeverein vorstendom (dictatuur van Koning Willem I) en hoe hij het fiduciaire geldstelstel in Nederland heeft ingevoerd (waarschijnlijk afgekeken van de familie Rothschild) door de Nederlandse Wissel Bank te ontmantelen en particuliere banken in grotendeels eigen eigendom te starten, zoals De Nederlandsche Bank (centrale bank), De Nederlandse Middenstandsbank (nu de ING Groep) en De Nederlandse Handels Maatschappij (nu de ABN AMRO Bank) en nog enkele andere banken en verzekeringsmaatschappijen, zoals De Generale (later Fortis Bank), dat in principe de bron en oorzaak is van alle financiële en economische crisissen en zeker de huidige financiële economische crisis sinds 2008, immers zijn deze crisissen volledig fiduciair en dus in feite fictief. Graag verwijs ik uw redactie naar de website www.erwinlensinkvrij.nl , www.erwinlensinkvrij.
> nl/espanol en www.erwinlensinkvrij.nl/english voor meer informatie en vooral als aanrader de Youtube informatie films betreffende de historie van de bankenwereld in Europa en de V.S.!
>
> Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,
>
>
> Erwin Lensink
>
> e-mail: erwin_lensink@hotmail.com
> website: www.erwinlensinkvrij.nl
>
> -waxinelichthouderwerper en ex-politiek gedetineerde-
Flag CounterFree counter and web stats


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>