Aansprakelijkstelling onrechtmatige daad door de Staat (politie en justitie)

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Utrecht

Telefoon: 06

Aan

Minister van Justitie / Minister van Financiën / Minister van VWS

Postbus 20301 / Postbus 20201 / Postbus 20350

2500 EH Den Haag / 2500 EE Den Haag / 2500 EJ Den Haag

Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen)

De heer M.R. WLF Prisse / Mevrouw M.R. MC Van der Mei

Martinetsingel 2

7201 DT Zutphen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

t.a.v. alle Tweede Kamerleden (via e-mail)

Utrecht, 5 juli 2021

Onderwerp: aansprakelijkstelling onrechtmatige daad door de Staat (politie en justitie)

Geachte heer, mevrouw,

Door een gebeurtenis vanaf en sedert 28 april 2008 heb ik schade. Hiervoor houd ik u verantwoordelijk. Via deze brief stel ik u aansprakelijk voor de schade.

De schade ontstond door het onrechtmatige strafrechtelijke Nederlandse recherche onderzoek onder verantwoordelijkheid van (waarschijnlijk) rechercheleider Jan Koeslag en Officieren van Justitie Clementine De Groen-Van den Wildenberg en waarschijnlijk Caren Berendsen naar het plotselinge tragische overlijden (zelfdoding) van mijn moeder W.G. Lensink-Wassink in Lunten in Duitsland vanaf 28 april 2008 en het bij voortduring onrechtmatig handelen jegens mijn persoon sindsdien bijna, sinds ik uit politiek protest c.q. een verzetsactie onder meer een waxinelichthouder naar de Gouden Koets heb geworpen op Prinsjesdag 2010.

Mijn verweer betrof onder meer een ultimatum uit 2010, dat ten onrechte en per abuis niet is mee genomen in de rechtszaak, maar wel als extra bijlage in deze brief. Daarnaast wou ik aandacht vragen politiek en via de media landelijk gezien, voor het geldcreatie systeem met geldcreatie uit het niets, waar thans het Burgerinitiatief Ons Geld over een wereldwijde schuldenberg van $ 272 biljoen in september 2020 (bron: Institut of International Finance) mede uit is voortgekomen en de positie van de erfopvolging voor het Koningshuis, dat oneerlijk is gebleken in heden en verleden. Graag wil ik bij deze mijn frustratie kenbaar maken, dat hier niets mee is gebeurt en er thans zeer schadelijke en uiteindelijk ook dodelijke middelen als Zyprexa, Risperdal en Seroquel op mensen in Nederland worden ingezet door psychiaters, die daar zwaar onder lijden.

Naar mijn mening is dat wat u deed, onrechtmatig. Op dit moment bestaat mijn schade uit: een gigantische en waarschijnlijk levenslange schade, waarbij ik op dit moment via een zorgmachtiging nog steeds in een vorm van politieke detentie zit en bijvoorbeeld niet mag protesteren op Prinsjesdag en Koningsdag, dagen bij uitstek om te protesteren tegen het oneerlijke systeem en onrechtvaardig handelen vanuit politie en justitie.

Ik zit dus met mijn eigen soort van Kindertoeslagenaffaire, waarbij politie en justitie, als ook advocatuur en rechterlijke macht en allerlei andere overheidsinstanties disfunctioneren. Maxima Zorreguieta (zelfdoding Inez Zorreguieta) of de nabestaanden van de slachtoffers van vlucht van vliegtuig MH17 worden toch ook niet zo crimineel behandeld door politie en justitie, omdat zij het hebben meegemaakt, dat een familielid in het buitenland is overleden? Waarom ik dan wel?

A. Ik schat het totale schadebedrag nu op ergens tussen de € 1.000.000,- en de € 2.000.000. Dit bedrag kan nog veranderen. Als dat zo is, laat ik u dat zo snel mogelijk weten. Ik vraag u om dit bedrag binnen 2 weken over te maken naar rekeningnummer NL59SNS######## op naam van Gerrit Willem Erwin Lensink. Anders neem ik juridische stappen. Ik stel u alvast aansprakelijk (inclusief advocaatkosten) voor de kosten daarvan en de wettelijke rente.

B. Op dit moment weet ik de hoogte van de schade nog niet precies. Dit bedrag geef ik zo snel mogelijk aan u door, maar ik ben bereid de zaak te schikken met schuldbekentenis vanuit de overheid voor € 1.000.000,-

Als u verzekerd bent voor deze schade, vraag ik u de gebeurtenis zo snel mogelijk te melden bij uw verzekeraar. Graag ontvang ik dan de gegevens van uw verzekeraar en uw polisnummer. Ik zal de zaak dan verder regelen met uw verzekeraar.

Natuurlijk sta ik nog open voor een gesprek met u of uw verzekeraar over een oplossing. Een voorstel voor zo’n gesprek ontvang ik graag binnen 2 weken. Ook als u het niet met mij eens bent, hoor ik dit graag binnen 2 weken van u met de reden. Ik verwijs tevens naar bijgevoegde brieven en eerdere correspondentie met de Minister van Justitie in deze tussen mij en mijn advocaten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal en overige instanties. Ook verwijs ik naar bijgevoegde persoonlijke brief naar de rechters van de wrakingskamer van de Rechtbank Zutphen, die na de succesvolle wraking van de heer Cremers mij zouden willen helpen wellicht. Laat de nieuwe Ministers van Justitie, Financiën en VWS nu maar hoogstpersoonlijk laten zien, dat mijn bezwaren en klachten op eerlijke en integere wijze op korte termijn afgehandeld kunnen worden per eerlijke brief en/of een eerlijke rechtszitting, want anders en tot nu toe is niet anders gebleken, was mijn politieke protestactie van Prinsjesdag 2010 en overige protestacties meer dan terecht. Ik verwijs tevens naar mijn websites www.erwinlensinkvrij.nl en www.oranjerepublikeinsepiraten.nl voor meer informatie in dit persoonlijke schandaal, dat tevens van belang is voor heel Nederland i.v.m. de geldcreatie uit het niets.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Bijlage: schadeoverzicht

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

7131 DM Lichtenvoorde

tel.:

e-mail: erwin_lensink@hotmail.com

Lichtenvoorde, 2 juni 2010

Gerechtshof Arnhem

t.a.v. de strafgriffier, klachtencommissie O.M. & klachtencommissie gerechtshof (rechter-president)

Postbus 9013

7200 GP Zutphen

Betreft: (aan)klachten / grof schandaal / laatste ultimatum voor rechtvaardigheid!

Geachte heer/mevrouw,

Deze brief is verstuurd en bestemd voor de volgende personen, organisaties en instanties:

• Staatsanwaltschaft Münster & Kriminalpolizei Münster (Duitsland)

- Staatsanwalt Münster

- Herr Mengelkamp & Herr Laackmann, Kriminalpolizei

• Arrondissementsparket rechtbank Zutphen

- strafgriffier rechtbank Zuthen

- klachtencommissie rechtbank Zutphen (o.a. president Vrieze)

- klachtencommissie O.M. Zutphen (o.a. mevrouw Pierik)

• Gerechtshof Arnhem

- strafgriffier gerechtshof Arnhem inzake parketnummer 06460595-08

- strafgriffier gerechtshof Arnhem inzake parketnummer 06460246-09

- klachtencommissie gerechtshof Arnhem (o.a. rechter-president)

- klachtencommissie O.M. (Openbaar Ministerie) gerechtshof Arnhem

• Hoge Raad Den Haag

- strafgriffier cassatie in het belang der wet valse civiele procedure parketnummer 06460246-09 (eerdere klachtenbrief)

- klachtencommissie Openbaar Ministerie (procureur-generaal)

- klachtencommissie Hoge Raad cassatie in het belang der wet

• Korpsbeheerder De Graaf van de politie Noord-Oost Gelderland

- Mevrouw Haak / de heer Schimmel ter directe behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie van het politiekorps Noord-Oost Gelderland

Om bovenstaande partijen te dwingen zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving, het Integriteit Statuut van de Nederlandse politie en de Behoorlijkheid eisen van de Nationale Ombudsman te voldoen en/of te houden aan nog een aantal geïnteresseerde onafhankelijke organisaties, instanties, pers- en/of media organisaties, politieke partijen en/of personen.

Ik verwacht van bovenstaande personen, organisaties en instellingen onmiddellijke fatsoenlijke, rechtvaardige, rechtmatige, behoorlijke, eerlijke, respectvolle actie en dus in ieder geval schriftelijke reactie(s) en antwoorden op mijn vragen en deze brief. Dat betekent naar mijn mening in alle redelijkheid, behoorlijkheid en rechtmatigheid het volgende:

1. Dat zowel mevrouw Thannhauser (politie Noord-Oost Gelderland, teamchef Winterswijk) als ook zeker Jan Koeslag (recherche leider valse onbeschofte oneerlijke onredelijke onfatsoenlijke onbehoorlijke recherche onderzoek naar het overlijden van Willemina Gesiena Lensink-Wassink op 28 april 2008 in Lünten (Vreden-Duitsland) en ondergetekende worden opgeroepen om te verschijnen voor de onafhankelijke klachtencommissie van de politie Noord-Oost Gelderland.

2. Gezamenlijke volledige inzage door mij, mijn broers en mijn vader in dit recherche onderzoek, dat gebaseerd is op leugens, valsheid, onbeschoftheid, oneerlijkheid, onrechtmatigheid, onrechtvaardigheid en bovenal valsheid in geschrifte, waarbij het onderzoek door de Nederlandse recherche en het Openbaar Ministerie op valse wijze is geopend op 28 april 2008 met de drogreden dat ik de moordenaar zou zijn, terwijl daar geen enkel redelijk vermoeden of andere rechtsgrond voor was. Het Nederlandse recherche onderzoek is op onbeschofte niet-legitieme onrechtmatige wijze geopend en op onbeschofte oneerlijke valse onredelijke onfatsoenlijke onbehoorlijke wijze afgesloten. Excuses, eerherstel, rehabilitatie en waarheidsvinding zijn hier op zijn plaats en moeten onmiddellijk geregeld worden door het Openbaar Ministerie/politie.

3. Fatsoenlijke behoorlijke rechtvaardige rechtmatige redelijke integere strafrechterlijke afhandeling en dus strafrechterlijk onderzoek van mijn aanklachten (dus strafrechterlijke vervolging of sepotbeslissing per brief, wegens artikel 108 Wetboek van Strafvordering mededelingsplicht Officier van Justitie) van meer mijn aanklacht ingediend op 14 april 2010 bij de politie in Lichtenvoorde en schriftelijke aanklacht ingediend bij Openbaar Ministerie per brief. Overige eerdere ingediende aanklachten zijn niet meer van belang en worden vervangen door deze aanklacht van 14 april 2010, ingediend bij de politie Lichtenvoorde.

4. Cassatie in het belang der wet van de rechterlijke beschikking in de civiele procedure met parketnummer 0646024609, wegens valsheid van de argumentatie in de rechterlijke beschikking, waarbij bijna elke zin en/of regel is gebaseerd op leugens en/of valsheid, zoals bijvoorbeeld dat ik ruiten heb ingegooid en een compleet valse geneeskundige verklaring van de heer Boerboom. Inmiddels is de klachtenprocedure tegen de heer Boerboom opgestart, evenals een klacht over mijn valse advocaat de heer Snellink, die op vreemde en dubieuze wijze aan mij is toegevoegd. Hierbij wil ik eveneens verwijzen naar de klachtenbrief / cassatie in het belang der wet aan de rechtbank Zutphen, de Hoge Raad Den Haag, aangezien door het Openbaar Ministerie op onrechtmatige gronden de Raadkamer van de Rechtbank in Zutphen bewust is uitgeschakeld in de planning van de rechtszitting door de dag van de zitting met rechter Strens-Meulemeester een dag naar voren te halen zonder persoonlijk processtukken te hebben kunnen controleren op waarheid, waardoor de complete rechterlijke beschikking gebaseerd is op valsheid in geschrifte en leugens.

5. Eerlijke hoger beroep zitting in de strafzaken met parketnummers 06460595-08 en 06460246-09, waarbij dus aanklagers, voorkeursdeskundigen, deskundigen en getuigen worden opgeroepen of er per op te roepen persoon wordt aangegeven waarom deze niet opgeroepen hoeft te worden (motiveringsplicht Openbaar Ministerie/rechtbank) en waarom dit het belang van verdachte niet schaadt, zodat verdachte hier gemotiveerd op kan antwoorden. Verder worden de complete dossiers in deze strafprocessen aan verdachte overlegd en gaat verdachte voorlopig niet akkoord met het toevoegen van een advocaat tot dat deze zaken in orde zijn.

Verder heeft mij het Openbaar Ministerie in Zutphen mij meerdere malen aangegeven, dat als ik vragen had, ik deze schriftelijk kon stellen en dan worden deze uiteraard allemaal naar waarheid op fatsoenlijke en integere wijze schriftelijk beantwoord door het Openbaar Ministerie. Wel nu, hier zijn mijn onderstaande vragen, waar ik schriftelijk antwoord op eis binnen een redelijke termijn van vier weken door het Openbaar Ministerie in Zutphen:

1. Wie heeft het Openbaar Ministerie in Zutphen of de politie Noord-Oost Gelderland geïnformeerd over het aantreffen van de Ford-Ka in Lünten (Duitsland) op 28 april 2008?

2. Op welke wijze is het Openbaar Ministerie in Zutphen of de politie Noord-Oost Gelderland geïnformeerd over het aantreffen van de Ford-Ka in Lünten (Duitsland)?

3. Hoe laat is op 28 april 2008 het Openbaar Ministerie in Zutphen of de politie Noord-Oost Gelderland geïnformeerd over het aantreffen van de Ford-Ka in Lünten (Duitsland)?

4. Welke officier(en) van Justitie heeft of hebben de leiding gehad in het valse Nederlandse recherche onderzoek?

5. Op basis van welk artikel van Nederlandse wet- en regelgeving, nationale en/of internationale verdragen denkt het Openbaar Ministerie of de politie Noord-Oost Gelderland een vals onbeschoft onfatsoenlijk recherche onderzoek te kunnen starten en met welk doel zijn er in deze zaak schandalige leugens verspreidt?

6. Wanneer exact (tijd en datum) heeft de Staatsanwaltschaft in Münster de Nederlandse autoriteiten schriftelijk verzocht om het strafrechterlijke onderzoek over te nemen en op basis van welke (valse) informatie?

7. Hoe kon er op 28 april 2008 al een recherche team met als recherche leider de valse onbeschofte leugenachtige Jan Koeslag in Winterswijk zijn geformeerd om onderzoek naar deze zaak te doen en welk redelijk vermoeden was er dat ik een moord op mijn moeder gepleegd zou hebben?

8. Waarom zijn er diverse telefoons getapt en is er naderhand daarvan geen melding gemaakt aan de eigenaars van deze telefoonnummers?

9. Waarom zijn er twee maanden vanaf 28 april 2008 nog diverse telefoons getapt, terwijl de voorlopige uitkomst “zelfdoding” was?

10. Waarom maakt het Openbaar Ministerie en de politie Noord-Oost Gelderland gebruik van leugens, bedrog, onbeschoftheid, onfatsoenlijkheid, laster, smaad, suggestie, valse interpretatie en overtreedt het de wet en verdragen?

Op bovenstaande vijf conclusies en redelijke eisen verwacht ik op elk afzonderlijk onderdeel een goed gemotiveerd antwoord van elke zichzelf respecterende organisatie, die aan is geschreven en in het bijzonder verwacht ik van elke organisatie een antwoord op bovenstaande tien kritische vragen omtrent het overlijden van mijn moeder en bovenal het valse recherche onderzoek, waarbij de privacy en belangen van mij en mijn familie op onrechtmatige oneerlijke onbehoorlijke onbeschofte onredelijke onfatsoenlijke wijze zijn geschonden. Daarop is het zeer vreemd en dubieus, dat de privacy officier van de politie Noord-Oost Gelderland geen fatsoenlijke redelijke inzage geeft in dit valse recherche dossier met als drogreden privacy bescherming van de personen, die al lang en breed toestemming hebben gegeven voor gezamenlijke inzage in dit valse recherche dossier en waarvan de privacy al vanaf het begin niet beschermd is geweest en op schandalige leugenachtige oneerlijke valse onbeschofte wijze is overtreden..

Met vriendelijke groeten,

Erwin Lensink

Seroquel XR – het dodelijkste antipsychoticum – goedgekeurd voor de Europese markt
Datum: 8 maart 2013, 09:49 ~ Bron: MarketWatch

PrintE-mailKopieLees voor met webReader

astrazeneca seroquelAntipsychotica zijn giftige middelen die het leven met gemiddeld 30 jaar verkorten en die mensen chronisch ziek maken zodat ze niet meer kunnen stoppen met het gebruik ervan. In een recent onderzoek dat is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet bleek dat de top 3 best verkochte antipsychotica (Seroquel, Risperdal en Zyprexa) overeenkomt met de top 3 dodelijkste middelen en dat de modernste antipsychotica dodelijker zijn dan oudere soorten. In deze studie kwam Seroquel naar voren als meest dodelijke antipsychoticum.

Nu blijkt de Europese Commissie Seroquel XR, een injectie variant van Seroquel-tabletten, te hebben goedgekeurd voor het behandelen van zware depressie.

AstraZeneca’s Seroquel XR gets EU add-on approval

AstraZeneca said Thursday that the European Commission has issued a positive decision for the approval of its Seroquel XR extended release tablets as an add-on treatment of major depressive episodes for patients who have sub-optimal response to antidepressant monotherapy. The company said the decision follows a recommendation by the Committee for Medicinal Products for Human Use in April. AstraZeneca said it will now move forward in obtaining local approvals, which is a 30-day process for the 17 member states that have signed up to a mutual recognition procedure.

Bron: MarketWatch

Dit is natuurlijk absurd, en de vraag is: hoe is het mogelijk dat het meest dodelijke antipsychoticum waarover veel ophef is geweest in de voorgaande jaren vanwege het feit dat de producent dodelijke bijwerkingen opzettelijk heeft verzwegen, goedgekeurd wordt voor een off-label toepassing in Europa?

Zie bijvoorbeeld de volgende bronnen:

SP stelt kamervragen over Seroquel naar aanleiding van Netwerk reportage

Hoogleraar: Maker Seroquel betaalt klagers

AstraZeneca gaat onverstoord verder en start wereldwijde promotie campagne Seroquel…

AstraZeneca gebruikt Disney figuren om antipsychoticum Seroquel te promoten

Hoogleraar: Producent AstraZeneca zit weer mis met antipsychoticum Seroquel

8.787 gedupeerden Seroquel starten rechtzaak tegen AstraZeneca

AstraZeneca zet in op nog een Seroquel toepassing: angsten

FDA acht gezondheidsrisico’s Seroquel te hoog, Europa keurt het middel goed…

FDA comité – zonder psychiater Armenteros – acht gezondheidsrisico’s Seroquel te hoog

YouTube voorvertoningsafbeelding

Antipsychotica is extreem giftig en verkort het leven van gebruikers met gemiddeld 30 jaar (verschillende bronnen noemen een ander getal)

The Independent: Ignored: the mentally ill killed by drugs that are meant to help them

Psy: Antipsychotica verkort het leven met gemiddeld 22,5 jaar

In de wetenschappelijke literatuur is het duidelijk dat antipsychotica de kans op herstel van complexe psychische problemen vermindert en dat het mensen chronisch ziek maakt. Volgens medisch journalist Robert Whitaker veroorzaakt antipsychotica een atrofie van de hersenschors en een vergroting van de basale ganglia wat op termijn zorgt voor een verergering van complexe psychische problemen en daarbij blokkeert antipsychotica Dopamine D2 receptoren in de hersenen waardoor de hersenen in reactie de receptoren gevoeliger maken zodat wanneer iemand probeert te stoppen met het gebruik van antipsychotica hij of zij terugvalt in antipsychotica-geïnduceerde psychose die vaak vele malen ernstiger is dan iemand voorheen had ervaren.

The case against antipsychotic drugs: a 50-year record of doing more harm than good (pubmed)

Psychminded.co.uk: Anti-psychotics likely to cause brain damage, new study claims

In de volgende grafiek zie je de resultaten van een lange-termijn studie die bevestigt dat mensen meer kans hebben op herstel zonder behandeling in vergelijking met de gebruikelijke combinatie van antipsychotica en psychiatrische therapie.

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Antipsychoticum Seroquel is het meest schadelijke antipsychoticum blijkt uit studies en gebruikers ervan sterven het snelst in vergelijking met andere antipsychotica. Hoe kan het dat de Europese Commissie dit middel goedkeurt voor het behandelen van zware depressie? Ik vind dit werkelijk absurd en vermoed dan ook dat hier financiële belangen spelen, want de EU komt in vergelijking met de Amerikaanse overheid (en haar FDA) net om de hoek kijken en is wellicht niet bestand tegen de vele belanghebbende partijen en hun invloeden. Dat een farmaceut een omstreden middel goedgekeurd krijgt voor een off-label toepassing is daarvoor wellicht een aanwijzing.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto’s en videos, met als doel het onderwerp – soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief – bespreekbaar te stellen.

DUIVELSE RENTE EN DE LEUGEN VAN ONS GELDSTELSEL
Thijs Baas

zondag 18 september 2016, 14:51

Update: zondag 18 september 2016, 19:04

‘The shit hits the fan. Dan gaan alle pinautomaten op zwart.’

Drie jaar geleden begon George van Houts te graven in het complexe systeem van banken. Het resulteerde in een succesvolle theatertour met zijn gezelschap De Verleiders. Boodschap: uw geld is niet van u. Nu is er het boek: ‘Door de bank genomen’.

Foto: ANP

Foto: ANP

Wie gaat er over de geldhoeveelheid in Nederland? Wie máákt ons geld, wie beheert het en wie bepaalt hoeveel geld er moet zijn? Dat waren de voornaamste vragen die Van Houts met zijn toneelvrienden van De Verleiders op de zaal afvuurde en waarop standaard als antwoord kwam: de overheid. ‘Maar niemand weet dat de hoeveelheid geld gemaakt wordt door particuliere, commerciële banken, met een winstoogmerk.’

Geldstelsel
Wat in het boek volgt is een complexe uiteenzetting waarmee Van Houts wil aangeven hoe een bank maar 3 euro nodig heeft om 97 euro ‘uit lucht’ opnieuw toe te voegen aan het kapitaal. ‘Dat zetten ze uit als leningen. De kapitaalratio is 3 procent. Op die 3 euro zetten ze 97 euro aan nieuwe leningen uit. Dat is allemaal nieuw geld, dat geschapen wordt in de vorm van krediet. Dat is in ons geldstelsel totaal uit de hand gelopen. In de 17e eeuw had je full reserve banking, waarbij ze alleen de euro uitleenden die ze binnenkregen. Rond 1890 leenden ze drie keer hun kapitaalratio uit en in 2008 – vlak voor de crisis – was het 33 keer.’

De missie van Van Houts en consorten bleef ook in Den Haag niet onopgemerkt. Zelfs minister Dijsselbloem kon bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar niet ontkennen dat de vraag wié er nou eigenlijk over het scheppen van geld gaat een zeer fundamentele kwestie is. En daarmee lijkt de zaak, ook tot verbijstering van Van Houts, nadrukkelijk op de politieke agenda te komen. ‘De politiek heeft het heel serieus opgepikt. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is Europees: we zijn met 122 vergelijkbare actiegroepen bezig aan die geldstelselhervorming.’

Geldcreatie
Een blauwdruk van hoe het wél zou moeten is al opgetekend in The Chicago Plan Revisited door Michael Kumhof – tegenwoordig hoofdadviseur van The Bank of England. Daarin beschrijft hij nauwgezet een vernieuwing van het uit 1934 stammende Amerikaanse plan om de geldcreatie weer in staatshanden te krijgen. ‘Dat is toen op het nippertje niet doorgegaan. Maar het is een vrij eenvoudige handeling, we moeten het alleen wel met zijn allen politiek willen.’ Kumhof heeft zijn plan al uiteengezet bij de AFM en DNB, weet Van Houts. ‘Iedereen weet dat dit geldstelsel op klappen staat.’

Van Houts vermoedt achter deze machinatie van geldcreatie van banken een complot van de 0,01 procent rijken in deze wereld, die de wereld in verderf willen storten om zichzelf te onderhouden. Maandag om 12:45 komt deze complottheorie nogmaals aan de orde in het programma van Roelof Hemmen, in een economenpanel dat bestaat uit Bas Jacobs, hoogleraar Openbare financiën en Economisch beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Eric Bartelsman, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit en Mirjam de Rijk, economisch publiciste.

Private banken creëren geld uit het niets. George van Houts van de stichting Ons Geld wil daar een einde aan maken. “Het is pure oplichting en een gevaarlijk piramidespel.”

Kan de overheid het monopolie op geldschepping krijgen? En kunnen we in Nederland een veilige bank krijgen, die geld van burgers niet uitleent? Dankzij het burgerinitiatief Ons Geld, dat deze vragen op de agenda plaatste van de Tweede Kamer, heeft toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gevraagd dit te onderzoeken. Het burgerinitiatief Ons Geld was een gezamenlijk initiatief van de stichting Ons Geld en theatergroep De Verleiders. Acteur en theatermaker George van Houts is verbonden aan beide. De Verleiders boden met hun voorstelling Door de bank genomen een ontluisterend beeld van de bankenwereld. Van Houts stelde afgelopen jaar onder diezelfde titel een boek samen.

Wat is er mis met ons geldsysteem?

Zo’n 97 procent van het geld wordt uit het niets gemaakt, door de commerciële banken. Maar drie procent wordt door de staat gemaakt, het brief- en muntgeld. Als jij 100 euro wilt lenen bij de bank, dan leent de bank jou geld dat ze nog niet had, en dat ontstaat bij het verstrekken van die lening. Gewoon door een bedrag van 100 euro in te typen in de computer en jou te verplichten daarover rente te betalen. Jij moet dan dus geleend geld dat de bank niet heeft terug betalen aan de bank met echt geld, en ook nog eens mét rente.

Je hebt je diverse malen hardop afgevraagd hoe het komt dat de meesten niet weten hoe geldschepping in zijn werk gaat. Heb je daar intussen een idee over?

We leven in een rijk land, waar het heel lang heel goed is gegaan. Je zult je dan minder snel kritisch kijken naar het onderliggende geldstelsel. Tot de kredietcrisis van 2008. Toen kwamen de vragen. Bij mij althans wel.

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat in 2016 12 procent van de Nederlanders wist dat private banken bijna alle geld scheppen. Stichting Ons Geld en De Verleiders hebben waarschijnlijk aardig bijgedragen aan dat bewustzijn?

Toen De Verleiders in oktober 2014 begonnen met de voorstelling Door de bank genomen en we aan het publiek vroegen hoe het zat, bleek bijna niemand het te weten. Nu is dat dus 12 procent, maar het is nog steeds zorgwekkend dat de grote meerderheid het niet weet. Veruit de meeste mensen denken dat het geldstelsel een staatsaangelegenheid is. En dat is niet zo gek, want zo hoort het ook te zijn. In artikel 106 van onze grondwet staat dat de staat het geldstelsel regelt.

En dan te bedenken dat de inrichting van ons geldstelsel nooit op een democratische manier tot stand is gekomen. Het stamt nog uit een tijd toen we aan heksenverbrandingen deden, er kinderarbeid was, de doodstraf bestond en er geen algemeen kiesrecht was.

Private banken die geld scheppen uit het niets, noem je in jouw boek Door de bank genomen ‘pure oplichting’.

Het is niet alleen pure oplichting. Het is ook nog eens een piramidespel. Banken hoeven maar 4 procent vermogen aan te houden. Als jij dus 100 euro op de bank hebt gezet, dan heeft de bank daarvan maar 4 euro beschikbaar. De bank komt daar steeds mee weg omdat mensen veel meer geld op de bank zetten dan ze opnemen. Maar het gaat dus mis als mensen hun vertrouwen verliezen in zo’n bank en tegelijk hun geld willen opnemen, zoals gebeurd is met de Britse bank Northern Rock in 2007. Van de 100 mensen die in de rij stonden voor hun geld, konden alleen de eerst vier geholpen worden.

Het kan helemaal goed mis gaan als de ene bank de andere bank niet meer vertrouwt. Want ook dat hebben we gezien in 2008. Het afdekken van geld dat ze uitlenen doen banken door bij andere banken te lenen. Die onderlinge leningen geven ze als een soort handgranaten aan elkaar door. Dat kan heel lang goed gaan, totdat er iemand is die zegt: “Ik hoef hem niet.”

Wat wil Ons Geld het geldstelsel veranderen?

Er moet een bank komen waar je geld veilig is, een depositobank. Zoiets als vroeger de Postgiro. Dat was hoofdzakelijk een betaaldienst, een nutsbedrijf. Het betalingsverkeer moet worden weggehaald bij de commerciële banken, want die hebben ons nu in de tang. Zie hoe het met ING is gegaan. De overheid kon ING niet failliet laten gaan, want dan konden wij geen geld meer aan elkaar overmaken, en dus moest ING gered worden.

Nog andere wensen?

Geldcreatie en schuldcreatie moeten van elkaar worden losgekoppeld. De commerciële banken mogen leningen blijven verstrekken, maar geldschepping moet een publieke taak worden, en moet worden uitgevoerd door een monetaire autoriteit, die op afstand wordt geplaatst van de overheid. Dit om te voorkomen dat politici met geld gaan strooien om de kiezers gunstig te stemmen.

Zoiets dus als De Nederlandsche Bank of de Europese Centrale Bank? Dat zijn publieke organisatie die geld scheppen, en officieel onafhankelijk zijn.

Ja. Maar ook commerciële banken mogen nu geld scheppen. Ons Geld vindt dat de staat het monopolie krijgt op geldschepping. Ons geld moet van ons worden

Nu zijn er economen die zeggen: dat werkt niet zo’n staatsbank. Want kijk naar de centrale banken. Ze zijn officieel onafhankelijk, maar in de praktijk lopen ze aan de leiband van regeringen.

Ik zeg: het is andersom. Regeringen lopen aan de leiband van de centrale banken, die op hun beurt aan de leiband lopen van de commerciële banken. Waarom denk je dat Mario Draghi, de directeur van de Europese Centrale Bank, in een paar jaar tijd 2,5 biljoen euro heeft geschapen? Dat geld is niet bij de overheid terecht gekomen, of de burgers. De belastingen zijn alleen maar verder omhoog gegaan. Die 2,5 biljoen is gecreëerd om de banken te redden, want al dat geld is voor 95 procent terecht gekomen in de financiële markten.

Directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank heeft gezegd dat als je spaargeld weghaalt bij de private banken ze moeilijk nog leningen kunnen verstrekken.

Ik snap niet hoe hij dat durft te zeggen. Alsof banken leven van het spaargeld dat ze binnenkrijgen. Ze hebben ons spaargeld wel nodig, maar voor een klein beetje dekking. Elke euro die ze krijgen, kunnen ze tien keer uitlenen. De uitspraak van Knot klinkt mij in de oren als: “We kunnen de doodstraf niet afschaffen, want dan heeft de beul geen werk meer.”

Maar je erkent zelf dat de banken spaargeld nodig hebben als dekking voor het verstrekken van leningen.

Dan gaan ze maar lenen bij hele rijke mensen, die het risico kunnen dragen. Ik wil mijn spaargeld op een bank kunnen zetten die veilig is.

Nu hebben jullie met Ons Geld het geldstelsel op de agenda gekregen van de Tweede Kamer. Maar zijn jullie in Den Haag wel aan het goede adres? We betalen in Nederland met de euro. De regelgeving over ons geldstelsel wordt aangestuurd vanuit Brussel.

Onze bedoeling is natuurlijk dat Den Haag het op de agenda van Brussel gaat zetten.

Dankzij een optreden van De Verleiders in De Wereld Draait Door hadden jullie de dag erna al bijna voldoende handtekeningen bij elkaar voor het burgerinitiatief. Klopt het dat er tot die tijd geen enkele landelijke publicatie aandacht had besteed aan de ideeën van stichting Ons Geld?

Dat klopt. Ingezonden stukken naar de financiële redacties van de kranten werden geen van alle geplaatst. De enige reacties kwamen van ING en Rabobank. Die zeiden op hun websites: “Dames en heren, laat u niet in de war brengen door De Verleiders, want die hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Het is niet zo dat wij geld maken uit het niets. Natuurlijk niet. want dat kunnen we helemaal niet.”

Als de desinteresse van de landelijk media zo groot was, hoe kregen jullie het voor elkaar om wel bij De Wereld Draait Door in de uitzending te komen?

Wij kwamen als Verleiders altijd al voor elke première bij De Wereld Draait Door. We hebben toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vertellen dat er behalve een voorstelling ook een burgerinitiatief zat aan te komen.

Pas toen eenmaal duidelijk was dat de Tweede Kamer het burgerinitiatief in behandeling zou nemen, begon de landelijke pers te schrijven over de ideeën van Ons Geld. Maar nooit door jou of een andere woordvoerder te interviewen. Klopt dat?

In elk geval ben ik daarover nooit geïnterviewd. Alleen door regionale kranten.

Er is door de kranten flink op de persoon gespeeld. Zo schreef Peter de Waard van de Volkskrant dat jij je woede afreageert op het bankwezen omdat je in het ootje bent genomen met een woekerpolis en dat je hebt zitten suffen tijdens de economieles toen het thema geldschepping aan de orde kwam.

Dat is een oud citaat. Het leuke van Peter de Waard is dat hij inmiddels aan onze kant staat. Hij is langzaam omgegaan, onder invloed wellicht van Martin Wolf, commentator van The Financial Times. Beiden vinden dat het geldstelsel ontzettend wankel in elkaar steekt, omdat het in handen is van commerciële partijen.

In juni van dit jaar schetste de Volkskrant nog een profiel van jou aan de hand van interviews met mensen uit jouw omgeving. Daarin staat onder meer dat De Verleiders niet geassocieerd wilden worden met jouw laatste voorstelling Kom Plot over 9/11, omdat ze bang waren te worden weggezet als complotgekkies.

Ze proberen mij in dat artikel te framen als een man die weg is kwijtgeraakt, door heel selectief te citeren wat mijn omgeving over mij gezegd heeft. En ik vind dat prima, want ik heb daardoor alleen nog maar meer steun gekregen. Net als na afloop van mijn optreden bij Jeroen Pauw. Talloze mensen stuurden mij adhesiebetuigingen. Dat is omdat ze heel goed inzien hoe de media werken, dat iedereen die afwijkt van de mainstream voor gek wordt gezet.

Het is drie jaar gelden dat ik aan De Verleiders mijn idee voorlegde, om een voorstelling te maken over 9/11. Leopold Witte en Tom de Ket zeiden toen: “Dit vinden wij te eng. Als het al waar is , dan weten we niet wat we onze kinderen moeten vertellen.” Dus eigenlijk: “We willen het niet weten.” Dat is een oprechte angst. Ik begrijp dat volkomen. Ze zijn trouwens wel om inmiddels. Althans, ze zien nu wel in dat er van het officiële verhaal niks klopt.

Jij stelt dat de bank der banken, de BIS-bank in Geneve, omgeven is door geheimzinnigheid. De Volkskrant plaatste daarop een artikel getiteld Op zoek naar het geheim van Basel’. De auteur veronderstelt dat er daar geen complotten worden gesmeed, want: “Al die dinerende centrale bankiers hebben uiteindelijk hun eigen, uiteenlopende belangen.”

De echte besluiten worden daar wel degelijk genomen, alleen niet op papier. Iedere centrale bankier weet na het diner precies wat hem te doen staat in zijn eigen land. En: waarom mag daar nooit een journalist bij zitten? Waarom is alles bij die bank geheim? Waarom betalen ze geen belasting? Waarom vallen ze buiten jurisdictie van de Zwitserse overheid? Waarom hebben ze een eigen politiedienst? Die vragen worden allemaal niet beantwoord in dat artikel. Die journalist zegt eigenlijk alleen maar: Er was een vriendelijke juffrouw die mij heeft rondgeleid, maar jammer dat ze mij na afloop vroeg mijn foto’s te wissen.

Joris Luyendijk zegt in zijn boek Onder bankiers dat het financiële stelsel is als een cockpit zonder piloot. Maar ik zeg: “Er zit wel degelijk een piloot in de cockpit, en die brengt ons heel ergens anders dan waar we een kaartje voor hebben gekocht.”

In Zwitserland is onlangs een referendum gehouden over de vraag of geldschepping moesten weggehaald bij de banken. Maar de meerderheid stemde tegen. Ontmoedigend?

Helemaal niet. Want 25 procent heeft voor gestemd. Dat betekent dat in Zwitserland al ruim een kwart van de stemgerechtigden weet hoe het geldstelsel werkt. Er is tijd voor nodig om dat tussen de oren te krijgen van de mensen. Wij zijn in Nederland van praktisch nul naar 12 procent gegaan. In een paar jaar tijd. Ik vind dat bemoedigend. Verschil met Zwitsersland is trouwens wel dat heel veel burgers daar belang hebben bij de instandhouding van het systeem. Ik geloof dat ongeveer één op de zes Zwitsers bij een bank werkt. Maar ook hier in Nederland geldt: Er is geen onbezoldigde actiegroep nodig om het voor de banken op te nemen. Daar zorgen de banken zelf wel voor. Daar worden ze voor betaald. Dit in tegenstelling tot Ons Geld, waar iedereen, zich al vijf jaar lang pro deo uitslooft om iets van een discussie van de grond te krijgen.

Het wereldwijde financiële systeem staat opnieuw op klappen, stel je in je boek. Er hoeft maar iets te gebeuren en 2008 herhaalt zich, maar dan ‘duizendmaal erger’. De meesten zullen dit nu niet zo zien, want de economie floreert

Dat is een illusie. De groei van de economie is volledig op schuld gebaseerd. Zoals de 70.000 bestelbusjes die er volgens de ANWB vorig jaar zijn bijgekomen. Die zijn alle 70.000 gefinancierd. De schuld is daarmee alleen maar verder toegenomen. Zo’n 70 procent van al het geld dat gecreëerd wordt gaat naar hypotheken, aandelen en andere financiële producten. Dat zijn onproductieve bestedingen. Je investeert daarmee niet in iets wat je zelf produceert, iets wat je meerwaarde geeft, wat economische activiteit oplevert, maar in waarde-ophogingen van bestaande producten. En dat zorgt voor het creëren van gevaarlijke bubbles, die gedoemd zijn om uiteen te spatten.

Hoe dek jij je privé in tegen de volgende crisis? Voor als er geen geld meer uit de automaten komt.

Ik heb een kluisje in het voormalige kantoor van de ABN-bank aan de Wibautstraat. Ik heb daarin een beetje cash liggen en een beetje goud. Verder doe ik al sinds 2013 aan bitcoins. Ik stel mij ook geen armageddon voor. Als het geldstelsel klapt, komt er weer een nieuw geldstelsel. Na de oorlog zijn we opnieuw begonnen met het tientje van Lieftinck. Het enige nadeel is dat er veel waarde verloren zal gaan met financiële bezit dat mensen nu denken te hebben. Met een miljoen op een bankrekening moet je je niet rijk rekenen. Het kan van het ene op het andere moment weg zijn.

Dit artikel verscheen in september 2018 in De Andere Krant

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Utrecht

Telefoon: 06

Utrecht, 5 juli 2021

Rechtbank Gelderland (locatie Zutphen)

De heer M.R. WLF Prisse / Mevrouw M.R. MC Van der Mei

Martinetsingel 2

7201 DT Zutphen

Onderwerp: aansprakelijkstelling onrechtmatige daad door de Staat (politie en justitie)

en schandalig optreden rechterlijke macht in rechtszaken 2008-heden

Geachte heer Prisse en mevrouw Van der Mei,

Naar aanleiding van de destijds succesvolle wraking van rechter en lid van de raadkamer, de heer m.r. P.J.C. Cremers (ex-Officier van Justitie in de strafzaak van vermeende bedreiging van P. Lensink en M. Lensink in 2009/2010 bij de rechtbank in Zutphen), waarvoor ik in 2013 uit Duitsland ben overgeleverd of uitgeleverd in de schandalige BLIZE-strafzaak, rond de Kroning van Willem-Alexander von Amsberg schrijf ik deze brief. Jullie boden als leden van de wrakingskamer namelijk aan, zo leek het, om iets voor mij te regelen of te betekenen, maar ik stond daardoor opeens perplex en had hier niet meer op gerekend en wist op zo korte termijn niet wat te vragen of te eisen, wat mij uit de penarie zou helpen, waar ik onterecht ben in gekomen, sinds het overlijden van mijn moeder in Duitsland (zelfdoding) op 28 april 2008.

Sowieso moet rechter mevrouw m.r. M.C. Van der Mei mij nog steeds de belofte nakomen van een eerlijk proces, want deze heb ik in al die jaren (2008-heden) niet gehad, maar dit heeft ze me wel beloofd in de strafzaak, aangespannen door P. Lensink en M. Lensink of eigenlijk beter gezegd in samenspanning opgezet door politie Oost-Achterhoek en justitie, waarvoor ik na naar de meervoudige strafkamer doorverwezen te zijn, een gevangenisstraf ontving van 17 dagen, terwijl ik maandenlang was uitgelokt en mijn broertjes de aanklacht hadden ingetrokken schriftelijk en niet wilden, dat ik veroordeeld werd. Niet voor niks hebben Rinus Otte (procureur-generaal), Paul Ruys (ex-advocaat) en Peter van Koppen (rechtspsycholoog) in hun boeken dan ook kritiek geuit op de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, de wijze van rechtspraak en de financiering van de rechterlijke macht. Naar mijn mening is dit niet conform artikel 6 EVRM. Inmiddels ben ik dan ook voorstander van juryrechtspraak geworden, alhoewel dat in Nederland waarschijnlijk moeilijk in te voeren is.

U, de heer Prisse heeft mij per abuis valselijk veroordeeld in de allereerste strafzaak met aanklacht van M. Elferink in 2008/2009, waarbij ik van mijn advocaat de heer Schrik uit Putten geen tijdige inzage in het proces-verbaal kreeg, waardoor ik niet wist dat de eerste verklaring zo goed als gelogen was met circa 31 leugens/onwaarheden/valse beschuldigingen.

Ik had deze zaak min of meer tegen mij opgezet om de betrouwbaarheid en integriteit van de politie Oost-Achterhoek en justitie te controleren, nadat ik ernstig was mishandeld door M. Lensink in de woonkamer van mijn ouderhuis in september 2008. Ik had daarbij echter gerekend op mediation en een vorm van eerlijke rechtspraak en niet op een aanklacht van stalking, hetgeen toen destijds nog vrij nieuwe wetgeving was. Inmiddels weet ik, dat er zelfs personen zijn veroordeeld voor circa 3 tot 5 berichten versturen voor stalking. Ik vind dit persoonlijk belachelijk. Bovendien ben ik door u, de heer Prisse, valselijk veroordeeld voor stalking, want ik zou in “de periode september 2007 tot en met januari 2008 veel berichten hebben verstuurd”, terwijl dit er nul waren en er geen 1 bericht van die periode in het proces-verbaal terug te vinden is. Deze valse veroordelingen hebben stand gehouden tot bij de Hoge Raad der Nederlanden en ik ben hierdoor onder meer enorm door gedupeerd en benadeeld.

Door de hele valse strafzaken en de hele situatie ben ik heel boos, ontevreden en gefrustreerd geworden, naast dat ik belangrijke misstanden tegen het lijf ben gelopen en via protestacties heb ik getracht deze misstanden landelijk bekend te laten worden, bijvoorbeeld via de waxinelichthouder-strafzaak op Prinsjesdag 2010 in Den Haag, die ook niet echt eerlijk is verlopen. Ook werd ik op 1 juli 2009 valselijk veroordeeld tot een half jaar BOPZ-maatregel, omdat ik ruiten zou hebben ingeworpen door rechter Strens-Meulemeester, terwijl dat niet het geval was en ik ook geen tijdige inzage in het proces-verbaal en de geneeskundige verklaring kreeg, terwijl mij dat wel was beloofd en daarvoor speciaal de zogenaamde rechtszitting was uitgesteld in De Boog in Warnsveld.

Zo hebben fouten en valsheden van rechters, justitie en politie, als ook grotendeels valse aanklachten telkens grote consequenties voor mij en terwijl als ik eens een foutje maak door de ontstane situatie of rechtvaardigende overmacht vaak, dit ook nog eens zwaar wordt afgestraft en dit voor rechters, politie agenten en officieren van justitie geen consequenties heeft bijna of zelfs volledig niet. Graag wil ik jullie bij deze dan ook alsnog vragen mij te helpen, want ik zit zoals het er nu naar uitziet met een levenslange BOPZ-maatregel / zorgmachtiging maatregel, waarbij ik niet naar Prinsjesdag of Koningsdag buiten Utrecht mag, dat wel aangeeft, dat dit politiek gemotiveerd is en dat is juridisch verboden. Ik kan tot op heden nog geen advocaat vinden, die mijn zaken goed wil behartigen, want vaak beweren de advocaten alleen strafrecht te doen of kunnen of willen ze mij niet goed bij staan, zoals ik dat wens. Zo ben ik in een eerdere zaak tegen de Nederlandse Staat niet goed bijgestaan door advocatenkantoren Heijkant (Dongen) en Rack (Amsterdam), waardoor de procedure niet goed is uitgevoerd en deze verloren is.

Wat ik wil is een eerlijke rechtszaak tegen de Staat met een uitgebreid getuigenverhoor en doordat de tijd is weggetikt is dit reeds al heel moeilijk door verloren gegane herinneringen van zowel mij, als de getuigen, zogenaamde slachtoffers, vermeende benadeelden of deskundigen. Daarom lijkt het mij het eenvoudigst om mij een forse schadevergoeding te gunnen, waardoor geen rechterlijke BOPZ machtiging of zorgmachtiging meer nodig is en ik tenminste nog een goed leven kan leven in de verdere toekomst. Hopelijk kunt u mij hiermee alsnog helpen en uw beloftes en fouten in lossen. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,

Gerrit Willem (Erwin) Lensink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>