Verboden website PLVN.nl

DE WEBSITE WWW.PLVN.NL IS IN JANUARI 2014 OFFLINE GEHAALD, MAAR GELUKKIG IS DE INFORMATIE (GROTENDEELS) BEHOUDEN GEBLEVEN VOOR DE TOEKOMST EN WAARHEIDSVINDING IN DEZE:

Vereniging Van Rechtzoekenden

Onder immense druk van de VVD en haar Ministerie van justitie moesten wij onze activiteiten staken.

 

VERENIGING VAN RECHTZOEKENDEN

 

 

De VVR onderzoekt drugshandel, pedofilie en andere seksuele onhebbelijkheden door politiek en ambtenarij. Dat doet ze in het bijzonder binnen de politieke partijen, ministeries en binnen de zittende en de staande magistratuur (rechters en officieren van justitie)

 

Evenals notoire pedo’s erop kicken hun vieze spelletjes op te nemen kicken ook boven genoemden er soms op hun misdaden vast te (laten) leggen.

 

Probleem is wel dat bovengenoemde viespeuken ongegeneerd hun gang kunnen gaan in de wetenschap dat hun daden niet mogen worden opgenomen. En wij niet mogen weergeven wat de opnemers ons verteld hebben. En dat doen wij dan ook niet. Wat denkt u wel. (art. 139 e wetboek van strafrecht)

 

Wat wel ongestraft kan is onafhankelijke deskundigen aan het woord laten. Zoals o.a. de psychologe C Hutsenbout die op 21 januari 1997 op Nederland 1 verklaarde dat het om personen gaat die zo hoog geplaatst zijn dat ze buiten elke verdenking staan.

 

Ook kunnen we ongestraft een getuigenverslag weergeven. Vooropgesteld dat wat we weergeven  met een motief aannemelijk is te maken.

 

Zo berichtte men ons bij voorbeeld over een aantal figuren die zichzelf en elkaar ‘plezierden’ met bezigheden waarvan die binnen de Katholieke kerk onschuldig kinderspel zijn. En die we ook niet hoeven te beschrijven aangezien ze al (deels) in de Telegraaf van 26 maart 1994 afgebeeld staan.

De besproken personen kenden wij niet persoonlijk en ook kenden we niet de datum van de waarnemingen.

De datum zijn we nog niet achter doch ons is recentelijk wel verzekerd dat het onder andere een ons (alleen met name) bekende belastinginspectrice, een Procureur Generaal (PG) bij de Hoge raad der Nederlanden en een Minister van Justitie betrof.

Omdat een van onze aangeslotenen een persoonlijk conflict heeft met een staatssecretaris van financiën die weer een relatie heeft met bovengenoemde belastinginspectrice ontstond het vermoeden dat zij verantwoordelijk is voor een groot aantal valse vonnissen aan het adres van de aangeslotene en dat zij om die te bewerkstelligen had aangepapt met bovengenoemde PG en Minister.

Omdat een vermoeden nog geen bewijs is stuurden we de valse vonnissen naar de huidige minister van justitie Opstelten en PG Fokkens om eens te kijken of zij tegen hun corrupte rechters achter die valse vonnissen zouden optreden.

Nu ze dat doelbewust nalieten is de conclusie gerechtvaardigd dat justitieminister Opstelten en PG Fokkens achter een aantal vonnissen zitten waaruit blijkt dat o.a. de Arnhemse belastingrechters Kromhout, den Ouden en Röben kennelijk zodanig gedrogeerd of dronken zijn gevoerd dat ze niet beseften dat ze eerst het beroep gegrond verklaarden maar in regelrechte tegenstelling daarmee belastinginspectrice Zonjee in het gelijk stelden. Temeer daar, met name Opstelten, het bovenstaande, bij schrijven van 15 december 2010, van a tot z onweersproken moest laten.

 

Zoals u ziet wordt hier het onweerlegbare bewijs geleverd voor de corruptie van drie rechters en hun chefs Opstelten en Fokkens. Terwijl het aannemelijk is dat hun corruptie voortspruit uit hun betrokkenheid bij het bovengenoemde Satanskerkachtige gezelschap. Temeer immers daar zij voor hun bedrieglijke praktijken ook geen andere bron noemen.

 

Ons zou tegengeworpen kunnen worden dat Opstelten niet verantwoordelijk is te stellen voor corruptie binnen de rechterlijke macht omdat rechters aan niemand verantwoording schuldig zouden zijn.

 

De trias politica (scheiding der machten) is echter slechts een door de politiek bedachte fopspeen met als enige doel ‘de man in de straat’ wijs te maken dat het niet haar schuld is wanneer hij wordt afgeknepen of onschuldig wordt veroordeeld maar van justitie en/of de rechter.

 

Van criminelen is bekend dat ze bij langdurig succes steeds minder waakzaam worden.

Dat is ongetwijfeld de reden dat de politiek nog steeds niet door heeft dat ze met de invoering van art. 42 Grondwet een Trojaans paard binnen haalde:

Zelfs de simpelste ziel weet dat de rechter vonnis velt in naam der koningin. Aangezien niet de koningin maar de minister verantwoordelijk is, is hij/zij dus net zo verantwoordelijk voor een vals vonnis als een baas voor zijn bijtgrage hond of een boer voor zijn loslopende stotige stier.

 

Het meeste van wat men ons vertelde is niet gedateerd, wij kunnen dan ook niet nagaan op welk tijdstip een aantal ‘heren’ en ‘dames’ zich aan nog smeriger onhebbelijkheden schuldig maakten dan de hierboven genoemde Opstelten en Fokkens. (in casu al dan niet hun rechtsvoorgangers)

Ten aanzien van het onderstaande is ons echter wel verzekerd dat het om sleutelfiguren binnen de politiek gaat doch welke partijen zij vertegenwoordigen kunnen wij niet hardop zeggen zolang wij de beelden niet mogen tonen.

Vandaar dat wij van laster te beschuldigen zouden zijn wanneer we hardop gaan roepen binnen welke politieke partijen deze viespeuken een sleutelrol vervullen.

Daarom nodigen we u uit zelf te onderzoeken welke politieke partijen braaf aan de lijband van belanghebbenden lopen, wat de oorzaak is en welke ingrijpende gevolgen dat heeft.

 

 

Wat wij wel ongestraft kunnen is stellen dat ons is verteld dat rechters speciaal naar bovengenoemde bijeenkomsten worden gelokt om hen zo chantabel te maken dat ze hun slachtoffers, voor zover die buiten hun schuld in betalingsproblemen komen, in strijd met art. 2 en/of 248 boek 6 van het Burgerlijk wetboek, hun woning uit te zetten.

Alle vonnissen in Nederland zijn namelijk openbaar en als u die opvraagt of inziet zult u zelf kunnen zien dat deze stumpers zijn uitgezet in strijd met het redelijkheids en billijkheidsbeginsel terwijl het ons, gezien wat ons verteld is, onmogelijk lijkt dat de betreffende rechters daarvoor een andere reden kunnen noemen dan dat ze tijdens genoemde sessies chantabel zijn gemaakt.

 

 

Seks & drugs & alcohol

 

infoprogress@tiscali.nl

 

naar boven

 

M. Meijer

 

Progressief Liberale Volkspartij Nederland

Op veler verzoek een nadere uitleg over de oorzaak van de verregaande corruptie binnen de politiek, de ambtenarij, de ministeries en zittende en staande magistratuur:

Wij bestaan, informeel, voor een deel uit ambtenaren die de vieze spelletjes van hun (veelal hoger geplaatste) chefs meer dan zat zijn. Uit louter frustratie boden ze ons opnamen aan die er niet om liegen.

Hun opnameactiviteiten zijn te vergelijken met die welke hun chefs tegen onder andere Marco Kroon* lieten gebruiken

______

(*Marco Kroon is een prominente skinhead die zeer hoog gedecoreerd werd wegens zijn buitengewone geweldadigheid.

Die echter bij (een deel van) de politiek, zo ‘denken’ wij (de bewijzen tonen is strafbaar), in ongenade viel omdat hij haar belangen bij de drugshandel vanuit Afghanistan niet juist zou hebben behartigd. Wat hem bijna zijn unieke positie als een van de hoogst gedecoreerde skinheads ter wereld kostte. Zie ook voorbeeldbrief 7)

Probleem is alleen dat de politiek haar wetgeving zo heeft ingericht dat zij ongestraft gebruik van de apparatuur kan maken terwijl dat voor haar slachtoffers niet ongestraft mogelijk is. (zie onze hoofdpagina en 3 en 4 hieronder)

Nog een curieuze figuur in die kring is de secretaris generaal (SG) van het ministerie van veiligheid en justitie V & J). Hij zwaait als directe vertegenwoordiger van de minister van V & J de scepter over zowel het openbaar ministerie (OM) als de rechterlijke macht en daar maakt hij dankbaar misbruik van.

Met name het NOS journaal moest schoorvoetend toegeven dat ze een opname van deze SG bezit waarin hij toegeeft mogelijk een pedofiel te zijn.

Ze durft haar kijkers dat nieuws echter niet te tonen omdat hij gedreigd heeft anders een horde rechters op haar los te laten totdat ze van ellende niet meer weet waar ze het zoeken moet.

Dit gegeven brengt sommigen tot de conclusie dat de SG zoveel van zijn politieke bazen weet dat zij helemaal niet tegen hem durven op te treden.

Ook blijkt dat onze waarnemers gelijk hebben met hun stelling dat iedere politicus en ambtenaar die meer te vertellen heeft dan een officier van justitie of van een rechter zich openlijk en ongestraft van alles kan permitteren; seksuele uitspattingen en zich om laten kopen niet uitgesloten; in de wetenschap dat ze nog minder schendbaar zijn dan de koningin*.

Art. 42 Grondwet legt weliswaar de macht bij de betreffende minister. Maar de bovengenoemde kwestie illustreert duidelijk dat deze macht in de praktijk door de ambtenarij zelf wordt uitgeoefend. En neemt u maar van ons aan dat de SG van V & J wat machtsmisbruik betreft zeker niet de ergste is.

Deze SG is weliswaar eind 2012 vervangen doch wij hebben geen enkele aanwijzing die erop zou kunnen duiden dat zijn opvolger wel integer is.

Het tegendeel lijkt eerder waar (zie ‘zwarte macht’)

_____________

*(Vooropgesteld dat ze de publieke opinie weten te beheersen. En dat ze ‘tot op de millimeter’ nauwkeurig aan voelen hoever ze kunnen gaan voordat Henk & Ingrid zich tegen hen keren blijkt onder andere uit het derde item (van de vier) in ‘zwarte macht’

Het zal u dan ook niet verbazen dat wij opnamen hebben gezien waaruit zou kunnen blijken dat de VVD (in casu genoemde SG & ‘Opstelten’, beiden VVD ers) achter de verklaring van 18 juni 2011 en achter het arrest van het hof in Leeuwarden van 21 november 011 zit waarin ze verklaart dat het niet mogelijk is pedovereniging Martijn verboden te verklaren en te ontbinden.

Zelfs mensen met een zeer laag IQ kunnen begrijpen dat het bevorderen van pedofilie in strijd is met de goede zeden. In item 14 in ‘macht is lekker’ tonen we aan hoe VVD & CDA art. 20 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zo hebben ingericht dat Martijn ongestoord zijn gaan kan gaan. Ook blijkt daar hoe ze dat artikel verminken om hun geloofsgenoten te gerieven.

Overigens blijkt ook uit het boek ‘de Demmink doofpot’ hoe telkens als de recherche op het punt staat een pedofiele politicus te ontmaskeren het onderzoek onder verantwoording (lees op last) van de minister van justitie (toen nog gedomineerd door het CDA) stop wordt gezet.

Of het CDA ook in de drugshandel haar mannetje staat blijkt niet alleen uit het feit dat ze niet kon ontkennen twee zeilboten van ons achterover te hebben gedrukt om daar drugs mee aan te landen; (zie hierna) we wijzen ook nog op het voorbeeld van de IRT affaire:

Toen kon blijken dat het CDA & Hirsch Ballin bij drugshandel betrokken waren offerden ze twee ondergeschikten als zondebok op om vervolgens het hele IRT gebeuren in de doofpot te stoppen.

Middels opnamen waarvan we kennis namen vermoeden we dat binnen die kring een soort drugsoorlog werd uitgevochten, waarin Hirsch Ballin voor de keus werd gesteld om af te treden (waarmee hij zijn prominente positie in het drugskartel verloor) of strafrechtelijk vervolgd te worden.

Zoals de geschiedenis aantoont koos Hirsch Ballin voor het laatste. En toen enige jaren later de macht van zijn opponenten was verdampt kwam Hirsch Ballin, als een duveltje uit een doosje weer aan het hoofd van het door corrupte vergeven ministerie van justitie te staan. (zie ‘macht is lekker’)

Om de schuld van genoemd uitschot te kunnen vaststellen hanteren wij dezelfde methode als zijzelf: Hoor en wederhoor.

De algemene regel van hoor en wederhoor wordt nergens eenvoudiger en duidelijker beschreven dan in art. 149 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Hoor en wederhoor wil zeggen dat wanneer u meent over voldoende aanwijzingen voor iemands schuld te beschikken en u hem dat duidelijk maakt, hij voor schuldig moet worden gehouden zolang hij uw beschuldiging niet gemotiveerd en binnen redelijke tijd heeft weerlegd. (zie het eerste item in de hoofdpagina, de voorbeeldbrieven en titel 15 boek 7 BW, met de nadruk op art 906, zie ook ‘macht is lekker’ item nr 3) .

Voor het geval u verband denkt te kunnen leggen tussen wat uw kwelgeest u aandoet en zijn onhebbelijkheden moet dat natuurlijk wel op iets zinnigs gebaseerd zijn.

Voorbeeld:

Tijdens een onderzoek naar een valse beslissing, zo vernamen wij, werd gezien dat de betreffende ambtenaar op, onder en naast zijn bureau seks had met een minderjarige, die daar ook kennelijk nog moeite mee had. Terwijl later bleek dat het op een haar na geen minderjarige was. Logisch dat u zo’n gegeven niet zonder ruggespraak met het slachtoffer kunt gebruiken om daar mee aan te tonen dat de beslissing voortspruit uit een chantabele magistraat of andere ambtenaar.

Overigens hoeft de aanleiding tot een valse beslissing net zomin onderzocht te worden als waarom een valsemunter vals geld in omloop bracht. Hoewel dat natuurlijk wel interessant is.

Er is trouwens slechts een minimum aan levenservaring nodig voor de wetenschap dat uw kans op succes even groot is als wanneer u in de oorlog aangifte tegen Adolf Hitler had gedaan en/of hem in een civiele procedure had betrokken.

In ons land is uw kans op succes alleen verzekerd als u goede contacten in een politieke partij van enige betekenis heeft.

Zo vernamen wij dat de chefs van Lucia de Berk niet alleen door het CDA op het juiste spoor naar haar veroordeling tot levenslang zijn gezet; dit gristelijke gezelschap schijnt ook nog te hebben gezorgd voor een aantal corrupte magistraten om het vuile werk op te knappen. (zie ook hoofdstuk 6 hierna)

3. Hoe de politiek haar slachtoffers in bedwang kan houden

4 Hoe corruptie tot in het oneindige verborgen kan blijven

5. Hoe de Telegraaf naar de pijpen van de politiek danst

6. Is Brouwer doodsbang of gewoon corrupt?

7. Niet alleen seks & alcohol

Hoofdstuk 2

Stem CDA/VVD voor meer corruptie!

Het bewijs voor de corruptie van een rechter is meestal gelegen in zijn vonnis. (vaak door art 149 en/of 23 Wetb v Burgerlijke rechtsvordering te ‘vergeten’ en/of voor de ene partij wel en voor de andere partij geen rechtsgronden aan te vullen enz. enz.)

Hoewel het dus niet altijd noodzakelijk is corruptie als bewijs op gegevensdragers vast te leggen is wat in die kringen bekonkeld wordt natuurlijk wel interessant.

Zo vernamen we dat de PVV had geprobeerd om haar gedoogbeleid mede af te laten hangen van de benoeming van Bram Mosckowicz als minister van justitie. Maar dat vond men toch te ver gaan. (zie ook voorbeeldbrief 9)

Interessant is ook de aarzelende vraag uit het OM wat men er mee aan moet wanneer de linkse pers zou beginnen te roepen dat ze een behoorlijke ruk naar rechts heeft gemaakt nu ze Janmaat wel liet veroordelen terwijl ze voor Wilders vrijspraak had moeten vragen. Waarbij erop werd gewezen dat in de tijd van Janmaat (in een civiele zaak) 50.000 gulden moest worden betaald voor elke keer waarop het percentage criminele allochtonen werd vermeld.

Waarop Opstelten in bedekte termen gezegd moet hebben dat iedereen (hij moet op zowel het OM als op de rechters gedoeld hebben) die op welke wijze dan ook aan een eventuele veroordeling zou meewerken zijn/haar carrière wel zou kunnen vergeten, waarbij hij het antwoord op hun vraag, zo vertelde men ons, zorgvuldig vermeed.

In oktober 2009 werd duidelijk waarom de Griekse regering stelselmatig geweigerd had het Europese bureau voor de statistiek toe te laten: Ze bleek jaren lang gefraudeerd te hebben door haar financiële positie, in strijd met de waarheid, als normaal te bestempelen.

In mei 2011, zo vernamen we, raadde een ambtenaar op het ministerie van economische zaken zijn minister (Verhagen, CDA) aan om Griekenland niet financieel te steunen omdat dat hetzelfde zou zijn als water naar de zee dragen, en een faillissement van Griekenland minder ernstiger gevolgen voor de Euro zou hebben dan met Euro’s een bodemloze put dichten. (volgens The New York Times van 6 november 2011 had deze ambtenaar op zijn minst één verstandige medestander; zie ook ‘Panorama’ op Canvas van 16 september 2012, 18,00 uur.)

Hun gelijk blijkt uit het volgende:

In tegenstelling tot een economisch sterk land als bijvoorbeeld Duitsland had een faillissement van Griekenland nauwelijks gevolgen voor de Euro gehad.

Dat laat zich in de overtreffende trap vergelijken met Californie.

Dat had/heeft een omvangrijker economie dan Rusland of India terwijl het dreigende faillissement van deze zonnige Staat nauwelijks invloed op de waarde van de dollar had/heeft.

In tegenstelling daartoe is de EU belastingbetaler voor ca tweehonderd miljard* Euro aan zekerheden afgeperst.

Sterker nog: Vanaf september 011 blijkt dat u zowel via uw regering als via het IMF tot twee duizend miljard aan zekerheden moet ophoesten om een domino effect op andere zwakke ‘broeders’ te voorkomen.

____________

*(Deskundigen zeggen dat Rutte weliswaar mooi kan praten maar dat hij als puntje bij ’t paaltje komt niet weet waar hij het over heeft. Waardoor hij alleen bij imbecielen als in de tweede kamer indruk maakt. Vandaar dat we van een redelijke schatting moeten uitgaan).

Voor personen met het verstand van kinderen vanaf 8 jaar noemen we nog het voorbeeld van een groot gezin waarvan sommige kinderen (zonder dat de ouders iets te verwijten valt) tot over hun oren in de schuld zitten bij verschillende profiders.

Wanneer de schuldeisers dan een deurwaarder sturen en de ouders de schulden voor hun kroost betalen lijken ze op de huidige politici.

Voor het geval ze echter kunnen stellen dat hen niets te verwijten valt* en dat ze daarom maar moeten proberen om van een kale kip (i.c. het kind zelf) te plukken lijken ze op de tallozen die van meet af aan hebben gezegd dat een faillissement van landen als Griekenland veel minder problemen oplevert dan nu.

___________

* (Een alleenstaande ouder die wordt gedwongen te werken en dus ook is gedwongen de opvoeding aan de kinderopvang en de school over te laten kan in redelijkheid niets verweten worden. Ook ouders die gedwongen worden hun kinderen af te staan omdat ze beiden voor de kosten van de primaire levensbehoeften moeten sappelen kunnen de schuldeisers naar de politiek verwijzen.

Zelfs volwassenen zijn via het internet verplichtingen aangegaan waarvan ze helemaal geen weet hadden of waarvan ze de draagwijdte niet konden overzien.

Men hoeft niet bovenmatig snugger te zijn om te begrijpen dat men in bovengeschertste situaties naar de rechter kan stappen om onredelijke verplichtingen (krachtens het in de hoofdpagina uiteengezette R & B beginsel) van tafel te krijgen. Dat ze daarbij net zoveel succes hebben als wanneer ze in de oorlog een beroep op een door de Nazi’s geregisseerde rechtbank hadden gedaan toont aan dat Nederland niet de rechtsstaat is die ze beweert te zijn.)

Tenslotte noemen we voor kinderen vanaf 11 jaar en voor volwassenen met een soortgelijk bevattingsvermogen nog het voorbeeld van ervaringsdeskundigen als Jaap Blokker en talloze andere ‘simpele zielen’ die eenvoudig stelden dat met elk willekeurig land in de Euro gaan hetzelfde is als gezamenlijk in een vliegtuig stappen waarvan men nog maar moet afwachten of de bemanning nuchter zal blijven.

De (informele) reactie van Verhagen (in casu een vertegenwoordiger) op de goede raad van bovengenoemde ambtenaar luidde dat er zowel binnen de EU als binnen de Nederlandse politiek privé belangen werkzaam zijn die een faillissement van Griekenland zeer slecht uitkomt en dat het om die reden beter voor zijn carrière zou zijn als hij zijn mond hield. Wat ons deed deken aan een opname die we enige jaren geleden zagen.

Wij missen de expertise om daar met absolute zekerheid veel over te kunnen zeggen maar het lijkt erop dat daar overlegd wordt hoe een gedeeltelijk faillissement (men had het over afschrijven) van zwakke Euro landen, zo lang mogelijk kan worden gerekt totdat belanghebbenden hun financiële posities onopvallend zodanig hadden gerangschikt dat ze er zonder verlies uitsprongen. Waarop iemand met een eureka jubel het idee opperde om dan nog maar wat extra tijd te nemen zodat men zonder op te vallen de posities zo kon rangschikken dat men er ook nog eens aan kon verdienen.

Wat de bovengenoemde ‘iemand’ met de huidige staatssecretaris van financiën F.H.H. Wekers te maken heeft mogen wij nu nog niet zeggen. Feit is wel dat Wekers bij schrijven van 25 november 011 ook glashard beweert dat hij niet weet dat zijn Griekse collega’s bovengenoemde misdrijven pleegden en ons met de strafrechter bedreigt als wij niet onze mond houden.

Nu de misdrijven van de Griekse bewindslieden net zo vast staan als de Holocaust in de oorlog en wij ook niet hardop meer zeggen wie de ‘eureka roeper’ is moet een strafrechter die ons om die reden veroordeelt nog corrupter zijn dan wij al dachten. (zie ook voorbeeldbrief 1 en 13)

Feit blijft dat de Westerse burger zich gemakkelijker de kaas van het brood laat eten dan de aanstichters van de Arabische Lente.

Hoe doortrapt men in die kring is blijkt ook nog uit de vraag uit het OM wat men er mee aan moet wanneer de pers gaat stellen dat de beschuldiging tegen Erwin Lensink (de ‘waxinelicht gooier’) van majesteitsschennis inmiddels overruled is door het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. (iedereen is gelijk)

Ook wilde de OM ambtenaar weten hoe te reageren wanneer een pientere journalist zou vragen hoe het kan dat Lensink wegens het gooien van een ca 600 gram wegend niemendalletje naar de gouden koets vast werd gezet met als smoesje dat hij psychisch niet deugt, terwijl figuren die kilo’s zware bakstenen en zelfs stoeptegels naar de politie gooien nooit gedwongen worden nagekeken.

Waarop het antwoord luidde dat de pers nog nooit aan hun juridische kwalificaties getwijfeld had en dat er dus geen aanleiding is om nu ineens wel zo’n ‘juridisch gecompliceerd’ (we citeren hen letterlijk) item voorgeschoteld te krijgen.

En als u bedenkt dat ze ruim achthonderd woorden nodig hadden om hun corruptie toe te dekken dan blijkt dat ze zich wel echt moeite geven om het juridische amateurisme van de Nederlandse pers in hun voordeel te laten voortbestaan.

Daarmee blijkt ook duidelijk het gelijk van onze waarnemers die stellen dat de pers doelbewust dom wordt gehouden.

Men hoeft toch niet al te snugger te zijn om te begrijpen dat een regiem wat niet zijn pers en magistratuur onder appèl heeft geen lang leven is beschoren.

Terug

Hoofdstuk 3

Hoe de politiek haar slachtoffers in bedwang houdt

Ons wordt verweten dat we dat wij de gegevens niet vrij zouden willen geven en dat wij daarom mede verantwoordelijk zijn voor de ellende van de slachtoffers.

Het probleem van de opnemers is echter dat wanneer de beelden / geluidsfragmenten geopenbaard worden ook meteen duidelijk wordt door wie ze zijn opgenomen en dat willen wij onder geen beding op ons geweten hebben.

Kijk als voorbeeld maar naar Engeland, waar zowel de opnemers als hun chefs zwaar in de problemen kwamen omdat bepaalde hotemetoten zijn afgeluisterd zonder dat daar iets wereldschokkends aan het licht trad.

In dat licht is er weinig voorstellingsvermogen nodig om na te gaan hoe het afloopt met degene die opnamen naar buiten brengt waarin bij voorbeeld Opstelten rechters corrumpeert (zie ‘zwarte macht’) of waarin een rechter chantabel wordt gemaakt om het redelijkheid en billijkheidsbeginsel te negeren waardoor een slachtoffer in strijd met alles wat rechtvaardig is uit zijn woning wordt gezet.

Feit is ook nog dat betrokkenen middels lijfsdwang kunnen worden gedwongen de opnamen af te geven.

Dat gegeven kan de minister van justitie gebruiken om ze in beslag te (doen) nemen en door een ‘onafhankelijke deskundige’ vals te laten verklaren of dezelfde behandeling te laten geven als de Sebrenica films, wat alleen Rutte c.s in de kaart speelt.

Ook is het goed mogelijk dat de opnemers gedwongen worden zich door het Pieter Baan centrum voor gek te laten verklaren.

En aangezien het daar is vergeven de academisch gevormde psychiaters, zou het er niet goed voor hen uitzien.

Denkt u dat we overdrijven? Tikt u dan in Google maar ‘aanklacht tegen Pieter Baancentrum’ in.

Of kijk maar naar de vrachtwagenchauffeur die middels een groot aantal academisch gevormde psychiaters en al even ‘intellectuele’ magistraten tot TBS werd veroordeeld omdat hij zijn dochter tientallen keren zou hebben verkracht.

Dat die beschuldiging zo vals was als een kraai blijkt er wel uit dat de dochter nog steeds maagd was.

Omdat dit slachtoffer echter weigert iets te bekennen wat hij nooit kan hebben gedaan blijft hij de rest van zijn leven ter beschikking van bovengenoemde ‘onafhankelijke deskundigen’. (zie ook Netwerk van 28 nov. 07)

Kijk ook maar naar Erwin Lensink. Die eerst twee jaar lang voor gek is verklaard en, toen vergelijking met de Sovjet-Unie steeds luider klonk, uiteindelijk werd veroordeeld wegens belediging van de inzittenden van de gouden koets omdat hij een paar ons wegend waxinelichtje naar de gouden koets had gegooid.

Wat de conclusie rechtvaardigt dat op de betreffende faculteiten niet het recht heerst maar het spook van Sigmund Freud, de voornaamste inspirator van genoemde psychiaters. Die (samen met hun hoogleraren) overigens de enigen zijn die niet vinden dat Freud niet zelf knettergek is.*

Inmiddels (eind juli 2011) vernemen we dat de kans bestaat dat de twee ‘deskundigen’ die de hierboven genoemde Erwin Lensink gek verklaarden zijn gecorrumpeerd. Met geld of seks weten we niet maar daar komen we ook nog wel achter.

____________

(* De bewijzen voor de geschiftheid van Freud zijn minder sterk dan het bewijs dat Vrouwe Justitia de personificatie van Satan de Duivel is.

Voor het geval u de talloze voorbeelden uit de pers van ‘gerechtelijke dwalingen’ (een eufemisme voor corruptie) niet gelooft, tikt u in Google maar 2 Korinthe 11: 14-15 in.

Daar leest u dan waar het intellect en de beschaafdheid die onze gerechtsdienaren kenmerken haar oorsprong vind.)

In
feite bevinden wij ons in dezelfde situatie als de ondergrondse in de oorlog.
Het enige verschil is dat de Nazi’s ons bij ontdekking van voor hen nadelig materiaal onmiddellijk dood zouden maken terwijl de Nederlandse politiek ons eerst ten onrechte met een strafblad opzadelt, ons vervolgens ten onrechte belastingaanslagen oplegt (van meer dan € 100.000, aan een minimum loner) en dan door een stel advocaten (onder andere Arslan, Wiekeraad & ter Wee in Zwolle en Bergson in den Haag) door niet zo frisse rechters ten onrechte failliet laten verklaren. Terwijl we er net zo veel tegen kunnen doen als de ondergrondse onder Nazi Duitsland.

Ofwel, de Nazi’s maakten hun slachtoffer dood en de Nederlandse politiek zwijgt ze dood. Wat, zoals in de hoofdpagina al aangetoond, steeds meer slachtoffers tot zelfmoord brengt; terwijl anderen zo waanzinnig worden dat ze zoveel mogelijk onschuldigen in de dood meenemen.

In dit licht denken wij aan ‘Nieuwsuur’ van 16 april 011. Waarin de vereniging voor de rechtspraak ((de vakbond voor de magistratuur) nog eens stipuleert dat het oordeel van de rechter onaantastbaar (lees onherroepelijk) is. Terwijl de praktijk leert dat ze die onaantastbaarheid op de zelfde wijze misbruikt als de Gestapo. Die er geen probleem mee had haar slachtoffers aan vleeshaken op te hangen.

Het enige verschil is dat de hedendaagse magistratuur er geen been in ziet haar slachtoffers aan intellectuele vleeshaken op te hangen.

En dat dit algemeen als de gewoonste zaak van de wereld wordt gezien blijkt eruit dat de NOS, met hetzelfde gemak als waarmee een nazi journalist heil Hitler zou roepen, simpelweg verklaart dat de betreffende vereniging onafhankelijk is. Terwijl zij desgesteld (fax van 21 april 011) niet betwist dat zij daar geen andere reden voor had dan dit lugubere gezelschap op een apart voetstuk te plaatsen.

Bij schrijven van 2 april 2013 verklaarde Opstelten (middels een vertegenwoordiger) dat aan een onherroepelijk vonnis niets meer te veranderen is, zoals b.v. het onherroepelijke vonnis tegen Cristus.

En degenen die denken dat de vazallen van Vrouwe Justitia (lees het Romeinse recht) in de afgelopen 2 millennia wat hebben bijgeleerd komen bedrogen uit. Dat blijkt alleen al uit het onherroepelijke vonnis tegen Claus Graaf von Stauffenberg, Sergeant Meijer en de onschuldigen die in de VS worden omgebracht.

Of hun beschavingsniveau zich van fysieke naar intellectuele moorden heeft verplaatst kunt u zelf nagaan. Kijk maar naar de onherroepelijke vonnissen tegen de ‘daders’ van de Puttense moordzaak, de Schiedamse Parkmoord, Lucia de Berk, de zes van Breda, Ernest Lauwes* enz.enz.

______________

* (De aanvankelijk vrijgesproken Ernest Lauwes werd alsnog wegens moord veroordeeld omdat jaren later als bij toverslag zijn DNA op een blouse van het slachtoffer werd aangetroffen.

Wij denken dat de werkelijke reden van zijn veroordeling is gelegen in een prettige verstandhouding van een of meer rechters met de familie van de vermoorde. Die gedachtegang is gebaseerd op een brief die de familie volgens de Telegraaf naar de rechters heeft geschreven waarin ze meedeelde dat het DNA direct na de moord op de blouse moet zijn terecht zijn gekomen, en dus niet jaren later.

Bovendien dient het feit dat het OM in eerste instantie geen DNA aantrof uiteraard voor haar rekening te blijven en niet meer jaren later ten nadele van de verdachte gebruikt te worden.

Uit de Puttense moordzaak en de zes van Breda blijkt ook nog dat de recherche succes heeft met het hersenspoelen van haar slachtoffers. Figuren met zo’n mentaliteit zijn uiteraard ook in staat om per ongeluk wat DNA op een voor hen gunstige plek is aan te brengen.

Wat denkt u. Zou een VVD hotemetoot of een lid van het koninklijk huis onder deze omstandigheden zijn veroordeeld?)

In Oosterse landen zijn ouders die uit louter armoede hun minderjarige kinderen voor een luttel bedrag de prostitutie in sturen.

Dat men zo’n ten hemel schreiende situatie helemaal niet zo ver hoeft te zoeken lezen we in de Telegraaf van 5 januari 2011, waaruit we vernemen dat ouders in Heemstede jaren lang hun dochters aan een oversekste tiener afgaven omdat ze bang voor hem waren.

In dat licht hoeft het niemand te verbazen dat ouders in ons land onder bedreiging van een strafblad, onterechte belastingaanslagen die ze nooit kunnen betalen, een al even onterecht faillissement en huisuitzetting, hun kinderen afgeven.

Het voorbeeld van een van onze aangeslotenen die niet naar de pijpen van een belastingambtenaar (een ontvanger) wilde dansen liegt er eveneens niet om. Er werd zoveel van zijn uitkering in beslag genomen dat hij zijn huur niet meer kon betalen en dus zou worden uitgezet. Wat tot gevolg zou hebben dat de betreffende ontvanger zijn hele uitkering in beslag kon nemen omdat hij geen woonplaats binnen Nederland zou hebben. Het is uitsluitend aan de steun van zijn familie te danken dat het zover niet is gekomen.

Of wat denkt u van de voltallige gemeenteraad (lees alle raadsleden hoofdelijk) van Zwolle. Waarvan B&W (op 12 december 011) liet weten over een mandaat (lees volmacht) te beschikken middels welke voor € 15- tot 20.000 aan personeelskosten en tijd werd besteed om een aangeslotene een bedragje van € 152 aan bijzondere bijstand te kunnen onthouden terwijl hij daar via twee trajecten recht op had.

Een ingezonden stukschrijver vatte de situatie dan ook kernachtig samen met ‘We mogen hier zeggen wat we willen, we hebben alleen niets te vertellen.’

Terug

Hoofdstuk 4

Hoe corruptie tot in het oneindige verborgen kan blijven

Veronderstel eens dat u werkzaam bent op een ministerie of in een gerechtsgebouw en u ziet dat een meerdere, bij voorbeeld een bewindspersoon, rechter of een officier van justitie, wordt omgekocht, iemand seksueel intimideert of nog erger. Opname apparatuur is daar niet voor niets verboden. (zie ook voorbeeldbrief 10)

Als u daar wat van naar buiten brengt, bent u achter elkaar uw baan kwijt en gaat u de rest van uw leven door een hel.

Voor het geval u dat niet gelooft onderzoek dan maar hoe het de klokkenluiders die u voor gingen is vergaan. De meesten zijn voor de rest van hun leven financieel en emotioneel aan de latten. En de enkeling die een fooi als schadevergoeding* ontving raakte het meeste weer aan de advocaat, de proceskosten en aan de belasting kwijt.

_____________

(*Overigens vinden wij schadevergoeding uit de staatskas, in casu de belastingbetaler, onethisch. De verantwoordelijke (bewinds)lieden dienen hoofdelijk, dus in privé, te worden aangesproken.

Dat u daarvoor geen advocaat vindt laat staan een rechter bewijst op zich al in wat voor land u leeft.

Kijk als voorbeeld maar naar de persberichten van juni 2011, over politiekorps Brabant Zuid.

Dat betaalde –dus uiteindelijk uit uw portemonnee- een dwangsom van € 250 per dag en later een afkoopsom van enkele tonnen omdat het weigerde twee ten onrechte ontslagen politiemannen weer in dienst te nemen.

Wij namen kennis van gegevens die erop duiden dat hotemetoten uit de (h)orde van advocaten, de rechterlijke macht en de ambtenarij ervoor gezorgd hebben dat de betreffende advocaten –van Gelderen en Ismail- niet de verantwoordelijke chefs in persoon aangesproken hebben zodat zij de betreffende dwangsom en schadevergoeding (lees zwijggeld) niet uit eigen zak zouden hoeven te betalen; wat in een rechtsstaat neerkomt op fraude.

Ook zou zijn afgesproken dat de korpsleider (in casu burgemeester van Gijzel van Eindhoven) niet een simpele drie of vierregelige aansprakelijkheidsstelling ontving zodat ook hij van betaling uit eigen zak gevrijwaard zou blijven.

En dat Nederland niet de rechtsstaat is die zij voorgeeft te zijn blijkt niet alleen uit het bovenstaande.

De chefs van genoemde politiemensen wilden niet meer met hen samenwerken vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.

In een rechtsstaat zou dat betekenen dat dan de schuldigen, in casu de chefs, (oneervol)ontslagen zouden worden en uiteraard niet hun slachtoffers)

Treffend is ook het voorbeeld van de Haagse griffier die gedwongen werd om in het openbaar een belastende verklaring over haar ex chef, ‘rechter’ Kalbsfleish, af te leggen en die huilend te kennen gaf dat ze (nu Opstelten haar gedwongen had haar verklaring in het openbaar te doen) bang was om het leven gebracht te worden temeer daar zij (in tegenstelling tot bij voorbeeld Wilders) niet op enige bescherming hoeft te rekenen.

Onlangs maakte de pers ook nog melding van de teleurstelling van een aantal klokkenluiders omdat ze, na jarenlang soebatten om een rechtspositie die bij een democratische rechtsorde past, door het CDA (middels Donner) weer eens met een kluitje in het riet waren gestuurd. (zie ook voorbeeldbrief 8 en 11)

Nu de situatie dus volstrekt uitzichtloos is zullen we moeten wachten tot de goede God een toestand creëert waarin onze waarnemers hun nuttige werk wel straffeloos kunnen tonen; en dat kan nog lang duren:

Aangezien men al bijna 2 millennia lang te vergeefs roept dat God op het punt staat in te grijpen, willen wij ons thans beperken tot het creëren van een ijkpunt in de geschiedenis.

Daarin willen we, middels hoor en wederhoor, wettig en overtuigend bewijzen dat, in ieder geval vanaf begin jaren negentig vorige eeuw* de opeenvolgende regeringen en hun ambtenarenapparaat, in het bijzonder rechters en officieren van justitie, door en door corrupt zijn.

_______

(* Vanaf de verdwijning van Nymphe Poolman die onder het toeziend oog van ………, in casu ………………………, die, zo vernamen we, behalve op blonde jongetjes ook wel eens op blonde meisjes viel, nooit meer is terug gevonden.

Inmiddels moesten wij op last van betrokkenen namen en functies schrappen. Waardoor we alleen slechts kunnen hopen dat de opnemers hun materiaal voor na ‘de oorlog’ bewaren.)

Dat alles betekent in concreto dat wij de pagina met voorbeeldbrieven blijven actualiseren en dat we in een aparte pagina de corruptie van deze engerds vast leggen, die we noemden naar meest veelzeggende kreet op de opnamen waar wij kennis van namen: ‘Macht is lekker’

Men heeft ons wel duidelijk proberen te maken dat het openbaren van de zaaknummers en datums genoemd in ‘Macht is lekker’ (bij Rutte & Opstelten wel bekend en bevestigd) de oplossing van de problemen zal kunnen bespoedigen.

Wij delen die mening niet. Wij denken dat alleen God in staat is om deze smeerlappen hun macht te ontnemen. En, zoals reeds gezegd, lijkt het ons nogal naïef te denken dat wij nu ineens in een tijd leven waarin God wel ingrijpt.

Afgezien daarvan gooien onze lotgenoten van de Sociale databank Nederland al bijna 20 jaar lang hun hele ziel en zaligheid op straat zonder daar ook maar iets mee op te schieten.

Terug

Hoofdstuk 5

Is H. Brouwer doodsbang of gewóón corrupt?

Brouwer vertegenwoordigde, tot mei 011, de minister van justitie als hoofd van het Openbaar ministerie, waaronder alle officieren van justitie.

Op 31 januari 2010 zagen we op Zembla een aantal gevallen waarin corrupte magistraten de revue passeerden.

Daarin deed Brouwer verklaringen die er op neer kwamen dat de strafmaatregelen tegen deze figuren bestonden uit promotie.

Bovendien zeggen gedragsdeskundigen dat aan zijn gelaatsuitdrukking duidelijk is te zien dat hij zijn geweten geweld aan doet om zijn oogappels door dik en dun te kunnen beschermen.

Een voorbeeld willen we u niet onthouden:

Een van de zaken ging over de zwaar mishandelde Lisbeth Boot die haar belager, na veel vijven en zessen, ‘voor het hekje’ kreeg.

De euforie was echter van korte duur want hoofdofficier Eland had zoveel fouten gemaakt en de behandelende rechter had zoveel slaap dat de hij geweldenaar, tot groot verdriet van Lisbeth, vrijsprak.

In een rechtsstaat behoren de belangen van het slachtoffer prioriteit te hebben.

Dat betekent in dit geval dat Eland schorsing had moeten vragen tot hij zijn zaakjes wel voor elkaar had en de rechter had de slaap uit zijn ogen moeten wrijven en ambtshalve moeten schorsen toen hij doorkreeg dat Lisbeth in haar rechten gefrustreerd dreigde te raken.

Dat is van essentieel belang omdat zelfs de grootste boef niet twee keer voor hetzelfde vergrijp vervolgd kan worden* waardoor Lisbeth nu tijdens de rest van haar leven braakneigingen zal krijgen als ze iets over het ministerie van justitie hoort of ziet.

_____________

*(Dat Rutte cs van die gelegenheid dankbaar misbruik maakt om zijn vrienden te bevoordelen blijkt eruit hoe hij de Hells Angels uit de brand hielp, zie: ‘Zwarte Macht’)

Onder het motto ‘in het land der blinden is één oog koning’ hield Brouwer over het bovenstaande wijselijk zijn mond, temeer daar Zembla ook al niet zo kien was om hem dat tegen te werpen.

Teleurstellend is ook dat Zembla ook al niet bij Opstelten onder de neus durfde te wrijven dat hij voor een slapende rechter verantwoordelijk is (zie nogmaals onze hoofdpagina)

Overigens wordt de partijdigheid van Brouwer ook nog bewezen door het feit dat hij weigerde een tweetal corrupte belastingambtenaren strafrechtelijk te (doen) vervolgen met als argument dat er tussen hen en hun slachtoffer ook al een civiele procedure liep. Terwijl het slachtoffer wel degelijk strafrechtelijk & en civiel is belaagd.

Bovendien vernemen we uit de pers dat de Rotterdamse pedojaagster Yvonne van Hertem eveneens strafrechtelijk is vervolgd ondanks dat tegen haar in dezelfde kwestie ook al een civiele procedure liep.

En dat ook de politie al weet dat het bij de opvolger* van Brouwer niet lekker zit blijkt uit ‘Opgelicht?’ van 9 september 2011 waar een politiemevrouw verklaart dat haar chef haar verbood een strafklacht op te nemen omdat die kwestie ook civielrechtelijk kon worden aangepakt. (Zie ook ‘zwarte macht’)

Brouwer is in mei 011 vervangen door H.J. Bolhaar.

En dat deze edel grootachtbare engerd minstens zo corrupt is als zijn rechtsvoorganger blijkt wel uit een schrijven van 29 november 2011 waarin hij, middels hoofdofficier H.C.D. Korvinius, verklaart dat het ultimum remedium beginsel betekent dat iemand in principe niet strafrechtelijk vervolgd kan worden wanneer ook het civielrechtelijke traject open staat.

Dit kan alleen slechts tot de conclusie leiden dat Bolhaar cs. hun vijanden wel op zowel het civiele als het strafrechtelijke front te grazen nemen terwijl ze hun vrienden altijd vrijuit laten gaan.

Nu zowel Brouwer als Bolhaar dus aantoonbaar door roeien en ruiten gaan om hun corrupte oogappels te beschermen kan geen zinnig mens iets anders dan concluderen dat hun beschermelingen zo veel van hen weten dat ze niet tegen hen kunnen optreden willen ze niet hun carrière of zelfs hun persoon in gevaar brengen.

Inmiddels hebben bovengenoemden de ontvangst van deze site per 15 december 2010, bevestigd. Nu ze niets daaruit betwisten (althans niet met iets zinnigs) is de authenticiteit van het hier gestelde (hoor en wederhoor) voldoende aangetoond.

Of de corruptie van dit duo mede is te wijten aan hun seksuele voorkeuren weten we niet.

Wat wij wel weten is dat Micha Kat ongestraft roept dat een van hen bepaalde bescheiden maar in zijn ‘vette pedofiele reet’ moest steken.

Terug

Hoofdstuk 6

Hoe de Telegraaf naar de pijpen van de politiek danst

De hier bovengenoemde Micha Kat vindt de Telegraaf ook medeplichtig omdat ze weigert over corruptie binnen politiek en ambtenarij te publiceren.

De Telegraaf beweert dat ze nooit iets over corrupte magistraten mag publiceren vanwege een jaren geleden geplaatst artikel.

In dat artikel kopte ze, samen met een grote foto van de betreffende figuur: ‘hoe link is rechter………’ (de naam is ons ontschoten)

Dat de betreffende rechter nog linker was dan ze al dacht blijkt er wel uit dat ze over de knie werd genomen en tot rectificatie gedwongen (geen hoor en wederhoor)

De pers aan de leiband hebben is weliswaar prettig voor de politiek (Telegraaf van 31 december en 8 januari 2011 met een paginagroot artikel en foto’s van een gemaakt glimlachende Verhagen & Wilders) maar natuurlijk wel desastreus voor de slachtoffers.

En dat ook het minder frisse deel van de ambtenarij de krant van ‘wakker’ Nederland in toom heeft blijkt uit het paginagrote artikel met foto van de president van de hoge raad (26 maart 2011), de welbekende rechter Kalbfleisch (24 april 2011), de hierboven genoemde H. Brouwer. (12 maart 2011) en Bolhaar (8 jan 012).

En als we bedenken dat Brouwer, evenals veel van zijn ondergeschikten, medio 011 naar de rechterlijke macht is verhuist dan is onze bevrijding (intellectueel/materieel gezien) nog veel verder weg dan in 1940.

Logisch dat u uit de Telegraaf dan ook nooit iets over de corruptie van haar politieke/ financiële vrienden zult vernemen. Terwijl ze er wel als de kippen bij is om gewag te maken (1 oktober 011) van corruptieonderzoek onder Oostenrijkse politici.

Te vergeefs hebben we de Telegraaf voorgesteld een lezersonderzoek te houden over de vraag of het niet rechtvaardig zou zijn Wilders zijn eigen beveiliging te laten betalen. Hij heeft dit schandalig dure fenomeen tenslotte willens en wetens zelf uitgelokt en het lijkt ons lafhartig (juridisch gezien misbruik van recht, of bevoegdheid zo Rutte wil) om daar de gemeenschap voor op te laten draaien.

De Telegraaf beweert zo beducht te zijn op nog meer billenkoek dat ze er ook te vergeefs van op de hoogte is gebracht hoe ze onder andere kan bewijzen dat de rechters die Lucia de Berk tot levenslang veroordeelden zo mogelijk nog linker zijn dan de bovengenoemde:

De figuren die Lucia tot levenslang veroordeelden baseerden hun vonnissen primair op van haar chefs afkomstig medisch beroepsgeheim.

Men hoeft geen jarenlange juridische studie gevolgd te hebben om te begrijpen dat het verstrekken en laten aanwenden van een medisch beroepsgeheim in strijd is met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel nu andere verdachten vrijuit gaan zolang men weigert het bewijs vrij te geven.

Zo vernamen we immers nog eind 2010 hoe de behandelaars van een moordverdachte psychopaat weigerden het broodnodige bewijs te leveren door zich op hun verschoningsrecht te beroepen.

En dat de Telegraaf willens en wetens aan de verkeerde kant staat blijkt wel uit haar uitgave van 26 maart 2011 waarin ze nota bene zelf vaststelt dat het OM niet een aantal Psychiaters en fraudeurs kan vervolgen omdat hun misdrijven zijn gedekt door hetzelfde medische beroepsgeheim wat Lucia haar ‘rechters’ (lees het CDA) wel tegen haar gebruikten. Ook sprak ze er, in juli 2011, nog schande van dat de behandelaars van Tristan vd Vlis (zelfmoordaanslag in Alphen ad Rijn) zich op hun geheimhoudingsrecht beriepen waardoor hij aan een wapenvergunning kon komen.

Lucia’s bazen * zijn weliswaar bevoegd haar een strafklacht in de maag te splitsen. Maar een bevoegdheid misbruiken kán helemaal niet zegt art. 13 boek 3 Burgerlijk wetboek. Dan blijft er alleen een zeer ernstige maar ongefundeerde beschuldiging over. Waardoor ze niet alleen schadeplichtig zijn wegens het vernietigen van haar persoonlijkheid (106 b boek 6 BW) ze zijn ook nog strafbaar wegens het doen van een valse aangifte (188 Wetb v strafrecht)

______

* (Met bazen doelen we niet op de medische instellingen (in casu de belastingbetaler) waar Lucia werkte maar op de aangevers persoonlijk. Ook de getuigen, officieren van justitie en rechters kunnen niet ongestraft blijven.

Kijk maar naar het obscure roddelblad wat een (gulden) ton aan Rob de Nijs moest betalen omdat het wat onzin over hem had neergeschreven. Wat toch wel van een heel andere orde is dan door een aantal als zeer integer te boek staande magistraten non-verbaal (voor de verbale afslachting zorgt de pers wel) als een engel des doods die levenslang verdient neergezet te worden.)

En voor het geval u ook nog bewijs wilt verzamelen voor de corruptie van de Justitieministers die tijdens haar processen en veroordelingen het bewind voerden, kunt u schrijven naar het ministerie van justitie met de vraag waarom zij niet tegen bovengenoemde corruptelingen durfden op te treden.

Wij geven u op een briefje dat u dan het welbekende trias politica verhaal voorgeschoteld krijgt waarmee u meteen het wettelijke en overtuigende bewijs voor hun corruptie in handen hebt. (zie onze hoofdpagina)

Bovendien bent u dan (in intellectueel opzicht) te vergelijken met iemand die tijdens de oorlog de Holocaust ontdekt: Dat Nederland een aantal corrupte rechters heeft is zo langzamerhand algemeen bekend. Dat ons land echter ook meerdere corrupte ministers heeft is net zo bekend als de Holocaust in de oorlog maar voor hun slachtoffers uiteraard wel ‘levens’gevaarlijk.

Zolang deze engerds aan het bewind zijn zal het weinig helpen maar door aan dit fenomeen zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven ontlast u wel uw geweten.

Terug

Hoofdstuk 7

Niet alleen seks & geld

Inmiddels is vastgesteld (onweersproken gebleven faxen van 16 september 2008 en 29 november 2010) dat het CDA, middels de toenmalige staatssecretaris van financiën de Jager en Hirsch Ballin, twee van onze zeilboten achterover heeft gedrukt om daar drugs mee aan te landen. Terwijl het bewijs compleet wordt gemaakt door het feit dat Hirsch Ballin ook al de IRT kwestie in de doofpot stopte.

Tevens wordt hier duidelijk dat het CDA een motief had voor het uitbranden van de ‘Waker’ (het enige kustwachtschip van betekenis wat Nederland rijk was) Terwijl ze (middels Balkenende) er verantwoordelijk voor is dat een vervangend schip meer dan een jaar bij het smokkelaargilde buiten beeld is gebleven.

Ook is vastgesteld dat de VVD inmiddels in collegiale samenwerking met het CDA de bovengenoemde smokkelvaarten voortzet. (onze faxen van 30 mei 011, in casu door de VVD beantwoord bij schrijven van 27 september en 25 november 2011, alsmede onze fax van 30 januari 2012)

Dat de Telegraaf hier meer van weet dan men op het eerste gezicht zou denken blijkt uit het feit dat zij als enige op haar voorpagina kopte over cocaïne op het Binnenhof (14 januari 2011).

Wij hebben genoeg gegevens om ongestraft te kunnen stellen dat zij dat soort berichten zo prominent brengt om daarmee de aandacht van zichzelf af te leiden. Om diezelfde reden, zo vernamen wij, bracht zij in maart 1994 het pagina grote artikel over het door haar en ons gesignaleerde Satanskerkachtige netwerk naar buiten. (zie ook voorbeeldbrief 7)

Terug

Macht is lekker

Hoofdpagina

 

Progressief Liberale Volkspartij Nederland

 

 

“De overheid is niet de oplossing voor onze problemen; de overheid is zelf het probleem.” merkte Ronald Reagan in zijn inaugurele rede als veertigste president van de V.S. al pienter op.

 

Deze bizarre situatie leidde ertoe dat de PLV in Nederland onderzoek doet naar omkoping, drugshandel en andere onhebbelijkheden door politiek en ambtenarij.

Dat doet ze in het bijzonder binnen de politieke partijen, ministeries en binnen de zittende en de staande magistratuur (rechters en officieren van justitie)

 

De reden waarom u over deze onrechtmatigheden nooit iets uit de pers verneemt wordt duidelijk uit de verklaring van de Psychologe C Hutsenbout. Die op 21 januari 1997 op Nederland1 verklaarde dat het om personen gaat die zo hoog geplaatst zijn dat ze buiten elke verdenking staan.

 

Hoe vieze spelletjes de meest integere politici en ambtenaren tot chantabele corruptelingen maakt blijk niet alleen uit de wijze waarop het frauderende Griekenland uit de brand werd geholpen (zie hierna) het blijkt ook nog uit het volgende:

 

We zagen opnamen van lobbyactiviteiten* waarvan we niet konden zien wie het met name betrof.

Ook was de datum van wat we zagen niet te achterhalen.

De datum zijn we nog niet achter maar ons is wel verteld dat het onder andere een ons (alleen bij naam) bekende hoge belastingambtenaar, een Procureur Generaal (PG) bij de Hoge raad der Nederlanden en een Minister van Justitie kunnen zijn.

Omdat een van onze aangeslotenen een persoonlijk conflict heeft met een staatssecretaris van financiën die weer een relatie heeft met bovengenoemde belastinginspectrice ontstond bij ons het vermoeden dat zij verantwoordelijk is voor een groot aantal valse vonnissen aan het adres van de aangeslotene en dat zij om die te bewerkstelligen had aangepapt met bovengenoemde PG en/of minister.

Omdat een vermoeden nog geen bewijs is stuurden we de valse vonnissen naar de huidige minister van justitie Opstelten en PG J.W. Fokkens om eens te kijken of zij tegen hun corrupte rechters achter die valse vonnissen zouden optreden.

_________________________

* (omdat de VVD ons -middels staatssecretaris Wekers, 070 342 87 32- bij schrijven van 27 september en 25 november 2011met vervolging bedreigde ( zie art. 139 e wetboek van strafrecht) moeten we ons ter beschrijving van de vieze spelletjes beperken tot de algemeen aanvaarde betiteling lobbyisme)

 

Nu ze dat doelbewust nalieten is de conclusie gerechtvaardigd dat justitieminister Opstelten en PG Fokkens achter een aantal vonnissen zitten waaruit blijkt dat o.a. de Arnhemse belastingrechters Kromhout, den Ouden en Röben zodanig zijn gecorrumpeerd dat ze eerst tot de slotsom kwamen dat het beroep gegrond is maar in regelrechte tegenstelling daarmee een niet zo frisse Zwolse belastingambtenaar (zie ook ANP van 15 juli 13)  in het gelijk stelden. Temeer daar Opstelten het bovenstaande, bij schrijven van 15 december 2010, van a tot z onweersproken moest laten terwijl Fokkens niets weerspreekt.

 

Juridisch gezien wordt hier het onweerlegbare bewijs geleverd (middels het algemeen aanvaardde fenomeen van hoor en wederhoor) voor de corruptie van drie rechters en hun chefs  Opstelten * (070 370 79 11) en Fokkens. (070 361 13 11) Terwijl het aannemelijk is dat hun corruptie voortspruit uit hun betrokkenheid bij het bovengenoemde gezelschap. Temeer immers daar ze voor hun bedrieglijke praktijken ook geen andere bron noemen.

Zie hier één van de valse vonnissen

 

*( In tegenstelling tot Hirsch Ballin en Balkenende hebben we Opstelten en Rutte nog niet persoonlijk op lobbyisme of andere vorm van corruptie kunnen betrappen. Alles wat zou kunnen duiden op hun corruptie gaat via de VVD of, zo verzekerde men ons, meestal via bepaalde tekenbevoegde ambtenaren die relevante correspondentie afvangen en namens hen afhandelen.

Dat kan dus betekenen dat ze niet al te snuggere willige werktuigen zijn of dat ze zo kien zijn dat ze een constructie bedacht hebben waarmee ze zo nodig altijd kunnen roepen: “Ich habb ‘s nicht gewust.” Behalve waar ze tussen aanhalingstekens staan kiezen wij voor het laatste.)

 

Dat wij niets nieuws vertellen blijkt overigens wel uit ‘ik hou van Holland’ van 15 december 2012 op RTL 4. Waar Henk & Ingrid de politiek, de magistratuur en de advocatuur in een adem noemen met een louche autohandelaar.

 

Toppunt van efficiëntie!

Je slachtoffers hun eigen brandstapel laten bouwen en zelf in brand laten steken

 

Ons wordt tegengeworpen dat Opstelten niet verantwoordelijk is te stellen voor corruptie binnen de rechterlijke macht omdat rechters autonoom  zouden zijn (geheel zelfstandig opereren).

 

De trias politica (scheiding der machten) is echter slechts een door de politiek bedachte fopspeen met als enige doel u wijs te maken dat het niet haar schuld is wanneer u wordt afgeknepen of onschuldig wordt veroordeeld maar van justitie en/of de rechter.

Voor het geval u zelf wilt onderzoeken of wij wel de waarheid spreken kunt u aan een willekeurige jurist vragen waar dat trias politica verhaal op gebaseerd is.

Treft u een integere jurist dan zal hij volmondig toegeven dat, dat op niets zinnigs gebaseerd is.

De kans is echter groter dat u een minder frisse figuur treft. Die een ellenlange monoloog zal houden in de verwachting dat u niet zo kien bent dat u in de gaten heeft dat hij per saldo onzin uitkraamt.

 

Van criminelen is bekend dat ze bij langdurig succes steeds minder waakzaam worden.

Dat zal de reden zijn waarom de politiek nog steeds niet door heeft dat ze met de invoering van art. 42 Grondwet een Trojaans paart binnenhaalde.

Zelfs de simpelste ziel weet immers dat de rechter vonnis velt in naam der koningin.

Aangezien niet de koningin maar de minister verantwoordelijk is, is Opstelten dus net zo verantwoordelijk voor een vals vonnis als een baas voor zijn bijtgrage hond of een boer voor zijn loslopende stotige stier.

Vandaar ook dat Opstelten (in casu zijn rechtsvoorganger) bij schrijven van 19 augustus 2003 en 15 juni 2004 letterlijk aan zijn slachtoffers meedeelt dat hij in de regel niet in rechtszaken intervenieert. Waarmee hij dus zwart op wit toegeeft daartoe wel gerechtigd te zijn.

 

De politiek en haar ambtenarij is te vergelijken met de geestelijkheid van voor de oorlog.

Die hield haar slachtoffers eveneens met uitspraken met een hoog abra-cadabra gehalte onder de duim. Terwijl ze hun onderdanen verboden de bijbel te lezen omdat anders zou blijken dat hun gekakel geen Schriftuurlijke basis had.

Ofwel: Zodra  Henk en Ingrid kreten horen als Ne bis in idem,  Trias politica, Nulla poena of soortgelijke hocus pocus gaan ze er al bij voorbaat van uit dat de betreffende politicus of ambtenaar het veel beter weet dan zij.*

En dat dit gegeven nog veel frustrerender en ingrijpender is dan door een lijpe dominee met hel en verdoemenis bedreigd te worden blijkt wel hierna.

____________________

* (verschil met vroeger is overigens wel Google, waar u binnen enkele seconden de genoemde wetsartikelen kunt intikken om zwart op wit te zien hoe u belazerd word)

 

Of de vieze spelletjes binnen politiek en ambtenarij seksueel getint zijn moeten we op last van de VVD (zie hierboven) in het midden laten.

Feit is wel dat dit frisse gezelschap niet betwist dat zij zich ook nog wel eens door omkoping chantabel laat maken om, onder andere, de huizenprijzen voor de gemiddelde burger onbetaalbaar te houden.

 

Zo lazen we bij voorbeeld in de Telegraaf van maart en juni 011 hoe huiseigenaren buiten hun schuld in betalingsproblemen komen doordat hun erfpachtcanon wordt ver tig-voudigd. En in juli en november 011, dat zo rond de half miljoen huishoudens zodanig in de schulden zitten dat ze binnen afzienbare tijd uit hun koopwoning worden gezet.

 

Dat gaat als volgt.

Veronderstel dat u buiten uw schuld (u bent dus geen asociaal, schuldig gescheiden of anderszins crimineel) in betalingsproblemen komt waardoor u niet meer de huur of de rente en aflossing van uw (niet overmatig luxe) woning kunt betalen.

 

Men hoeft zelfs niet te kunnen lezen of schrijven om te weten dat een normale woning in een primaire levensbehoefte voorziet.

Vandaar dat u naar de rechter kunt stappen om een eventuele uitzetting, ex het redelijkheid en billijkheidsbeginsel,  ongedaan te laten maken. (tik in Google maar art 2 en/of 248 boek 6 BW in)

 

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt is het niet zo dat een rechter naar willekeur mag oordelen of u wel of niet wordt uitgezet.

Wanneer u onweersproken aannemelijk maakt dat u buiten uw schuld niet meer de woonkosten kunt betalen en dat u daarom een beroep doet op het bovengenoemde redelijkheids beginsel* is de rechter, ongeacht zijn humeur of andere persoonlijke omstandigheden, verplicht de uitzetting ongedaan te maken. (art. 149 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.)

_______________

*(Het R & B beginsel is een intellectueel fenomeen wat niet altijd op dezelfde wijze is toe te passen. Denk bijvoorbeeld maar aan de schuldenaar die in een villa woont en de schuldeiser in een krot. In zo’n geval kan datzelfde R & B beginsel meebrengen dat eerlijk geruild word. Overigens hoeft men niet al te snugger te zijn om te begrijpen dat een primaire levensbehoefte belangrijker is dan geld. Wanneer u dus buiten uw schuld uw woning niet meer kunt betalen wegen uw belangen zwaarder dan die van uw geldschieter)

 

Daar doet zich echter het probleem voor dat u alleen via een (voor de meesten sowieso al onbetaalbare) advocaat bij de rechter terecht kunt, terwijl noch Rutte noch de VVD (070 318 30 36) noch Opstelten desgesteld hebben betwist deze belemmering te handhaven om een succesvolle gang naar de rechter onmogelijk te maken (zie oa. de website van de sociale databank Nederland)

 

Genoemd gezelschap heeft ook niet betwist (faxen van o.a.24 augustus 011) dat de verplichte procesvertegenwoordiging slechts twee reden heeft.

Ten eerste heeft een belangrijk deel van hun sponsoren en bestuursleden zelf een advocatenpraktijk of is daar middels de familie en/of kennissenkring zeer nauw bij betrokken. En men mag in die kring dan door en door corrupt zijn, dat betekent nog lang niet dat men zo dom is om de kip met de gouden eieren te slachten of een conflict binnen zijn sociale netwerk uit te gaan lokken.

Ten tweede heeft men niet betwist dat de verplichte advocaat (samen met een thuisfluitende rechter) een probaat middel is om zich claims van hun slachtoffers van het lijf te houden

 

Waar ingeval van huisuitzetting nog extra bijkomt dat de Nederlandse Orde van Advocaten (070 335 35 35, zeg maar de advocatenvakbond) niet heeft betwist (fax van 19 mei 2011) dat de advocatuur* zodanig is gecorrumpeerd dat ze moeten weigeren om voor hun cliënten een beroep op het redelijkheids beginsel te doen. (zie ook voorbeeldbrief 9)

____________

*(Wel is de advocatuur de enige groep waaruit we steeds vaker vernemen dat de ‘rechter’ hun beroep op het R & B beginsel zonder motivatie afwijst of zelfs geheel doodzwijgt. Ook verkaart men dat een beroep op dit belangrijkste juridische beginsel ‘per ongeluk’ uit de notulen is weggelaten

 

Dit alles is een bevestiging van ons onderzoek (faxen van 23 mei en 15 augustus 011) waarin de Raad voor de Rechtspraak (een soort spreekbuis van rechters) niet betwist dat de rechters door belanghebbenden in de vastgoedwereld chantabel zijn gemaakt om in geval van huisuitzetting zowel het R & B beginsel als art. 149 Rv te negeren. (zie ook voorbeeldbrief 1)

 

 

Dat de hedendaagse handelwijze van politiek en ambtenarij net zoveel impact kan hebben als in de middeleeuwen de inquisitie blijkt wel uit het voorbeeld van het Hoofddorpse, Iraaks/Russische gezin Shirwan.

Bij de aankoop, verbouw en aankleding van hun woning verzaakten hun geldschieters hun zorgplicht door dit allochtone gezin er onvoldoende op te wijzen dat geld lenen geld kost.

Toen ze hadden uitgerekend dat ze zich zo diep in de schulden hadden gestoken dat ze door de rechter uit hun huis zouden worden gezet werd vader Shirwan er zo beducht op door familie en buurtgenoten als een looser te worden gezien dat hij zijn mooie nieuwe huis, waar hij ruim een jaar lang hard aan had gewerkt, (in juli 2011) van binnen uit barricadeerde en in brand stak, waarbij het hele, uit 5 personen bestaande, gezin levend werd verbrand.

 

En dat deze stumpers niet de enigen zijn die door toedoen van bovengenoemd gezelschap tot waanzin zijn gebracht bewijzen wel de (zelfmoord)aanslagen van Kars Tates in Apeldoorn, Erwin Lensink (die een waxinelichtje naar de gouden koets gooide, zie hierna) en Tristan van der Vlis in Alphen ad Rijn die, elk op hun eigen wijze, eveneens elk perspectief op een menswaardig bestaan was ontnomen*.

Tristan beweerde dan wel dat God en zijn religies debet aan zijn ellende waren maar iedereen die geen psychische problemen heeft weet dat in werkelijkheid Rutte c.s. daar hoofdverantwoordelijk voor zijn.

____________

* (Veel klachten die we ontvangen gaan over de bizarre situatie waarin mensen die tegen hun wil werkloos zijn, gedwongen worden een x aantal sollicitaties per maand te doen waarbij enige relevantie niet belangrijk is of waarvan ieder normaal mens kan nagaan dat er nog tientallen wachtenden vóór hen zijn. Wat een slachtoffer (52 jaar met bijna 33 jaar werkervaring) de opmerking ontlokte dat hij zich als een hond voelde, die eerst mooi moet zitten voordat hij zijn beloning (lees uitkering) in ontvangst mag nemen. Het zal dan ook niemand verbazen dat het CBS (in oktober 13) verklaarde dat het aantal zelfmoorden sinds de crisis met maar liefst 30% is gestegen.)

 

Al met al is de stelling te rechtvaardigen dat de machthebbers in het Midden Oosten op dit punt minder goochem zijn dan Rutte en zijn frisse vrienden. Immers: De eersten jagen het publiek tegen zich in het harnas door hun slachtoffers dood te laten schieten, terwijl VVD/ CDA & PvdA (Portemonnee van een Ander) ze zover brengen dat ze er van ellende zelf een eind aan maken.

Vervolgens draaien ze Henk & Ingrid met hun hocus pocus verhalen een rad voor de ogen door de schuld bij hun slachtoffers te leggen. Efficiënter (lees geraffineerder) kan het niet.

Als de VVD & Rutte (in casu hun rechtsvoorgangers, tijdens de viering van 50 jaar EU) dan ook  gluiperig opmerken dat in Nederland niet het recht heerst van de sterke maar de sterkte van het recht, is dat niets anders dan een vuistslag midden in het gelaat van haar weerloze slachtoffers.

 

U zult begrijpen dat de politiek en de magistratuur niet blij met ons is (zie o.a. ‘macht is lekker’).

Temeer niet daar wij niet alleen hun ‘lobby’ activiteiten en hun intellectuele moorden bloot leggen;

ze zijn ook nog ziedend op ons omdat wij op het standpunt staan dat in een democratische rechtsorde de burger de positie van de koning c.q. de president dient in te nemen.

En dat niet alleen omdat in een democratie nu eenmaal de macht bij het volk hoort te liggen; u bent tenslotte ook nog hun kostwinner.

 

De belangrijkste reden voor hun woede is echter dat wij (onder inspiratie van ter zake kundige ambtenaren, zie hierna) een kostendekkend systeem hebben bedacht om de AOW leeftijd op termijn naar ca 55 jaar te brengen. En omdat wij dat plan al een jaar of vier geleden aan de politiek voorlegden, hebben degenen wiens AOW leeftijd is verhoogd recht op volledige compensatie. En wel uit de portemonnee van de schuldigen.

Ook stelden we voor om alle primaire levensbehoeften (wonen, voedsel, noodzakelijke nutsvoorzieningen en kleding) buiten marktwerking en belastingen te brengen, zodat u van de (Euro) crisis zo veel mogelijk gevrijwaard blijft.

En voor personen werkzaam in de niet technische vakken, (voor zover die geen deviezen brengende arbeid of anderszins nuttig werk voor de gemeenschap verrichten) de laatste belastingschijf naar 80% te brengen en een extra schijf van 90% in te bouwen voor soortgelijke inkomens boven de Balkenende norm.

Daarmee zou u niet alleen de ongehoorde bonussen cultuur ondervangen; u bewerkstelligt ook nog dat een aanzienlijk deel van wat u middels onterechte zakkenvullerij is afgeperst weer in de algemene middelen terugvloeit.

 

In dat licht is het interessant dat verschillende exorbitant rijken, waaronder Warren Buffet, het meer dan schandalig vinden dat zij steeds rijker en de armen steeds armer worden. (zie ZDF Frontal 21 van 23 aug. 011)

Dat is een bevestiging van wat onze waarnemers (zie hierna) al een jaar of twintig zeggen en iedereen die zijn ogen open heeft kan zien.

Dat komt erop neer dat de hiërarchie in de Westerse ‘democratieën’ niet in elkaar steekt zoals het hoort: in de eerste plaats de burger en daarna de politiek met haar ambtenarij.

In plaats daarvan oefenen de rijken de absolute macht over de politiek en haar ambtenarij uit (daar weet Obama, die meesmuilend een kapitein zonder strepen wordt genoemd, immers van mee te praten), die op haar beurt weer de absolute macht over de burger uitoefent.

Logisch dat met name de VVD niet nalaat horden corrupte magistraten en andere ambtenaren op ons los te laten met als enige doel ons monddood te maken.

 

U kunt met behulp van Voorbeeldbrieven onderzoeken of wij terecht stellen dat uw ellende uitsluitend en alleen is te wijten aan dezelfde maatschappelijk/politieke stroming die bewerkt dat Obama niets te vertellen heeft, of dat er in de door Regan geschertste situatie de afgelopen ruim dertig jaar enge verbetering is opgetreden.

 

naar boven

 

Seks& drugs & geld  (rock and roll is irrelevant)

 

Progressief Liberale Volkspartij Nederland

 

 

 

 

13. VVD/CDA ! Voor de betere shortpositie  

 

 

 

 

Woningnood

 

 

Geachte CDA /VVD*

 

Ondergetekende (of een ander uit uw familie of kennissenkring, plv) heeft een inkomen van weinig meer dan € 33.000 (of minder, plv).

Nu vernam ik dat u, in casu uw minister Donner, door de Europese commissie bent gedwongen (u spreekt van dwingend recht) om een regeling te accepteren die verhindert dat ik betaalbaar kan wonen, terwijl dat een grondrecht is en u mij altijd hebt voorgehouden dat het EU lidmaatschap goed voor mij is.

 

Ook overigens staat u erom bekend dat u bewerkt  (o.a. door hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens en door een deel van de sociale huurwoningen aan hun doel te onttrekken waardoor ze voor ‘de gewone man’ onbetaalbaar worden) c.q. lijdelijk toeziet hoe de grond- en woningprijzen in ons land tot de hoogste ter wereld behoren met alle gevolgen van dien (‘Telegraaf ’30 december 2010; ‘Woonbondig’ van november 2010 blz. 1 en 7)

 

Volgens de PLV heeft zij al in de eerste helft van de jaren negentig vorige eeuw (middels een aangeslotene via D66) er openlijk voor gepleit de grondprijs voor woningbouw op nul te zetten en de woningprijzen voor niet luxe woningen met driekwart tot de helft te verlagen (in ieder geval door alle belastingen die met wonen te maken hebben af te schaffen en de grond levenslang gratis in erfpacht te geven)

Wanneer u toen die nuttige raad had opgevolgd in plaats van hem (middels uw blad Elzevier zwart op wit, plv) voor gek te verklaren was de woningcrisis aan ons Land voorbij gegaan.

‘Regeren is vooruitzien’ is al van oudsher het credo. Beredeneert u nu maar voor uzelf wat voor regeerders u hebt voortgebracht.

 

Nu mompelt u wel dat in de grondwet niet staat dat iedereen die zich in Nederland bevind recht heeft op een betaalbare woning, maar dat is ook helemaal niet nodig. Uit lid 2 van art 22 Gw blijkt al uw zorgplicht in deze kwestie.

U spreekt met toenemend succes verzekeringen, banken en wie niet allemaal aan op hun zorgplicht, wat uiteraard veel minder belangrijk is dan het recht op een betaalbare nette woning.

Bovendien weet iedereen met een I.Q vanf 70 dat een redelijke woonruimte een primaire levensbehoefte is.

Dat betekent in concreto dat een behoorlijke woonruimte een ongeschreven recht is terwijl het schenden (of nalaten zo u wilt) van dat recht u schadeplichtig maakt ex lid 2 van art. 162 boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

 

Waar nog bijkomt dat art. 1 Grondwet geen verschil toelaat tussen de beschikbaarheid van een passende woning voor u en ondergetekende. Wat dus betekent dat ik rechtens niet tussen drie en acht jaar op een woning hoef te wachten maar, gelijk aan u, nul komma nul jaar.

 

En nu we het toch over het gelijkheidsbeginsel hebben:

Zoals u weet kreeg of krijgt het frauderende Griekenland 50% van haar schulden kwijtgescholden.

Dat betekent dat het in strijd met het grondwettelijke discriminatieverbod zou zijn als ondergetekende (die goudeerlijk is en omdat ieder normaal mens weet dat zowel het gelijkheidsbeginsel als het redelijkheid en billijkheidsbeginsel ongelijkheden naar de mate van hun ongelijkheid beoordeeld wil zien) recht heeft op 100% kwijtschelding van schuld wegens haar/zijn primaire levensbehoeften zoals huur c.q. hypotheekschulden.

 

Kortom: Het is voor de door u naar voren geschoven bewindslieden niet te hopen dat in uw kring nog eens een Wildersfiguur met enige intellectuele of juridische bagage opstaat want dan worden ze eerst financieel geheel kaal geplukt (6:162 BW) en vervolgens belanden ze waar ze m.i. al geruime tijd thuis horen: ex 355 lid 3 cq lid 4 wetb. V. strafrecht, achter de tralies! In dit geval wegens hun frustratie van art. 1 Grondwet en 22 Grondwet. Gelukkig voor hen dat daar tenminste 5 integere kamerleden voor nodig zijn waardoor ze niet binnen afzienbare tijd uit hun knusse ivoren toren zullen worden gerookt.

 

Dat het u lukt om in die kwestie telkens weer de dans te ontspringen kan toch alleen maar komen omdat uw grootste zorg gericht is op chantabele rechters die u uit de wind kunnen houden? Als het anders is zegt u het maar!

 

Nu heb ik onlangs vernomen waar uw onrechtmatig handelen hoogst waarschijnlijk uit voortspruit.

Zo hoorde ik vertellen dat de publiekelijk welbekende lobbyactiviteiten (die intellectueel gezien al vieze spelletjes zijn) maar al te vaak ontaarden in minder frisse bezigheden. Genoemde sessies worden georganiseerd door o.a. enige van de meest prominente projectontwikkelaars, vastgoedspeculanten en eigenaren van het blad Elzevier en de Telegraaf. Met als enige doel u (in casu verschillende van uw sleutelfiguren, inclusief door u naar voren geschoven bewindslieden) chantabel te maken.

 

Al dit waar is, heb ik mijn woningnood dus te danken aan het feit dat u zich door boven genoemden (die immers belang bij een zo hoog mogelijke grond en woningprijs hebben) in een chantabele positie laat manipuleren.

 

En nu zult u, gelijk aan de Katholieke kerk, in eerste instantie wel roepen dat het allemaal zwartmakerij is maar dan verwacht ik wel van u dat u aan mij duidelijk maakt wat dan anders de oorzaak van mijn woningnood is.

Laat u dat na, trek ik zelf mijn conclusies.

 

Voorts verzoek ik u om mij te laten weten wat volgens u het verschil is tussen verraad aan het recht en hoogverraad, bij gebreke waarvan ik ook in dit geval de conclusie trek die ik geraden acht.

Waarvan akte.

 

* De VVD heeft niet betwist (fax van 19 mei 2011) belang bij een zo hoog mogelijke woningprijs te hebben, plv.

 

 

 

Woningnood

 

Voor wie de Bijbel nog waarde heeft

Geacht CDA

 

Ondergetekende (of een ander uit uw familie of kennissenkring, plv) heeft een inkomen van weinig meer dan € 33.000 (of minder).

Nu vernam ik dat u, in casu minister Donner, door de Europese commissie bent gedwongen (u spreekt van dwingend recht) om een regeling te accepteren die verhindert dat ik betaalbaar kan wonen, terwijl dat een grondrecht is en u mij altijd hebt voorgehouden dat het EU lidmaatschap goed voor mij is.

 

Ook overigens staat u erom bekend dat u bewerkt (o.a. door hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens en door een deel van de sociale huurwoningen in de vrije sector te plaatsen waardoor ze voor ‘de gewone man’ onbetaalbaar worden) c.q. lijdelijk toeziet (Lukas 10 : 30-32) hoe de grond- en woningprijzen in ons land tot de hoogste ter wereld behoren met alle gevolgen van dien (Markus 12 : 38-40a); ‘Telegraaf ‘ van 30 december 2010; ‘Woonbondig’ van november 2010 blz. 1 en 7)

Volgens de PLV heeft zij al in de eerste helft van de jaren negentig vorige eeuw (middels een aangeslotene via D66) er openlijk voor gepleit de grondprijs voor woningbouw op nul te zetten en de woningprijzen voor niet luxe woningen met driekwart tot de helft te verlagen (in ieder geval door alle belastingen die met wonen te maken hebben af te schaffen en de grond levenslang gratis in erfpacht te geven)

 

Als u toen die nuttige raad had opgevolgd in plaats van hem (middels uw blad Elzevier zwart op wit, plv) voor gek te verklaren was de woningcrisis aan ons Land voorbij gegaan.

‘Regeren is vooruitzien’ is al van oudsher het credo. Beredeneert u nu maar voor uzelf wat voor regeerders u hebt voortgebracht.

Waarbij in aanmerking is te nemen dat u opzettelijk (of met aan opzet grenzende onachtzaamheid, zoals dat in wereld om ons heen zo eufemistisch heet) bent voorbijgegaan aan het foute voorbeeld van uw rechtsvoorgangers (Habakuk 1 : 4; Psalm 94 : 20-21; Jesaja 5 : 7 en 10 : 2;  Micha 7 : 2-4a)

Terwijl u heel goed weet hoe het wel had gemoeten (Mattheus 23 : 8-11; 1 Korinte 4 : 1-5; 2 Korinte 5: 20 en 6: 3-10)

 

Mij is altijd voorgehouden dat in een Christelijk gezelschap onbaatzuchtige liefde de boventoon dient te voeren (Mattheus 22: 39-40. De heidenen, waar wij te midden van wonen, noemen dat ‘redelijkheid en billijkheid’ (art. 2 boek 6 BW) of ‘strijdigheid met goede zeden’ 3:40 BW)

Echter is klassevorming en de daarmee onverbrekelijk verbonden vriendjespolitiek ook in onze kring helaas van alle tijden (Jakobus 2: 1-7)

Over de andere kant beschikt u thans vrijwel allen over tenminste één academische titel waardoor u op geen enkele wijze te verontschuldigen bent (Johannes 9:39-41).

Temeer daar ook al bijna 2 millennia lang aan uw gezonde verstand wordt geappelleerd (Jak. 2: 8-19)

Terwijl een Bijbelvast gezelschap als het uwe toch zou moeten weten dat het niet de eerste keer zou zijn wanneer uw zonden als een boemerang op uw eigen hoofd terug vallen (Deuteronomium 28 : 15-68; Jeremia 39 : 1-9 jo. ‘Kerkelijke geschiedenis’ van Eusebius voor zover daar wordt besproken hoe u, i.c. uw rechtsvoorgangers, helaas inclusief hun onderdanen, het loodje legden; Josephus ‘Joodse oorlog’ boek 6 – 7 hfst 1 voor zover daar wordt weergegeven hoe de profetie in Deut. 28 voor de tweede maal tot in detail in vervulling ging)

 

Nu heb ik onlangs vernomen waar uw zondige handelwijze hoogst waarschijnlijk uit voortspruit.

Zo hoorde ik vertellen dat u (in casu verschillende van uw sleutelfiguren, inclusief door u naar voren geschoven bewindslieden) zich te buiten gaan aan bezigheden als omschreven in Ezechiël 8. En dat de daar genoemde sessies worden georganiseerd door o.a. enige van de meest prominente projectontwikkelaars, vastgoedspeculanten en eigenaren van het blad Elzevier en de Telegraaf.

 

Al dit waar is, heb ik mijn woningnood dus te danken aan het feit dat u zich door boven genoemden (die immers belang bij een zo hoog mogelijke grond en woningprijs hebben) in een chantabele positie laat manipuleren.

 

En nu zult u, gelijk aan de/mijn Katholieke kerk, in eerste instantie wel roepen dat het allemaal zwartmakerij is maar dan verwacht ik wel van u dat u aan mij duidelijk maakt wat dan anders de oorzaak van mijn woningnood is. Laat u dat na, trek ik zelf mijn conclusies.

Waarvan akte.

 

Woonplaats, datum en naam

 

 

2. Gediscrimineerde ZZP-ers

 

 

Dankzij de vakbonden vormen werknemers in loondienst zo’n machtig blok dat ze ondanks de crisis nog ‘arbeidszekerheid’, loonsverhoging en betere werkomstandigheden weten af te dwingen.

Het gevolg is dat (groot)kapitaal en politiek, in casu de werkgevers, van binnen uit het werknemerschap uithollen door zoveel mogelijk de CAO’s met goedkopere arbeidskrachten te omzeilen. Kijk als voorbeeld maar naar het openbaar vervoer, de post en pakketbezorging, werkzaamheden in de zorg, de bouw enz.

 

Geachte mijnheer Rutte,

 

Ondergetekende is een ZZP-er.

 

Nu heeft mijn klant/bemiddelaar mijn uurloon zodanig verlaagd dat het thans beneden het minimum loon ligt. (en/of, plv):

De werkzaamheden die ik uitvoer vallen onder een CAO waarin het uurloon meer dan twee keer het minimum loon is. Waardoor ik dus amper de helft beur van wat ik verdien. Temeer daar ik ook nog recht heb op een opslag van tenminste 30% omdat ik mijn pensioen en andere sociale voorzieningen zelf moet bekostigen.

 

Overigens is het (groot)kapitaal niet de enige die mij als voetveeg gebruikt. U kunt er zelf ook wat van.

Uit de zaak  CRB 20 juli 2004, (LJN AQ66 02) blijkt dat u uw wetgeving zo hebt ingericht dat zelfs de allerarmste ex ZZP-er niet voor bijstand in de proceskosten in aanmerking komt wanneer het werkzaamheden betreft toen hij nog zelfstandig was.

Dat uw geweten van dezelfde kwaliteit is als dat van uw kapitaalkrachtige vrienden wordt ook nog eens benadrukt door het simpele feit dat u weigert een ZZP-er voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te laten komen.

 

U bent intelligent genoeg om te begrijpen dat bovengenoemde handelwijze jegens ondergetekende in strijd is met zowel het grondwettelijke discriminatieverbod als het redelijkheids en billijkheids beginsel. Wat dus betekent dat u, nu u met opzet (niet juist) handelt, net zo aansprakelijk bent voor mijn ellende als Hitler voor de ellende jegens de minderheden onder zijn bewind.

 

In een rechtsstaat zou ik naar de rechter kunnen stappen (art 17 grondwet), erop wijzen dat mijn klant c.q. u rechtens in verzuim verkeert en het hele schadebedrag* zonder verjaring**, inclusief rente en kosten, bij u op kunnen vorderen.

____________

* (Zoals u weet beurde Rob de Nijs een (gulden)ton wegens emotionele schade omdat een roddelblad wat onzin over hem had geschreven.

Aangezien u tien maal hoger op de maatschappelijke ladder staat dan een obscuur roddelblad en ik emotioneel tien maal zo kwetsbaar ben als een doorgewinterde artiest heb ik dus ten minste het twintigvoudige van dat bedrag van u tegoed.

Dat mijn kans op succes even groot is als in de oorlog een zaak tegen Hitler voeren doet daar niets aan af.

** In een uiterst zeldzame vlaag van rechtvaardigheid oordeelde uitgerekend een thuisfluitend gezelschap als uw Haagse rechtbank dat een beroep op verjaring (voor personen die net zo direct bij uw onrechtmatigheden zijn betrokken als ik) in strijd is met het redelijkheid en billijkheidsbeginsel. (in Google LJN BS8793 in tikken, PLV)

Dus, mocht ons lieve Vaderland ooit nog eens de rechtsstaat worden die zij voorgeeft te zijn, dan weet ik u te vinden. Zelfs nog na meer dan 60 jaar.)

 

Volgens de website van de PLVN is uw rechterlijke macht echter corrupt. En dat is nog niet alles.

De PLV maakte mij duidelijk dat u, bij schrijven van 10 januari 2011, klachten over het functioneren van uw rechters en officieren van justitie weigert te behandelen met als argument dat u daar niet over gaat. Waarmee u non verbaal zegt dat men voor klachten over de rechterlijke macht bij uw partijgenoot, justitieminister Opstelten moet zijn.

 

Nu zou men van iemand met uw IQ toch mogen verwachten dat hij begrijpt dat zo’n stelling hetzelfde is als wanneer Hitler zou zeggen dat men voor klachten over de Holocaust niet bij hem maar bij Eichmann moet zijn.

 

Dit alles brengt mij tot de volgende conclusie: Het feit dat ik in de shit zit heb ik te danken aan uw tenenkrommende domheid of aan het feit dat u zo mogelijk nog corrupter bent dan uw rechterlijke macht.

 

Als het anders is verneem ik dat wel. Maar dan wel graag gemotiveerd.

 

 

 

3. Schade wegens te duur (CBR) examen

 

Geachte heer Rutte,

 

Van de u bekende PLV vernam ik dat u (in casu uw rechtsvoorgangers) zowel op 10 augustus 2006 als op 18 april 2007 gevraagd is de CBR examens naar de verzekeringsmaatschappijen over te hevelen en wel om de volgende reden:

 

Dat ‘de markt’ aanmerkelijk voordeliger werkt dan de semi-overheid blijkt alleen al uit het feit dat een uur rijles voor een B examen inclusief de lesauto gemiddeld minder dan € 40 kost.

Ervan uitgaande dat de exploitatie van de lesauto € 10 bedraagt, hoeft een B examen bij een verzekeringsmaatschappij dus niet meer dan € 30 + 30 administratiekosten is dus € 60 te kosten.

 

Aangezien ik voor mijn examen veel meer betaalde verkeert u voor het schadebedrag rechtens in verzuim*. (noem het bedrag inclusief de administratiekosten voor de rijschool en trek daar € 60 af, PLV). Alles te vermeerderen met mijn kosten en de wettelijke rente.

 

Nu bereiken mij van alle kante berichten waaruit blijkt dat u zo mogelijk nog corrupter bent dan uw rechterlijke macht en dat u desgesteld niet hebt betwist dat ik net zoveel kans maak om mijn schade van u vergoed te krijgen als in de oorlog van de Nazi’s. Daarom zie ik voorlopig maar af van verdere acties aan uw adres.

 

Wat ik in dit verband nog wel aan u kwijt wil is dat uw broeders in het kwaad in Tunesië, Libië, Syrië en Egypte zich tot voor kort net zo veilig in hun ivoren toren waanden dan u thans.

Ook de Nazi’s en uw soortgenoten in de tijd van de Frans revolutie van juni 1789 en de Russische revolutie van februari 1917 voelden zich, net als u, veel te lang veilig.

En ik hoop van harte dat u hun voorbeeld niet ter harte neemt. De paar tientjes die mij dat kost heb ik er graag voor over om u vroeg of laat hals over kop de grens over te zien vluchten en te zien hoe uw bezittingen en banktegoeden ten behoeve van uw vele slachtoffers geconfisqueerd worden.

____________

* (Sommigen merken op dat de schuldigen eerst schadeplichtig zijn nadat ze aansprakelijk zijn gesteld. Dat is alleen juist wanneer geen sprake is van onrechtmatig handelen, terwijl van gewetensvolle en kapabele bestuurders zonder meer mag worden verwacht dat hun belofte het ambtenarenbestand tot een minimum te beperken zich ook uitstrekt tot de semi ambtenarij. Laten ze dat na, handelen ze net zo onrechtmatig als een eigenaar van, bij voorbeeld, een BV die hoofdelijk aansprakelijk is wanneer hij middels zijn BV opzettelijk (of met daaraan grenzende onachtzaamheid) onrechtmatig handelde, PLV).

 

 

Vanzelfsprekend is deze situatie op veel meer leer en/of examentrajecten te projecteren. Aangezien wij niet over voldoende details beschikken bent u wat dat betreft op uw eigen kennis aangewezen.

Interessant in deze is wel dat de Orde van Advocaten desgesteld niet heeft betwist dat niet de gemeenschap maar de advocatuur zelf de opleidingskosten voor haar juristen voor haar rekening dient te nemen. U zult begrijpen dat het hier om meer dan een paar tientjes gaat.

 

 

 

Hoofdpagina

4. Misbruik asielprocedure

 

Geachte heer Rutte,

 

De u bekende PLV vertelde mij dat ze, zowel aan het CDA als de door haar naar voren geschoven staatssecretaris van financiën, de Jager, had gemeld dat naar het buitenland uitgezonden medewerkers van zich Christelijk noemende hulporganisaties bij terugkeer naar ons Land asielzoekers meenemen en helpen de asielprocedure tot een succes te maken.

 

Het antwoord van genoemd duo zou zijn dat ze er ook niets aan konden doen omdat niet te bewijzen zou zijn wie zich aan deze frauduleuze handelingen schuldig maken.

 

Daarop zou de PLV hen erop gewezen hebben dat ze ongelijk hebben omdat de betreffende allochtonen zodanig zijn gehersenspoeld dat zij 10% van hun uitkering als gift aan hun ‘weldoeners’ van de belasting aftrekken, waardoor zij door de belastingdienst (waar de Jager immers het hoofd van was) met het grootste gemak zijn op te sporen.

 

Dat de PLV het in deze bij het rechte eind heeft blijkt uit het feit dat zowel het CDA als de Jager sindsdien zwijgen als het graf. Een typisch trekje van machthebbers die zich onkwetsbaar weten zodat ze ongestraft hun vrienden kunnen blijven helpen zich ten koste van de gemeenschap te verrijken.

 

Ik weet zeker dat deze onrechtmatigheden door een uiterst integer duo als u en Opstelten niet getolereerd worden. En dat u ervoor zult zorgen dat het zowel de Jager als zijn CDA net zo vergaat als Janmaat en zijn CD: Zoals u weet werd eerst de CD, inclusief haar wetenschappelijk bureau, geheel uitgekleed en toen werd Janmaat hoofdelijk gepakt.

 

Wie nu de scepter over de belastingdienst zwaait weet ik niet. Maar ik acht u deskundig en rechtvaardig genoeg om de hier bovengenoemde ‘weldoeners’ eerst persoonlijk financieel uit te laten kleden en vervolgens wegens fraude te laten vervolgen.

 

En als u even niet meer weet hoe u alles precies aan moet pakken kijkt u maar in uw analen hoe u Hirsi Ali de grens over joeg. Dan is het voor u een koud kunstje de bovengenoemde allochtonen dezelfde behandeling te geven.

 

 

 

5. Gratis terroristenopleiding + € 100 p maand extra

 

Geachte mijnheer Rutte,

 

Enige tijd geleden vernam ik uit de Pers (kan ook de Metro zijn geweest) van een Duitse officier in Kunduz die vertelde dat de door hen opgeleide politieagenten voor (het equivalent van) € 300 per maand aan het werk gaan maar dat de kans dat ze voor € 400 per maand naar de Taliban overlopen levensgroot is.

Nu de pers daarvan op de hoogte is weet u dat middels uw inlichtingdienst natuurlijk al lang. Wat de conclusie rechtvaardigt dat u willens en wetens de levens van Nederlandse militairen op het spel zet met als bijbedoeling de Taliban te steunen. Wat volgens mij neerkomt op hoogverraad.

Wanneer ik het bij het rechte eind heb hoeft u niet te antwoorden; dan weet ik genoeg.

 

 

 

 

6. De oorzaak van de vele corrupte belastingaanslagen

 

Geachte mijnheer Rutte,

Zoals elke politicus van betekenis kunt ook u in welgekozen bewoordingen recht praten wat krom is.

Maar volgens mij kunt u niet zo mooi praten dat u de volgende stelling onderuit krijgt:

Nederland is een rechtsstaat met integere bestuurders die in elke aangelegenheid er zorg voor dragen dat de burger eerlijk wordt behandeld. (zie onder andere uw verklaring in de preambule van het Europese verdrag voor de rechten van de mens (EVRM))

 

Nu bent u gedwongen (middels een schrijven van uw staatssecretaris van financiën F. Wekers van 21 februari 2011) de verantwoordelijkheid te dragen (art. 42 grondwet) voor een arrest (van 25 juni 1997, nr. 31 541, BNB 1997/276 c*) wat zegt dat de belastingbetaler bij het opleggen van een aanslag niet eerlijk hoeft te worden behandeld omdat art 6 EVRM daar niet in voorziet.

Nu zegt mijn domme boerenverstand dat dit standpunt haaks staat op de stelling die u niet kunt betwisten.

Dat zelfde boerenverstand zegt nu ook dat hieruit ondubbelzinnig blijkt dat u door en door corrupt bent.

 

Behalve dom ben ik ook nieuwsgierig.

Daarom wil ik wel graag de reden van uw corruptie vaststellen.

Ik heb vernomen van opnamen waaruit blijkt dat u, door degenen die belang hebben bij het bovengenoemde arrest, in een chantabele positie bent gemanoeuvreerd waardoor u gedwongen bent een standpunt te accepteren wat zelfs een gladjanus als u niet in redelijkheid kan verdedigen.

 

Als de opnamen authentiek zijn hoeft u niet te reageren.

 

 

 

7. VVD/CDA! Voor de betere harddrug

 

Geachte mijnheer Rutte,

 

U hebt de u bekende heer Baybasin tot levenslang laten veroordelen omdat hij opdracht zou hebben gegeven moorden te plegen en omdat hij een belangrijke vinger in de pap had bij heroïnesmokkel vanuit Turkije.

Omdat u weigert het originele bewijsmateriaal tegen hem te laten beoordelen en omdat niet is bewezen dat de moordopdrachten die u hem in de schoenen schoof ook zijn uitgevoerd is zijn veroordeling wegens opdracht tot moord niet terecht.

 

Rechtvaardigt dat niet de conclusie dat u Baybasin tot levenslang liet veroordelen omdat hij u voor de voeten liep inzake uw eigen heroïnehandeltje vanuit Turkije?

En nu schijnt u wel gemompeld te hebben dat die stelling wel zo onzinnig is dat u daar helemaal niet op hoeft te antwoorden. Maar dan moet u wel uitleggen waarom u de burgemeester van Urk zijn kruistocht tegen softdrugs verbood met als argument dat de Urkse jeugd net zoveel recht heeft op haar verboden jointje als de rest van de jeugd.

 

Dat kan toch alleen maar betekenen dat u belang heeft bij een zo groot mogelijke softdrugconsumptie?

Temeer daar u dit gegeven zelf bevestigde nu u (13 juli 011) de gemeente Amsterdam door uw Raad van State liet verbieden overlast door softdrugs aan te pakken.

En nu u ook als geen ander weet dat softdruggebruik een riant voorportaal tot een veel lucratiever

harddrugconsumptie is lijkt mij de bovengenoemde conclusie meer gerechtvaardigd dan uw conclusie dat Lucia de Berk een massamoordenares was.

En nu zult u wel roepen dar Lucia zich (middels acties van haar vrienden) aan uw wurggreep heeft kunnen onttrekken maar dat betekent wel dat u (in juridisch/intellectuele zin) ook pas vrijuit gaat als u ter verdediging ergens op slaande argumenten naar voren heeft gebracht. En ik ‘vreet een bezem’ als u daar in slaagt.

 

En zelfs als u daar wel in slaagt, geldt ook in deze kwestie nog het door uzelf gecreëerde beginsel van de schuldige belanghebbende (art. 1 grondwet): Zoals uit de website van de PLV blijkt laat u uw slachtoffers ook schuldig verklaren met als enige reden dat ze belanghebbende zijn.

Dus maakt uw standpunt dat de hele jeugd, die van Urk en Amsterdam niet uitgezonderd, recht heeft op verboden softdrugs u tot een strafbare belanghebbende.

 

Bovendien heb ik overal mijn oor te luisteren heb gelegd. Doch niemand kan een geldige reden noemen voor de politiereorganisatie van 1994.

 

Het enige voor u positieve aspect, vertelde men mij, is dat er zoveel kennis en ervaring verloren ging dat u (in casu uw rechtsvoorgangers) de nasleep van de IRT affaire makkelijker van u af kon sturen;  zodat de aldus vleugellam gemaakte specialisten niet uit zouden kunnen zoeken wie het meeste profijt had van het feit dat Nederland tot op de dag van vandaag het drugswalhalla van Europa is.

 

Mijn logische vraag is nu of u voor de komende politiereorganisatie nog een andere (ergens op slaande) reden heeft dan uw drugshandel buiten beeld te houden. Waarbij ik erop wijs dat zowel u (fax van 30 mei 011) als uw coalitiepartner CDA  niet betwistten twee zeilboten achterover te hebben gedrukt om daar drugs mee te vervoeren (zie site van de u bekende PLV alsmede de nieuws/actualiteiten media over het gevolg van onder andere de IRT affaire)

 

Voor het geval u geen andere reden weet te verzinnen hoeft u niet te antwoorden, dan weet ik genoeg.

 

 

 

 

 

8. Stem CDA/VVD ! voor een efficiënte eliminatie van klokkenluiders

 

 

Geachte CDA/VVD,

 

De u welbekende PLV zegt opnamen te hebben gezien die erop duiden dat u (middels Opstelten) de magistratuur gebruikt om klokkenluiders te elimineren.

Ook noemt ze de vrouw die aan een vertrouwenspersoon had verteld dat zij, als griffier van ‘rechter’ Kalbfleish, geconstateerd had dat haar chef corrupt was.

Normaliter wringt u zich in de meest bizarre bochten om de namen van uw beschermelingen geheim te houden. Zo weigerde u immers nog onlangs de naam van de vrouwelijke rechter bekend te maken die onder andere wegens een hardnekkig drankprobleem was ontslagen.

Veelzeggend lijkt mij ook nog dat u (in casu Donner) klokkenluiders, die als sinds jaar en dag om een redelijke rechtspositie bedelen, nog onlangs met een kluitje in het riet stuurde.

Ook liet u uw Raad van State beslissen dat de verhoren rond de vuurwerkramp in Enschede niet openbaar gemaakt mochten worden, met als smoesje dat anders getuigen in andere kwesties niet meer zouden willen meewerken zolang zij hun getuigenis niet in het geheim zouden mogen afleggen.

In dat licht lijkt het mij veelzeggend dat u de bovengenoemde griffier heeft gedwongen haar beschuldiging   wel in het openbaar te herhalen. Waarna zij huilend verklaard zou hebben voor haar leven te vrezen.

 

Ik denk dat u niet in redelijkheid kunt volhouden dat die actie nog een andere bedoeling heeft dan haar vogelvrij te verklaren.

Als ik het bij het rechte eind heb hoeft u niet te antwoorden.

 

 

 

 

9. Enge advocaten

Heer Opstelten/VVD,

 

Ondergetekende is de nabestaande van iemand die zonder rechtvaardigingsgrond is vermoord (of zwaar mishandeld met fatale gevolgen, zoals u dat zo eufemistisch noemt).

Aangezien u verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de advocatenwet bent u net zo verantwoordelijk voor de advocatuur als dat u dat bent voor de officieren van justitie en voor de handelwijze van uw rechters (47 Grondwet)

 

Nu verneem ik uit de NTR serie ‘kijken in de ziel’ dat uw advocaten er geen enkel probleem mee hebben om figuren die zonder geldige reden iemand vermoordden zodanig in bescherming te nemen dat ze een rechtvaardige straf ontlopen.

De advocateneed komt er op neer dat ze plechtig verklaren niet in strijd met hun geweten te zullen handelen.

Dit gegeven maakt m.i. slechts twee conclusies mogelijk.

Of ze hebben net zoveel geweten als een straatvechter, of ze handelen doelbewust in strijd met hun geweten omdat ze zich op dezelfde wijze door u beschermd weten als de leden van de SS door Hitler of de NSB door Mussert.

Voor het geval ook u niet een derde (ergens op slaande) conclusie weet te verzinnen hoeft u wat mij betreft niet te antwoorden. Dan weet ik genoeg.

 

 

 

 

10. Rechtspraak bij de gratie van het geniep

 

Heer Opstelten/VVD,

 

Ondergetekende is er het slachtoffer van dat tijdens een rechtzaak voor mij belangrijke gegevens naar voren kwamen, die, na later bleek, uit de notulen zijn weggelaten zodat ze voor altijd verloren zijn.

 

Uit een van u (in casu OM Arnhem) afkomstig schrijven dd.11 april 2011 blijkt dat u uw archiefwet zodanig heeft ingericht dat na een bepaalde tijd de valsheid van een vonnis niet meer te bewijzen is terwijl uw slachtoffers nog wel steeds met de nadelen van dit falsificaat te kampen hebben.

 

Het is toch bizar dat niet de gedaagde of een andere kwetsbare partij bepaalt of een rechtzaak wordt opgenomen maar de rechter. Terwijl het een bekend gegeven is dat een rechter aan de gedaagde nooit toestemming voor een opname geeft.

Openbaarheid heeft alleen zin als de gedaagde in de gelegenheid is te tonen hoe het er tijdens de zitting aan toe is gegaan. En dat kan hij uiteraard niet als hij dat niet kon laten vastleggen.

 

Voorbeeld.

Tijdens een kortgeding in de zomer van 2005 in den Haag roept advocaat C.C.H. Wiekeraad (tel 038 477 88 22) de Haagse rechter E.A.G.M. van Rens (070 381 31 31) toe dat hij niet weet of zij nu door zijn cliënt belazerd wordt of hijzelf.

In werkelijkheid was het echter de cliënt die belazerd werd.

Zowel van Rens als Wiekeraad veinsden namelijk niet te weten dat een geregistreerde eigendomsakte dwingend bewijs is.

 

De cliënt heeft herhaaldelijk aan de Haagse rechtbank gevraagd om de notulen van de zitting. Die hem even zovaak werden geweigerd.

De reden voor die weigering kan toch alleen maar zijn dat de opmerking van Wiekeraad over uw slachtoffer u prima in de kaart speelt zolang het maar niet in de openbaarheid komt?

Nu zie ik u er overigens wel voor aan dat u de notulen aan uw wensen laat aanpassen en ze dan met een stalen gezicht zonder de gewraakte opmerking alsnog produceert.

Nadeel voor u is dan wel dat wanneer die woorden wel zijn opgenomen, u dubbel in uw hemd staat.

 

Hoe dan ook. Feit is dat het herhaaldelijk voorkomt dat uw rechtbanken alles wat in het voordeel van de hen niet welgevallige partij kan werken gewoon uit de notulen weglaten. In de hoop dat nooit te bewijzen is wat er wel is gezegd.

Dit alles betekent dus dat u, wanneer u uw vrienden daarmee vooruit kunt helpen, op uiterst sluwe wijze het effect van de openbaarheid van een rechtzaak om zeep helpt*.

De vraag is nu: Hebt u voor uw weigering rechtzaken te laten opnemen nog een andere reden om uzelf of uw vrienden te bevoordelen en zo ja, welke?

 

Zoals u weet bent u niet tot antwoorden verplicht. Temeer daar alles wat u in deze nog stelt tegen u kan worden gebruikt.

 

PS. * Het is toch frappant dat de wijze waarop u thans het recht naar uw hand zet al bijna 2000 jaar geleden nauwkeurig is gedefinieerd. (Mattheus 23:16-28)

 

 

11. Barbertje moet hangen

 

Heer Rutte/VVD,

 

Ondergetekende is werkzaan in de bouwsector

 

Van de PLV verneem ik dat er opnamen bestaan waaruit blijkt dat u (samen met oa. het CDA) financiële belangen heeft in de bouwwereld. (zie www.plvn.nl)

 

Dit gegeven wordt bevestigd door de wijze waarop u Ad Bos behandelt.

Ik verneem namelijk dat u hem alsnog strafrechtelijk laat vervolgen.

 

Ook vernam ik van opnamen waaruit blijkt dat u het u bekende redelijkheids en billijkheidsbeginsel opzettelijk niet in uw grondwet laat opnemen met als hoofddoel het recht naar uw hand te kunnen zetten zodra dat uzelf of uw vrienden in de kaart kan spelen.

 

De kwestie Ad Bos is daar een treffend voorbeeld van:

Het doel van strafrechtelijke vervolging is het rechtsgevoel van de slachtoffers te bevredigen en de dader op het rechte pad te brengen.

 

Door de acties van Ad Bos is het rechtsgevoel van de slachtoffers (in casu de gemeenschap) bevredigd. Terwijl iedereen met enige levenservaring weet dat er thans geen geldige reden meer is om hem strafrechtelijk te corrigeren.

 

Nu u dus alsnog uw justitieapparaat op hem loslaat kan dat toch alleen maar betekenen dat u hem als afschrikwekkend voorbeeld wilt gebruiken om anderen, die zijn voorbeeld willen volgen, te ontmoedigen, waardoor uw bouwvrienden ongestraft hun lucratieve bezigeden kunnen handhaven?

 

Wanneer u het redelijkheids en billijkheidsbeginsel wel in uw grondwet had opgenomen had Bos nog niet eens een (schandalig dure) advocaat nodig gehad.

Dat nuttige beginsel is namelijk zo kinderlijk eenvoudig dat zelfs de domste rechter nog kan begrijpen dat hij verplicht zou zijn om Bos ambtshalve buiten vervolging te houden.

 

We willen dan ook meteen vastgesteld zien dat bovengenoemde opnamen authentiek en in deze volstrekt relevant zijn.

 

Als het anders is, verneem ik dat wel; maar dan wel graag gemotiveerd.

 

 

 

12. Rechtsverkrachting naar de letter van de wet

 

Aan

  1. M. Rutte
  2.  College bescherming persoonsgegevens,

 

Ondergetekende is het slachtoffer van criminaliteit.

 

Nu verneem ik uit de pers dat u het in strijd met de wet en zelfs strafbaar vindt dat opnamen van criminelen openbaar worden gemaakt.

 

Naar mijn gevoel hecht u daarmee overdreven waarde aan de letter van de wet en is het recht bij u een ondergeschoven kindje.

 

Inmiddels heb ik voldoende levenservaring om te weten dat niemand zonder motief het recht verkracht wil zien.

 

Nu vernam ik van de PLV dat ze opnamen heeft gezien waaruit zou kunnen blijken dat u belang bij dat onzinnige standpunt heeft omdat u zelf naaste (deels minderjarige) familieleden/vrienden heeft die een levenswijze volgen die ook hen aan de openlijke schandpaal kan nagelen.

 

Voor het geval die opnamen relevant zijn hoeft u niet te antwoorden, dan weet ik genoeg.

 

 

 

13. VVD/CDA ! Voor de betere shortpositie 

 

Aan M. Rutte c.s.

 

Ondergetekende is bang het slachtoffer te worden van het al dan niet gedeeltelijke faillissement van een of meerdere zwakke Eurolanden.

 

Voorzover we de u bekende PLV kunnen geloven lijkt het erop dat u daar ook beducht op bent maar dat u van de nood een deugd hebt gemaakt zoals uit het in het hier volgende bericht van de PLV aan u en uw vrienden moge blijken:

 

<!–[if !supportLists]–>1.  <!–[endif]–>“VVD

<!–[if !supportLists]–>2.  <!–[endif]–>CDA

<!–[if !supportLists]–>3.  <!–[endif]–>F. Wekers

<!–[if !supportLists]–>4.  <!–[endif]–>M. Rutte c.s.

 

Wij zagen/hoorden opnamen waarin een groep, voorgezeten door iemand die op F. Wekers lijkt, bespreekt hoe ze een faillissement van zwakke Euro landen konden uitstellen totdat zij en hun vrienden zodanige posities hadden ingenomen dat ze er dik aan zouden verdienen, zoals weergegeven in onze site www.plvn.nl

 

Meestal bent u er als de kippen bij om een strafklacht te bevorderen van welk vergrijp maar ook.

Zo vernamen we immers nog onlangs uit de pers hoe uw ambtenaren het juist vonden dat er een strafklacht werd ingediend tegen een invalide die uit de supermarkt per ongeluk niet afgerekende bootschappen in zijn rolstoel had liggen.

Of kijk naar de strafklacht waar u zelf achter zit. Waarin uw OM uw slachtoffer in strijd met de waarheid ten laste laat leggen zich met een valse sleutel geld toegeëigend te hebben.

Sterker nog!! Bij schrijven van 27 september 2011 verklaart Wekers aan een van zijn slachtoffers zwart op wit dat hij verplicht is aangifte te doen wanneer hij weet heeft van een strafbaar feit.

 

In die context is het toch opvallend dat u, toen in oktober 2009 bleek dat uw Griekse collega’s jaren lang voor honderden miljarden gefraudeerd hadden nu ineens niet tot aangifte over ging.

U beweerde zelfs tegen eigen beter weten in dat het slechter voor de Euro zou zijn als Griekenland failliet zou gaan dan wanneer u er honderden miljarden in zou pompen; wat toch alleen maar kan worden gedefinieerd als oplichting/verduistering ? (hoofdstuk 2 van seks & drugs & geld)

 

Staat hiermee niet vast dat u uw slachtoffers willens en wetens voor vele miljarden oplicht en (via chef belastingdienst F. Wekers) afperst met als doel net zo rijk te worden als uw sponsoren?

 

Als uw antwoord neen is waarom perst u ons dan anders onder valse voorwendselen duizenden miljarden Euro’s af ?

Afz. PLV. 1 oktober 2011”

 

Ik verzoek u het antwoord op de twee laatste vragen per omgaande aan mij te doen toekomen. Ik heb daar recht op. Niet alleen omdat ik een Nederlandse staatsburger ben en dus volgens de algemene regels der democratie boven u sta (de klant is Koning gaat in deze letterlijk op); Ik ben als benadeelde belastingbetaler ook nog direct belanghebbende.

(datum, naam, adres, handtekening)

 

 

 

14. Verkracht het recht en blijf de grootste

 

Aan (zelf kiezen)

Ondergetekende is rijinstructeur die bang is i.v.m. de verplichte praktijktoets werkloos te worden.

Volgens de u bekende PLV is het onderstaande vastgesteld:

 

 

“Aan:

S. Buma TK fractie CDA per mail

S. Blok TK fractie VVD per mail

M. Rutte c.s. Fax 070 4564683

 

Dames/heren,

 

Blijkens de u en ons bekende correspondentie is het volgende vastgesteld:

 

Rijinstructeurs, ook wiens geslaagdenpercentage (boven)gemiddeld is, moeten om de vijf jaar, bij uw IBKI, 2 herexamens afleggen (die u eufemistisch praktijktoetsen noemt). En als ze daarvoor twee keer zakken zijn ze meteen werkloos.

 

Voorts is vastgesteld dat u geen beroepsgroep kon noemen die op soortgelijke wijze be(lees mis)handelt wordt. En dat u daarom in strijd handelt met het grondwettelijke discriminatieverbod.

 

Ook is vastgesteld dat het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel meebrengt dat u nu nog meer verplicht bent om elke rijbewijsbezitter om de vijf jaar te toetsen omdat voor hen immers geen ander middel bestaat om hun geschiktheid te beoordelen.

Wel siert het u dat u ruiterlijk toegaf dat u dat niet durft omdat anders zowel uw VVD als uw CDA bij de eerstkomende verkiezingen worden weggevaagd, waardoor u net zo werkloos zou worden als uw slachtoffers nu.

 

Met het tijdverlet erbij kost dat hele applicatiegebeuren elke 5 jaar meer dan € 1000 terwijl een rijbewijsexamen voor bijna een mensenleven nog geen € 100 kost.

Deze bedragen tegen elkaar afgezet betekenen een VOC achtige winst voor uw IBKI.

 

Wat ons betreft ronden we de correspondentie af met de volgende vraag:

Als wij nu eens zouden zeggen dat we de vinger wisten te leggen op een aanzienlijke geldstroom (zowel giraal als cash) vanaf uw IBIKI via uw kamerfracties in uw partijkassen. Wat zegt u dan?

Afz. PLV. 10 oktober 2011.”

 

Als de PLV gelijk heeft hoeft u niet te antwoorden. Dan weet ik genoeg.

(datum, naam, adres, handtekening)

 

 

15. Te lui om te werken

 

‘Geachte’ VVD/CDA,

 

Betreft: uw maatregel van één uitkering per gezin.

 

Ondergetekende is 48 jaar, 31 jaar werkervaring, is wegbezuinigd omdat mijn werkzaamheden naar een ‘lage lonenland’ zijn overgeheveld. En ondanks dat ik mij een slag in de rondte solliciteerde nu al zo lang onvrijwillig werkloos dat ik aangewezen ben op de bijstand.

 

Mijn thuis wonende volwassen dochter heeft wel een goede baan waardoor ik dus mijn uitkering kwijt zou raken als ze thuis zou blijven wonen.

Bovendien betaalde ze mee aan de hypotheek op de woning en nu ze dat na haar verhuizing ook niet meer kan, zetten uw rechters ons ook nog uit onze woning.

Wij vormden een hecht gezin en het is behalve financieel ook emotioneel gezien een bijna onoverkomelijke barrière dat onze dochter gedwongen werd om woonruimte elders te zoeken.

 

Onlangs legde u (middels staatssecretaris de Krom) een verklaring af die er op neerkomt dat wij bestraft worden omdat ik te lui ben om te werken. (u verklaarde letterlijk dat alleen aan het werk gaan onze problemen kan oplossen)

 

Men hoeft niet over een bovenmatig IQ te beschikken om te begrijpen dat dit standpunt haaks staat op de realiteit.

In werkelijkheid bent u te vergelijken met een redder, die een drenkeling toeroept dat hij alleen gered kan worden wanneer hij een reddingboei grijpt, terwijl u die opzettelijk niet toewerpt.

 

Uw kiezers (in casu de Nederlandse burger) verkozen u in het vertrouwen dat u uw zorgplicht voor Henk & Ingrid boven in uw vaandel heeft staan.

Nu u niet aan deze verwachtingen voldoet schendt u het vertrouwensbeginsel (art 3:35 BW) wat een onrechtmatige daad oplevert waardoor u verplicht bent de schade te vergoeden (art 6:162 BW)

 

Dat ligt bij u anders dan bijvoorbeeld bij Wilders of Janmaat, die door geen zinnig mens serieus te nemen zijn.

 

En als u bedenkt dat Janmaat samen met zijn wetenschappelijke stichting werd veroordeeld tot terugbetaling van alles wat ze aan subsidie hadden ontvangen omdat ze niet wetenschappelijk genoeg waren, dan kan zelfs een kind begrijpen dat u en uw partij alles wat u aan subsidie ontving terug moet betalen omdat u niet rechtvaardig genoeg bent.

 

Behalve onrechtvaardig bent u ook nog oliedom:

U bent althans de enige die er geen benul van heeft dat veel uitkeringtrekkers op papier gaan scheiden, apart gaan wonen en elk een uitkering en huursubsidie aanvragen.

Waneer u niet zo tenenkrommend dom was had u al lang geleden een decreet uitgevaardigd waarin vaders (uitzonderingen daargelaten) verplicht werden voor het onderhoud van het gezin te zorgen en wanneer ze dat nalaten hun uitkering in te nemen en rechtstreeks aan het gezin te geven. Terwijl vaders die in het gezin niet te handhaven zijn zich dan bij de daklozenopvang kunnen melden.

 

Nu u onze gezinsband uit elkaar hebt gedreven bent u ook nog aansprakelijk voor de emotionele schade. (art 6:106 b BW)

Men hoeft niet gestudeerd te hebben om te begrijpen dat wij ernstiger in onze persoon zijn aangetast dan bij voorbeeld Rob de Nijs die al meer dan 20 jaar geleden een ton kreeg toegewezen omdat Story onzin over hem had neergeschreven van een niveau waarvan zelfs de gemiddelde roddelblaadjeslezer al in eerste oogopslag kon zien dat het onzin was.

 

Of wat denkt u van advocaat Salomonson, die maar liefst 150.000 kreeg toegewezen omdat niet bewezen kon worden of hij wel of niet drugsgeld had witgewassen.

 

Wanneer een jurist al anderhalve ton krijgt toegewezen omdat er twijfel bestaat over zijn integriteit dan mogen mijn dochter, mijn vrouw en ik elk wel 150.000 beuren:

 

Ten onrechte neergezet worden als iemand die te lui is om te werken, onze dochter met een schadepost opzadelen voor de verhuizing plus haar voor tussen 350 en 750 huur voor haar eigen woonruimte op laten draaien en ons gezin uiteen rijten is immers vele malen ernstiger dan de emoties beroeren van een doorgewinterde jurist, waarvan nog maar de vraag is of die überhaupt emoties heeft. Temeer daar meester Salomonson ongestraft door meerdere personen met pedofilie in verband is gebracht. Wat van ons nooit gezegd kan worden.

 

Volgens de PLV weerspreekt u niet de absolute macht uit te oefenen over de rechterlijke macht. Wat volgens mij ook nog bewezen wordt door het feit dat Janmaat wel financieel werd kaalgeplukt en u niet, terwijl u immers veel meer op uw geweten heeft.

 

Wanneer het mij al lukt het nodige kapitaal te verwerven en een integere advocaat te vinden om een civiele zaak tegen u te beginnen zal ik aldus alleen met thuisfluitende rechters te maken krijgen, waardoor we nog verder van huis raken dan nu

 

Nu mijn kans op succes dus niet groter is dan wanneer ex oliebaron Chodorkovski een rechtzaak tegen de politieke partij van Poetin zou beginnen, zit er voor ons niets anders op dan in ons lot te berusten.

 

 

(datum, naam, adres, handtekening)

 

 

 

 

16. Corrupte deskundigen

 

 

 

Zeer geachte VVD (en of) I.W. Opstelten,

 

De u bekende PLV verklaart u de volgende fax gezonden te hebben:

 

 

 

“Aan: VVD

p/a I.W. Opstelten

Fax 070 3706190

 

Betreft: Erwin Lensink en Theo Tettero

Datum 8 januari 2012

 

Het is opvallend dat er ten aanzien van Lensink en Tettero deskundigen zijn die vaststellen dat met hun psyche niets mis is, terwijl anderen het tegendeel beweren.

 

Ook opvallend is dat beide deskundigengroepen even competent zijn terwijl u standaard de groep die voor uw slachtoffers opkomt als minder deskundig beoordeelt dan de groep die het omgekeerde doet.

 

Als wij nu zouden zeggen dat wij opnamen hebben gezien waarin u (al dan niet middels een van uw vele gemandateerden) opdracht aan de betreffende magistraten geeft uw slachtoffers hoe dan ook gevangen te houden, zouden we strafbaar zijn en dat doen we dan ook niet.

 

Ook zou u ons strafbaar verklaren wanneer we zouden zeggen dat we opnamen waarnamen waarin u deskundigen omkoopt om de voor gek verklaring te verkrijgen en te handhaven, wat we dus ook niet doen.

 

Wat we wel ongestraft kunnen is u vragen of het op slot houden van de deur naar de vrijheid en geen schadevergoeding toekennen (uiteraard uit uw eigen zak) aan uw slachtoffers wegens het aangedane onrecht, nog een andere reden heeft dan dat u de schuldigen (wij doelen zowel op genoemde deskundigen als op de verantwoordelijke magistraten) met seks of geld heeft omgekocht. En die vraag stellen we u bij deze dan ook.

 

Wanneer u geen andere reden kunt noemen verwachten we van u geen antwoord

Afz. Vereniging van Rechtzoekenden.”

 

Volgens mij kletst de PLV maar wat aan.

Omdat u op mij altijd bent overgekomen als uiterste competent, betrouwbaar en integer en daarom op u stemde weet ik zeker dat u wel antwoord op deze beschuldigingen kunt geven.

Daarom verwacht ik van u wel een ergens op slaand antwoord.

 

Met vriendelijke groet en hoogachting,

(naam, adres en handtekening)

 

 

17. Witteboordencriminaliteit alleen in Nederland ?

 

 

Aan: Ambassade van Rusland

 

Geachte mijnheer Poetin,

 

Wij zijn het er vast wel over eens dat geld onttrekken aan de nationale economie door het in het buitenland te stallen niet gunstig voor het betreffende land is.

 

Ook zult u het met mij eens zijn dat geld wat in het moederland gegenereerd wordt, middels een buitenlandse holding, bijvoorbeeld op Cuprus, aan de fiscus onttrekken eveneens niet netjes is.

 

Steker nog! Figuren die zwart geld op een buitenlandse rekening storten maken zich ook in uw Land strafbaar.

 

Nu vernam ik op 18 maart 2013 dat u zich boos maakte op de EU omdat ze voornemens is de bovengenoemde witteboordencriminelen een piepklein deel van hun zwarte of grijze geld af te nemen.

 

Mijn logische vraag is nu of u misschien zelf de nodige zwarte of grijze miljoenen in het buitenland hebt staan waardoor u bang bent vroeg of laat ook eens aan de beurt te komen?

 

Of kan het zijn dat u goede vrienden in bovengenoemde kringen hebt die u de hand boven het hoofd wilt of zelfs moet houden?

 

Voor het geval u niet tot een zinnig antwoord in staat bent verwacht ik geen reactie van u, dan weet ik genoeg.

 

Hoogachtend,

(naam, adres en handtekening)

 

 

 

Jesaja 5 : 7b en 10 : 1- 2(GNB 1996)

 

Geachte VVD & heer Opstelten,

 

Volgens het uit de negentiende eeuw stammende art. 447 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering mag men in geval van een faillissement een zzp’er niet zijn middelen van bestaan afnemen.

 

Gelezen vanuit het huidige beschavingsniveau en art. 2 boek 6 Burgerlijk Wetboek is het u dus verboden een boer zijn hoeve, een garagehouder zijn werkplaats, een schipper zijn schip enz. af te pakken. Uiteraard alleen voor zover zij zelf in het bedrijf meewerken en zo mogelijk de leiding hebben.

 

Volkomen haaks op deze beschaafde regels staat uw handelwijze jegens ondergetekende.

Ik ben zelfstandig, getrouwd, met twee nog minderjarige kinderen, en ben buiten zijn schuld failliet gegaan.

Het gehele bedrijfsterrein inclusief onze woning valt onder het faillissement waardoor we nu ook nog in een oude caravan komen te verblijven.

 

Kunt u zich voorstellen dat wij ervan dromen dat u vroeg of laat nog eens in dezelfde positie komt te verkeren als waarin u Janmaat en zijn Centrum Democraten manoeuvreerde? (jes. 5 : 8 en 10 : 3-4)

 

Hoogachtend,

(naam, adres en handtekening)

 

 

Vreten of gevreten worden

 

 

Geacht kabinet Rutte,

 

Uit uw eigen lijfblad (Telegraaf van 12 sept. 13 blz 7) verneem ik dat in ons land de aardappelen 55% duurder zijn dan in Duitsland.

Een meergranenbrood kost daar € 0.59 terwijl ik bij dezelfde supermarkt in Nederland € 1.59 betaal (bij AH zelfs meer dan € 2).

 

Dat u zich graag laat lobbyen om zoveel mogelijk geld uit de gemeenschap in de zakken van de rijken te laten vloeien weet iedereen. Maar dat u uw commerciële vrienden zelfs toe moet staan om over de rug van uw kiezers de helft meer te verdienen aan onze primaire levensbehoeften is nieuw voor mij.

 

Onwillekeurig moet ik denken aan een tafereel in een natuurfilm. Waar een wildehonden-moeder niet bij machte blijkt haar jongen te beschermen tegen de vraatzucht van groepsleden die meer in de melk te brokkelen hebben.

 

Hoogachtend,

(naam, adres en handtekening)

 

 

 

Milieumaffia

Geacht kabinet Rutte,

 

U (in casu ‘Brussel’) legde een heffing op uit China afkomstige zonnepanelen.

Over de andere kant legt u geen heffing op uit China afkomstige auto’s.

 

Daarmee staat vast dat u milieuverschonende zaken onnodig duur maakt terwijl u vervuilende artikelen als auto’s geen strobreed in de weg legt.

Om uw corruptie nog eens extra kracht bij te zetten staat u aan de batterijenindustrie toe om (ik noem een uit de vele voorbeelden) batterijen van 1.5 volt naar 1.2 volt terug te schroeven zodra ze oplaadbaar zijn.

Het gevolg is dat met oplaadbare batterijen niet op een redelijke manier te werken valt waardoor ons milieu onnodig wordt belast met miljoenen lege batterijen.

 

Dat u uw vrienden graag toestaat om dik aan onze primaire levensbehoeften te verdienen is sinds voorbeeldbrief 19 oud nieuws. Maar dat u zich zelfs door de milieumaffia laat lobbyen, lijkt mij toch wel een nieuw hoogtepunt in uw criminele carrière.

 

Hoogachtend,

(naam, adres en handtekening)

 

 

 

Terug

 

Hoofdpagina

 

MAART 2011

Vereniging van Rechtzoekenden

http://www.plvn.nl; E-Mail: vvr@hetnet.nl/


 

-

De VVR, is een initiatief van een aantal ambtenaren en politici die al begin jaren negentig ontdekten dat het met ons ambtelijk/politieke bestel beslist niet goed zit.

Nederland is namelijk geen democratische rechtsorde maar een constitutionele monarchie, waar de koning(in) de macht in handen van de politiek heeft gelegd. Het resultaat is dat het volk wordt geregeerd door een aantal politieke partijen (lees belangenverenigingen) met nog geen 300.000 leden, waarvan weer slechts een fractie de dienst uitmaakt. Zij hebben de absolute macht en: ‘macht heeft de neiging corrupt te maken en absolute macht maak absoluut corrupt’ beweerde de Britse Lord Acton terecht. Vandaar dat het ons weinig moeite kostte juridisch bewijs te verzamelen voor de corruptie van o.a. de minister president, die van justitie, de minister van financiën en een aantal politieke partijen.

Zoals u vrijwel dagelijks uit de pers kunt vernemen zijn partij politieke manipulatie, vriendjespolitiek en andere vormen van corruptie er debet aan dat niet u als burger het in dit land voor het zeggen hebt doch de staat zoals zij door de politiek in het zadel wordt gehouden, waardoor Nederland dus meer lijkt op een ‘bananenrepubliek’ of een al dan niet voormalig Oostblokland dan op een democratische rechtsorde.

Overigens kunt u niet zeggen dat het geen gevarieerd gezelschap is waarop u kon stemmen. Zoals u hierna kunt lezen had u een ruime keus tussen zakkenvullers en bankrekening-bij-schrijvers. Zoals het flexibele en goede ‘democraten’ betaamt kon u ook nog kiezen of u door de kat of door de hond gebeten wilde worden.

Onze leider heeft zijn sporen op vooral juridisch/bestuurlijk gebied meer dan verdiend.

Zo zult u vergeefs zoeken naar een rechtsgeleerde/bestuurskundige, hoe deskundig en bekend maar ook, die de volgende stellingen onderuit kan halen: Krachtens artikel 1 Grondwet en art.162 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek hebt u recht op terugbetaling van alles wat u aan loon/inkomstenbelasting hebt betaald, en wel over dezelfde periode als waarover de koningin ook geen inkomstenbelasting betaalde. Sterker nog. Omdat het Grondwettelijke gelijkheidsbeginsel ongelijkheden naar de mate van hun ongelijkheid beoordeeld wil zien en de koningin desgevraagd niet heeft ontkend een der rijkste personen ter wereld te zijn hebt u recht op het zoveel voudige van wat de koningin rijker is dan u.

Ook heeft onze aanvoerder aan de politiek het voorstel gedaan om de kiezer, dus u, per referendum over de volgende voorstellen te laten beslissen:

Niet ‘vadertje’ staat is de baas in uw wijk maar de buurtvereniging. Zij bepaalt bijvoorbeeld of er in de wijk ‘coffeeshops’ of andere lastige instellingen gevestigd worden/blijven. De buurtvereniging bepaalt onder andere ook of er samenscholingen plaats mogen hebben en zo ja waar en uit hoeveel personen deze maximaal bestaan. Wanneer geen enkele buurtvereniging in een gemeente de bovenstaande (of andere a- sociale) situatie in haar gebied tolereert (diefstal, vernieling enz.) -waardoor ze dus nergens anders heen kunnen- zorgt de gemeente er voor dat overtreders alleen goedkoop doch voedzaam voedsel krijgen en wanneer ze dat zelf niet hebben (s’winters verwarmde) dekking. Alle goederen die zij bezitten (uiteraard op warme kleding en onderdak na) en het geld wat ze zullen beuren, zoals loon of uitkering, wordt gebruikt voor uitbetaling van eventuele schade aan hun slachtoffers en/of ter betaling van een boete. In het zeldzame geval waarin dat niet helpt zullen overtreders samen met anderen die een gevaar voor de samenleving vormen op ‘water en brood’ in een geheel kale en gesloten instelling te werk worden gesteld. Hoe harder ze werken hoe meer faciliteiten (zoals een wat zachter bed, een radio of luxer eten) ze kunnen verdienen. Verder hebben ze recht op een zeer goed loon maar alleen ‘naar werken’ Het geld wat ze aldus met (h)eerlijk hard werk verdiend hebben zal, na aftrek van eventuele schade/kosten-vergoeding, met rente worden uitgekeerd en wel zodra blijkt dat zij zonder gevaar los kunnen lopen, waarbij hun slachtoffers een zeer belangrijke, zo niet een doorslaggevende, rol toebedeeld krijgen.

Ook betreffende onderstaand item moet na onze mening zo spoedig mogelijk een referendum gehouden worden:

Asielzoekers/illegalen en personen die tot heden een dubbele identiteit hebben worden zo veel mogelijk tewerk gesteld waar arbeidskrachten nodig zijn. Hun werkgever of uitkeringsinstantie zorgt in beginsel alleen voor voeding en dekking. Het geld wat ze tegoed hebben wordt, na aftrek van een voorschot voor hun terugreis en andere onkosten, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg en schoolgeld, pas uitgekeerd wanneer ze in hun geboorteland of een ander land naar keuze buiten de EU terug zijn, en wel (voorzover het geen economische vluchtelingen zijn) geïndexeerd naar de levensstandaard daar. Uiteraard krijgen de uitvoerende ambtenaren wel de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen van deze richtlijn af te wijken. Zoals bij voorbeeld wanneer men maatschappelijk in de samenleving is geïntegreerd, mede omdat men hier klaarblijkelijk al langer dan, pak weg, tien jaar woont en (of zolang) men zich een bestaan op heeft gebouwd waar de samenleving wat aan heeft, en/of zich een buurtvereniging (zie hierboven) bereid heeft verklaard om belanghebbenden ,op eigen risico en kosten, onder hun hoede te nemen enz. (zie voor motivatie hierna)

Deze voorstellen zijn al begin jaren negentig aan zowel de regering als aan uw ‘volksvertegenwoordigers’ (1e en 2e kamer) gezonden die dat om ons bekende reden in de doofpot stopten. Dat betekent echter wel dat u vanaf die tijd recht hebt op volledige vergoeding van zowel emotionele als financiële schade die u opliep omdat genoemde politici weigerden bovengenoemde regels in te voeren.

Veronderstel bijvoorbeeld eens dat uw fiets is gestolen. Dat zou niet zijn gebeurd als de dief al tien jaar lang had geweten dat hij een reële kans maakt dat hij zich ‘het eten uit de mond’ moet sparen omdat hij moet meebetalen aan zijn opsporingsapparaat, dat hij niet alleen moet werken om u de waarde te vergoeden maar ook moet betalen voor de ergernis, de tijd en het geld wat u kwijt was om een nieuwe fiets te kopen enz.

Voor het geval u de bewijzen kwijt bent hoeft er geen probleem te zijn. (om misbruik te voorkomen moet u in dat geval wel over tenminste 2 getuigen beschikken) Zolang u maar kunt bewijzen hoeveel belasting u hebt betaald. Dan kunt u zonder enige moeite zelf een schadeberekening maken en dat bedrag aan loon/inkomstenbelasting terugvorderen en wel op grond van de eerste hier neergelegde stelling. Het enige wat wij nodig hebben om al dat moois voor u te realiseren is een het recht kennend juridisch apparaat. Zoals velen van u inmiddels bemerkt zullen hebben (en wat ook uit onze andere site blijkt) is ons juridische stelsel echter net zo corrupt als de politici die haar in het zadel houden en zal daar dus eerst de bezem door moeten.

Wilt u uw politieke invloed aanwenden om bovengenoemde maatregelen te effectueren en/of wilt u uw vertragings- en andere schade vergoed hebben? Dan nodigen wij u uit om u bij ons aan te sluiten.

Zodra er voldoende rechtzoekenden bij ons zijn aangesloten om enig politiek gewicht in de schaal te leggen zullen wij samenwerking met een bestaande of nog op te richten politieke partij zoeken die in ruil voor een integer juridisch apparaat het bovengenoemde referendum onderwerp (en meer nuttige maatregelen, zie hierna) in haar verkiezingsprogramma mag opnemen.

De eerste stelling hoeft niet meer in een verkiezingsprogramma te worden vast gelegd omdat deze al stevig is verankerd in het recht.

Om u bij ons aan te sluiten hoeft u geen lid te worden. Een mailtje naar vvr@hetnet.nl met ‘ik kies voor het recht’ of iets dergelijks is voldoende.

Zie ook: onze andere site

Vereniging Van Rechtzoekenden

De tien jarige dochter van een van onze aangeslotenen had op school de werkomstandigheden van verschillende beroepsbeoefenaren behandeld, waarbij ook de kleur van hun werkkleding aan de orde kwam.

De juf had onder andere verteld dat aan de kleur is te zien hoe schoon (een schilder) cq. hygiënisch (een arts/verpleegster) c.q vuil (een classificeerder) hun werkomgeving normaliter is. Terwijl ze als samenvatting stelde dat maarmate iemands werk smeriger is zijn beroepskleding donkerder wordt.

Waarop haar achttien jarige zus (die de ellende waarin het gezin door Rutte cs. is gedompeld bewust meemaakt) met een eureka-jubel uitriep dat het haar nu in een klap duidelijk is waarom juristen verplicht worden zwarte werkkleding te dragen.

Ze bedoelde daarmee te zeggen dat de overal van een classificeerder glimmend zwart is van het fysieke smeer en die van de juristerij van de intellectuele. (‘Aan de kleur kun je zien wat er in hun hart leeft’ zei ze letterlijk)

Haar gelijk blijkt onder andere uit het volgende:

Opstelten (of zijn rechtsvoorganger, maar dat blijft hetzelfde) gaf opdracht aan een politierechter om een van zijn vijanden tot een langdurige gevangenisstraf wegens valsheid in geschrifte te veroordelen. Niet omdat hij valsheid in geschrifte gepleegd had maar omdat hij samen met (zeg maar) Y belanghebbende (bij een geldbedrag) was.

Toen de verdachte in hoger beroep voorstelde om eerst maar eens een handschriftonderzoek te houden, werd vastgesteld dat voor valsheid in geschrifte geen wettig en overtuigend bewijs was.

Tevens werd vastgesteld dat Y zelf de handtekeningen waarschijnlijk ook niet geplaatst had.

Op de vraag van wie dan anders de betwistte handtekeningen waren moest verdachte het antwoord schuldig blijven en wel om de eenvoudige reden dat hij dat niet (zeker) wist.

De waarschijnlijkheidsgraad ‘waarschijnlijk niet’ ligt slechts één graad onder ‘waarschijnlijk wel.’ Dat is dus een dubbeltje op zijn kant.

Omdat Opstelten zag aankomen dat het dubbeltje naar ‘waarschijnlijk wel’ zou vallen, waardoor zijn vijand vrijgesproken zou moeten worden, gaf hij opdracht de verdachte niet de (verplichte) gelegenheid tot hoor & wederhoor te geven zodat hij niet in de gelegenheid zou zijn aan te voeren dat Y niet één van de vereiste 10 tot 15 handtekeningen uit de periode september oktober had kunnen produceren en zij bovendien in die periode door ziekte geen normale handtekening had kunnen plaatsen.

Omdat het geldbedrag op een rekening was terecht gekomen waarvan Y zelf eigenaar was verlangde Opstelten ook nog dat in strijd met de waarheid zou worden vastgesteld dat het geldbedrag op een rekening van verdachte zijn onderneming was gestort.

Opstelten kon dan ook niet ontkennen dat het hem de nodige ‘krachtsinspanningen’ had gekost om zijn vijand veroordeeld te krijgen (faxen van 14 en 23 maart 2011)

Gevolg van dit alles is dat Opstelten’s directe vertegenwoordiger P. Cloo* desgesteld, (fax van 19 maart 13) niet betwist dat hij voor ons een vorm van dwangarbeid (die hij eufemistisch werkstraf noemt) heeft bedacht waar zelfs de Nazi’s geen brood van lustten.

__________________

R. Cloo is de Opvolger van de homofile Joris Demmink, die ook nog van pedofilie wordt verdacht. Wat de conclusie rechtvaardigt dat de VVD (bovengenoemd trio bestaat uit VVDers) haar wekterrein heeft uitgebreid met het piepelen van minder- naar meerderjarige slachtoffers.

Dat onze aangeslotenen niet de enigen zijn die te maken krijgen met corrupte politici en magistraten blijkt uit de wederwaardigheden van de familie Poot.

Poot is de eigenaar van de projectontwikkelaar Chipshol waarin de onderneming van de gebroeders van Andel een minderheidsbelang had.

Dat liet van Andel door een corrupte rechter, ene Westenberg, in eerste instantie omzetten in een meerderheidsbelang.

Wij spreken van een corrupte rechter omdat zelfs een zeer middelmatige jurist weet dat een minderheidsbelang omzetten in een meerderheidsbelang in een rechtsstaat niet op legale wijze mogelijk is.

Het wekt dan ook geen verbazing dat het gerechthof, zo’n drie of vier jaar later, het eerste valse vonnis vernietigde en opnieuw recht doende Poot in het gelijk stelde.

Het eerste vonnis voor de rechtbank zal ‘uitvoerbaar bij voorraad’ zijn geweest. Waardoor van Andel het recht (lees de bevoegdheid) had om Poot tot aan het arrest in hoger beroep zo veel mogelijk uit te kleden.

En dat hem dat bijna volledig is gelukt blijkt uit het feit dat van Andel ca. driekwart en Poot nog slechts een kwart van Chipshol bezat.

Nu zelfs een eerste jaars rechtenstudent al had kunnen nagaan dat Westenberg zijn vonnis zo vals was als een kraai had van Andel alleen van zijn bevoegdheid om Poot ‘bij voorraad’ uit te kleden gebruik mogen maken wanneer hij voldoende zekerheid had gesteld om Poot schadeloos te stellen wanneer hij in tweede instantie zou winnen.

Wanneer u in een zoekmachine art. 6 :162 BW intikt zult u namelijk met eigen ogen kunnen zien dat gebruik maken van een dubieus vonnis zo onbetamelijk is dat van Andel alle schade zou moeten vergoeden zodra hij het hoger beroep zou verliezen.

Sterker nog! Wanneer u art. 3 : 13 BW intikt zult u zien dat misbruik maken van bevoegdheid (in dit geval om een vonnis van een corrupte rechter uit te voeren) helemaal niet kan. Dan zijn de acties van van Andel alleen nog te classificeren als diefstal. En wanneer ook nog executie maatregelen zijn genomen zelfs diefstal met geweld.

De reden waarom de advocaat van Poot niet onmiddellijk een kortgeding aanspande om van Andel zijn uitkleedpartij te voorkomen en waarom hij geen aangifte tegen van Andel deed van diefstal (al dan niet met geweld) laat zich makkelijk raden:

Zoals we in onze hoofdpagina al aantonen is uiteindelijk het (groot) kapitaal de baas over de politiek en daarmee ook over de ambtenarij, de rechterlijke macht niet uitgezonderd.

En nu van Andel in die kring meer vrienden heeft dan Poot, heeft hij zowel de politiek als de juristerij in de zak en Poot dus geen been om op te staan.

Het zal dan ook niemand verbazen dat behalve van Andel c.s ook nog verschillende bestuursleden van Schiphol en Gemeentelijke politici garen bij Poot zijn ondergang sponnen.

Zoals u via de media hebt kunnen nagaan heeft Poot, om zijn gelijk alsnog te effectueren, al voor rond een miljoen aan allerhande juridische procedures uitgegeven. En neemt u maar van ons aan dat het merendeel daarvan naar zijn eigen advocaten is gegaan.

Afgezien van dit alles hebben onze waarnemers ons al in gefluisterd dat Rutte cs er voor zullen zorgen dat Poot zijn inspanningen uiteindelijk tot niets zullen leiden. Waardoor per saldo alleen de advocaten dik aan deze ‘beroeps’ procedures verdienen.

Wat de conclusie rechtvaardigt dat we gelijk hebben nu CDA & VVD niet onze faxen van 24 augustus 011 betwisten waarin we onweersproken stellen dat ze de verplichte advocaat (lees procesvertegenwoordiging) in stand houden omdat vrijwel hun gehele sociale & familiaire netwerk uit advocaten en magistraten bestaat.

Veronderstel echter eens dat Rutte gelijk heeft toen hij ons onlangs (middels een woordvoerder) vanuit zijn ivoren toren toeriep dat wij maar wat aan kletsen.

Of, met andere woorden. Veronderstel eens dat Nederland inderdaad de rechtsstaat is die ze voorgeeft te zijn.

Dan hadden de advocaten van Poot de zaak meteen bij de wortel aangepakt door direct na Westenberg zijn valse vonnis een strafklacht tegen hem in te dienen. Tikt u maar art 365 Sr in dan zult u zien dat, nu Poot een vals vonnis moest dulden, Westenberg maximaal twee jaar had moeten brommen.

Hoe kinderlijk simpel de regels in een rechtsstaat zijn blijkt ook nog uit art 40 boek 3 BW. Daar staat eenvoudig dat een rechtshandeling (het geven van een vonnis is een rechtshandeling bij uitstek) in strijd met de goede zeden nietig is. Terwijl zelfs de meest simpele ziel kan nagaan dat een vals vonnis van een corrupte rechter net zo in strijd is met de goede zeden als bijvoorbeeld de berechting van Claus Graaf Von Stauffenberg (die in juni 1943 een aanslag op Hitler pleegde) door de ook al niet zo frisse ‘rechter’ Roland Feisler.

Wat denkt u. Wanneer de familie Poot in plaats van aan haar advocaten een miljoen had betaald aan de politieke partijen die de ministers van justitie leveren, zou ze dan ook op dezelfde wijze zijn behandeld?

Dat de magistratuur werkkleding draagt die bij haar attitude past is nu wel duidelijk. Waardoor u nooit meer kunt zeggen dat u niet kon zien dat het er in die kring in moreel/intellectuele zin net zo aan toegaat als binnen de SS in fysieke zin. En dat ze zich daarvan wel degelijk bewust zijn blijkt uit hun heftige reactie wanneer een gefrustreerd slachtoffer hen de Hitlergroet brengt.

Ook is de stelling te rechtvaardigen dat uit de keurige werkkleding van de politici blijkt dat ze een vijfde colonne vormen. En hoe levensgevaarlijk dat is blijkt uit het volgende.

Normaliter zouden we van smaad of laster te beschuldigen zijn door de openbare mededeling dat Rutte cs tot over hun oren in de harddrugshandel zitten.

Het volgende precedent maakt het echter mogelijk dat wel ongestraft te doen.

Een van onze aangeslotenen ontving een dagvaarding waarin hem ten laste wordt gelegd zich middels een valse sleutel ca € 3.500 toegeëigend te hebben.

Toen de verdachte tijdens een openbare ‘recht’zitting betoogde dat niets in het dossier erop wees dat hij deze misdaad gepleegd had en dat hij daarom wilde weten waar het OM deze kul op gebaseerd had was het wijsgerige antwoord van de rechter (in casu de politiek, zie nogmaals art 42 Grondwet) dat, dat niet nodig is omdat het een juridische classificatie betreft.

Dat geeft ook ons het recht om (onder de noemer juridische classificatie) te stellen dat:

VVD & CDA (hierna Rutte cs) in feite gevaarlijke harddrugs criminelen zijn die voor een ribdeal niet terugdeinzen.

Temeer daar wij dat niet zomaar uit onze duim zuigen zoals Rutte c.s dat presteerde met zijn valse sleutel verhaal; deze stelling berust óók nog op wat men ons liet zien en op het volgende praktijkgeval:

In 2003 en volgens een andere bron op 13 februari 2004, liet het CDA drie prominente Hells Angels door hun eigen mensen dood schieten en wel wegens onenigheid over een partij cocaïne. (waarvoor thans Rutte cs, als rechtsopvolger, verantwoordelijk is nu hij geen passende maatregelen neemt).

Zoals gezegd hebben we onze wetenschap niet alleen van opnamen die wij gezien en gehoord hebben; het is voor iedereen met een normaal verstand ook makkelijk na te gaan omdat de ‘rechters’ (in casu het CDA middels Hirsch Ballin) de verdachten ten onrechte vrijspraken van medeplichtigheid aan moord.

Wij zeggen ten onrechte omdat de verdachten weigerden te vertellen wie van hen de fatale schoten had gelost; waaraan de rechter de conclusie had moeten verbinden die hij (goede rechter zijnde) geraden achtte.

Temeer daar uit het eerste item hierboven blijkt dat Opstelten (lees de VVD) waneer het hem zo uitkomt, de verdachte wel degelijk veroordeelt omdat hij niet kan aangeven wie dan wel de dader is.

Om deze stelling ook voor minder begaafden verteerbaar te maken wijzen we op het voorbeeld van een groep die zich in dezelfde ruimte bevindt als een met kogels doorzeeft lijk, terwijl ergens in een hoek het moordwapen ligt, waarvan de vingerafdrukken zijn verwijderd.

Men hoeft niet al te snugger te zijn om te snappen dat wanneer de groepsleden van hun zwijgrecht gebruik maken ze het alleen maar erger voor zichzelf maken omdat elke niet corrupte rechter daar de conclusie aan zal verbinden dat zij in ieder geval deel uitmaakten van een criminele groep waarvan ieder lid op zijn minst medeplichtig is aan moord. Tik (met de rechtvaardige rechtsregel van art. 166 boek 6 BW in uw achterhoofd) maar art. 47, 48 en 140 Sr in, dan zult u zien dat daar véél meer voor is te zeggen dan voor het standpunt dat Lucia de Berk een massamoordenares was.

En voor degenen die het nu nog niet begrijpen verwijzen we naar ‘de rechtbank’ van dinsdag 19 nov 13 op Ned 1, waar een demonstrant naar de gevangenis werd verwezen wegens medeplichtigheid aan openlijke geweldpleging terwijl hij geketend gearresteerd werd.

Wat denkt u. Wanneer Willem Alexander onder die omstandigheden was vermoord, zou dan de wetgeving niet zodanig zijn geïnterpreteerd dat alle aanwezigen aan de beurt kwamen? Als u twijfelt kijk dan maar naar Erwin Lensink die al meerdere jaren achter de tralies doorbracht omdat hij een paar ons wegend niemendalletje in de richting van de koningin had gegooid terwijl het uigesloten was dat het haar ooit zou raken.

In dit licht kunnen de ouders van Stephany Flores blij zijn dat vd Sloot niet naar ons land werd uitgeleverd. Nu niemand heeft gezien dat Joran haar vermoordde hoefde hij alleen maar van zijn zwijgrecht gebruik te maken om te worden vrijgesproken.

Gezien voorbeeldbrief 9 is het ook nog mogelijk dat een Nederlandse advocaat de rechter met succes wijs kan maken dat Stephany aan fatale zelfkastijding heeft gedaan omdat Joran haar avances afwees. Temeer daar wij vernamen dat hij nog betere contacten in de Nederlandse magistratuur heeft, het OM niet uitgezonderd, dan de Hells Angels.

Hier ziet u het zoveelste wettige en overtuigende bewijs dat de politiek niet alleen hoofdverantwoordelijk is voor de ellende en de overlast die de drugshandel meebrengt, ze is ook nog prominente belanghebbende die er (zie voorbeeldbrief 7) wel dik aan moet verdienen.

Wat overigens ook nog wordt bevestigd door Tros opgelicht van 9 september 2011, waar de Tros vertwijfeld verklaart herhaaldelijk aan Opstelten gevraagde te hebben waarom Gerrit Wille niet wordt vervolgd, zonder dat ze ooit een ergens op slaand antwoord ontving.

Wat wij van de relatie Wille & ‘Opstelten’ gehoord en gezien hebben was voor ons voldoende reden om Opstelten (per 13 sept 011) het volgende te faxen: “Voorzover we de Tros kunnen geloven weigert u een ergens op slaande reden te geven voor het niet verder vervolgen van de u welbekende Gerrit Wille.

Nu hebben wij reden om aan te nemen dat Wille zijn buitenlandse contacten in de jachtenwereld gebruikt om voor u allerhande harddrugstransporten te regelen terwijl u er voor zorgt dat de douane bij de invoer schittert door afwezigheid.

Voor het geval wij de juiste conclusie trokken hoeft u niet te antwoorden.”

Wat we toen niet wisten is dat het antwoord al (non verbaal) gegeven was: Meteen toen Opstelten door kreeg dat de publieke opinie zich tegen hem dreigde te keren werden Henk & Ingrid met een liefdevolle streek over hun bolletje weer in slaap gesust met de geruststellende mededeling dat hij alsnog tot vervolging over zou gaan.

En nu hij minder goede contacten in die kring heeft dan de hiervoor genoemde Marco Kroon en de Hells Angeles, ziet het er voor Wille niet zo rooskleurig uit.

Als het niet zo’n ernstige aangelegenheid was zouden we ook meewarig kunnen glimlachen om het gekakel van een in de uitzending uitgenodigde ‘volksvertegenwoordiger’ (SP) die wel eens aan Opstelten zou vragen of de wet wel voldoende mogelijkheden biedt voor aangifte en vervolging van figuren als Wille.

Tikt u maar art. 163 en 164 Sr in. Daaruit is op te maken dat al sinds jaar en dag de politie verplicht is een mondelinge aangifte op te nemen.

En voor het geval u een fax hebt (een fax heeft net zoveel bewijskracht als een aangetekend stuk of een exploot) en geen zin om uren lang op het bureau door te brengen tikt u maar art. 165 Sr in. Daaruit is te distilleren dat ook elke officier van justitie verplicht is uw (schriftelijke en wel in een ergens op slaande vorm gestelde) strafklacht aan te nemen.

En als u niet binnen zes weken een positief bericht krijgt kunt u zonder omhaal het gerechtshof in uw regio verzoeken alsnog vervolging te gelasten (art. 12 Sv). Wij weten overigens uit ervaring dat uw kans op succes dan even groot is als in de oorlog een zaak tegen Mussert voeren)

Een aangeslotene, die eveneens de ten Hemel schreiende incompetentie van zijn ‘volksvertegenwoordigers’ aan den lijve moest ondervinden, definieerde die club als een stel over het paart getilde klunzen. (Prediker 10:7)

Kortom. De stelling van een van onze opnemers, een jaar of 15 geleden, dat onze bevrijding verder weg ligt dan in 1940 is nog actueler dan toen.

postbus@plvn.nl

Helaas hebben we alleen tijd/gelegenheid om op de reactie (of het uitblijven daarvan) van genoemde politici en ambtenaren te reageren.

Hoofdpagina

Als u uitgebreidere informatie met betrekking tot de domeinnaam wilt inzien, dan dient u hier een vinkje zetten. Door dit vinkje te zetten verklaart u kennis te hebben genomen van de ‘Whois Gebruikersvoorwaarden’, onderwerpt u zich aan deze voorwaarden en verklaart u de informatie alleen te gebruiken voor de daarin vermelde toegestane doelen. De ‘Whois Gebruikersvoorwaarden’ kunt u downloaden op deze pagina.

Meer informatie over de Whois

Domeinnaam
plvn.nl

Status
actief

Houder
De Vereniging Van Rechtzoekenden

Administratieve contactpersoon
progress@ziggo.nl

Registrar
Metaregistrar
Jaagpad 20
2802AZ GOUDA
Nederland

Technische contactpersonen
hostmaster@mijndomein.nl

DNSSEC
ja

Domeinnaamservers
ns1.metaregistrar.nl

ns2.metaregistrar.nl

Datum registratie
2003-06-02

Datum laatste wijziging
2014-03-26

Administratie door
NL Domain Registry

Auteursrechtvoorbehoud
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SIDN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins. Voor registrars geldt dit voorbehoud onverkort, behoudens redelijkerwijs noodzakelijke verveelvoudigingen of openbaarmakingen ten behoeve van de werkzaamheden van registrars, zoals vermeld in de ‘Algemene voorwaarden voor registrars’.

Elk gebruik van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) verzoekt te worden geïnformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.
© Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) Auteurswet, geschriftenbescherming (art. 10 lid 1 sub 1).

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats
Free counter and web stats
Free counter and web stats


Website Flag Counter sinds 20 december 2012 (naar herkomst unieke bezoekers qua land);
Flag Counter

 

Sinds 14 januari 2013 Motigo Webstats;


Free counter and web stats


#####################################################


#####################################################

One thought on “Verboden website PLVN.nl

  1. Ik vind het maar een verward bericht waarbij ik op van alles zou willen reageren… Maar laat ik het volgende als voorbeeld aanhalen:
    “Met name het NOS journaal moest schoorvoetend toegeven dat ze een opname van deze SG bezit waarin hij toegeeft mogelijk een pedofiel te zijn.”
    Opname? Ik ken alleen de Runderkamp papers, daar staat toch niets over een opname? Misschien mis ik iets, maar dan zie ik daar graag een referentie van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>